Luminalum

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:15 mg
postać:czopki
typ procedury:NAR
kod ATC:N03AA02
ważność pozwolenia:2018-12-15
numer pozwolenia:01488

Substancje czynne

Phenobarbitalum

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909990148813
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id6130

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LUMINALUM , 15 mg, czopki
(Phenobarbitalum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Lek ten przepisan o ściśle
ok reślonej osobie . Nie należy go przekazywać innym .
 Lek może zaszkodzić innej osobie , nawet jeśli objawy jej choroby są t akie same.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest Luminalum i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastos owaniem lek u Luminalum
3. Jak stosować Luminalum
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak p rzechowywa ć Luminalum
6. Zawartość opakowania i i nne informacje

1. Co to jest Luminalum i w jakim celu się go stosuje

Luminalum ma dzi ała nie uspokajając e, a w większych dawkach działa nasennie i przeciwdrgawkowo.
Lek także o słabia napięcie mięśni gładkich oraz działa przeciwskurczowo.
Należy do grupy leków nazywanych barbituranami.

Wskazania do stosowania:
Lek wskazany jest jako środek uspokajający.


2. Informacje ważne przed zastos owaniem lek u Luminalum

Kiedy n ie stosować leku Luminalum
 Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną , inne barbiturany lub którykolwiek z pozostałych
składnik ów leku (wymienionych w punkcie 6).
 Jeśli pacje nt ma porfiri ę (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu – składnika
hemoglobiny).
 Jeśli pacjent ma cię żk ie zaburzenia czynności wątroby lub nerek .
 Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia oddychania i (lub ) niewyd olność oddechow ą, bezdech senny
(powtarzające się przerwy w oddychaniu występujące podczas snu i powodujące niedotlenienie).
 Jeśli pacjent jest uzależni ony od leków.
 Jeśli pacjent przyjmuje sakwinawir (lek stosowany w zakażeniu wirusem HIV), ponieważ
Luminalum zmniejsza jego skuteczność.
 Jeśli pacjent przyjmuje ifosfamid (lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów), ze względu
na ryzyko uszkodzenia układu nerwowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stos owania Luminalum należy omówić to z lekarzem.

Luminalum należ y stosować ostrożnie:
 Stosowanie leku Luminalum może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego, a nagłe
odstawienie może powodować pojawienie się objawów odstawiennych, takich jak: delirium,

01_11.02.2014 2
drżenia, drgawki, bezsenność, drażliwość, koszmary senn e, a nawet zgon. Lek należy odstawiać
powoli.
 U dzieci leczonych długotrwa le fenobarbitalem konieczna jest jednoczesna profilaktyka krzywicy.
Lekarz może zlecić podawanie witaminy D 2 lub D 3.
 W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości, reakcji skórnyc h lub niewydolności wątroby
należy przerwać stosowanie leku Luminalum. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
 Jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lekarz może zalecić zmniejsz enie dawk i leku oraz zlecić
badania laboratoryjne .
 Jeśli pacjent ma niewyd olność nerek lekarz może zalecić zmniejsz enie dawk i leku oraz zlecić
badania laboratoryjne.
 Luminalum może powodować zmiany w zachowaniu pacjenta, w tym pojawieni e się myśli
i zachowań samobójczych. W razie wystąpienia myśli lub zachowań samobójczych należ y
natychmiast zasięgnąć porady lekarza. U dzieci lek może wywołać podniecenie, nadmierne
pobudzenie oraz drażliwość.
 U dzieci oraz u pacjent ów z ostr ym ból em ; u takich pacjentów mogą wystąpić reakcje
paradoksalne t akie jak : podniecenie, niepokój czy spląta nie . U dzieci mogą wystąpić nadmierne
pobudzenie i drażliwość.
 Po zastosowaniu fenobarbitalu odnotow ywa no zagrażające życiu objawy zespołu Stevensa -
Johnsona i toksyczne go martwicze go oddzielanie się naskórka , do który ch należ ą: rozsiana
wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie
wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa -Johnsona), i cięższa postać
wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała - toksyczne martwicze
oddz ielanie się naskórka). W razie wystąpienia u pacjenta wysypki lub innych objawów skórnych
należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Należy poinformować
lekarza o stosowaniu fenobarbitalu.
Jeśli u pacjenta po zastosowaniu feno barbitalu wystąpił zespół Stevensa -Johnsona lub toksyczne
martwicze oddzielanie się naskórka, fenobarbital u nie można już nigdy zastosowa ć po raz kolejny
u tego pacjenta .

