Linola

Dermatologia

Szczegółowe informacje

moc:-
postać:maść
typ procedury:NAR
kod ATC:D02AC
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:06477

Substancje czynne

Parafiny
tłuszcze

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 50 g
kodEAN5909990647712
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id5829
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 75 g
kodEAN5909990647729
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id5830
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 100 g
kodEAN5909990647736
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id5831
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 150 g
kodEAN5909990647743
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id5832
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 250 g
kodEAN5909990647750
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id5833
wielkosc1
jednostkaWielkoscipuszka 700 g
kodEAN5909990647774
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id5834
wielkosc2
jednostkaWielkoscituba 250 g
kodEAN5909990647767
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id13787

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Linola 0,815 g/100 g maść
Nienasycone kwasy tłuszczowe
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4 .
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Spis treści ulotki
1. Co to jest Linola maść i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Linola maść
3. Jak stosować lek Linola maść
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Linola maść
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Linola maść i w jakim celu się go stosuje
Lek zawiera substancję czynną - nienasycone kwasy tłuszczowe, które po zastosowaniu na skórę
działają miejscowo przeciwzapalnie .
Wskazania:
Wspomagająco w leczeniu łagodnych i umiarkowanie ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry
(neurodermitu) w fazie podostrej do przewlekłej.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Linola maść
Kiedy nie stosować leku Linola maść:
- jeśli pacjent ma uczulenie na nienasycone kwasy tłuszczowe lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Linola maść należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą .
Wytrzymałość na rozciąganie i skuteczność prezerwatyw zmniejsza się w przypadku jednoczesnego
stosowania leku w okolicy odbytu i narządów płciowych.
Lek Linola maść a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
1

W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku w okolicy piersi, ze względu na ryzyko
spożycia leku przez niemowlęta podczas karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie odnotowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych.
Lek Linola maść zawiera:
- alkohol cetostearylowy i może powodować miejscowe rekacje skórne (np. kontaktowe zapalenie
skóry),
- lanolinę bezwodną (butylohydroksytoluen) i może powodować miejscowe rekacje skórne (np.
kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych,
- olej arachidowy (z orzeszków ziemnych). Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne
lub soję, nie należy stosować tego leku.
3. Jak stosować lek Linola maść
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Lek należy nakładać równomiernie na skórę, zwykle kilka razy na dobę w zależności od potrzeby.
Przeważnie wystarczające jest stosowanie leku dwa razy na dobę.
Czas stosowania:
Lek stosuje się do czasu poprawy stanu skóry i (lub) według zaleceń lekarza.
Wykazano, że lek jest zwykle dobrze tolerowany w przypadku stosowania w okresie do 4 tygodni.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Linola maść
W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecona, należy kontynuować leczenie zgodnie z
zalecanym dawkowaniem i sposobem stosowania.
Pominięcie zastosowania leku Linola maść
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Linola maść
Należy skonsultować się z lekarzem odnośnie do dalszego postępowania, jeśli zagrożone jest
powodzenie leczenia.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W rzadkich przypadkach (u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów)
olej arachidowy zawarty w leku może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe
zapalenie skóry) lub ciężkie reakcje alergiczne.
Częstymi działaniami niepożądanymi (u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów) są
miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) z zaczerwienieniem i kłuciem lub
świądem skóry.
2

Działaniem niepożądanym, którego częstość występowania nie może być ustalona na podstawie
dostępnych danych jest obrzęk skórny.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres , nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: adr@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Linola maść
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i (lub) tubie.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 30°C. Nie zamrażać.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Linola maść
- Substancjami czynnymi leku są nienasycone kwasy tłuszczowe.
- P ozostałe substancje pomocnicze to: wosk biały, tłuszcz utwardzony, sorbitanu monostearynian,
alkohol cetostearylowy, olej arachidowy utwardzony, olej arachidowy rafinowany, alkohole
lanoliny, parafina ciekła, parafina stała, decylooleiniany (ciekły wosk), beta-karoten 30% (E 160),
aldehyd 2(4-tert-butylobenzylo) propionowy, woda oczyszczona, permulgin, w tym: mikrowosk,
magnezu stearynian, parafina stała, glinu stearynian, lanolina bezwodna.
Jak wygląda lek Linola maść i co zawiera opakowanie
Lek Linola maść ma postać maści do stosowania na skórę. Opakowanie zawiera tubę (50 g, 75 g, 100
g, 150 g, 250 g) lub puszkę (700 g) oraz ulotkę
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstra ße 56
33611 Bielefeld, Niemcy
Tel.: + 49 521 8808-05
Faks.: + 49 521 8808-334
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
Solpharm Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 42/93
03-938 Warszawa
Tel.: +48 /22/ 616 28 08
E-mail: biuro@solpharm.pl
3

www.solpharm.pl
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
4