Liść Melisy

-

Szczegółowe informacje

moc:-
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:IL-4159/LN

Substancje czynne

Melissae folium

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscisasz. 1,5 g
kodEAN5909990212286
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id45479
wielkosc20
jednostkaWielkoscitorebek 1,5 g
kodEAN5909994415911
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id26066

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LIŚĆ MELISY
1,5 g / saszetkę, zioła do zaparzania
Melissae folium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed z astosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak t o opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją pon ownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lek arzowi, lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Liść melisy i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Liść melisy
3. Jak stosować lek Liść melisy
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Liść melisy
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Liść melisy i w jakim celu się go stosuje

Jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny , którego stosowanie w wymienionych wskazaniach
wynika wyłącznie z jego dług otrwałego stosowania.
Produkt z awierający liść melisy w saszetkach do zaparzania stosowany jest doustnie w postaci naparu.
Lek jest t radycyjnie stosowany w łagodnych objawach napięcia nerwowego oraz niewielkich
dolegliwościach żołądkowo -jelitowych, takich jak uczucie pełności, wzdęcia .


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Liść melisy

Kiedy nie stosować leku Liść melisy

Jeśli pacjent m a uc zulenie (nadwrażliwość) na l iść melisy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Liścia melisy należy omów ić to z lekarzem lub farmaceutą lub
pielęgniarką.
Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub wystąpią działa nia niepożądane, należy
skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Ze względu na brak dostępnych danych nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Liść melisy a inne leki

Brak danych
Należy powied zieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystki ch le kach stosowanych przez pacjent a
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacje ntka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna p oradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsług iwanie maszyn.
Wrażliwi pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn po przyjęciu leku.


3. Jak stosować lek Liść melisy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

2 saszetki zalać ok. ¾ szklanki (150 ml ) wrzącej wody. Pozostawić pod przykryciem 5 -10 minut.
Pić zawsze świeżo sporządzony napar 1 – 3 razy na dobę . Podanie doustnie.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Liść melisy

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Pominięcie zastosowania lek u Liść melisy

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Liść melisy

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwróci ć
się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Nie są znane przy stosowaniu zalecanych dawek. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,
na leży powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działan ia niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: + 48 2 2 49 -21 -301,
fax: +48 22 49 -21 -309, email: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podm iot u odpowiedzialne go .
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Liść melisy

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Liść melisy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze do 25 C. Chronić od
światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „termin
ważności”. Termin waż ności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawa rtość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Liść melisy

- Substancją czynną leku jest liść melisy ( Melissae folium )

Jedna saszetka zawiera 1,5 g Melissa officinalis L., liść (liść melisy).

Jak wygląda lek Liść melisy i co zawiera opakowanie

Pro dukt leczniczy jest dostępny w postaci ziół do zaparzania w saszetkach, w opakowaniu
zawierającym 30 saszetek po 1,5 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ELANDA PHARMA Sp. z o. o.
97 -340 Rozprza, ul. Sportowa 9

Data ostatniej aktualizacji ulotki