Ivistatyna

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:40 mg
podmiot:Bioton S.A.
typ procedury:DCP
kod ATC:C10AA05
ważność pozwolenia:2017-11-22
numer pozwolenia:18653

Substancje czynne

Atorvastatinum calcicum

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899548
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69096
wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899555
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69097
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899562
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69098
wielkosc15
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899579
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69099
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991000080
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id78466
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899586
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69100
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899593
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69101
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990899609
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69102
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze perforowanym
kodEAN5909990901043
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69226
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899623
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69103
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899630
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69104
wielkosc84
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899647
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69105
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899654
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69106
wielkosc98
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899661
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69107
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899678
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69108
wielkosc200
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990899685
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69109

IA/0025 1
Ulotka doł ączona do o pakowania : Informacja dla pacjenta

IVISTATYNA , 10 mg , tabletki powlekane
IVISTATYNA , 20 mg, tabletki powlekane
IVISTATYNA , 40 mg, tabletki powlekane
IVISTATYNA , 80 mg, tabletki powlekane

Ator vastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisan o ściśle określonej osobie . Nie należy go przekazywać innym . Lek może
zaszkodzić innej osobie , nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objaw y niepożądan e, w tym wszelkie objawy niepożądane
niew ymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarz owi lub farmaceu cie . Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Ivistatyna i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivistatyna
3. Jak stosować lek Ivistatyna
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ivistatyna
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Ivistatyna i w jakim celu się go stosuje

Ivistatyna należy do grupy leków nazywanych statynami, które regulują przemiany lip idów
(tłuszczów) w organizmie.

Ivistatyna jest stosowan a do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy
we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Ivistatyna może
także być stosowan a w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie
cholesterolu jest prawidłowe. Należy kontynuować standardową dietę o zmniejszonej zawartości
cholesterolu.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivistatyna

Kiedy nie stosować leku Ivi statyna
jeśli pacjent ma uczulenie na atorwastatynę lub na jakikolwiek inny podobny lek stosowany w
celu zmniejszenia stężenia lipidów we krwi , lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punk cie 6),
jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby,
jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych
wątroby,
u kobiet zdolnych do posiadania potomstwa i niestosujących skuteczn ych metod zapobiegania
ciąży ,
u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę ,
u kobiet karmiących piersią .

IA/0025 2
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ivistatyna należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą :
w przypadku przebytego udaru z wylewem krwi do mózgu, lub występowania ni ewielkich
kieszonek z płynem w mózgu po przebytych udarach,
w przypadku problemów z nerkami,
w przypadku niedoczynności tarczycy,
w przypadku powtarzających się lub niewyjaśnionych bólów mięśni bądź problemów z
mięśniami w przeszłości lub podobnych problem ów u osób spokrewnionych,
jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni lek o nazwie kwas fusydowy,
(lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych) doustnie lub w zastrzykach. Połączenie kwasu
fusydowego i leku Ivistatyna może prowadzić do cię żkich problemów z mięśniami
(rabdomioliza).
w przypadku problemów z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi
lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami),
w przypadku regularnego spożywania alkoholu w dużych ilościach,
w przypadku chorób wątroby,
u pacjentów w wieku powyżej 70 lat ,
- w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

U pacjentów, których dotycz y któr akolwiek z powyższych sytuacji, lekarz zleci wykonanie badania
krwi przed rozpoczęciem lecz enia lekiem Ivistatyna oraz w miarę możliwości podczas leczenia , żeby
ocenić ryzyk o działań niepożądanych dotyczących mięśni. Stwierdzono , że ryzyko działań
niepożądanych dotyczących mięśni np. rabdomioliza (uszkodzenia tkanki mięśniowej) wzrasta w
przypad ku stosowania niektórych leków jednocze śnie z atorwastatyną (patrz punkt 2 Lek Ivistatyna a
inne leki ).

W przypadku, gdy utrzymuje się osłabienie mięśni , należy powiadomić lekarza lub farmaceutę . W
celu rozpoznania i leczenia tej dolegliwości konieczne m oże być wykonanie dodatkowych badań i
przyjmowanie dodatkowych leków.

Podczas stosowania tego leku lekarz będzie ściśle kontrolował stan zdrowia pacjenta z cukrzycą lub z
ryzykiem rozwoju cukrzycy . Istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy , jeś li u pacjenta
występuje wysoki poziom cukru i tłuszczów we krwi , nadwaga i wysokie ciśnienie krwi.

Lek Ivistatyna a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o le kach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki mogą zmieniać dzi ałanie lek u Ivistatyna lub ich dział anie może zostać zmienione p od
wpływem leku Ivistatyna . Może zmniejszać się skuteczność leczenia jednego lub obydwu leków.
Jednoczesne s tosowanie lek u Ivistatyna z innymi lekami może powodować wystąpienie lub nasilenia
działań niepożądanych, w tym rzadk iej chorob y mięśni znanej jako rabdomioliz a, opisanej w punk cie
4;
Jeśli konieczne jest doustne stosowanie kwasu fusydowego w leczeniu infekcji
bakter yjnych, należy na ten okres przerwać stosowanie leku Ivistatyna.
Lekarz powie, kiedy będzie można możliwe ponownie zastosować leku Ivistatyna .
Stosowanie leku Ivistatyna jednocześnie z kwasem fusydowym w rzadkich przypadkach
może prowadzić do osłabienia mięśni , tkliwości lub bólu mięśni (rabdomioliza ). Zobacz
więcej informacji na temat rabdomiolizy w punkcie 4 .
- leki wpływające na działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyna,
- inne antybiotyki i leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromyc yna, telitromycyna,
ketokonazol, itrakonazol, wor ykonazol, flukonazol, po zakonazol, ryfampicyna,
- inne leki regulujące stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol,

IA/0025 3
- niektóre leki blokujące kanał wapniow y stosowane w dławicy piersiowej lu b nadciśnieniu
tętniczym, np. amlodypina, diltiazem , leki regulujące rytm serca, np. digoksyna, werapamil,
amiodaron,
- leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV np. r ytonawir, lopinawir, atazanawir,
ind ynawir, darunawir, połączenie typranawiru z ryt onawirem , itp.,
- niektóre leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C np. telaprewir,
- inne leki, o których wiadomo, że wykazują interakcje z Ivistatyną , w tym ezet ymib
(wpływający na obniżenie cholesterolu), warfaryna (która zmniejsza krzepliwość krwi),
doustne środki antykoncepcyjne, styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu
padaczki), cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i choroby wrzodowej), fen azon (środek
przeciwbólowy) , kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej ) oraz lek i zobojętniające
kwas żołądkowy (leki stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez) i boceprewir
(stosowany w chorobach wątroby takich jak zapalenie wątroby typu C ),
- leki wydawane bez recepty: dziurawiec (który jest lekiem roślinnym) .

Lek Ivis tatyna z jedzeniem i piciem , i alkoholem W punkcie 3 zawarte są zalecenia dotyczące
stosowania leku Ivistatyna . Należy wziąć pod uwagę przedstawione poniżej informacje:

Sok grejpfrutowy
Nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejp frutowego dziennie, gdyż
większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie leku Ivistatyna .

Alkohol
Podczas przyjmowania tego leku należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.
Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 2 ”Ostrzeżenia i środki ostrożności ”.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Nie należy stosować leku Ivistatyna u kobiet , które są w ciąży lub zamierzają zajść w ciążę.
Nie należy stosować leku Ivistatyna u kobiet w wieku rozrodczym bez skuteczn ej me tody
zapobiegania ciąży .
Nie należy stosować leku Ivistatyna podczas karmienia piersią.
Bezpieczeństwo stosowania leku Ivistatyna w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zostało ustalone.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że m oże być w ciąży , lub gdy planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku .

Prowadzenie pojazdów i obsłu giwanie maszyn
Zazwyczaj lek ten nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżel i
jednak lek wpływa na koncentrację, nie należy prowadzić pojazdów. Jeżeli lek wpływa na zdolność
korzystania z jakichkolwiek narzędzi lub urządzeń mechanicznych, nie należy ich używać.


3. Jak stosować lek Ivistatyna

Ten lek należy zawsze stosować zgodn ie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci przestrzeganie diety o niskiej zawartości cholesterolu. Dietę
tę należy stosować również podczas leczenia lekiem Ivistatyna .

Zalecana dawka początkowa leku Ivistatyna to 10 mg raz na dobę u dorosłych . Dawka ta w razie
potrzeby może być zwiększana przez lekarza aż do dawki, jakiej potrzebuje pacjent. Lekarz
dostosowuje dawkę leku w odstępach co najmniej 4 -tygodniowych. Maksymalna dawka leku
Ivistatyna to 80 mg raz na dobę u dorosłych .

IA/0025 4
Stosowanie u dzieci i młodzieży
U dzieci w wieku 10 lat i starszych zalecana dawka początkowa leku Ivistatyna wynosi 10 mg r az na
dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg raz na dobę.
Nie zaleca się stosowanie leku Ivistatyna u dzieci poniżej 10. roku życia.

Tabletki leku Ivistatyna należy połykać w całości, popijając je wodą; mogą one być przyjmowane o
dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy jednak starać się
przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Czas trwania leczenia lekiem Ivistatyna jest określany przez lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Ivistatyn a jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivistatyna
W razie przypadkowego przy jęcia zbyt wielu tabletek leku Ivistatyna (więcej niż typowa dawka
dobowa), należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Ivistatyna
W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku, należy po prostu przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym
czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pom iniętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ivistatyna
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku lub przed planowanym przerwaniem
stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.


4. M ożliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepoż ądanych, należy
przerwać stosowanie tabletek i niezwłocznie powiadomić lekarza lub udać się do najbliższego
szpitala, gdzie pełniony jest ostry dyżur.

Rzadkie (występujące u 1 na 1000 pacjentów ):
Ciężkie reakcje alergiczne w postaci obrzęku twarzy, języka i gardła, który może powodować
duże trudności z oddychaniem.
Poważna choroba objawiająca się wzmożonym łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzykami
na skórze, w jamie ustnej, na oczach, narządach płciowych i gorączką. Wysypka skórna z
różowo -czerwonymi pla mami, zwłaszcza na dłoniach lub podeszwach stóp, która może być
pęcherzykowa.
Osłabienie mięśniowe, tkliwość lub ból mięśni, zwłaszcza w połączeniu ze złym
samopoczuciem lub wysoką gorączką; może być to spowodowane nietypowym rozpadem
mięśni . Nietypowy rozpad mięśni nie zawsze ustępuje po zaprzestaniu stosowania
atorwastatyny i może zagrażać życiu i prowadzić do chorób nerek.

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów ):
W razie wystąpienia problemów z niespodziewanym lub nietypowym krwa wieniem albo
zasinieniem (siniaki) należy wziąć pod uwagę zaburzenia czynności wątroby. W takim
przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem .

Inne możliwe działania niepożądane leku Ivistatyna :

IA/0025 5

Częste (występujące u 1 na 10 pacjentów ):
zapalenie błon śluzowych nosa, ból gardła, krwawienie z nosa
reakcje alergiczne
zwiększenie stężenia glukozy we krwi ( u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie
monitorować stężenie glukozy we krw i), zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej
bóle głowy
nudnoś ci, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka
bóle stawów, bóle mięśni i ból pleców
wyniki morfologii krwi wskazujące na możliwe zaburzenia czynności wątroby.

Niezbyt częste (występujące u 1 na 10 0 pacjentów ):
anoreksja (brak apetytu), przyrost masy ciał a, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi ( u
pacjentów z cukrzycą należy nadal często kontrolować stężenie glukozy we krw i)
koszmary senne, bezsenność
zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców rąk i stóp , zmniejszenie wrażliwości skóry na
ból lub dotyk , zmienione odczuwanie smaków, utrata pamięci
nieostre widzenie
dzwonienie w uszach i (lub) w głowie
wymioty, odbijanie się, ból nadbrzusza i ból podbrzusza, zapalenie trzustki (powodujące ból
brzucha)
zapalenie wątroby
wysypka, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów
ból szyi, zmęczenie mięśni
zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk, zwłaszcza kostek,
podwyższona temperatura
obecność białych krwinek w moczu potwierdzona badaniami.

Rzadkie (występujące u 1 na 1000 pacjentów ):
zaburzenia widzenia
nieoczekiwane krwawienia lub zasinienia
cholestaza (zażółcenie skóry i białek oczu)
uszkodzenie ścięgien.

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów ):
reakcja alergiczna – objawy mogą obejmować świszczący oddech i ból lub uczucie ściskania w
klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w
oddychaniu, zasłabnięcie
utrata słuchu
ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn i kobiet).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych) :
utrzymujące się osłabienie mięśni.

Możliwe dzi ałania niepożądane występujące w przypadku stosowania niektórych statyn (leków o
podobnym dzi ałaniu):
zaburzenia seksualne
depresja
trudności z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka.
cukrzyca ; ryzyko wystąpienia jest wyższe u pacjentów z wysokim poziomem cukru i tłuszczów
we krwi, otyłych i z wysokim ciśnieniem krwi. Lekarz zaleci kon trolę stanu zdrowia pacjenta w
trak cie stosowania lek u.

IA/0025 6

Zgłaszanie dzi ałań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpoś rednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C 02 -222 Warszawa;
Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 30 9
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ivistaty na

Lek należy p rzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu
zewnętrznym po „Termin ważności” , „EXP” . Te rmin ważności oznacza ostatni dzień po danego
miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki , których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i i nne informacje

Co zawiera lek Ivistatyna
-Substancją czynną jest atorwastatyna.
Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci soli wapniowej atorwastatyny ).
Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci soli wapniowej atorwastatyny).
Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny (w postaci soli wapniowej atorwastatyny).
Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg atorwastatyny (w postaci soli wapniowej atorwastatyny).

-Pozostałe składniki leku Ivistatyna to: celuloza mikrokrystaliczna, sodu węglan bezwodny, maltoza,
kroskarmeloz a sodowa i magnezu stearynian.
Otoczka leku zawiera: hypromelozę (E464) , hydroksypropylocelulozę, trietylu cytrynian (E1505),
polisorbat 80 i tytanu dwutlenek (E171).

Le k ten jest dostępny w dawkach 10 mg, 20 mg, 40 mg i 80 mg jako tabletki powlekane .

Jak wygląda lek Ivistatyna i co zawiera opakowanie
- Tabletki powlekane Ivistatyna są białe lub prawie białe , mają owalny kształt, są dwuwypukłe.
- Lek Ivistatyna jest dos tępny w blistr ach Al -Al zawierających 7, 10, 14, 15 , 20, 28, 30, 50 , 50 x
1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 lub 200 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

IA/0025 7
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02 -516 Warszawa
Polska

Wytwórca
Teva Pharma S.L.U. , C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Hiszpania
TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka
Brytania
Merckle GmbH, Ludwig Merc kle Straße 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy: Atorvastatin AbZ
Francja: Atorvastatin Ratio
Polska: Ivistatyna

Data ostatniej aktualizacji ulotki:2016 -01 -08