Kamiren

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:1 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:C02CA04
ważność pozwolenia:2018-02-12
numer pozwolenia:04912

Substancje czynne

Doxazosinum

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990491216
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id15682

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kamiren, 1 mg, tabletki
Kamiren, 2 mg, tabletki
Kamiren, 4 mg, tabletki
Doxazosinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla p acjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki
1. Co to jest Kamiren i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren
3. Jak stosować Kamiren
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Kamiren
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest Kamiren i w jakim celu się go stosuje

Kamiren powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego wynikające ze zmniejszenia oporu naczyń
obwodowych.

Kamiren jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany
w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi
jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta -adrenergiczne, antagoniści wapnia lub
inhibitory konwertazy angiotensyny.

Kamiren jest również wskazany w leczeniu objawów klinic znych spowodowanych łagodnym
rozrostem gruczołu krokowego.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren

Kiedy nie stosować leku Kamiren:
- jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna)
lub któryko lwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- w czasie karmienia piersią ;,
- u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego)
oraz niskim ciśnieniem tętniczym;,
- u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne, czyli niskie ciśnienie
tętnicze, powodujące zawroty głowy lub omdlenie podczas wstawania;,
- u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym oraz z niedrożnoś cią dróg moczow ych
jakiegokolwiek typu, długotrwał ym zakaż eniem dróg moczow ych lub kamieni ami w pęcherz u
moczowym ;,
- u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia (nie odczuwający ch potrzeby oddania
moczu) lub bezmoczem ( brak wydalania moczu) z zaburzeniami czynności nerek lub bez nich.

2

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Kamiren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .

W szczególności należy poinformować lekarza o:
- zaburzeniach czynności wątroby,
- zaburzeniach serca,
- przyjmowaniu innych leków.

Pacjenci poddawani ope racji oczu z powodu zmętnienia soczewk i (zaćma) powinni przed operacją
poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio leku Kamiren, w ten sposób
lekarz będzie mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności lub techniki chirurgiczne, jeśl i
wystąpią powikłania operacyjne, które może spowodować lek Kamiren.

Na początku przyjmowaniu leku Kamiren moż e wystąpić uczucie omdlenia lub zawroty głowy
s powodowane niski m ciśnieniem tętniczym podczas gwałtownego wstawania. Jeśli pojawi się uczucie
omd lenia lub zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów oraz unikać
sytuacji , podczas których może dojść do upadku lub urazu. Lekarz może zalecić regularn e pomiary
ciśnieni a tętniczego na początku leczenia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich objawów .

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Kamiren u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na
brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

Kamiren a inne leki
Należy powiedzieć lekarzo wi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa -adren olityczn e w celu obniżenia wysokiego ciśnienia
tętniczego lub leczenia rozrostu gruczołu krokowego mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie
,,pustki w głowie’’ spowodowane nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego. Podobne objawy mogą
również wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących leki stosowane w zaburzeniach ere kcji
(impotencja) jednocześnie z lekami alfa -adren olitycznymi . W celu zm niejszenia prawdopodobieństwa
wystąpienia takich objawów pacjenci powinni codziennie przyjmować leki alfa -adren olityczne przed
rozpoczęciem przyjmowania leków stosowanych w zaburzeniac h erekcji.

Kamiren może jeszcze bardziej obniżać ciśnienie tętnicze u pacjentów przyjmujących jednocześnie
inne leki przeciwnadci śnieniowe .

Kamiren z jedzeniem i piciem
Kamiren można przyjmować niezależnie od posiłk ów.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli p acjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

N ie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży .
Lekarz możne za lecić stosowanie leku Kamiren podczas ciąży tylko, jeśli możliwe korzyści dla matki
są większe niż ryzyko dla płodu.
Leku Kamiren nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ze względu na możliwość wystąpien ia zawrotów głowy, zwłaszcza na początku stosowania leku
Kamiren , nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn .

3

Kamiren zawiera laktozę jednowodną
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
sko ntaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.


3. Jak stosować Kamiren

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .

Lekarz ustali dawkę leku , indywidualnie dla każdego pacjenta.

Samoistne nadciśnienie tętnicze
Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach lekarz po
upływie 1 do 2 tygodni może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę,
wreszcie do 8 mg doksazosyny raz na dobę.
Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 2 mg do 4 mg doksazosyny raz na dobę.
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego
Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. Po upływie 1 do 2 tygodni , jeżeli zajdzie taka
potrzeba , lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę ,
w zależności od reakcji pacjenta.
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg.

Tabletki należy połykać w całości , popijając wodą.
Lekarz określa czas trwania leczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Kamiren jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmniejszenia da wki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kamiren
W przypadku przedawkowania leku Kamiren może wystąpić objawowe niedociśnienie. W takim
przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami . Należy natychmiast wezwać
lekarza, który zastosuje leczenie objawowe. Wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Lekarz może
zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktyw owany lub środki przeczyszczające. Hemodializa
nie jest skuteczna, ponieważ doksazosyna prawie całkowicie wiąże się z białkami osocza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Kamiren
Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek Kamiren , powinien przyjąć go tak szybko, jak to możliwe, chyba że
zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należ y przyjąć kolejną dawkę o
wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty .


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego one wystąpią.

C zęst e działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) :
- zakażenia układu oddechow ego, zakażenia dróg moczowych ,

4

- senność , zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy,
- zawroty głowy pochodzenia obwodowego ( błędnikowego),
- kołatanie serca, przyspieszona czynność serca (tachykardia),
- niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie) lub obniżenie ciśnienia podczas nagłego wstawania
(niedociśnienie ortostatyczne) ,
- zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa ,
- ból brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności ,
- świąd,
- ból pleców, ból mięśni ,
- zapalenie pęcher za moczowego, nietrzymanie moczu,
- ogólne osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe .

N iezbyt częst e działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów ):
- reakcje alergiczne na lek ,
- dna moczanowa ( odkładanie kryształów kwasu moczowego, zwłaszcza w stawach),
zwiększone łaknienie, jadłowstręt,
- pobudzenie, depresja, lęk, bezsenność, nerwowość,
- incydent naczyniowo - mózgowy, niedoczulica, omdlenie, drżenie,
- szum usz ny,
- dusznica bolesna (ból w k latce piersiowej na skutek zmniejszonego dopływu krwi do mięśnia
serca), zawał serca,
- krwawienie z nosa,
- zaparci e, wzdęci e z oddawaniem wiatrów , wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunk a,
- nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby ,
- wysypka skórna ,
- ból stawów ,
- bolesne oddawani e moczu, częst e oddawanie moczu, krew w moczu,
- impotencja ,
- ból, obrzęk twarzy,
- zwiększenie masy ciała.

R zadk ie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) :
- kurcze mięśni, osłabie nie mięśni,
- wielomocz .

B ardzo rzadk ie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów) :
- mała liczba krwinek białych (leukopenia), mała liczba płytek krwi, która może być przyczyną
łatwego powstawania siniaków lub zwiększone j skłonności do krwawienia (małopłytkowość) ,
- zawroty głowy spowodowane obniżeniem ciśnieni a tętniczego podczas szybkiego wstawania,
samoistnie występujące wrażenia czuciowe (parestezja) ,
- niewyraźne widzenie,
- wolna czynność serca (bradykardia) , zaburzenia rytmu serca,
- uderzenia gorąca ,
- skurcz oskrzeli ,
- zastój żółci (cholestaza), zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka) ,
- pokrzywka, łysienie , krwawienie do skór y (plamica) ,
- nasilone wydalanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy ,
- powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia),
- długo utrzymujący się, bolesny wzwód (priapizm) - należy pilnie zasięgnąć porady lekarskiej ,
- uczucie zmęczeni a, ogólne złe samopoczucie .

Działania niepożądane o nieznanej częstoś ci (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych):
- zaburzenia dotyczące oczu, które mogą pojawić się w czasie operacji zaćmy (zmętnienie
soczewki oka) , patrz ,,Ostrzeżenia i środki ostrożności’’ ,
- cofanie się nasienia do pęcherza mocz owego w czasie wytrysku (wytrysk wsteczny).

5

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks : + 48 22 49 21 309
e -mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpie czeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywa ć Kamiren

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie
,,EXP’’ . Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.
Numer serii podany jest na opakwoaniu po skrócie ,,Lot’’.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki , których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i i nne informacje

Co zawiera lek Kamiren
- Substancj ą czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg
doksazosyny , w postaci doksazo syny mezylanu .
- Pozostałe składniki to celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu
stearynian, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Kamiren i co zawiera opakowanie
Kamiren, 1 mg: białe, okrągłe, obustronnie lekk o wypukłe tabletki.
Kamiren, 2 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie . Tabletkę
można podzielić na równe dawki.
Kamiren, 4 mg: białe okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie. Tabletkę można
podziel ić na równe dawki .

Opakowania: 30 tabletek w blistrach w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: