Kidofen Duo

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:(100 mg + 125 mg)/5 ml
typ procedury:NAR
kod ATC:M01AE51
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:21238

Substancje czynne

Ibuprofenum
Paracetamolum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 100 ml
kodEAN5909991067496
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84764

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


Kidofen duo , (100 mg + 125 mg)/5 ml, zawiesina doustna
Ibuprofenum + Par acetamolum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacje nta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
- niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Pat rz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Kidofen duo i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed przyjęciem leku Kidofen duo
3. Jak przyjmować lek Kidofen duo
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Kidofen duo
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Kidofen duo i w jakim celu się go stosuje

Kidofen duo jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.
Lek zawiera ibuprofen i paracetamol.

Wskazania do stosowania leku Kidofen duo :
- leczenie gorąc zki i bólów różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego , ból ów
pooperacyjn ych .


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Kidofen duo

Kiedy nie przyjmować leku Kidofen duo
- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub paracetamol (substancj e czynne) oraz inne niesteroidowe
leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku ( wymienionych w
punkcie 6 );
- jeśli u pacjenta wystąpił skurcz oskrzeli, astma, katar lub pokrzywka po przyjęciu kwasu
acetylosalicylo wego (jak np. aspiryna) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
ponieważ lek Kidofen duo może u tych pacjentów wywołać podobne objawy ;
- jeśli u pacjenta występuje aktualnie krwawienie z przewodu pokarmowego ;
- jeśli u pacjenta wystąpi ło kiedykolwiek przedziurawienie (perforacja) ściany żołądka lub jelita,
związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) ;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek ;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca ;
- jeś li pacjent ma skazę krwotoczną (zaburzenia krzepnięcia krwi) ;
- jeśli pacjent ma lub miał stany zapalne przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową żołądka i (lub)
dwunastnicy ;
- jeśli pacjent miał owrzodzenie i (lub) krwawienie z przewodu pokarmowego ;
- jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

2
Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z
niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowa ne w dużych
dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kidofen duo należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą:
- jeśli u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w
klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba
tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub
jeśli pacjent przeszedł jakiko lwiek udar (w tym mini -udar lub przemijający atak niedokrwienny –
TIA) ;
- jeśli pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie
cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń ;
- jeśli ma choroby żołądka i (lub) jelit (jak, np.: przewlekłe zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie
dwunastnicy, choroba Leśniowskiego - Crohna - objawiająca się m.in. przewlekłą biegunką, choroby
odbytu i odbytnicy), poniewa ż zwiększa się ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego ;
- jeśli pacjent ma układowy toczeń rumieniowaty (przewlekła choroba spowodowana zaburzeniami
układu odpornościowego obejmująca wiele narządów) oraz choroby mieszane tkanki łącznej,
ponieważ istni eje ryzyko jałowego zapalenia opon mózgowych (patrz punkt 4) ;
- przyjmowanie takich leków jak Kidofen duo może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek
leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
- jeśli ma zaburzenia czynności serca, nerek lub wątroby, przyjmuje leki moczopędne lub stracił dużo
płynów z powodu np. dużego zabiegu chirurgicznego - lekarz zleci regularną kontrolę czynności
nerek ;
- jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekły nieżyt nosa, zapalenie zatok, polipy nosa lub alergię
(występująca aktualnie lub w przeszłości), ponieważ po przyjęciu leku może wystąpić skurcz
oskrzeli ;
- jeśli pacjent ukończył 65 lat, ponieważ zwiększa się ryzyko niepożądanych działań leku, zwłaszcza
krwawienia z przewodu pokarmowego i przedziurawienia ściany żołądka lub jelita, które mogą być
śmiertelne. Pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich n ietypowych objawach dotyczących
przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu, bólach), zwłaszcza w początkowym okresie
leczenia ;
- jeśli pacjent choruje na ospę wietrzną - nie zaleca się stosowania leku.

Podczas stosowania leku Kidofen duo należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń:
- jeśli podczas długotrwałego stosowania dużych dawek leków przeciwbólowych wystąpią bóle głowy
- nie należy ich łagodzić poprzez zwiększanie dawki leku przeciwbólowego ;
- jeśli Kidofen duo jest przyjmowany długotrwale - lekarz zleci regularne badanie czynności nerek,
wątroby oraz badania krwi ;
- jeśli wystąpią zaburzenia widzenia - pacjent powinien skontaktować się z lekarzem okulistą ;
- Kidofen duo może maskować (ukrywać) objawy istniejącego zakażenia ;
- jeśli u pacje nta wystąpiła wysypka, uszkodzenie błony śluzowej lub inne reakcje skórne, należy
natychmiast zgłosić się do lekarza (patrz punkt 4).

Dzieci
Leku nie należy stosować u dzi eci w wieku poniżej 2 lat .

Lek Kidofen duo a i nne leki
Należy powiedzieć lekarz owi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Kidofen duo leków wymienionych poniżej. Lek Kidofen
duo może wpływać n a działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku
Kidofen duo.

3

Nie należy stosować leku Kidofen duo :
- z innymi lekami zawierającymi paracetamol ;
- z innymi lekami z grupy NLPZ takimi jak ibuprofen, diklofenak, naproksen , nimesul id;
- z kwas em acetylosalicylowy m (aspiryną) stosowany m w łagodzeniu bólu i obniżeni u gorączki ;
- z selektywn ymi inhibitorami cyklooksygenazy -2 (lek am i stosowan ymi w leczeniu choroby
reumatycznej , np. celekoksyb ).

Pacjent powinien poinformować lekarza, je śli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:
- chloramfenikol (antybiotyk stosowany do miejscowego leczenia zakażeń skóry, oczu );
- cholestyraminę (lek stosowany do obniżenia stężenia cholesterolu) ;
- metoklopramid i domperydon (leki hamujące wym ioty) ;
- lek i o działaniu przeciwzakrzepowy m (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu
zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna) ;
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki bet a-adrenolityczne, takie jak
leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan) ;
- selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji) ;
- leki przeciwpłytkowe (leki zmniej szające ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi) ;
- glikozydy nasercowe ( leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń pracy serca) ;
- cyklosporynę (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządów) ;
- kortykosteroidy (leki stosowane m.in. w le czeniu choroby reumatycznej) ;
- leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), ponieważ istnieje zwiększone ryzyko zaburzeń
czynności nerek, jak np. zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia). Jeśli takie zaburzenie
wystąpi, pacjent powinien pić duże ilości płynów ;
- lit (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych) ;
- metotreksat (lek cytostatyczny stosowany w leczeniu niektórych nowotworów) ;
- mifepryston (lek stosowany do aborcji farmakologicznej) ;
- antybiotyki z grupy chinolonów (leki stosowane w leczeniu zakażeń) ;
- zydowudynę (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Kidofen duo .
Dlatego też przed zastosowaniem leku Kidofen duo z innymi lek ami zawsze należy poradzić się
lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Kidofen duo z jedzeniem i piciem
Lek Kidofen duo należy przyjmować po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcz a że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie zaleca się stosowania leku Kidofen duo w I i II trymestrze ciąży.

Nie wolno stosować leku Kidofen duo w ostatnim trym estrze ciąży . Lek może zwiększać ryzyko
powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

Karmienie piersią
Ibuprofen i paracetamol przenikają do mleka kobiecego w niewielkim stopniu. Nie ma doniesień o
szkodliwym wpływie leku na niemowlęta, dlatego przerwanie karmienia nie jest koniecznie w trakcie
krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu i paracetamolu w dawkach nie większych niż zalecane w
leczeniu bólu i gorączki.

Wpływ na płodność
Kidofen duo może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy
z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

4

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Kidofen duo nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na z dolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Jednakże w niektórych przypadkach mogą wystąpić zawroty głowy, senność,
zaburzenia widzenia, w takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Kidofen duo zawiera sacharozę i mak rogologlicerolu rycynooleinian
5 ml zawiesiny Kidofen duo zawiera 2 g sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych
na cukrzycę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarz em przed przyjęciem leku.

Makrogologlicerolu rycynooleinian może powodować niestrawność i biegunkę.


3. Jak przyjmować lek Kidofen duo

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić s ię do lekarza lub farmaceuty .

Lek do stosowania doustnego.

Zalecana dawka

Maksymalna d awka dobowa ibuprofenu wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała, podana według
poniższego schematu .
Dzieci:
Wiek dziecka

Dawka Stosować
2 do 5 lat (10 – 20 kg) 5 ml zawies iny

3 do 4 razy na dobę
6 do 12 lat (21 – 40 kg) 5 ml do 10 ml zawiesiny 3 do 4 razy na dobę


Dorośli i dzieci powyżej 12 lat :
10 ml zawiesiny co 4 godziny.
Nie należy stosować więcej niż 60 ml zawiesiny na dobę.

Lek jest przeznaczony do stosowania w sytuacjach, kiedy paracetamol lub ibuprofen stosowane
oddzielnie są nieskuteczne.

Dzieci
Leku nie należy stosować u dzi eci w wieku poniżej 2 lat.

Do opakowania dołączona jest miarka lub strzykawka doustna z adapterem, ułatwiająca odmierzanie
dokładnej dawki.

Instrukcja obsługi dozownika w formie strzykawki z adapterem:
1. Odkręcić zakrętkę butelki.
2. W otworze szyjki butelki umieścić załączony adapter.
3. Strzykawkę należy mocno wcisnąć we wgłębienie adaptera.
4. Aby napełnić strzykawkę , butelkę nal eży odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesuwać
tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę do pożądanego miejsca na podziałce.
5. Butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z butelki.
6. Końcówkę strzykawki umieścić w ustach, a następnie wolno naciskając tłok, ostrożnie podawać
zawiesinę, aby nie doszło do zakrztuszenia.

5
7. Po zastosowaniu leku butelkę zamknąć, a strzykawkę umyć i wysuszyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kidofen duo
Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Kidofen duo lub jeśli dziecko przypadkowo
przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać
opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat dzi ałań, jakie należy w takim przypadku
podjąć.
Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle
głowy, dzwonienie w uszach, dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała
senność, ból w klatce piersiow ej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci),
osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.

Pominięcie przyjęcia leku Kidofen duo
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominięte j dawki.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy ją przyjąć po przypomnieniu, a następnie przyjąć
następną dawkę nie wcześniej niż po 6 godzinach.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku , należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wy stąpi:
- wysypka, silne puchnięcie twarzy, ust lub gardła utrudniajace oddychanie, mówienie lub przełykanie,
zmniejszenie ciśnienia krwi, wolne lub szybkie tętno, bladość, niepokój, nadmierne pocenie się,
zawroty głowy, utrata przytomności, zatrzymanie oddec hu i pracy serca ;
- krwawienie z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść – podobną do
fusów z kawy, czarny stolec lub krew w stolcu).

Mogą w ystąpić następuj ące objawy niepożądane:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100) :
- niestrawność, bóle brzucha i nudności.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000) :
- pokrzywka, świąd ;
- bóle głowy ;
- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty ;
- choroba wrzodowa żołądka ;
- przedziurawienie (perforacja) lub krwawienie z przewodu pok armowego, objawiające się smolistymi
stolcami lub krwawymi wymiotami, niekiedy zakończone zgonem, zwłaszcza u osób w podeszłym
wieku ;
- wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej ;
- zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Leśniowskieg o – Crohna ;
- zapalenie błony śluzowej żołądka.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000) :
- zawroty głowy ;
- bezsenność, pobudzenie, drażliwość ;
- uczucie zmęczenia ;
- depresja, reakcje psychotyczne ;
- szumy uszne ;
- obrzęki ;

6
- pokrzywka, rumień, za palenie skóry.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000) :
- obrzęk ;
- nadciśnienie tętnicze ;
- zaburzenia czynności serca ;
- zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy oraz ostra lub
przewlekła niewydo lność nerek, martwica brodawek nerkowych );
- zaburzenia czynności wątroby ;
- znaczne zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (objawiające się: gorączką, bólem gardła,
powierzchniowym owrzodzeniem błony śluzowej jamy ustnej, objawami grypopodobnymi, ucz uciem
silnego wyczerpania, krwawieniem z nosa lub wylewami podskórnymi) ;
- ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich, będące powikłaniem ospy wietrznej ;
- występowanie na skórze i (lub) błonach śluzowych pęcherzy, które po pęknięciu tworzą bolesne
rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów (jest to tzw. zespół Stevensa -
Johnsona) ;
- toczeń rumieniowaty układowy (przewlekła choroba spowodowana zaburzeniami układu
odpornościowego obejmująca wiele narządów ); sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty,
gorączka, zaburzenia orientacji (są to objawy jałowego zapalenia opon mózgowych) ;
- ciężkie reakcje nadwrażliwości (wysypka, silne puchnięcie twarzy, ust lub gardła utrudniające
oddychanie, mówienie lub przeły kanie, zm niejszenie ciśnienia krwi, wolne lub szybkie tętno,
bladość, niepokój, pocenie się, zawroty głowy, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i pracy
serca).
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Mogą wystą pić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS
należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów
(rodzaj białych krwinek).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionyc h objawów, należy odstawić lek i
skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Dz iałania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa
tel.: + 4 8 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Kidofen duo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

7
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na o dpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kidofen duo
- Substancjami czynnymi leku są: ibuprofen i paracetamol.
- 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu i 125 mg paraceta molu .
- Pozostałe składniki to: makrogologlicerolu rycynooleinian, sodu chlorek, kwas cytrynowy , sodu
benzoesan, guma ksantan, sacharoza, sacharyna sodowa, glicerol, hypromeloza, sukraloz a, sodu
cytrynian, aromat malinowy AR 0320, woda oczyszczona.


Jak wygląda lek Kidofen duo i co zawiera opakowanie
Kidofen duo ma postać zawiesiny doustnej o malinowym aromacie i barwie prawie białej do beżowej.
Opakowanie leku to:
- butelka ze szkła bar wnego, zawierająca 100 ml zawiesiny, zamknięta białą zakrętką aluminiową
z miarką, w tekturowym pudełku z ulotką lub:
- butelka ze szkła barwnego, zawierająca 100 ml zawiesiny, zamknięta białą zakrętką aluminiową
z dozownikiem w formie strzykawki doustnej i z adapterem, w tekturowym pudełku z ulotką.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95 -200 Pabianice
tel. (42 ) 22 -53 -100


Data ostatniej aktualizacji ulotki: