Lordestin

Układ oddechowy

Szczegółowe informacje

moc:5 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:R06AX27
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:20074

Substancje czynne

Desloratadini hemisulphas

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990969852
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76049
wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990969968
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76050
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990969975
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76051
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990969982
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id75947
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990969999
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76053

1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lordestin, 5 mg, tabletki powlekane
Desloratadinum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Lordestin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lordestin
3. Jak stosować lek Lordestin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Lordestin
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Lordestin i w jakim celu się go stosuje

Co to jest Lordestin
Lek Lordestin zawiera desloratadynę, która jest substancją o działaniu przeciwhistaminowym.

Jak działa Lordestin
Lek Lordestin jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności. Ułatwia kontrolę
reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Kiedy należy stosować Lordestin
Lek Lordestin łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
(zapalenie dróg nosowych spowodowane, na przykład, katarem siennym lub uczuleniem na
roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.
Do objawów należą: kichanie, swędzenie lub wydzielina z nosa, swędzenie podniebienia oraz
swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.
Lordestin jest stosowany również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan
skóry wywołany alergią). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.
Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych,
codziennych czynności oraz normalnego snu.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lordestin

Kiedy nie stosować leku Lordestin
- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punkcie 6), orzeszki ziemnę, soję lub na loratadynę.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Lordestin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

2
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
- jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lordestin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje leku Lordestin z innymi lekami.

Lek Lordestin z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Lordestin może być przyjmowany niezależnie od posiłku.
Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Lordestin z alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania leku Lordestin w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn i kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przypuszcza się, by lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się
powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak
prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób pacjent reaguje na
ten lek

Lek Lordestin zawiera lecytynę sojową. Jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie
powinien stosować tego leku.


3. Jak stosować lek Lordestin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej
Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana z posiłkiem lub bez
posiłku.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.
Tabletkę należy połykać w całości.

Czas trwania leczenia lekiem Lordestin będzie określony przez lekarza prowadzącego po ustaleniu
rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.
Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują
krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat
leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby.
Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują
przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) lekarz prowadzący zaleci
długotrwałe stosowanie leku.

3
W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego
powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zalecenimi lekarza prowadzącego.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lordestin
Lek Lordestin należy przyjmować tylko tak, jak został przepisany. Nie powinny wystąpić poważne
zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednakże, w przypadku przyjęcia większej
niż zalecana dawki leku Lordestin, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce.
Pominięcie zastosowania leku Lordestin
W razie nie przyjęcia leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe,
a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lordestin
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Po wprowadzeniu desloratydyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji
alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka, obrzęk i wysypka).
Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i
natychmiast zgłosić się do lekarza.

W badaniach kliniczych, u dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak
po zastosowaniu tabletki placebo. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle
głowy, zgłaszane były częściej niż po zastosowaniu tabletki placebo. U młodzieży najczęściej
zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

W badaniach klinicznych leku Lordestin zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- zmęczenie,
- suchość w jamie ustnej,
- ból głowy.

Dorośli

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
- ciężkie reakcje alergiczne,
- szybkie bicie serca,
- wymioty,
- zawroty głowy,
- ból mięśni,
- niepokój z nadmierną aktywnością ruchową,
- wysypka,
- bóle brzucha,
- rozstrój żołądka,
- senność,
- omamy,

4
- zapalenie wątroby,
- kołatanie lub nieregularne bicie serca,
- nudności,
- biegunka,
- bezsenność,
- drgawki,
- nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia nieba, i na
promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium,
- nietypowe osłabienie,
- zażółcenie skóry i (lub) oczu,
- nietypowe zachowanie,
- zachowanie agresywne,
- zmiany w sposobie bicia serca.

Dzieci
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- wolne bicie serca,
- nietypowe zachowanie,
- zachowanie agresywne,
- zmiany w sposobie bicia serca,
- zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt.Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione 
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301,
faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lordestin
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakąkolwiek zmianę w wyglądzie tabletek.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień
danego miesiąca.

5
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lordestin
- Substancją czynną leku jest desloratadyna 5 mg (w postaci desloratadyny półsiarczanu).
- Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana
kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy (E 1203), tytanu dwutlenek (E 171), talk (E 553b), lecytyna
sojowa (E 322), żółcień chinolinowa, lak (E 104), guma ksantan (E 415), żelaza tlenek żółty (E 172),
indygotyna, lak (E 132).


Jak wygląda lek Lordestin i co zawiera opakowanie
Lek Lordestin, 5 mg, tabletki powlekane, ma postać żółtych, okrągłych, obustronnie wypukłych
tabletek powlekanych o średnicy około 6 mm, z napisem „R03” wytłoczonym po jednej stronie.

Tabletki powlekane Lordestin są pakowane w blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium. Blistry są
pakowane w pudełka tekturowe.

Wielkość opakowań: 7, 10, 30, 60, 90 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wytwórca
Gedeon Richter România S.A.
Cuza Vodă street 99-105, 540306 Târgu-Mureş
Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
Dział Medyczny
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. +48 (22)755 96 48
lekalert@grodzisk.rgnet.org
faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Maj 2018

((logo podmiotu odpowiedzialnego))
((farmakod))