Linefor

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:25 mg
postać:kapsułki
typ procedury:DCP
kod ATC:N03AX16
ważność pozwolenia:2022-03-23
numer pozwolenia:23845

Substancje czynne

Pregabalinum

Opakowania

wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991322182
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id121117
wielkosc21
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991322199
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id121118
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991322205
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id121119
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991322212
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id121120
wielkosc84
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991322229
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id121121

1
Ulotka do

ączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Linefor, 25 mg, kapsu
ki, twarde
Linefor, 50 mg, kapsu
ki, twarde
Linefor, 75 mg, kapsu
ki, twarde
Linefor, 100 mg, kapsu
ki, twarde
Linefor, 150 mg, kapsu
ki, twarde
Linefor, 200 mg, kapsu
ki, twarde
Linefor, 225 mg, kapsu
ki, twarde
Linefor, 300 mg, kapsu
ki, twarde
Pregabalinum

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
- Należy zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- W razie jakichkolwiek w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ści śle okre ślonej osobie. Nie nale ży go przekazywa ć innym. Lek mo że
zaszkodzi ć innej osobie, nawet je śli objawy jej choroby s ą takie same.
- Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy
niepo żądane niewymienione w tej ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

Spis tre ści ulotki

1. Co to jest Linefor i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Linefor
3. Jak stosowa ć Linefor
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć Linefor
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest Linefor i w jakim celu si ę go stosuje

Linefor nale ży do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, b ólu neuropatycznego
i uogólnionych zaburze ń l ękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder - GAD) u doros
ych.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i o środkowego

Linefor stosuje si ę w leczeniu d
ugotrwa
ego bólu spowodowanego uszkod zeniem nerwów. Wiele
ró żnych chorób, na przyk
ad cukrzyca lub pó
pasiec, mo że wywo
ywa ć obwodowy ból neuropatyczny.
Doznania bólowe mog ą by ć opisywane jako uczucie gor ąca, palenia, pulsowania, strzelania, k
ucia,
jako ból ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia b ąd ź dr ętwienia. Obwodowy i o środkowy ból
neuropatyczny mo że by ć zwi ązany tak że ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zm ęczeniem, co
mo że wp
ywa ć na fizyczne i spo
eczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jako ść ż ycia.

Padaczka
Linefor stosuje si ę w leczeniu okre ślonych typów padaczki (napadów cz ęściowych, które s ą lub nie s ą
wtórnie uogólnione) u doros
ych. Lekarz mo że przepisa ć Linefor, je śli dotychczasowe leczenie nie jest
w pe
ni skuteczne. Linefor podaje si ę jako lek dodany do aktualnego leczenia. Leku Linef or nie należy
stosowa ć samego, lecz zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Uogólnione zaburzenia l ękowe
Linefor stosuje si ę w leczeniu uogólnionych zaburze ń l ękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder -
GAD). Objawy GAD obejmuj ą przed
u żaj ący si ę, nadmierny l ęk i niepokój, które trudno jest
opanowa ć. GAD mo że tak że powodowa ć niepokój ruchowy, nerwowo ść lub uczucie
podenerwowania,
atwe m ęczenie si ę, trudno ści z koncentracj ą lub uczucie „pustki w g
owie”,

2
rozdra
żnienie, wzmo żone napi ęcie mi ęśniowe lub zaburzenia snu. Objawy s ą odmienne od stresów
i napi ęć towarzysz ących codziennemu życiu.

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Linefor


Kiedy nie stosowa ć leku Linefor:
• jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalin ę lub którykolwiek z pozosta
ych sk
adników tego lek u
(wymienionych w punkcie 6).

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem stosowania leku Linefor nale ży omówi ć to z lekarzem lub farmaceut ą.
• U niektórych pacjentów przyjmuj ących pregabalin ę wyst ępowa
y objawy wskazuj ące na reakcj ę
alergiczn ą. Objawy te obejmowa
y obrz ęk twarzy, ust, j ęzyka i gard
a, a tak że rozlan ą wysypk ę
skórn ą. Je żeli wyst ąpi jakikolwiek z tych objawów, nale ży natychmiast skontaktowa ć si ę
z lekarzem.
• Stosowanie pregabaliny by
o zwi ązane z wyst ępowaniem zawrotów g
owy i senno ści, co mog
o
spowodowa ć cz ęstsze przypadkowe urazy (upadki) u osób w podesz
ym wieku. Dlatego należy
zachowa ć ostro żno ść do chwili poznania mo żliwych dzia
a ń leku.
• Stosowanie pregabaliny mo że powodowa ć niewyra źne widzenie, utrat ę wzroku lub inne
zaburzenia widzenia, z których wi ększo ść jest tymczasowa. Je żeli wyst ąpi ą jakiekolwiek
zmiany widzenia, nale ży natychmiast poinformowa ć o tym lekarza.
• U pacjentów z cukrzyc ą, którzy podczas leczenia pregabalin ą przybieraj ą na wadze, mo że
zaistnie ć konieczno ść zmiany leczenia przeciwcukrzycowego.
• Niektóre dzia
ania niepo żądane, takie jak senno ść, mog ą wyst ępowa ć cz ęściej, gdy ż pacjenci
z uszkodzeniem rdzenia kr ęgowego mog ą przyjmowa ć tak że inne leki, np. przeciwbólowe lub
zmniejszaj ące wzmo żone napi ęcie mi ęśni, które maj ą podobne dzia
ania niepo żądane jak
pregabalina, a nasilenie tych dzia
a ń mo że by ć wi ększe, gdy takie leki przyjmowane s ą
jednocze śnie.
• Opisywano przypadki niewydolno ści serca u niektórych pacjentów przyjmuj ących pregabalin ę;
byli to g
ównie pacjenci w podesz
ym wieku z zaburz eniami uk
adu sercowo-naczyniowego.
Przed zastosowaniem tego leku nale ży poinformowa ć lekarza o wyst ępowaniu choroby
serca w przesz
o ści.

• Opisywano przypadki niewydolno ści nerek u niektórych pacjentów przyjmuj ących pregabalin ę.
Je śli podczas stosowania leku Linefor pacjent zauwa ży zmniejszenie cz ęsto ści oddawania
moczu, nale ży poinformowa ć o tym lekarza, poniewa ż przerwanie przyjmowania leku mo że
spowodowa ć ust ąpienie tego objawu.
• Niewielka liczba pacjentów przyjmuj ących leki przeciwpadaczkowe takie jak Linefor, miew a
a
my śli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Je żeli u pacjenta kiedykolwiek wyst ąpi ą podobne
my śli, nale ży natychmiast skontaktowa ć si ę z lekarzem.
• Jeśli pregabalina jest stosowana jednocze śnie z innymi lekami mog ącymi wywo
ywa ć zaparcia
(takimi jak niektóre leki przeciwbólowe), mog ą wyst ąpi ć zaburzenia żo
ądkowo-jelitowe
(np. zaparcia, niedro żno ść lub pora żenie jelit). Nale ży poinformowa ć lekarza, je śli u pacjenta
wyst ępuj ą zaparcia, zw
aszcza gdy ma si ę do nich sk
onno ść.
• Jeśli pacjent by
w przesz
o ści uzale żniony, nadu żywa
alkoholu lub leków, powinien
poinformowa ć o tym lekarza przed zastosowaniem leku. Nie nale ży za żywa ć wi ększej dawki
leku ni ż zaleci
lekarz.

3

Zg
aszano przypadki drgawek podczas stosowania preg abaliny lub krótko po zaprzestaniu
leczenia. Je śli wyst ąpi ą drgawki, nale ży natychmiast skontaktowa ć si ę z lekarzem.
• Zg
aszano przypadki pogorszenia czynno ści mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów
w innych stanach chorobowych, którzy przyjmowali pr egabalinę. Nale ży poinformowa ć lekarza
o wszystkich przebytych powa żnych chorobach, w tym chorobach w ątroby lub nerek.

Dzieci i m
odzie ż
Nie ustalono bezpiecze ństwa stosowania ani skuteczno ści u dzieci i m
odzie ży (w wieku poni żej
18 lat), dlatego pregabalina nie powinna by ć stosowana w tej grupie wiekowej.

Linefor a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przy jmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje przyjmowa ć.

Linefor i niektóre leki mog ą wzajemnie wp
ywa ć na siebie (interakcje). Linefor przyjmowany
jednocze śnie z innymi lekami mo że nasili ć dzia
ania niepo żądane obserwowane w czasie stosowania
tych leków, w tym niewydolno ść oddechow ą i śpi ączk ę. Stopie ń nasilenia zawrotów g
owy, senno ści
i zmniejszenia koncentracji mo że narasta ć, je śli przyjmuje si ę Linefor razem z lekami zawieraj ącymi:
• oksykodon (lek przeciwbólowy);
• lorazepam (lek stosowany w stanach l ękowych);
• alkohol.
Linefor mo że by ć stosowany razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Linefor z jedzeniem, piciem i alkoholem
Kapsu
ki Linefor mo żna przyjmowa ć z posi
kiem lub niezale żnie od posi
ku.
Podczas stosowania leku Linefor nie nale ży pi ć alkoholu.

Ci ąża i karmienie piersi ą
Je śli pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersi ą, przypuszcza że mo że by ć w ci ąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.

Linefor nie powinien by ć stosowany w ci ąży ani w okresie karmienia piersi ą, chyba że lekarz
zdecyduje inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym powin ny stosować skuteczn ą metod ę antykoncepcji.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Linefor mo że wywo
ywa ć zawroty g
owy, senno ść i zmniejszenie koncentracji. Nie nale ży prowadzi ć
pojazdów, obs
ugiwa ć z
o żonych maszyn ani wykonywa ć innych potencjalnie niebezpiecznych
czynno ści a ż do momentu okre ślenia wp
ywu tego leku na zdolno ść wykonywania tych czynno ści.

Linefor zawiera laktoz ę
Je żeli stwierdzono wcze śniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktowa ć si ę z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosowa ć Linefor

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć
si ę do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali dawk ę leku, która b ędzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.
Linefor jest przeznaczony wy
ącznie do podawania doustnego.

4

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i o
środkowego, padaczka lub uogólnione
zaburzenia l ękowe:
• Należy przyjmowa ć tyle kapsu
ek, ile zaleci lekarz.
Dawka wybrana zale żnie od stanu pacjenta mie ści si ę na ogó
w zakresie 150 mg do 600 mg na
dob ę.
• Lekarz prowadz ący zaleci przyjmowanie leku Linefor dwa lub trzy ra zy na dobę. W przypadku
przyjmowania dwa razy na dob ę, Linefor stosuje si ę rano i wieczorem o sta
ej porze ka żdego
dnia. W przypadku przyjmowania trzy razy na dob ę, Linefor stosuje si ę rano, w po
udnie
i wieczorem o sta
ej porze ka żdego dnia.

Je śli pacjent ma wra żenie, że Linefor dzia
a za mocno lub za s
abo, powinien po informować o tym
lekarza lub farmaceut ę.

Pacjent w wieku powy żej 65 lat powinien przyjmowa ć Linefor wed
ug przedstawionego schematu,
chyba że wyst ępuj ą u niego choroby nerek.

U pacjentów z zaburzon ą czynno ści ą nerek lekarz mo że zadecydowa ć o innym schemacie
dawkowania i (lub) zmieni ć dawk ę leku.

Kapsu
k ę nale ży po
kn ąć w ca
o ści i popi ć wod ą.

Linefor nale ży przyjmowa ć tak d
ugo, jak zaleci lekarz. Leczenie mo żna przerwa ć tylko na polecenie
lekarza.

Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Linefor
Nale ży poinformowa ć o tym lekarza lub natychmiast uda ć si ę do najbli ższego szpitalnego oddzia
u
ratunkowego. Nale ży zabra ć ze sob ą opakowanie leku Linefor. Po przyj ęciu wi ększej ni ż zalecana
dawki leku Linefor pacjent mo że czu ć si ę ś pi ący, spl ątany, pobudzony lub niespokojny.
Zg
aszano tak że przypadki napadów drgawkowych.

Pomini ęcie zastosowania leku Linefor
Wa żne jest, aby przyjmowa ć Linefor regularnie o tych samych porach dnia. W ra zie pominięcia dawki
leku, nale ży j ą przyj ąć jak najszybciej, chyba że zbli ża si ę pora przyj ęcia kolejnej dawki. W takiej
sytuacji nale ży kontynuowa ć leczenie wed
ug zaleconego schematu. Nie nale ży stosowa ć dawki
podwójnej w celu uzupe
nienia pomini ętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Linefor
Nie nale ży przerywa ć przyjmowania leku Linefor, chyba że zdecyduje o tym lekarz. Je żeli leczenie
nale ży przerwa ć, powinno si ę to odbywa ć stopniowo w ci ągu przynajmniej jednego tygodnia.

Pacjent powinien wiedzie ć, że po przerwaniu krótko- lub d
ugookresowego przyjmo wania leku
Linefor mog ą wyst ąpi ć pewne dzia
ania niepo żądane. Obejmuj ą one zaburzenia snu, ból g
owy,
nudno ści, uczucie l ęku, biegunk ę, objawy grypopodobne, drgawki, nerwowo ść, depresj ę, bóle,
nadmierne pocenie si ę i zawroty g
owy. Objawy te mog ą by ć cz ęstsze lub bardziej dotkliwe, je żeli
pacjent za żywa
Linefor przez d
u ższy czas.

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku, nale ży zwróci ć
si ę do lekarza lub farmaceuty.

4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.

5
W razie obrz
ęku twarzy lub j ęzyka, lub je śli wyst ąpi zaczerwienienie skóry z towarzysz ącymi
p ęcherzykami lub z
uszczaniem, nale ży natychmiast zasi ęgn ąć porady lekarskiej.

Niektóre dzia
ania niepo żądane, takie jak senno ść, mog ą wyst ępowa ć cz ęściej, gdy ż pacjenci
z uszkodzeniem rdzenia kr ęgowego mog ą przyjmowa ć tak że inne leki, np. przeciwbólowe lub
zmniejszaj ące wzmo żone napi ęcie mi ęśni, które maj ą podobne dzia
ania niepo żądane jak Linefor,
a nasilenie tych dzia
a ń mo że by ć wi ększe, gdy takie leki przyjmowane s ą jednocze śnie.

Inne dzia
ania niepo żądane

Bardzo cz ęsto (wyst ępuj ą u wi ęcej ni ż 1 na 10 osób):
• Zawroty g
owy, senno ść, bóle g
owy

Cz ęsto (wyst ępuj ą u mniej ni ż 1 na 10 osób):
• Zwiększenie apetytu
• Podwy ższenie nastroju, spl ątanie, dezorientacja, zmniejszenie zainteresowa ń seksualnych,
dra żliwo ść
• Trudno ści w skupieniu uwagi, niezdarno ść, zaburzenia pami ęci, utrata pami ęci, dr żenia,
trudno ści w mówieniu, uczucie mrowienia, dr ętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenno ść, uczucie
zm ęczenia, dziwne samopoczucie
• Nieostre widzenie, podwójne widzenie
• Zawroty g
owy, zaburzenia równowagi, upadek
• Sucho ść w ustach, zaparcie, wymioty, wzd ęcia, biegunka, nudno ści, uczucie rozd ęcia w jamie
brzusznej
• Trudno ści w osi ągni ęciu erekcji
• Obrzęk cia
a, tak że ko ńczyn
• Uczucie upojenia alkoholowego, nieprawid
owy chód
• Zwiększenie masy cia
a
• Kurcze mi ęśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle ko ńczyn
• Ból gard
a
Niezbyt cz ęsto (wyst ępuj ą u mniej 1 na 100 osób):
• Utrata apetytu, zmniejszenie masy cia
a, ma
e st ężenie cukru we krwi, du że st ężenie cukru
we krwi
• Zmiany w odbiorze w
asnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju,
trudno ści ze znalezieniem w
a ściwych s
ów, omamy, niezwyk
e sny, napady paniki, a patia,
agresja, podwy ższony nastrój, zaburzenia psychiczne, trudno ści w my śleniu, zwi ększenie
zainteresowa ń seksualnych, zaburzenia seksualne, w tym niezdolno ść do osi ągni ęcia orgazmu,
opó źnienie ejakulacji
• Zmiany widzenia, nietypowe ruchy ga
ek ocznych, zab urzenia wzroku, w tym widzenie
tunelowe, wra żenie b
ysków, ruchy szarpane, os
abienie odruchów, zwiększona aktywno ść,
zawroty g
owy w pozycji stoj ącej, nadwra żliwo ść skóry, utrata smaku, uczucie palenia, dr żenie
przy wykonywaniu ruchów, zaburzenia świadomo ści, utrata przytomno ści, omdlenie,
zwi ększona wra żliwo ść na ha
as, z
e samopoczucie
• Sucho ść oczu, obrz ęk oka, ból oka, os
abienie ruchów ga
ek ocznych,
z awienie, podrażnienie
oczu
• Zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynno ści serca, niskie ci śnienie t ętnicze, nadci śnienie
t ę tnicze, zmiany rytmu pracy serca, niewydolno ść serca
• Nag
e zaczerwienienie skóry twarzy, nag
e uderzenia gorąca
• Trudno ści w oddychaniu, uczucie sucho ści w nosie, uczucie zatkanego nosa
• Zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie dr ętwienia wokó
ust
• Pocenie si ę, wysypka, dreszcze, gor ączka
• Drżenia mi ęśniowe, obrz ęk stawów, sztywno ść mi ęśni, bóle, w tym bóle mi ęśni, ból szyi
• Ból piersi
• Trudno ści w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na p ęcherz, nietrzymanie moczu
• Os
abienie, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej
• Zmiany wyników bada ń krwi i czynno ści w ątroby (zwi ększenie aktywno ści fosfokinazy

6
kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotra
nsferazy asparaginianowej, zmniejszenie
liczby p
ytek krwi, neutropenia, zwi ększenie st ężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie st ężenia
potasu we krwi)
• Nadwra żliwo ść, obrz ęk twarzy, sw ędzenie, pokrzywka, katar, krwawienie z nosa, kaszel ,
chrapanie
• Bolesne miesi ączkowanie
• Marzni ęcie r ąk i stóp

Rzadko (wyst ępuj ą u mniej ni ż 1 na 1000 osób):
• Zmieniony w ęch, wra żenie ko
ysania obrazu, zmienione poczucie g
ębi, jaskrawe widzenie,
utrata wzroku
• Rozszerzone źrenice, zez
• Zimne poty, ucisk w gardle, obrz ęk j ęzyka
• Zapalenie trzustki
• Trudno ści z po
ykaniem
• Spowolnione lub ograniczone ruchy
• Trudno ści z czynno ści ą pisania
• Wodobrzusze
• P
yn w p
ucach
• Drgawki
• Zmiany zapisu EKG odpowiadaj ące zaburzeniom rytmu pracy serca
• Uszkodzenie mi ęśni
• Wyciek z brodawki sutkowej, przerost piersi, powi ększenie piersi u m ężczyzn
• Brak miesi ączkowania
• Niewydolno ść nerek, zmniejszenie obj ęto ści wydalanego moczu, zatrzymanie moczu
• Zmniejszenie liczby bia
ych krwinek
• Niew
a ściwe zachowanie
• Reakcje alergiczne (których objawem mog ą by ć trudno ści w oddychaniu, zapalenie oczu
(zapalenie rogówki) i ci ężka reakcja skórna charakteryzuj ąca si ę wysypk ą, p ęcherzykami,
z
uszczaniem si ę skóry i bólem).

Zg
aszanie dzia
a ń niepo żądanych
Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione
w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć
bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Dzia
a ń Produktów Leczniczych
Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć Linefor

Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na pude
ku po: EXP.
Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin w ażno ści, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer
serii.
Brak specjalnych zalece ń dotycz ących przechowywania leku.

7
Leków nie nale
ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapyta ć farmaceut ę, jak usun ąć leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że
chroni ć ś rodowisko.

6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

Co zawiera Linefor - Substancj ą czynn ą jest pregabalina. Ka żda kapsu
ka twarda zawiera 25 mg, 50 mg, 75 mg,
100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg lub 300 mg pregabali ny.
- Pozosta
e sk
adniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, tytanu dwutlenek
(E 171), żelatyna, szelak 45% w etanolu, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy,
amonowy wodorotlenek.
Linefor 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg i 300 mg kaps u
ki, twarde zawierają równie ż ż elaza
tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek żó
ty (E 172).

Jak wygl ąda Linefor i co zawiera opakowanie

kapsu
ki 25 mg Bia
a, żelatynowa kapsu
ka twarda z nadrukiem “25” na korpu sie
kapsu
ki. Rozmiar kapsu
ki nr 4.
kapsu
ki 50 mg Bia
a, żelatynowa kapsu
ka twarda z nadrukiem “50” na korpu sie
kapsu
ki. Rozmiar kapsu
ki nr 3.

kapsu
ki 75 mg Żelatynowa kapsu
ka twarda, z bia
ym korpusem z nadr ukiem “75”
i czerwono-brązowym wieczkiem. Rozmiar kapsu
ki nr 3.
kapsu
ki 100 mg Czerwono - br ązowa, żelatynowa kapsu
ka twarda z nadrukiem “100”
na korpusie kapsu
ki. Rozmiar kapsu
ki nr 1.
kapsu
ki 150 mg Bia
a, żelatynowa kapsu
ka twarda z nadrukiem “150” na korp usie
kapsu
ki. Rozmiar kapsu
ki nr 1.
kapsu
ki 200 mg
Jasnobrązowa, żelatynowa kapsu
ka twarda z nadrukiem “200” na
korpusie kapsu
ki. Rozmiar kapsu
ki nr 0.
kapsu
ki 225 mg
Ż elatynowa kapsu
ka twarda, z bia
ym korpusem z nadr ukiem “225”
i jasnobrązowym wieczkiem. Rozmiar kapsu
ki nr 0.
kapsu
ki 300 mg Ż elatynowa kapsu
ka twarda, z bia
ym korpusem z nadr ukiem “300”
i czerwono-brązowym wieczkiem. Rozmiar kapsu
ki nr 0.

Lek Linefor 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 20 0 mg, 225 mg i 300 mg kapsu
ki, twarde jest
pakowany w blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC w tek turowym pude
ku.

Linefor jest dost ępny w opakowaniach po 14, 21, 56, 60 lub 84 kapsu
k i twarde.
Linefor 75 mg i 150 mg jest dost ępny równie ż w opakowaniach po 28 kapsu
ek twardych.

Nie wszystkie wielko ści opakowa ń musz ą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zak
ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli ńska 19
83-200 Starogard Gda ński

8

W celu uzyskania bardziej szczegó
owych informacji
na temat leku oraz jego nazw w krajach
cz
onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego n ależy zwróci ć si ę do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 22 364 61 01
Data ostatniej aktualizacji ulotki: