Lacydyna

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:6 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:C08CA09
ważność pozwolenia:2019-02-27
numer pozwolenia:21716

Substancje czynne

Lacidipinum

Opakowania

wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991105501
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id90078
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991105549
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id90079

1
Ulotka dołączona do opakowania : informacja dla pacjenta
Lacydyna , 4 mg, tabletki powlekane
Lacydyna , 6 mg, tabletki powlekane
Lacidipinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacj enta .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
- Lek ten przepisan o ściśle określonej osobie . Nie należy go przekazywać innym .Lek moż e
zaszkodz ić innej osobie , nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśl i u pacjenta wystąpią jaki ekolwiek objaw y niep ożąd an e, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceu cie .
Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Lacydyna i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Lacydyna
3. Jak stosować lek Lacydyna
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Lacydyna
6. Zawartość opakowania i inne info rmacje

1. Co to jest lek lacydyna i w jakim celu się go stosuje

Lacydyna zawiera substancję czynną - lacydypin ę, która należy do grupy leków nazywanych
antagonistami wapnia . Lek Lacydyna pomaga rozluźnić na czynia krwionośne , co powoduje ich
poszerz enie . Ułatwia to przepływ krwi i w rezultaci e obniża się ciśnienie tętnicze.
Regularne , zgodne z zaleceniami lekarza przyjmowanie t ablet ek leku Lacydyna pomaga obniżyć
ciśnienie tętnicze ( w leczeniu nadciśnienia tętniczego ).

2. Informacje ważne przed zastosowan iem leku lacydyna

Kiedy nie przyjmować leku Lacydyna :
 Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwoś ć) na lacydypinę, inne leki z grupy antagonistów
wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 Jeśli pacjent ma chorobę serca nazywaną zwężeniem zastawki aorty. Jest to zwężenie zastawki
w sercu, powodujące utrudnienie odpływu krwi.
 Jeśli pacjent w okresie ostatniego miesiąca przebył zawał mięśnia sercowego i w przypadku
ciężkiej niewydolności serca.
 Należy przerwać stosowa nie lacydypiny, jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej (dławica
piersiowa) lub szybki e i słab o wyczuwalne tętno , przyspieszony i płytki oddech, niskie ciśnienie
tętnicze, zimn a i wilgotn a skór a, zasinienie warg lub zawroty głowy, omdlenie, osłabienie lub
nu dności.

Jeśli którykolwiek z powyższ ych stanów dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku Lacydyna .
W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem
stosowania leku Lacydyna .

Ostrzeżenia i środki ostrożnoś ci
Prze d rozpoczęciem stosowania leku Lacydyna należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:
 Jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca lub jakiekolwiek inne choroby serca .
 Jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały jakiekolwiek zaburzeni a dotyczące
wątroby .

Lacydyna a inne leki

2
Należy powiedzieć lekarz owi lub farmaceu cie o wsz yst kich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub o statni o, a także o lekach , które pacjent planuje przyjmować . Dotyczy to także preparatów
ziołowych . Wynika to z tego, że lek Lacydyna może wpły wać na działani e innych leków , niektóre leki
mogą mieć wpływ na działanie leku Lacydyna .

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek
z następujących leków:
 leki stosowane w l eczeniu nadciśnienia tętniczego
 leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
 leki stosowane w zaburzeniach rytm u serca ( nazywane lekami przeciw arytmiczn ymi )
 leki stosowane w leczeniu depresji , nazywane trójpierścieniow ymi lek ami przeciwdepresyjn ymi
 antybi otyki (np. ryfampicyna)
 leki stosowane w leczeniu padaczki (napadów drgawkowych)
 cymetydyna – stosowan a w leczeniu zaburzeń żołądkowych
 cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany u biorców przeszczepu po przeszczepieniu
narząd u)
 steroidy lub tetrakozaksy d (stosowane w leczeniu stanów zapalnych , takich jak astma,
wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub zapalenie stawów) .

Jeśli planowane jest wykonanie bada ń krwi , należy poinformować osobę przeprowadzającą badanie o
przyjmowaniu tego leku , ponieważ może on wp łynąć na wyniki badań dotyczących wątroby.

Lacydyna z jedzeniem , piciem i alkoholem
Lek może być stosowany na czczo lub podczas posiłk u.
Należy skonsultować się z lekarzem odnośnie moż liwości spożywa nia alkohol u podczas
przyjmowania tego leku, gdyż alkoh ol może nasilać działanie leku Lacydyna .
Nie należy przyjmować tego leku z sokiem grejpfrutowym .