Lek Luminalum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyj mowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio
lekach , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Skojarzone stosowanie Luminalum z następujący mi lek ami jest przeciwwskazane :
 sakwinawirem (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV ),
 ifosfamidem (stosowany w chemioterapii przeciwnowotworowej) .

Skojarzone stosowanie Luminalum z następującymi substancjami jest zdecydowanie odradzane:
 alkoholem (w tym lekami zawierającymi alkohol) ,
 rytonawirem (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV ).

Stosując Luminalum należy zachować ostrożność , jeśli jednocześnie stosowany jest którykolwiek
z poniższych leków:
 lek i przeciwpadaczkow e taki e jak: kwas walproinowy, felbamat, walpromid, progabid,
karmamazepina, fenytoina i inne pochodne hydantoiny ,
 lek i przeciwzak rzepow e,
 trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowan e w leczeniu depresji),
 leki przeciwpsychotyczne ,
 niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV takie jak: zydowudyna, amprenawir,
indynawir oraz nelfinawir ,
 cyklosporyna i takrolimus (stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów),
 teofilina, aminofilina (stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej ),
 montelukast (stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej)
 doksycyklina, itrakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń)

01_11.02.2014 3
 leki stosowane w leczeniu chorób serca, takie jak: chinidyna, hydrochinidyna, digoksyna,
acetylodigoksyna, dihydropirydyna, dizopiramid, niektóre beta -adrenolityki (np. propranolol ,
alprenolol, metoprolol ),
 leki zawierające e strogeny i progestageny (nie jako środki antykoncepcyjne) ,
 kortykosteroidy (glikokortykoidy stosowane ogólnoustrojowo i mineralokortykoidy ,
 benzodiazepiny i inne leki przeciwlękowe takie jak: (karbaminiany, kaptodiamina, etifoksyna) ,
 hormon y tarczycy (stosowan e w leczeniu niedoczynności tarczycy ),
 kwas foliowy (stosowany w leczeniu niedokrwistości – anemii),
 lidokain a (stosowan a do miejscowego znieczulenia),
 metadon (lek przeciwbólowy)
 pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, leki przeciwkaszlowe ),
 prokarbazyna (stosowan a w leczeniu niektórych nowotworów),
 metotrek sat (stosowany w leczeniu niektórych nowotworów oraz reumatoidalnego zapalenia
stawów), lek i nasenne i uspokajając e,
 lek i przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym (stosowane w leczeniu m.in. alergii),
 baklofen, talomid (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienie krwi) .

Luminalum z jedzeniem i alkoholem

Luminalum można przyjmować niezależnie od posiłków.
Alkohol nasila działanie leku Luminalum. Podczas stosowania tego leku nie należy pić alkoholu ani
przyjmować leków zawierających alkohol.

Ciąża i karm ienie piersią

Lek Luminalum w czopkach 15 mg nie jest przeznaczony do podawania osobom dorosłym. Lek może
być p odawan y kobietom w ciąży tylko wtedy , jeśli lekarz uzn a to z a bezwzględnie konieczne,
a stosowanie innego bezpieczniejszego leku jest niemożliwe lub przeciwwskazane.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią , przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku .
Badania wykazały, że b arbi turany przyjmowane przez kobiety w ciąży zwiększają ryzyko
wad wrodzonych u płodu.
Nie zaleca się stosowania fenobarbitalu u kobiet karmiących piersią.
Barbiturany przenikają do mleka matki. Działanie uspakajające fenobarbitalu może wpływać
na zaburzeniu odruchu ssania u noworodków co może spowodować zmniejszony przyrost masy ciała
w okresie bezpośrednio po porodzie.

Prowadzenie pojazdów i obsług iw anie maszyn

Luminalum może powodować zaburz enie sprawnoś ci psychofizyczn ej. Fenobarbital wpływa
na ośrodkowy układ nerwowy i może powodować: senność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia
i wydłużony czas reakcji. D latego w trakcie leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać
maszyn .


3. Jak stosować Luminalum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceni ami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 30 miesięcy do 10 lat .
Czopek przed użyciem należy wyjąć z metalowego blistra. Czopki podaje się doodbytniczo.

Zalecane dawkowanie
Wielkość dawki ustala lekarz.

01_11.02.2014 4
Jako lek uspokajający , zwykle stosuje się:
 dzieci w wieku od 30 miesi ęcy życia do 6 lat: 1 do 2 c zopków (15 mg do 30 mg) na dobę,
 dzieci w wieku od 6 do 10 lat: 2 do 3 czopk ów (30 mg do 45 mg) na dobę.
Nie stosowa ć u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy .

Zastosowani e większej niż zalecana dawki leku Luminalum
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania leku Luminalum występujące w ciągu g odziny od przyjęcia leku to:
nudności , wymioty , ból głowy, natręctwa , splątanie, a także spowolnienie oddechu, niedrożność
tchawiczo -oskrzelowa, zmniejszenie ciśnienia tętniczego .

Pominięci e zastosowania leku Luminalum
W przypadku pominięcia dawki leku n ależy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe . Jeśli zbliża się
pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć
o zwykłej porze .

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Prze rwanie stosowania leku Luminalum
Lek należy odstawiać stopniowo po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku
może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych, takich jak: delirium ( majaczenia , w trakcie
których pacjent widzi i słyszy os oby oraz rzeczy nieistniejące), drżeni a, drgawki, bezsenność,
drażliwość, koszmary senne , a nawet zgon.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepoż ądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożąda ne, chociaż nie u każdego one wystąpią .

Działanie niepożądane występujące bardzo często (oznacza występowanie częściej niż u 1 na 10
pacjentów przyjmujących lek ):
 poranna senność, trudność w utrzymaniu równowagi i koordynacji (chwiejny chód)
szczególnie u osób w podeszłym wieku.

Działanie niepożądane występujące często (oznacza występowanie rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów,
ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów przyjmujących lek ):
 skórne reak cje alergiczne (często osutka plamisto -grudkowa lub osutka płonicopodobna).

Działanie niepożądane występujące niezbyt często (oznacza występowanie rzadziej niż u 1 na 100
pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów przyjmujących lek ):
 niedokrwistość megaloblastyczna (objawiająca się m.in. znacznym zmęczeniem lub osłabieniem).

Działanie niepożądane występujące rzadko (oznacza występowanie rzadziej niż u 1 na 1000
pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów przyjmujących lek ):
 zaburzenia osobo wości, zawroty głowy, bóle głowy.

Działanie niepożądane występujące bardzo rzadko (oznacza występowanie rzadziej niż u 1 na 10 000
pacjentów przyjmujących lek ):
 zapalenie wątroby i zaburzenie jej czynności,
 zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w ty m aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej
i gamma glutamylotranspeptydazy (GGTP ).
W razie wystąpienia reakcji nietolerancji obejmujących ciężkie zaburzenie czynności wątroby należy
przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

01_11.02.2014 5
 zespół Stevensa -Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka ,- zespół Lyella,
 choroba Dupuytrena (przykurcz rozcięgna dłoniowego).

Działanie niepożądane występujące z częstością nieznaną (nie może być określona na podstawie
dostępnych danych) :
 zespół nadwrażl iwości: reakcje nadwrażliwości (gorączka, wykwity skórne / wysypka,
eozynofilia.
W razie wystąpienia reakcji nietolerancji takich jak reakcje skórne lub ciężkie reakcje nadwrażliwości
(wysypka, pokrzywka, obrzęk powiek, twarzy lub warg,) należy przerwać leczenie i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
 uzależnienie psychiczne i fizyczne od barbituranów,
 bóle stawów (zespół bark -ręka lub reumatyzm związany z barbituranami),
Odnotowano przypadki zmniejszenia gęstości kości, osteopenii, osteoporozy i złama ń u pacjentów
stosujących produkt leczniczy długotrwale.
 problemy z chodzeniem niekiedy w połączeniu z zaburzeniami mowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w u lotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Dzia łań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów B iobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: 22 49 -21 -301, fax: 22 49 -21 -309 , e-mail:
ndl@urpl.gov.pl . Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak p rzechowywa ć Luminalum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci .
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postęp owanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Luminalum
 Substancją czynną leku jest fenobarbital.
Jeden czopek zawiera 15 mg fenobarbitalu.
 Pozostały składnik to: tłuszcz stały.

Jak wygląda Luminalum i co zawiera o pakowanie
Luminalum ma postać czopków doodbytniczych, barwy białej do kremowej o charakterystycznym
kształcie torpedy.

Opakowanie zawiera 10 czopków (2 blistry po 5 czopków) umieszczonych wraz z ulotką
informacyjną w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedz ialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S półka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189

01_11.02.2014 6
60 -322 Poznań
tel.: (61) 8601 -200, fax: (61) 8675 -717W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego .

GSK Services Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02 -697 WarszawaData ostatniej aktualizacji ulotki: