Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

LidoBel

-

Szczegółowe informacje

moc:20 mg/ml
typ procedury:DCP
kod ATC:QN01BB02
ważność pozwolenia:2023-09-24
numer pozwolenia:2814

Substancje czynne

Lidocainum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 100 ml
kodEAN5909991383329
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129606
wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 250 ml
kodEAN5909991383336
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129607
wielkosc12
jednostkaWielkoscifiol. 100 ml
kodEAN5909991383343
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129608
wielkosc12
jednostkaWielkoscifiol. 250 ml
kodEAN5909991383350
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129609

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA:

LidoBel 16 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów


1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

bela -pharm GmbH & Co. KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta
Niemcy


2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

LidoBel 16 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów
Lidokain a


3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ ( -CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1 ml roztwor u do wstrzykiwań zawiera:

Substancja czynna:
Lidokainy chlorowodorek: 20 mg
(co odpowiada 16,23 mg lidokainy)

Substancje pomocnicze:
Metylu parahydroksybenzoesan (E 218): 1,8 mg
Propylu parahydroksybenzoesan: 0,2 mg

Klarowny, bezbarwny roztwór


4. WSKAZANIA LECZNICZE

Znieczulenie miejscowe/ przewodowe (infiltracja miejscowa ), w tym blokad a pola operacyjnego.
Powierzchniowe znieczulenie błon śluzowych.


5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję
pomocniczą.
Nie stosować w przypadku stanów zapalnych tkanki w miejscu zastosowania.
Nie stosować na tkance zakażonej.
Nie stosować u nowo narodzonych zwierząt.


6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W indywidualnych przypadkach mogą wystąpić: częs toskurcz, rzadkoskurcz, zaburzenia
przewodzenia serca, niedociśnienie krwi i reakcje alergiczne.
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej,
lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania
(www.urpl.gov.pl) . Szczegółowe informacje na temat systemu krajowego można uzyskać w Urzędzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie, psy i koty.


8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA( -I) I S POSÓB PODANIA

Do iniekcji podskórnych, domięśniowych lub okołonerwowych lub do stosowania na śluzówkę. Aby
uniknąć podania dożylnego, należy potwierdzić prawidłowe położenie igły za pomocą aspiracji.

Dawka zależy od wskazania (przeznaczenie, droga podawa nia, miejsce zastosowania i stan ogólny
pacjenta).

Poniższe zalecenia dotyczące dawkowania mogą służyć jako wskazówki ogólne (dostosowanie jest
konieczne w przypadku zwierząt o masie ciała poniżej 5 kg, aby nie przekroczyć zalecanej dawki
maksymalnej).

Znieczulenie miejscowe /przewodowe koni:
1–10 ml

Powierzchniowe znieczulenie błon śluzowych:
Zakroplić miejscowo cienką warstwę w obszarze, w którym wymagane jest znieczulenie.

Dawka całkowita nie powinna przekraczać 2 –4 mg chlorowodorku lidokainy na kilo gram masy ciała
(co odpowiada 1 ml produktu na 5 –10 kg masy ciała).

Maksymalna liczba nakłuć gumowego korka wynosi 50 razy w przypadku fiolki o pojemności 100 ml
i 100 razy w przypadku fiolki 250 ml.


9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Nie dotyczy.


10. OKRES( -Y) KARENCJI

Koń:
Tkanki jadalne: 5 dni
Mleko: 5 dni


11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania .
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na
butelce.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Nie podawać w iniekcjach dożylnych.
Stosować z zachowaniem ostrożności u zwierząt z niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca,
hiperkaliemią, zaburzeniami czynności wątroby, cukrzycą, kwasicą i chorobami neurologicznymi.
W związku z tym należy zapewnić pr ecyzyjne dawkowanie i odpowiednią technikę iniekcji.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Umyć ręce po użyciu.

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przed stawić
lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na chlorowodorek lidokainy lub którąkolwiek substancję
pomocniczą powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym.

Ciąża :
Lidokaina może przechodzić p rzez barierę łożyskową i jest wydzielana do mleka samic. Do
stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka
wynikającego ze stosowania produktu u zwierząt w ciąży lub w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produkta mi leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Efekt lokalnego znieczulenia ulega wydłużeniu w przypadku jednoczesnego zastosowania leków
zwężających naczynia krwionośne (np. epinefryny). Leki znieczulające podobne do morfiny mogą
ograniczać metabolizm lidokain y.

Lidokaina może wchodzić w interakcje z:
 antybiotykami: jednoczesne podanie z ceftiofurem może doprowadzić do zwiększenia stężenia
wolnej lidokainy w wyniku interakcji z białkami wiążącymi w osoczu.
 lekami antyarytmicznymi: amiodaron może powodować zwię kszenie stężenia lidokainy w
osoczu i nasilenie jej efektu terapeutycznego. Efekt ten można zaobserwować w przypadku
podania z metoprololem lub propanololem.
 lekami znieczulającymi do wstrzykiwań i gazami anestetycznymi: jednoczesne podanie leków
znieczulających nasila ich działanie i może zajść konieczność modyfikacji dawki tych leków.
 lekami zwiotczającymi mięśnie: duża dawka lidokainy może nasilać działanie sukcynylocholiny
i wydłużać bezdech wywołany przez sukcynylocholinę.

Przedawkowanie (obj awy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Przedawkowanie i iniekcje dożylne są związane z wysokim ryzykiem wpływu na ośrodkowy układ
nerwowy i serce.
Ostre przedawkowanie lidokainy objawia się niepokojem, pobudzeniem psyc horuchowym, ekscytacją,
ataksją, drżeniem, wymiotami, skurczami mięśni, drgawkami, niedociśnieniem, rzadkoskurczem,
utratą świadomości, porażeniem mięśni oddechowych lub zatrzymaniem akcji serca.
W przypadku przedawkowania należy wdrożyć leczenie objawowe.

Główne niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego
nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.


13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NI EZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.


14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI


15. INNE INFORMACJE

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Wielkości opakowań:
100 ml
250 ml
12 x 100 ml
12 x 250 ml