Lercaprel

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:10 mg + 10 mg
typ procedury:MRP
kod ATC:C09BB02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:18395

Substancje czynne

Enalaprili maleas
Lercanidipini hydrochloridum

Opakowania

wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990879953
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id67466
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990879960
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id67467
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990879977
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id67468

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lercaprel , 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane

Enalaprili maleas + Lercanidipini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek moż e
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Lercaprel i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed przyjęciem leku Lercaprel
3. Jak przyjmować lek Lercaprel
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Lercaprel
6. Zawartość opakowan ia i inne informacje


1. Co to jest lek Lercaprel i w jakim celu się go stosuje

Lercaprel to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne obniżając e ciśnienie tętnicze - inhibitor
konwertazy angiotensyny (ACE) , enalapryl i antagonistę wapnia, lerkanid ypinę.

Lercaprel jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u
pacjentów dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas leczenia
sam ą lerkanidypin ą w dawce 10 mg.
Leku Lercaprel nie należy stosować w leczeniu początkowym nadciśnienia tętniczego.


2. Informacje wa żne przed przyjęciem leku Lercaprel

Kiedy nie przyjmować leku Lercaprel :
- jeśli pacjent ma uczulenie na enalapryl lub lerkanidypinę, lub którykolwiek z pozostałych
składnikó w tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjent a kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu leków podobnych do
substancji zawartych w leku Lercaprel , tzn. po podaniu innych inhibitor ów ACE lub innych
antagonistów wapni a;
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił obrzęk twarzy, warg, jamy ust nej, języka lub gardła
powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), spowodowany
leczeniem inhibitorem ACE lub jeśli taki obrzęk pojawił się z nieznanych przyczyn , lub jest
dzie dziczny ;
- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek obniżający ciśnienie
tętnicze, zawierający aliskiren;
- po 3. miesiąc u ciąży (należy również unikać stosowania leku Lercaprel we wczesnym okresie
ciąży – patrz punkt „Ciąża, ka rmienie piersią i wpływ na płodność”);
- jeśli u pacjenta stwierdzono pewne choroby serca:
• zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca, w tym zwężenie zastawki aorty,
• nieleczona niewydolność serca,

• ból w klatce piersiowej w spoczynku, nasilający się lub coraz częstszy (niestabilna dławica
piersiowa ),
• w ciągu miesiąca po zawale serca (mięśnia sercowego);
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub jest poddawany dializoterapii;
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli pacje nt stosuje leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych, takie jak:
• leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol),
• antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, troleandomycyna),
• leki przeciwwirusowe (np. rytonawir);
- jeśli pacjent stosuje jednocześnie cyklosporynę (lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu
przeszczepionego narządu);
- jednocześnie z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lercaprel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę:
- jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze (mogące objawiać się omdleni em lub zawrotami głowy,
zwłaszcza podczas wstawa nia);
- jeśli u pacjenta występują nasilone wymioty lub wystąpiła niedawno biegunka;
- jeśli pacjent stosuje dietę z małą ilością soli;
- jeśli pacjent ma zaburzenia serca;
- jeśli pacjent ma zaburzenia dotyczące naczyń krwionośnych w mózgu;
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek (w tym stan po przeszczepieni u nerki);
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krwi , takie jak zmniejszenie liczby lub brak krwinek białych
(leukopenia, agranulocytoza) , mała liczba płytek krwi ( małopłytkowość) lub zmniejszenie liczby
krwinek czerwonych (niedokrwistość );
- jeśli pacjent ma kolagenozę (np. toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów lub
twardzina układowa);
- pacjen ci rasy czarnej muszą mieć świadomość zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji
uczuleniowych z obrzęk iem twarzy, warg, języka lub gardła powodu jącym trudności w połykaniu
lub oddychaniu podczas przyjmowania inhibitorów ACE;
- jeśli pacjent ma cukrzycę;
- jeśli u pacjenta wystąpi uporczywy , suchy kaszel;
- jeśli pacjent przyjmuje suplementy potasu, leki oszczędzające potas lub zamienniki soli kuchennej
zawierające potas;
- jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów (laktoza) ;
- jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego
ciśnienia tętniczego :
• antagonistę receptora angiotensyny II ( AIIR A), na zy wa nego również sartan em – na przykład
walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek
związane z cukrzycą,
• aliskiren .

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynnoś ci nerek, ciśnieni a tętniczego oraz stężeni a
elektrolitów (np. potasu) we krwi.
Patrz także podpunkt „Kiedy nie przyjmować leku Lercaprel ”.

Jeśli u pacjenta planowany jest którykolwiek z poniższych zabiegów, należy powiedzieć lekarzowi o
przyjmowaniu leku Lercaprel :
- zabieg chirurgiczny lub podanie znieczuleni a (w tym u dentysty);
- leczenie mające na celu usunięcie cholesterolu z krwi ( afereza LDL);
- leczenie odczula jące, mające na celu zmniejszenie alergii na jad pszczół lub os.

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży, a także o karmieniu piersią
(Patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”) .

Dzieci i młodzież
Nie należy stosować leku Lercaprel u dzieci w wieku poniżej 18 lat , ze względu na brak danych
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek Lercaprel a inne leki
Leku Lercaprel nie wolno stosować z niektórymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, r ównież tych, które
wydawane są bez recepty. Jeśli lek Lercaprel jest stosowany jednocześnie z niektórymi innymi lekami,
działanie leku Lercaprel lub innego leku może ulec zmianie, mogą też częściej występować pewne
działania niepożądane.

W szczególności n ależy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących
leków:
- leki zawierające potas (w tym zamienniki soli kuchennej );
- inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, takie jak antagoniści receptora angiotensyny II, leki
moczopędne ( diuretyki) lub leki zawierające aliskiren;
- lit ( stosowany w leczeniu pewnego typu depresji);
- leki stosowane w leczeniu depresji , nazywane trójpierścieniowymi lek ami przeciw depresyjny mi;
- leki stosowane w leczeniu zaburze ń psychicznych, nazywane lekami przeciwpsychotycznymi;
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym inhibitory cyklooksygenazy- 2 (COX-2) (leki
zmniejszające stan zapalny oraz łagodzące ból);
- niektóre leki przeciwbólowe lub stosowane w leczeniu zapalenia stawów, w tym sole złota;
- niektóre leki stosowane w przypadku kaszlu i przeziębienia oraz w celu zmniejszenia masy ciała,
zawierające tak zwane sympatykomimetyki;
- leki przeciwcukrzycowe (w tym doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina);
- astemizol i terfenadyna (leki przeciwalergiczne);
- amiodaron i chinidyna (leki stosowane w leczeniu przyspieszonego rytmu serca);
- fenytoina i karbamazepina (leki przeciw padaczkowe);
- ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);
- digoksyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń serca);
- midazolam (lek stosowany w przypadku zaburze ń snu);
- beta -adrenolityki (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i zaburzeń serca);
- cymetydyna w dawce dobowej większej niż 800 mg (lek stosowany w leczeniu choroby
wrzodow ej i zgagi).

Lekarz może zalecić zmianę dawk i i (lub) zastosować inne środki ostrożności:
- jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (A IIRA) lub aliskiren (patrz także
podpunkty „Kiedy nie przyjmować leku Lercaprel ” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Lercaprel z jedzeniem, piciem i alkoholem
- Lercaprel należy zażywać co najmniej 15 minut przed posiłkiem.
- Alkohol może nasilać działanie leku Lercaprel . Dlatego nie należy spoży wać alkoholu lub
radykaln ie ogranicz yć jego spożycie.
- Leku Lercaprel nie należy zażywać z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutow ym.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Ciąża i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna
poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zazwyczaj zaleci odstawienie leku Lercaprel przed zajściem w ciążę lub niezwłocznie po
stwierdzeniu ciąży oraz przepisze inny lek, zamiast leku Lercaprel . Nie zaleca się stosowania leku
Lercaprel podczas ciąży i nie wolno go przyjmować po 3. miesiąc u ciąży, ponieważ podawany po
trzecim miesiącu ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią
Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią powinna poradzić się lekarza przed
zastosowaniem tego leku.
P odczas przyjmowania leku Lercaprel nie zaleca się karmienia piersią noworodków (pierwsze kilka
tygodni po urodzeniu), a zwłaszcza wcześniaków. W przypadku karmienia piersią starszych niemowląt
lekarz poinformuje o korzyści ach i ryzyku związanym z przyjmowaniem leku Lercaprel podczas
karmienia piersią w porównaniu z innymi metodami leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Jeśli w trakcie leczenia tym lekiem pojawią się zawroty głowy, osłabienie, znużenie lub senność, nie
wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lercaprel zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.


3. Jak przyjmować lek Lercaprel

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u osób dorosłych : Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to jedna
tabletk a raz na dobę , przyjmowana codziennie o tej samej porze. Tabletkę najlepiej zażywać rano, co
najmniej 15 minut przed śniadaniem. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Stosowanie u osób z zaburzeniem czynności nerek/ pacjentów w podeszłym wieku: Lekarz określi
odpowiedni ą dawk ę leku w zależności od czynności nerek.

Przyjmowanie większej niż zalecana dawki leku Lercaprel
W razie zażycia większej niż zalecana dawki, należy natychmiast skontaktować się z lekar zem lub
udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szp itala. Należy zabrać opakowanie leku ze sobą.
Zażycie dawki większej niż zalecana może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego
oraz nieregularną lub przyspieszoną czynność serca.

Pominięcie przyjęcia leku Lercaprel
- W przypadku pominięcia dawk i należy opuścić pominiętą dawkę .
- Następnie należy zażyć kolejną dawkę o stałej porze.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Lercaprel
- Nie należy przerywać przyjmowania tego leku, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala w przypadku
wystąpienia któregokol wiek z niżej wymienionych działań niepożądanych:

- reakcj a alergiczn a z obrzękiem twarzy, warg , języka lub gardła, który może powodować trudności
w oddychaniu lub p ołykaniu.
Po rozpoczęciu przyjmowania leku Lercaprel może wystąpić omdlenie, zawrot y głowy lu b zamazane
widzenie. Jest to spowodowane nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego. Jeśli wystąpi ą taki e objaw y
należy położyć się do czasu ich ustąpienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza.

Działania niepożądane obserwowane p odczas stosowani a leku Lercaprel

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 10)
Kaszel, zawroty głowy, ból głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 100)
Zmiany parametrów krwi, takie jak zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększ enie stężeni a potasu we
krwi , zdenerwowanie (niepokój), zawroty głowy podczas wstawania, uczucie wirowania (zawroty
głowy pochodzenia błędnikowego), przyspieszona czynność serca, przyspieszona lub nierówna
czynność serca ( kołatanie serca), nagłe zaczerwienienie twarzy , szyi lub górnej części klatki
piersiowej (uderzenia gorąca), niskie ciśnienie tętnicze , ból brzucha, zaparci e, nudności, zwiększenie
aktywności enzymów wątrobowych, zaczerwienienie skóry, ból stawów, zwiększenie częstości
oddawania moczu, uczuc ie osłabienia, zmęczenie, u czucie gorąca, obrzęk okolicy kostek.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 1000)
Niedokrwistość, reakcje alergiczne, dzwonienie w uszach (szum uszny), omdleni e, suchość błony
śluzowej gardła, ból gardła, niestrawność, uczucie słonego smaku na języku , biegunka, suchość błony
śluzowej jam y ustnej, obrzęk dziąseł, reakcj e alergiczne z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła,
któr y mo że powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka skórna, pokrzywka,
oddawanie moczu w nocy, zwiększenie objętości moczu, impotencja.

Dodatkowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem poszczególnych składników leku
(enalapryl u lub lerkanidypiny)

Enalapryl

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 pacjenta na 10)
Zamazane widzenie.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 10)
Depresja, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, dławic a piersiowa, duszność, zaburzenia
smaku, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (zazwyczaj stwierdzane w badaniach
laboratory jnych).

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 100)
Niedokrwistość (w tym aplastyczna i hemolityczna), nagł e obniżenie ciśnienia tętniczego , stan
splątania, bezsenność lub senność, uczucie kłucia lub drętwienia, zawał serca (zazwyczaj w wyniku
bardzo niskiego ciśnienia tętniczego u niektórych pacjentów z grupy dużego ryzyka, w tym u
pacjentów z zaburzeniami przepływu krwi w sercu lub mózgu), udar mózgu (zazwyczaj w wyniku
bardzo niskiego ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka), wodnista wydzielina z nosa,
ból gardła i chrypka, astma, spowolni enie perystaltyki jelit, zapalenie trzustki, wymioty, podrażnienie
żołądka, wrzód trawienny , jadłowstręt, nadmierna potliwość, świąd lub pokrzywka, wypadanie
włosów, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, duże stężenie białka w moczu (stwierdzane
w badaniach laboratoryjnych), kurcz e mięśni, złe samopoczucie, wysoka temperatura (gorączka), małe
stężenie cukru lub sodu we krwi, duże stężenie mocznika we krwi (stwierdzane w badaniach
laboratoryjnych).

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 1000)
Zmiany parametrów krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych, zahamowanie czynności
szpiku kostnego, choroby autoimmunologiczne, dziwne sny lub zaburzenia snu, objaw Raynauda
(uczucie zimna i bladość palców rąk i stóp w wyniku zmniejszenia przepływu krwi), nacieki w
płucach, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie płuc, zaburzenia czynności wątroby w tym
niewydolność wątroby , zapalenie wątroby, żółtaczka (zażółcenie skóry l ub oczu), duże stężeni e
bilirubiny we krwi (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych), rumień wielopostaciowy (czerwone
plamy różne go kształtu pojawiające się na skórze), zespół Stevensa- Johnsona (ciężka reakcj a skórn a z
zaczerwienieniem i złuszczaniem się naskórka, powstawaniem pęcherzy lub owrzodz eń lub
oddzieleniem się górnej warstwy naskórka od dolnych warstw), zmniejszenie ilości wydalanego
moczu, powiększenie piersi u mężczyzn.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)
Obrzęk jelit (obrzęk naczynioruchowy jelit)

Lerkanidypina

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 1000)
Dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej spowodowany niedostatecznym zaopatrzeniem serca w
krew), wymioty, zgaga, ból mięśni.

Bardzo rzadko (mogą wyst ąpić u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)
Ból w klatce piersiowej.

U pacjent ów z dławicą piersiową , stosowanie leków z grupy, do której należy lerkanidypina może
powodować zwiększenie częstości, wydłużenie czasu trwania lub nasileni e napadów dławicowych .
Obs erwowano pojedyncze przypadki zawałów serca.


Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożąda ne można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301 , Faks: + 48 22 49 21 309,
e -mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Lercaprel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po
„Termin ważności (EXP)” i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
m iesiąca.

Skrót „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.
Skrót „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Lercaprel
- Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i lerkanidypiny chlorowodorek. Każda
tabletka powlekana zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu (co odpowiada 7,64 mg enalaprylu) i 1 0
mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpow iada 9,44 mg lerkanidypiny).
- Pozostałe składniki to:
r dzeń tabletki - laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa
(typ A) , powidon K -30, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian ;
otoczka tabletki - hypromeloza 5cP, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000.

Jak wygląda Lercaprel i co zawiera opakowanie
B iałe , okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy 8,5 mm.
Lek Lercaprel dostępny jest w opakowaniach zawierających po 14, 28, 56 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Recordati Ireland Ltd.
Raheens East
Ringaskiddy, Co. Cork
Irlandia

Wytwórca:
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via Mat teo Civitali 1
20148 Mediolan
Włochy

Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Volturno 48
Quinto de’Stampi
20089 Rozzano (MI)
Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazw ami:

Austria Zanipril
Belgia, Luksemburg Zanicombo
Bułgaria Lercapril
Cypr, Wielka Brytania Zaneril
Dania, Finlandia, Islandia, Malta, Zanipress
Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Niemcy
Francja Zanextra
Grecja, Litwa, Łotwa, Polska,
Republika Słowacka, Republika Czeska , Słowenia Lercaprel
Węgry Coripren
Irlandia, Estonia Lercaril
Włochy Zanipril
Holandia Lertec
Rumunia Lercaril
Szwecja Zanitek

Data ostatniej aktualizacji ulotki: