Loratan pro

Układ oddechowy

Szczegółowe informacje

moc:10 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:R06AX13
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:15064

Substancje czynne

Loratadinum

Opakowania

wielkosc2
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991320713
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120969
wielkosc7
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990671168
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id42755
wielkosc10
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990671175
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id47803

1/4
Ulotka do

ączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LORATAN pro
10 mg, kapsu
ki mi ękkie
Loratadinum


Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
Lek ten nale ży zawsze stosowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wed
ug
zalece ń lekarza lub farmaceuty.
- Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- Je śli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, na leży zwróci ć si ę do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie mo żliwe objawy
niepo żądane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.
- Jeśli po up
ywie 10 dni nie nast ąpi
a poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży skontaktowa ć
si ę z lekarzem.

Spis tre ści ulotki:
1. Co to jest lek Loratan pro i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Loratan pro
3. Jak stosowa ć lek Loratan pro
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć lek Loratan pro
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Loratan pro i w jakim celu si ę go stosuje

Loratan pro zawieraj ący loratadyn ę, jest lekiem przeciwalergicznym, niewywo
uj ącym senno ści.
Podczas reakcji alergicznej uwalniane s ą ró żne substancje (tzw. mediatory), powoduj ące rozwój
objawów alergii. Jednym z najwa żniejszych mediatorów jest histamina. Loratan pro, j ako lek
przeciwhistaminowy, hamuje aktywno ść histaminy, wykazuj ąc w ten sposób dzia
anie
przeciwalergiczne. Loratan pro
agodzi objawy, wywo
ane przez histaminę w trakcie reakcji
alergicznej: świ ąd, zaczerwienienie, obrz ęk i wydzielin ę z nosa.

Lek wskazany jest w leczeniu objawów alergicznego z apalenia b
ony śluzowej nosa (takich jak:
kichanie, wodnista wydzielina z nosa, sw ędzenie nosa, świ ąd podniebienia, świ ąd i pieczenie oraz

zawienie oczu) i przewlek
ej pokrzywki idiopatyczn ej (takich jak: świ ąd i zaczerwienienie skóry z
towarzysz ącymi typowymi zmianami skórnymi).

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Loratan pro


Kiedy nie stosowa ć leku Loratan pro:
- je śli pacjent ma uczulenie na loratadyn ę lub którykolwiek z pozosta
ych sk
adników tego lek u
(wymienionych w punkcie 6);
- u kobiet w ci ąży.

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem stosowania Loratan pro nale ży omówi ć to z lekarzem lub farmaceut ą.
- W przypadku, gdy u pacjenta wyst ępuje ci ężka niewydolno ść w ątroby nale ży zastosowa ć mniejsz ą
dawk ę pocz ątkow ą (patrz punkt 3).

2/4
- W przypadku, gdy planowane jest wykonanie alergic
znych testów skórnych należy przerwa ć
stosowanie leku Loratan pro na oko
o 48 godzin prze d planowanym wykonywaniem testów
skórnych, poniewa ż mo że on powodowa ć fa
szywie ujemne wyniki tych testów.

Lek Loratan pro a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stos owanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje stosowa ć.

Jednoczesne podawanie loratadyny z ketokonazolem (s tosowanym w zakażeniach grzybiczych),
erytromycyn ą (stosowan ą w zaka żeniach bakteryjnych) lub cymetydyn ą (stosowan ą w chorobie
wrzodowej) powoduje zwi ększenie st ężenia loratadyny we krwi, jednak bez istotnych zmian
klinicznych (w tym zmian w zapisie elektrokardiogra ficznym - EKG).
Nie s ą znane istotne interakcje loratadyny z innymi, jedn ocześnie podawanymi lekami.

Loratan pro z jedzeniem i piciem lub alkoholem
Jednoczesne przyjmowanie leku z pokarmem mo że nieco opó źni ć wch
anianie loratadyny, ale nie ma
wp
ywu na jej dzia
anie.
Lek mo żna przyjmowa ć niezale żnie od posi
ków.
Loratadyna podawana jednocze śnie z alkoholem nie nasila jego dzia
ania w stopniu dającym si ę
oceni ć w testach psychomotorycznych.

Ci ąża i karmienie piersi ą
Je śli pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersi ą, przypuszcza że mo że by ć w ci ąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.

Ze wzgl ędu na brak wystarczaj ących danych dotycz ących bezpiecze ństwa stosowania, nie nale ży
stosowa ć leku Loratan pro w okresie ci ąży.
Loratadyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się przyjmowania leku Loratan pro w
okresie karmienia piersi ą.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
U niektórych osób bardzo rzadko mo że wyst ąpi ć senno ść, która mo że zaburza ć zdolno ść prowadzenia
pojazdów i obs
ugiwania maszyn.
Loratan pro zawiera sorbitol
Je żeli stwierdzono wcze śniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktowa ć si ę z lekarzem przed przyj ęciem leku.

Loratan pro zawiera czerwie ń koszenilow ą
Lek mo że powodowa ć reakcje alergiczne.

3. Jak stosowa ć lek Loratan pro

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wed
ug
zalece ń lekarza lub farmaceuty. W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.

Lek nale ży przyjmowa ć doustnie.
Loratan pro mo żna przyjmowa ć niezale żnie od posi
ków. Kapsu
k ę nale ży po
kn ąć w ca
o ści.
Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Doro śli i dzieci w wieku powy żej 12 lat – 1 kapsu
ka (10 mg) raz na dob ę.
Dzieci od 6 do 12 lat, o masie cia
a powy żej 30 kg – 1 kapsu
ka (10 mg) raz na dob ę.
Nie jest wskazane stosowanie kapsu
ek (10 mg) u dzi eci o masie cia
a mniejszej niż 30 kg.

Leczenie loratadyn ą bez zalecenia lekarza nie powinno przekracza ć 10 dni.

3/4
U pacjentów z ci
ężką niewydolno ści ą w ątroby nale ży zastosowa ć mniejsz ą dawk ę pocz ątkow ą,
poniewa ż klirens loratadyny u tych pacjentów mo że by ć zmniejszony. W takich przypadkach nale ży
podawa ć 10 mg loratadyny (1 kapsu
ka) co drugi dzie ń. Przed zastosowaniem leku nale ży poradzi ć si ę
lekarza.
Nie ma konieczno ści zmiany dawki u pacjentów w podesz
ym wieku i pac jentów z niewydolności ą
nerek.
Przyj ęcie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Loratan pro
G
ównymi objawami przedawkowania s ą: senno ść, przyspieszenie czynno ści serca i ból g
owy.

W przypadku przedawkowania nale ży natychmiast zastosowa ć leczenie objawowe i podtrzymuj ące i
kontynuowa ć je tak d
ugo, jak to b ędzie konieczne. Mo żna podawa ć w ęgiel aktywowany w postaci
wodnej zawiesiny. Lekarz mo że wykona ć p
ukanie żo
ądka. Loratadyny nie mo żna eliminowa ć z
organizmu poprzez hemodializ ę. Nie wiadomo, czy mo żna j ą eliminowa ć poprzez dializ ę otrzewnow ą.
Po zako ńczeniu intensywnego leczenia konieczna jest dalsza obserwacja pacjenta.

W razie przyj ęcia wi ększej ni ż zalecana dawki leku, nale ży niezw
ocznie zwróci ć si ę do lekarza lub
farmaceuty.
Pomini ęcie przyj ęcia leku Loratan pro
Nie nale ży stosowa ć dawki podwójnej w celu uzupe
nienia pomini ętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku nale ży zwróci ć si ę
do lekarza lub farmaceuty.
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.

Dzia
ania niepo żądane wyst ępuj ące cz ęsto (u 1 do 10 pacjentów na 100):
- ból g
owy, nerwowo ść, senno ść, zm ęczenie.

Dzia
ania niepo żądane wyst ępuj ące niezbyt cz ęsto (u 1 do 10 pacjentów na 1000):
- bezsenno ść,
- zwi ększenie apetytu.

Dzia
ania niepo żądane wyst ępuj ące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):
- zawroty g
owy,
- przyspieszona czynno ść serca (tachykardia) i ko
atanie serca,
- nudno ści,
- sucho ść w jamie ustnej,
- zapalenie b
ony śluzowej żo
ądka,
- zaburzenia czynno ści w ątroby,
- wysypka,
-
ysienie,
- objawy ci ężkiej reakcji alergicznej (obrz ęk twarzy, warg, jamy ustnej, gard
a, duszno ść, świ ąd,
pokrzywka).
W przypadku wyst ąpienia któregokolwiek z powy ższych objawów nale ży przerwa ć stosowanie leku i
niezw
ocznie skontaktowa ć si ę z lekarzem.

Zg
aszanie dzia
a ń niepo żądanych
Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione
w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć
bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Dzia
a ń Produktów Leczniczych
Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i Produktów Biobójczych

4/4
Aleje Jerozolimskie 181C
02 - 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail:
ndl@urpl.gov.pl

Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Loratan pro

Przechowywa ć w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poni żej 25ºC.
Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na opakowaniu. Termin
wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę, jak usun ąć leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że chroni ć
ś rodowisko.

6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Loratan pro - Substancj ą czynn ą leku jest loratadyna. Jedna kapsu
ka zawiera 10 mg loratadyny.
- Pozosta
e sk
adniki (substancje pomocnicze) to: mak rogol 400, glicerol, kwas solny, woda
oczyszczona; sk
ad otoczki kapsu
ki: żelatyna, sorbitol ciek
y cz ęściowo odwodniony, czerwie ń
koszenilowa (E 124), b
ękit patentowy (E 131), woda oczyszczona.

Jak wygl ąda lek Loratan pro i co zawiera opakowanie
Kapsu
ki mi ękkie, owalne, ciemnoniebieskie, o g
adkiej, l śni ącej powierzchni.
Jedno opakowanie leku zawiera 7 lub 10 kapsu
ek.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSI ĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wroc
aw, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. + 48 (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl


Data ostatniej aktualizacji ulotki: