Leponex

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:25 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:N05AH02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:01733

Substancje czynne

Clozapinum

Opakowania

wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach
kodEAN5909990173310
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id5720
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990173327
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id13307

1

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Leponex, 25 mg, tabletki
Leponex, 100 mg, tabletki
Clozapinum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej oso bie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.


Spis tre ści ulotki
1. Co to jest lek Leponex i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Leponex
3. Jak stosować lek Leponex
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Leponex
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Leponex i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Leponex jest klozapina, która należy do grupy leków zwanych
neuroleptykami (leki stosowane w leczeniu swoistych zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy).

Leponex jest stosowany w leczeniu pa cjentów ze schizofrenią, którzy nie reagują na leczenie innymi
lekami.

Schizofrenia jest chorobą psychiczną powodującą zaburzenia myślenia, emocji i zachowania.
Stosowanie leku Leponex zaleca się tylko w leczeniu pacjentów, którzy stosowali już przynajmni ej
dwa różne leki przeciwpsychotyczne, w tym jeden z grupy nowych atypowych leków
przeciwpsychotycznych wskazanych w leczeniu schizofrenii i nie reagowali na te leki lub
powodowały one ciężkie działania niepożądane, którym nie można było przeciwdziałać.

Leponex jest stosowany także do leczenia ciężkich zaburzeń myślenia, emocji i zachowania
u pacjentów z chorobą Parkinsona, którzy nie reagują na leczenie innymi lekami.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Leponex

Kiedy nie stosować leku Leponex
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klozapinę lub na którykolwiek
z pozostałych składników leku Leponex (wymienionych w punkcie 6)
- jeśli nie ma możliwości wykonywania regularnych badań krwi u pacjenta
- jeśli u pacjenta występowała kied ykolwiek mała liczba krwinek białych we krwi
(np. leukopenia lub agranulocytoza), szczególnie, jeśli była ona spowodowana stosowaniem

2

leków, z wyjątkiem przypadków małej liczby krwinek białych we krwi związanej z wcześniej
prowadzoną chemioterapią
- jeśli pa cjent poprzednio przerwał stosowanie leku Leponex z powodu ciężkich działań
niepożądanych (np. agranulocytoza czy zaburzenia serca)
- jeśli pacjent jest lub był leczony lekami przeciwpsychotycznymi w postaci wstrzykiwań
o przedłużonym działaniu (depot)
- jeśli u pacjenta występuje lub występowało upośledzenie czynności szpiku kostnego
- jeśli u pacjenta występuje niekontrolowana padaczka (napady drgawkowe lub napady
padaczkowe innego rodzaju)
- jeśli u pacjenta występują ostre zaburzenia psychiczne wywołane przez a lkohol lub leki
(np. narkotyki)
- jeśli u pacjenta występują ograniczenie świadomości i nasilona senność
- jeśli u pacjenta występuje zapaść krążeniowa, która może być następstwem silnego wstrząsu
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek
- jeśli u pacjenta występuje zapalenie mięśnia sercowego
- jeśli u pacjenta występują inne ciężkie choroby serca
- jeśli u pacjenta występują objawy czynnej choroby wątroby, takiej jak żółtaczka
(żółte zabarwienie skóry i białek oczu, nudności, utrata apetytu)
- jeśli u pacjenta występują inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby
- jeśli u pacjenta występuje porażenna niedrożność jelita (jelito pacjenta nie pracuje właściwie
i u pacjenta występuje ciężkie zaparcie)
- jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki, które hamują prawidłową czynność szpiku kostnego
- jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki zmniejszające liczbę białych krwinek we krwi

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi
i nie stosować leku Leponex.

Leku Leponex nie wolno stosować u pacjentów, którzy są nieprzytomni lub są w śpiączce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wymienione w tym punkcie są bardzo ważne. Pacjent
musi zwrócić na nie szczególną uwagę w celu zminimal izowania ryzyka ciężkich działań
niepożądanych, zagrażających życiu.

Zanim pacjent rozpocznie leczenie lekiem Leponex, powinien powiedzieć lekarzowi,
jeśli występują lub występowały u niego w przeszłości:
- lub u kogoś z jego rodziny zakrzepy, ponieważ leki takie jak ten, były związane
z powstawaniem zakrzepów
- jaskra (zwiększone ciśnienie w oku)
- cukrzyca (zwiększone, czasami znacznie, stężenie glukozy we krwi, występujące u pacjentów
z cukrzycą lub bez cukrzycy w wywiadzie) (patrz punkt 4.4)
- problemy z gruc zołem krokowym lub trudności z oddawaniem moczu
- choroby serca, nerek lub wątroby
- przewlekłe zaparcie lub stosowanie leków powodujących zaparcie (takich jak leki
przeciwcholinergiczne)
- nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wch łaniania
glukozy -galaktozy
- kontrolowana padaczka
- choroby jelita grubego
- przebyte jakiekolwiek operacje brzucha
- lub w wywiadzie rodzinnym, zaburzenia serca lub nieprawidłowe przewodzenie w sercu, zwane
„wydłużeniem odcinka QT”

3

- ryzyko udaru, np. jeśli występ uje u niego wysokie ciśnienie tętnicze krwi, problemy
sercowo -naczyniowe lub problemy z naczyniami krwionośnymi w mózgu

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi przed przyjęciem kolejnej dawki leku Leponex, jeśli u
pacjenta:
- wystąpią objawy przeziębienia, gorączka, objawy grypy, ból gardła lub jakiekolwiek
zakażenie . Lekarz może zalecić pilne sprawdzenie morfologii krwi, jeśli te objawy są związane
z lekiem
- wystąpi nagłe zwiększenie temperatury, sztywnienie mięśni, które mogą prowadzić do utraty
przytomności (objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego), co może być ciężkim działaniem
niepożądanym, wymagającym natychmiastowego leczenia
- występuje szybka i nieregularna praca serca , nawet podczas odpoczynku, kołatanie serca,
trudności w oddyc haniu, ból w klatce piersiowej czy trudne do wyjaśnienia zmęczenie .
Lekarz sprawdzi czynność serca i jeśli będzie to konieczne, niezwłocznie skieruje do specjalisty
kardiologa
- występują mdłości, wymioty i (lub) utrata apetytu . Lekarz sprawdzi czynność wą troby
- występuje zaparcie, ból brzucha, bolesność uciskowa brzucha, gorączka, wzdęcia i (lub)
krwista biegunka . Konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Medyczne badania kontrolne i testy krwi
Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Leponex, lekarz przeprowadzi wywiad i zleci badania krwi
w celu potwierdzenia prawidłowej liczby białych krwinek. Jest to ważne, ponieważ organizm pacjenta
potrzebuje białych krwinek do zwalczania zakażeń.
Niezbędne jest wykonywanie regularnych badań krwi przed rozpoczęciem leczenia, w czasie
leczenia oraz po zakończeniu leczenia lekiem Leponex.
- Lekarz poinformuje dokładnie kiedy i gdzie należy wykonać badania. Leponex może być
stosowany tylko, jeśli pacjent ma prawidłową liczbę białych krwinek.
- Leponex może być przyczyną znaczneg o zmniejszenia liczby białych krwinek we krwi
(agranulocytoza). Tylko regularne badania krwi mogą potwierdzić, że u pacjenta występuje
ryzyko rozwoju agranulocytozy.
- Należy wykonywać badania raz w tygodniu przez pierwszych 18 tygodni leczenia. Następnie
należy wykonywać badania przynajmniej raz na miesiąc.
- Jeśli nastąpi zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, należy natychmiast przerwać
leczenie lekiem Leponex. Liczba białych krwinek powinna powrócić do wartości prawidłowej.
- Badania krwi należy w ykonywać jeszcze 4 tygodnie po zakończeniu leczenia lekiem Leponex.
Lekarz przeprowadzi także badanie lekarskie przed rozpoczęciem leczenia lekiem Leponex. Lekarz
może zlecić wykonanie elektrokardiogramu (EKG) w celu sprawdzenia czynności serca w przypadku ,
gdy jest to konieczne dla pacjenta lub pacjent ma szczególne obawy.
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, przez cały czas trwania leczenia lekiem
Leponex będą przeprowadzane regularne badania czynności wątroby.
Jeśli u pacjenta występ uje duże stężenie cukru (glukozy) we krwi (cukrzyca), lekarz może zlecić
regularne badania stężenia glukozy we krwi.
Leponex może powodować zmianę w stężeniu lipidów we krwi. Leponex może powodować
zwiększenie masy ciała. Lekarz może kontrolować masę ciała pacjenta i stężenie lipidów we krwi.

Jeśli u pacjenta występują obecnie lub Leponex wywołuje u pacjenta uczucie pustki w głowie,
zawroty głowy czy omdlenie, należy ostrożnie zmieniać pozycję z siedzącej czy leżącej, ponieważ
objawy te mogą zwiększać możl iwość upadków.

Jeśli pacjent musi zostać poddany operacji lub z innych przyczyn jest unieruchomiony przez dłuższy
czas, należy przedyskutować z lekarzem stosowanie leku Leponex. Istnieje ryzyko wystąpienia
zakrzepicy (krzepnięcie krwi w żyłach).

4

Dzieci i młodzież poniżej 16 lat
Pacjenci poniżej 16 lat nie powinni stosować leku Leponex, ponieważ istnieją ograniczone dane
dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 60 lat i powyżej)
U osób w podeszłym wieku (w wieku 60 lat i powyżej) mogą z większym prawdopodobieństwem
wystąpić następujące działania niepożądane podczas leczenia lekiem Leponex: omdlenia lub uczucie
pustki w głowie po zmianie pozycji, zawroty głowy, szybka praca serca, trudności z oddawaniem
moczu oraz za parcie.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje stan zwany otępieniem.

Lek Leponex a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, jak również o lekach
wydawanych bez recepty oraz lekach ziołowych. Może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania
leków lub zmiany leków.

Nie należy stosować leku Leponex razem z lekami hamującymi prawidłową czynność szpiku
kostneg o i (lub) zmniejszającymi liczbę białych krwinek wytwarzanych przez organizm , takimi
jak:
- karbamazepina, lek stosowany w leczeniu padaczki;
- niektóre antybiotyki: chloramfenikol, sulfonamidy, takie jak ko -trimoksazol;
- niektóre leki przeciwbólowe: leki przeciwbólowe pochodne pyrazolonu, takie jak
fenylobutazon lub metamizol;
- penicylamina, lek stosowany m.in. w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów;
- środki cytotoksyczne, leki stosowane w chemioterapii;
- leki przeciwpsychotyczne w postaci wstrzyk iwań o przedłużonym działaniu (depot)
Te leki zwiększają ryzyko rozwoju agranulocytozy (braku białych krwinek).

Stosowanie leku Leponex jednocześnie z innymi lekami może mieć wpływ na działanie leku
Leponex i (lub) innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent planuje stosować,
stosuje (nawet, jeśli kuracja dobiega końca) lub w ostatnim czasie przestał stosować następujące
leki:
- leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak lit, fluwoksamina, tr ójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, cytalopram, paroksetyna, fluoksetyna i sertralina
- inne leki przeciwpsychotyczne stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takie jak perazyna
- benzodiazepiny i inne leki stosowane w leczeniu lęku i zaburzeń snu
- narkotyki i inne leki, które mogą wpływać na czynności oddechowe
- leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina i kwas walproinowy
- leki stosowane w leczeniu wysokiego i niskiego ciśnienia (jak adrenalina i noradrenalina)
- warfa ryna, lek stosowany w zapobieganiu powstawania zakrzepów
- leki przeciwhistaminowe, leki stosowane w leczeniu przeziębień czy alergii, takich jak katar
sienny
- leki przeciwcholinergiczne, stosowane w celu łagodzenia skurczów żołądka i choroby
lokomocyjnej
- leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona
- digoksyna, lek stosowany w leczeniu chorób serca
- leki stosowane w leczeniu przyspieszonej lub nieregularnej pracy serca
- niektóre leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka, takie jak omeprazol czy cymety dyna
- niektóre antybiotyki, takie jak erytromycyna i ryfampicyna
- niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol) czy zakażeń
wirusowych (takie jak inhibitory proteazy, stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV)

5

- atropina, lek, który może być składnikiem niektórych kropli do oczu, preparatów na
przeziębienie oraz przeciwkaszlowych
- adrenalina, lek stosowany w sytuacjach wymagających nagłej pomocy
- hormonalne środki antykoncepcyjne (tabletki kontroli urodzeń)
Powyższa lista nie jest zamknięta. Lekarz lub farmaceuta posiadają więcej informacji na temat leków,
które należy ostrożnie stosować z lekiem Leponex lub, których należy unikać w czasie stosowania
leku Leponex oraz wiedzą, czy stosowany lek należy do wymienionych grup. Należy ich o to zapytać.

Leponex z jedzeniem i piciem
Nie należy pić alkoholu w czasie stosowania leku Leponex.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent pali i jak często pije napoje zawierające kofeinę (kawa,
herbata, coca -cola). Nagłe zmiany w przyzwyczajeniach związanych z paleniem czy piciem napojów
zawierających kofeinę mogą także zmienić efekty działania lek u Leponex.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz przedyskutuje
z pacjentką korzyści i możl iwe ryzyko dotyczące stosowania leku w czasie ciąży. Należy natychmiast
powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka zaszła w ciążę w czasie leczenia lekiem Leponex.
U noworodków matek przyjmujących leki przeciwpsychotyczne w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie
trzy miesiące ich ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność i (lub) osłabienie
mięśni, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem oraz zaburzenia odżywiania. Jeśli u dziecka
rozwinęły się te objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Niektóre kobiety stosujące leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych mają nieregularne
miesiączki lub nie mają ich wcale. W wyniku zamiany leczenia innym lekiem na leczenie lekiem
Leponex może powrócić prawidłowe miesiączkowanie. Dlatego kobiety w wieku rozrodczym
powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Nie należy karmić piersią w czasie leczenia lekiem Leponex. Klozapina, substancja czynna leku
Leponex, może przenikać do mleka matki i oddziaływać na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwani e maszyn
Leponex może powodować zmęczenie, senność i napady padaczkowe, szczególnie w początkowym
okresie leczenia. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn, jeśli
występują wyżej wymienione objawy.

Lek Leponex zawiera laktozę
Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja pewnych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem
przed zastosowaniem leku Leponex.


3. Jak stosować lek Leponex

W celu zminimalizowania ryzyka niskiego ciśnienia krwi, drgawek i senności, konieczne jest, aby
lekarz zwiększał dawki leku stopniowo. Leponex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami
lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bardzo ważne jest, aby nie zmieniać dawki ani nie przerywać stosowania leku Leponex bez
wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Należy kontynuować leczenie tak długo, jak to zaleci lekarz.
W przypadku pacjentów w wieku 60 lat lub starszych lekarz może rozpocząć leczenie od mniejszych
dawek i stopniowo je zwiększać, ponieważ jest bardziej prawd opodobne, że wystąpią u nich pewne
działania niepożądane (patrz punkt 2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Leponex).

6

Jeśli przepisanej dawki nie można uzyskać z tą mocą leku, dostępna jest na rynku inna moc tego leku,
która pozwoli uzyskać wymaganą dawkę.

Leczenie schizofrenii
Zwykle zalecana dawka początkowa to 12,5 mg (pół tabletki 25 mg) raz lub dwa razy na dobę
w pierwszej dobie, a następnie 25 mg raz lub dwa razy na dobę w drugiej dobie. Należy połknąć
tabletkę popijając wodą. W przypadku dobrej tolerancji na leczenie, lekarz może następnie stopniowo
zwiększać dawkę dobową o 25 mg do 50 mg w ciągu 2 -3 tygodni tak, aby uzyskać docelowo dawkę
do 300 mg na dobę. Następnie w razie potrzeby, dawkę dobową można dalej zwiększać o 50 mg do
100 mg w odstępach 3 do 4 dni lub najlepiej, co tydzień.

Skuteczna dawka dobowa to zwykle dawka pomiędzy 200 mg a 450 mg, podzielona na kilka
pojedynczych dawek. Niektórzy pacjenci potrzebują większych dawek. Dopuszczalna dawka dobowa
to 900 mg. Przy dawce dobowe j większej niż 450 mg możliwe jest nasilenie niektórych działań
niepożądanych (w szczególności drgawek). Należy zawsze stosować najmniejsze, skuteczne dla
pacjenta dawki leku. Większość pacjentów przyjmuje część dawki rano, część wieczorem. Lekarz
dokładni e wyjaśni jak należy dzielić dawkę dobową. Jeśli dawka dobowa wynosi tylko 200 mg,
pacjent może przyjąć ją jako dawkę pojedynczą, wieczorem. Jeśli pacjent przyjmuje Leponex od
jakiegoś czasu z dobrym skutkiem, lekarz może spróbować zmniejszyć dawkę. Pacjen t powinien
przyjmować Leponex przez co najmniej 6 miesięcy.

Leczenie ciężkich zaburzeń myślenia, emocji i zachowania u pacjentów z chorobą Parkinsona
Zwykle zalecana dawka początkowa to 12,5 mg (pół tabletki 25 mg) wieczorem. Należy połknąć
tabletkę popij ając wodą. Następnie lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę o 12,5 mg, nie szybciej
niż dwukrotnie w ciągu tygodnia, do uzyskania maksymalnej dawki 50 mg na dobę na koniec
drugiego tygodnia. Jeśli u pacjenta występuje omdlenie, uczucie pustki w głowie czy splątanie,
zwiększanie dawki powinno zostać opóźnione lub wstrzymane. W celu uniknięcia takich objawów
należy badać ciśnienie krwi pacjenta w pierwszych tygodniach leczenia.

Skuteczna dawka dobowa to zwykle 25 mg do 37,5 mg, przyjmowana jako jedna dawka wieczorem.
Stosowanie dawek większych niż 50 mg na dobę powinno mieć miejsce tylko w wyjątkowych
przypadkach. Maksymalna dawka dobowa to 100 mg. Zawsze należy stosować najmniejsze skuteczne
dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Leponex
W przypadku zażycia przez pacjenta większej niż zalecana dawki leku lub zażycia leku przez inną
osobę, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.
Objawy przedawkowania to: senność, zmęczenie, brak energii, utrata przytomności, śpiączka,
splątanie (dezorientacja), omamy, pobudzenie, majaczenie, sztywność kończyn, drżenie rąk, napady
padaczkowe (drgawki), nadmierne wydzielanie śliny, rozszerzenie źrenic, nieostre widzenie,
niedociśnienie, zapaść, szybkie lub n ieregularne bicie serca, płytki oddech lub trudności
w oddychaniu.

Pominięcie zastosowania leku Leponex
Jeżeli pominie się dawkę leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Nie należy jednak przyjmować leku,
jeżeli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć następną dawkę
o zwykłej porze.
Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Jeśli pacjent zapomniał zażyć lek w ciągu 48 godzin lub dłużej, powinien niezwłocznie skontaktować
się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Leponex
Nie należy przerywać stosowania leku Leponex bez uzgodnienia z lekarzem, ponieważ mogą wystąpić
reakcje odstawienne. Należą do nich: pocenie się, ból głowy, nudności, wymioty i biegunka. Jeśli u

7

pacjenta wystąpi którykol wiek z tych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
Po tych objawach mogą nastąpić cięższe działania niepożądane, jeśli pacjent nie otrzyma
natychmiastowego leczenia. Mogą powrócić objawy choroby. W celu przerwania stosowania
leczenia zalec a się stopniowe zmniejszanie dawki o 12,5 mg w ciągu jednego do dwóch tygodni. Jeśli
konieczne jest natychmiastowe przerwanie stosowania leku Leponex, należy poradzić się lekarza.
Jeśli lekarz zdecyduje o wznowieniu leczenia lekiem Leponex a pacjent przyją ł ostatnią dawkę leku
Leponex ponad dwa dni wcześniej, dawka początkowa będzie wynosiła 12,5 mg.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i wymagać natychmiastowej pomocy
lekarskiej.
Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi przed przyję ciem kolejnej dawki leku Leponex, jeśli u
pacjenta wystąpi/wystąpią którekolwiek z poniższych objawów:
Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 pacjenta na 10):
- ciężkie zaparcie . Lekarz zastosuje leczenie w celu uniknięcia dalszych powikłań
- przyspieszone bicie serca

Często (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10):
- objawy przeziębienia, gorączka, objawy grypopodobne , ból gardła czy inne zakażenia .
Należy pilnie wykonać badanie krwi w celu sprawdzenia, czy objawy mają związek ze
stosowanym lekiem
- napady padaczki
- nagłe zasłabnięcie lub nagła utrata przytomności z osłabieniem mięśni (omdlenie)

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 100):
- nagłe zwiększenie temperatury ciała, sztywność mięśni, które mogą prowadzić do utraty
przytomności (złośliwy zespół ne uroleptyczny), ponieważ może to oznaczać wystąpienie u
pacjenta ciężkich działań niepożądanych, które wymagają natychmiastowego leczenia
- zawroty głowy lub omdlenia podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą, ponieważ może
to zwiększać prawdopodobi eństwo upadku

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 1 000):
- objawy zakażenia układu oddechowego lub zapalenia płuc, takie jak gorączka, kaszel, trudności
z oddychaniem, świszczący oddech
- ciężki, piekący ból w górnej części brzucha rozciągający się do pleców, z towarzyszącymi
mdłościami i wymiotami spowodowany zapaleniem trzustki
- omdlenie i osłabienie mięśni z powodu znacznego zmniejszenia ciśnienia krwi (zapaść
krążeniowa)
- trudności w przełykaniu (mogą spowodować zachłyśnięcie pożywieniem)
- mdłości, wym ioty i (lub) utrata apetytu . Lekarz sprawdzi czynność wątroby
- wystąpienie lub nasilenie istniejącej otyłości
- bezdech w czasie snu z chrapaniem lub bez chrapania

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 1 000) lub bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż
1 pacjenta na 10 000):
- szybka i nieregularna praca serca , nawet podczas odpoczynku, kołatanie serca, trudności
w oddychaniu, ból w klatce piersiowej czy trudne do wyjaśnienia zmęczenie . Lekarz

8

sprawdzi czynność serca i jeśli będzie to konieczne, skieruje nat ychmiast do specjalisty
kardiologa

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000):
- długotrwały, bolesny wzwód członka, zwany priapizmem. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad
4 godziny, może być konieczne natychmiastowe leczenie w celu uniknięcia dalszych powikłań
- nagłe krwawienie lub wystąpienie siniaków, które mogą być objawami zmniejszenia ilości
płytek krwi
- objawy spowodowane niekontrolowanym stężeniem cukru we krwi (takie jak mdłości
lub wymioty, ból brzucha, nadmierne pragnienie, nadmierne oddawanie moczu, dezorientacja
lub splątanie)
- ból brzucha, skurcze, wzdęcia, wymioty, zaparcie i trudności w oddawaniu gazów, które mogą
być objawami niedrożności jelit
- utrata apetytu, wzdęcia, ból brzucha, zażółcenie skóry, ciężkie osłabienie i złe samopo czucie.
Objawy te mogą św iadczyć o rozwijającej się niewydolności wątroby, która może prowadzić
do piorunującej martwicy wątroby
- mdłości, wymioty, zmęczenie, urata masy ciała, które mogą być objawami zapalenia nerek

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- ból uciskowy w klatce piersiowej , uczucie ściśnięcia w klatce piersiowej , ucisk lub nagły silny
ból (ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia, szczęki, szyi
i górnej części brzucha) , duszność, pocenie się, osłabienie, uczucie zawrotu głowy, nudności,
wymioty i kołatanie serca (objawy ataku serca). W tych przypadkach należy n atychmiast
zgłosić się do lekarza
- ucisk w klatce piersiowej , uczucie ciężkości, ucisk , nagły silny ból, piecz enie lub uczucie
zadławienia (objawy niedostatecznego przepływu krwi i tlenu do mięśnia sercowego ). Lekarz
sprawdzi czynność serca pacjenta
- uczucie nieregularnego bicia serca: "dudnienia", "łomotania" lub "trzepotania" w klatce
piersiowej (kołatanie serc a)
- przyspieszone i nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków). Sporadycznie może
wystąpić kołatanie serca, omdlenia, duszność lub dyskomfort w klatce piersiowej. Konieczna
jest konsultacja z lekarzem
- objawy niskiego ciśnienia krwi, takie jak zamrocz enie, zawroty głowy, omdlenie, niewyraźne
widzenie, nadmierne zmęczenie, zimna i wilgotna skóra lub mdłości
- objawy świadczące o zakrzepach krwi w żyłach, szczególnie w nogach (objawy obejmują
obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać si ę poprzez naczynia
krwionośne do płuc, powodując bóle w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu
- potwierdzone lub rozpoznane zakażenie z towarzyszącą gorączką lub obniżoną temperaturą
ciała, nienaturalnie przyspieszonym oddechem, przyspieszonym biciem se rca, zmiany
szybkości reakcji i świadomości, obniżonym ciśnieniem krwi (posocznica/sepsa)
- obfite pocenie się, ból głowy, nudności, wymioty i biegunka (objawy zespołu cholinergicznego)
- znaczne zmniejszenie ilości wydalanego moczu (objaw niewydolności nerek)
- reakcja nadwrażliwości (obrzęk głównie twarzy, ust i gardła, jak również języka, które mogą
powodować swędzenie i być bolesne)
- utrata apetytu, wzdęcia, ból brzucha, zażółcenie skóry, ciężkie osłabienie i złe samopoczucie.
Objawy mogą wskazywać na niewydolność wątroby, która powoduje zastępowanie normalnej
tkanki wątroby tkanką bliznowatą, prowadząc do ut raty funkcji wątroby, w tym niewydolności
wątroby i stanu zagrażającemu życiu (mogące prowadzić do śmierci), uszkodzenia wątroby
(uszkodzenie komórek wątroby, przewodu żółciowego, lub obu), przeszczepu wątroby
- zaparcie, ból brzucha, bolesność uciskowa brzucha, g orączka, wzdęcia, krwi sta biegunka.
Objaw y te mogą wskazywać na ostre rozdęcie okrężnicy (ostre rozdęcie jelit) lub
zawał/niedokrwienie jelit. Konieczna jest konsultacja z lekarzem
- tępy ból w klatce piersiowej ze skróceniem oddechu, z lub bez kaszlu

9

- zwiększenie lub wystąpienie osłabienia mięśni, kurczy mięśniowych, bólu mięśni. Objawy
te mogą wskazywać na zaburzenia mięśniowe (rabdomioliza). Konieczna jest konsultacja
z lekarzem
- tępy ból w klatce piersiowej lub ból brzucha, ze skróceniem oddechu, z kaszlem lub bez kaszlu
i gorąc zki
- zespół niespokojnych nóg (nieodparty przymus poruszania nogami lub rękami, zwykle z
towarzyszącym uczuciem dyskomfortu w czasie odpoczynku, zwłaszcza wieczorem lub w nocy,
z tymczasowym uczuciem ulgi w trakcie ruchu).

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi
przed zastosowaniem następnej dawki leku Leponex.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 pacjenta na 10 ):
Senność, zawroty głowy, n admierne wydzielanie śliny.

Często (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 ):
Duża liczba białych krwinek we krwi (leukocytoza), duża liczba pewnego rodzaju białych krwinek we
krwi (eozynofilia), zwiększenie masy ciała, nieostre widzenie, ból głowy, drżenie, s ztywność,
niepokój ruchowy, drgawki, zrywania mięśniowe, ruchy mimowolne, niezdolność wykonania ruchu,
niezdolność pozostania w bezruchu, zmiany w zapisie EKG, nadciśnienie, omdlenie lub uczucie
pustki w głowie po zmianie pozycji, nudności, wymioty, utrata apetytu, suchość błony śluzowej jamy
ustnej, nieprawidłowości w wynikach testów czynności wątroby, nietrzymanie moczu, zatrzymanie
moczu, zmęczenie, gorączka, zwiększone pocenie się, zwiększenie temperatury ciała, zaburzenia
mowy (np. mowa zamazana).

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 100 ):
Brak białych krwinek we krwi (agranulocytoza), zaburzenia mowy (np. jąkanie).

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 1 000 ):
Mała liczba czerwonych krwinek we krwi (niedokrwistość), niepokój ruchowy, pobudzenie, splątanie,
majaczenie, arytmia, zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia, wysięk osierdziowy,
zwiększone stężenie glukozy we krwi, cukrzyca, zator w płucach (żylna choroba
zakrzepowo -zatorowa), zapalenie wątroby, żółtaczka (choroba w ątroby powodująca zażółcenie skóry/
ciemne zabarwienie moczu/ świąd), zapalenie trzustki prowadzące do ciężkiego bólu brzucha,
zwiększenie stężenia enzymu zwanego fosfokinazą kreatyniny we krwi.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000 ):
Zwię kszenie liczby płytek krwi z możliwym krzepnięciem krwi w naczyniach krwionośnych,
niekontrolowane ruchy ust/języka i kończyn, natręctwa myślowe i powtarzające się czynności
przymusowe ( objawy obsesyjno -kompulsywne) , reakcje skórne, obrzęk ślinianki przyus znej
(powiększenie ślinianek), trudności w oddychaniu, bardzo duże stężenie trójglicerydów lub
cholesterolu we krwi, choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia), zatrzymanie akcji serca, nagła
niewyjaśniona śmierć.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Zmiany w badaniu fal mózgowych (elektroencefalogram/EEG), biegunka, uczucie dyskomfortu w
żołądku, z gaga, uczucie dyskomfortu w żołą dku po spożyciu posiłku, uczucie osłabienia mięśni,
skurcze mięśni, ból mięśni, zatkany nos, moczenie nocne, nagły, niekontrolowany wzrost ciśnienia
krwi (zespół objawów rzekomego guza chromochłonnego nadnerczy), niekontrolowane wyginanie
ciała w jedną stronę (pleurothotonus), zaburzenia wytrysku u mężczyzn , podczas którego nasienie
przedostaje się do pęcherza zamiast na zewnątrz prącia (suchy orgazm lub wytrysk wsteczny ),
wysypka, fioletowo -czerwone plamy , gorączka lub swędzenie z powodu zapalenia naczyń

10

krwionośnych , zapalenie okrężnicy powodujące biegunkę, ból brzucha, gorączka , zmiana koloru
skóry , wysypka na twarzy w kształcie motyla , ból stawów , ból mięśni , gorączka i zmęczenie ( toczeń
rumieniowaty ).

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, leczonych lekami przeciwpsychotycznymi nieznacznie
zwiększa się ryzyko zgonu w porówn aniu do pacjentów nie przyjmujących leków
przeciwpsychotycznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Dział ań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl .gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Leponex

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować leku Leponex po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Brak specjalnych zaleceń dotyczących przech owywania.
- Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawie ra lek Leponex
- Substancją czynną leku jest klozapina. 1 tabletka zawiera 25 mg lub 100 mg klozapiny.
- Inne składniki leku to magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, talk,
skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Lepone x i co zawiera opakowanie
Leponex dostępny jest w blistrach PVC/PVDC/Al lub PVC/PE/PVCD/Al w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
Mylan Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02 -676 Warszawa

Importer/ Wytwórca
Mylan Hungary Kft.
Mylan utca 1.
Komárom, 2900
Węgry

11

McDermott Laboratories Limited
T/A Gerard Laboratories
T/A Mylan Dublin
Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road
Dublin 13
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego:
Mylan Healthcare Sp. z o.o.
tel.: (22) 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08/2018