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, po winna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Ten lek może powodować zawroty głowy. Jeśli u pacjenta występują takie objawy, nie należy
wykonywać czynności wymagających zachowania uwagi - nie należy prowadzić pojazdów ani
obsługiwać maszyn .

Lek Lacydyna zawiera laktozę jednowodną . Jeśli stwierdzono wcześniej u p acjen ta nietolerancję
niektórych cukrów , pacjent powinien skontaktować s ię z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania
tego leku.

3. Jak stosować lek lacydyna

Ten l ek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarz a.

Ważne jest, aby przyjmować właściwą liczbę tabletek codziennie o tej samej porze.
 Zalecana stosowana dawka p oczątkowa to 2 mg , przyjmowan e raz na dobę, rano.
 Po 3 -4 tygodni ach lekarz może zwiększ yć dawkę do 4 mg , przyjmowan ych raz na dobę, rano.
 W razie konieczności lekarz może ponownie zwiększyć dawkę do 6 mg , przyjmowan ych raz na
dobę rano, co stanowi maksyma lną dawkę dobową .
 Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
 Nie należy popijać tabletek sokiem grejpfrutowym.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lacydyna

3
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktowa ć się z lekarzem
lub zgłosić się do najbliższego szpitala . Należy zabrać ze sobą opakowanie leku , nawet, jeśli nie ma w
nim już tabletek.
Konieczne może być leczenie. Skutki p rzedawkowani a mo gą powodować nieregularny rytm serca,
szybki i płytki oddech, ni skie ciśnienie tętnicze, zimną i wilgotną skórę lub zawroty głowy, omdlenie,
osłabienie albo nudności.

Pominięcie przyjęcia leku Lacydyna
W razie pominięcia dawki leku, należy ją zażyć zaraz po przypomnieniu sobie, tego samego dnia.
Jednakże, jeżeli zbliż a się pora przyjęcia kolejnej tabletki , należy przyjąć zwykłą dawkę , rano . Nie
należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem t ego leku należy zwrócić się
do lekar za lub farmaceuty .

4. M ożliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Lacydyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z następując ych objaw ów
niepożą dan ych :

 Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), w tym nasilający się ból w klatce piersiowej.
 Znaczne pogorszenie samopoczucia z szybka czynnością serca , pocenie m się, dusznoś cią i
omdlenie m.

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)
 Ból głowy
 Zawroty głowy
 Nagłe z aczerwienienie , zwłaszcza twarzy
 Szybk i lub nier egularny rytm serca (kołatanie serca)
 Nie żyt żołądka lub nudności
 Wysypka , zaczerwienienie skóry, swędzenie
 Zwiększona ilość oddawanego moczu
 Uczucie osłabienia
 Obrzęk , szczeg ólnie w okolicy kostek
 Zmiany w wynikach badań krwi dotycz ących wątroby

Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)
 Niskie ciśnienie tętnicze, powodujące np. uczucie omdlewania , omdlenie
 Obrzęk dziąseł

Rzadko (może dotyczyć nie więce j niż 1 na 1 000 pacjentów)
 Obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna powodująca opuchnięcie twarzy)
 Swędząca wysypka skórna (p okrzywka )
 Kurcze mięśni

Bardzo rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)
 Drżenie
 Depresja

Zglaszanie dzialań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niep ożądanych Działań Produktów Leczniczych

4
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.
Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 , e -mail:
ndl@urpl.gov.pl .
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek lacydyna

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistr ze. Termin
ważności oznacz a ostatni dzień po danego miesiąca .

Leków nie należy wyrzucać do kanalizac ji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki, któr ych się już nie używa . Takie postępow anie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lacydyna
- Substancją czynną leku jest lacy dypina. Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg lub 6 mg
lacydypiny .
- Po zostałe składniki to : rdzeń - powidon K 30 , laktoza jednowodna , m agnezu stearynian ; o toczka -
Opadry white OY -S-7335 o składzie: t ytanu dwutlenek (E171) , h ypromeloza .

Jak wygląda lek Lac ydyna i co zawiera opakowanie
Lacydyna , 4 mg
Białe , owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach
i wytłoczeniem “4” z jednej strony. Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Lek jest dostępny w blistrach Aluminium/Alumini um w opakowaniach zawierających 14 , 28, 30, 90
tabletek powlekanych .

Lacydyna , 6 mg
Białe , owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczeniem “6” z jednej strony.
Lek jest dostępny w blistrach Aluminium/Aluminium w opakowaniach zawierających 14 , 28 tabletek
powlekanych .

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Rivopharm Ltd.
17 Corrig Road, Sandyford,
Dublin 18,
Irlandia

Importer
Laboratories BTT
Z.I. Krafft
67150 Erstein
Franc ja

5
Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2019