Magnez + wit. B6 Biofarm

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:34 mg Mg2+ + 5 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:A12CC05
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:04901

Substancje czynne

Magnesii hydrogenoaspartas
Pyridoxini hydrochloridum (Vitaminum B6)

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5907695215038
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84021
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5907695215045
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84022
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990490158
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id17172
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl. w pojemniku
kodEAN5909990490127
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id15660
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach
kodEAN5909990490110
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id15661
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl. w pojemniku
kodEAN5909990490134
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id15662
wielkosc250
jednostkaWielkoscitabl. w pojemniku
kodEAN5909990490141
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id15663

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika


Magnez + wit. B 6 Biofarm
34 mg jonów magnezu + 5 mg pirydoksyny chlorowodorku
tabletki

Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zas tosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opis ano w ulotce dla pacjenta , lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponown ie przeczytać.
 Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja , należy zwrócić się do farmaceuty .
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarz owi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
 Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Magnez + wit. B6 Biofarm i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed z astosowa niem leku Magnez + wit. B6 Biofarm
3. Jak stosować lek Magnez + wit. B6 Biofarm
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Magnez + wit. B6 Biofarm
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Magnez + wit. B 6 Biofarm i w jakim celu się go stosuje

Magnez + wit. B6 Biofarm zawiera magnez oraz witaminę B 6.

Magnez b ierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, kostno -stawowego,
oddechowego, sercowo -naczyniowego, hormonalnego, krwiotwórczego i immunologicznego. Wpływa
na czynno ść nerwów słuchowych i wzrokowych. Zmniejsza podatność na stres (przy braku
równowagi emocjonalnej, w niepokoju, uczuciu zmęczenia związane go z zespołem napięcia
przedmiesiączkowego, depresji, migrenie, podczas wytężonego wysiłku umysłowego), zmniejsza
pob udliwość nerwowo -mięśniową ( w nadwrażliwoś ci nerwowo -mięśniow ej, zespo le nadpobudliwości
ruchowej u dzieci, wzmożon ej aktywnoś ci ruchow ej – ciężka praca fizyczna, uprawianie sportu),
warunkuje prawidłową kurczliwość mięśni ( np . nocne kurcze łydek), wywiera ochronny wpływ na
mięsień sercowy ( przy niewydolnoś ci serca, nadciśnieni u tętnicz ym ), przeciwdziała niedokrwieniu
mięśnia sercowego. Pełni rolę czynnika przeciwzakrzepowego i zapobiegającego wapnieniu naczyń
krwionośnych oraz wpływa na prawidłowy rozwój i mineralizację układu kostnego.
Niedobór magnezu może objawiać się zmęczeniem fizycznym i psychicznym, wzmożoną
drażliwością, podatnością na stres, napięciem mięśniowym, zaburzeniem rytmu serca oraz
nadciśnieniem tętniczym.

Witamina B 6 zwiększa wchłani anie magnezu z przewodu pokarmowego oraz zmniejsza wydalanie
magnezu z organizmu. Witamina B 6 w dawce 5 mg , zawarta w leku Magnez + wit. B 6 Biofarm przede
wszystkim korzystn ie wpływa na wchłaniani e asparaginianu magnezu.

Przyjmowanie leku Magnez + wit. B 6 Biofarm zalecane jest w profilaktyce niedoboru oraz leczniczo
w stanach niedoboru magnezu i witaminy B 6.

2
Lek M agnez + wit. B 6 Biofarm jest zalecany w celach leczniczych i profilaktycznych.


2. Informacje ważne przed za stosowaniem leku Magnez + wit. B 6 Biofarm

Kiedy nie stosować leku Magnez + wit. B6 Biofarm
 jeśli pacjent ma uczulenie na wodoroasparaginian magnezu , chlorowodor ek pirydoksyny
(witaminę B 6) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienion ych w punkcie
6),
 jeśli pacjent przyjm uje antybiotyki ,
 jeśli u pacjenta stwierdzono biegunk ę,
 jeśli u pacjenta stwierdzono hipermagnezemię (zwiększone stężenie magnezu we krwi) ,
 jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminoz ę B6 (zwiększone stężenie witaminy B 6 we krwi),
 jeśli u pacjenta wyst ępuje ostra niewydolność nerek,
 jeśli u pacjenta stwierdzono znaczn e niedociśnienie tętnicz e,
 jeśli u pacjenta stwierdzono blok przedsionkowo -komorowy ,
 jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę o nazwie myast henia gravis (nabyta, przewlekła choroba ,
charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych ).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoc zęciem przyjmowania leku Magnez + wit. B6 Biofarm należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.
 lek u nie należy przyjmować na czczo ,
 nie przekraczać zalecanego dawkowania, ponieważ może to powodować wystąpienie biegunki,
co w przypadku uporczywości tego sta nu może doprowadzić do niebezpiecznego
w skutkach odwodnienia organizmu ,
 przy długotrwałym stosowaniu leku należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy .

Magnez + w it. B 6 Biofarm a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich leka ch stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sole magnezu podawane jednocześnie z antybiotykami z grup fluorochinolonów i tetracyklin oraz
doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi – przede wszystkim p ochodnymi warfaryny, a także
preparatami zawierającymi fosforany, związki żelaza i wapnia wpływają na wzajemne zmniejszanie
wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Stosowanie cykloseryny , izoniazydu (leki stosowane w leczeniu gruźlicy) , hydralazyny (stosowan a
w leczeniu nadciśnienia tętniczego) , penicylaminy (stosowana m.in. w leczeniu reumatoidalnego
zapalenia stawów) powoduje zmniejszanie zawartości witaminy B 6 w organizmie.

Witamina B 6 w dawkach nawet nieznacznie przekraczających zalecane dzienne spożyci e przyspiesza
metabolizm i odwraca działanie L -dopy stosowanej bez inhibitorów dekarboksylazy (lek stosowany
w chorobie P arkinsona) .

Leki moczopędne (furosemid, kwas etakrynowy) zwiększ ają wydalanie magnezu z moczem.
Długotrwale stosowane leki moczopędne oszczędzające potas mogą zwiększać resorpcję magnezu
w kanalikach nerkowych i powodować hipermagnezemię .

Inne produkty zawierające magnez takie jak środki przeczyszczające i zobojętniające sok żołądkowy
stosowane jednocześnie z wodoroasparaginianem magnezu mogą powodować objawy zatrucia
magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.

Stosować ostrożnie z glikozydami naparstnicy (stosowane w niewydolności serca) .

3
Stosowanie leku Mag nez + wit. B6 Biofarm z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjm ować po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinn a poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku. W zalecanych
dawkach lek może być stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie w przypadku zdecydowanej
konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsług iw anie maszyn
Lek nie powoduje upośledzenia s prawności psychofizycznej i może być stosowany przez osoby
kierujące pojazdami lub obsługujące maszyny .


3. Jak stosować lek Magnez + wit. B6 Biofarm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opis ano w ulotce dla pacjenta , lub według
zaleceń lekarza , lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy podawać doustnie.
Magnez + wit. B 6 Biofarm należy przyjm ować po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.
Linia podziału na tabletce nie jest przeznacz ona do przełamywania tabletki.

Przy niedoborze magnezu i witaminy B 6:
 dorośli i dzieci powyżej 12 . roku życia zwykle : 1 do 2 tabletek leku 3 razy na dobę.
 dzieci poniżej 12 . roku życia z wykle : 1 tabletkę 3 razy na dobę.

W profilaktyce:
 dorośli i dzieci powyżej 12 . roku życia zwykle : 1 do 2 tabletek 1 raz na dobę.

Ewentualne zwiększenie dawki należy skonsultować z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Magnez + wit. B6 Biofarm
Objawy przedawkowania rzadko występują u pacjentów z normalną czynnością nerek.
Przyjmowanie leku w zalecanych dawkach znacznie przekraczających zalecone dawkowanie może
powodować: reakcje alergiczne, nudności, bóle brzucha, biegunkę oraz odwodnienie organizmu.
W razie wystąpienia biegunki należy zredukować dobową d awkę lub przejściowo odstawić lek .
Inne objawy przedawkowania to: asystole (brak skurcz ów serca) , bradykardia (wolne bicie serca) ,
objawy senności, śpiączka, hipotensja (niskie ciśnienie tętnicze) , porażenie mięśni, niewydolność
nerek, zaburzenie oddychani a.

Leczenie przedawkowania: należy odstawić produkty zawierające magnez, podtrzymywać
oddychanie. Specyficzn ą odtrutką jest glukonian wapnia.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezw łocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Magnez + wit. B6 Biofarm
Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania leku Magnez + wit. B6 Biofarm .

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Magnez + wit. B 6 Biofarm
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek , lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie
u każdego one wystąpią.

Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo -komorowego .
Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunki, które zwykle ustępują samoistnie.
Może wystąpić też zaczerwienienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niep ożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożąda ne można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Magnez + wit. B6 Biofarm

Lek należy p rzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po :
„Termin ważności: ”. Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki , których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawa rtość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Magnez + wit. B 6 Biofarm

 Substancj ami czynn ymi leku są wodoroasparaginian magnezu i chlorowodor ek pirydoksyny
(witaminy B 6).
Jedna tabletka zawiera 500 mg czterowodne go wodoroasparaginianu magnezu (co odp owiada
34 mg jonów magnezu) oraz 5 mg chlorowodorku pirydoksyny (witaminy B 6).

 Pozostałe składniki to : celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian i hypromelo za.

Jak wygląda lek Magnez + wit. B 6 Biofarm i co zawiera opakowanie
Białe , podłużne, obustr onnie wypukłe tabletki o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej
stronie.

Tabletki pakowane są w blistry z folii Aluminium/PVC , umieszczone w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 30, 50 lub 60 tabletek .

5
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą zn ajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60 -198 Poznań
Polska
Tel. : +48 61 66 51 500

Data zatwierdzenia ulotki: