Ibuprofen Lysine Perrigo

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:200 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:M01AE01
ważność pozwolenia:2017-01-10
numer pozwolenia:20250

Substancje czynne

Ibuprofenum lysinum

Opakowania

wielkosc8
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990988136
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id77569
wielkosc12
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990988143
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id77570
wielkosc16
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990988150
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id77571

1
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ibuprofen Lysine Perrigo, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Do stosowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała 40 kg i powyżej (w wieku 12 lat i powyżej)

Należy przeczytać uważnie całą ulotk ę, ponie waż zawiera ona informacje ważne dla pacjenta .
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek
Ibuprofen Lysine Perrigo ostrożnie.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczyt ać.
 Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farma ceucie.
 Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po upływie 3 dni w przypadku gorączki lub 4 dni
w przypadku łagodzenia bólu , należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki :
1. Co to jest lek Ibuprofen Lysine Perrigo i w jakim celu się go stosuje
2. Info rmacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Lysine Perrigo
3. Jak przyjmować lek Ibuprofen Lysine Perrigo
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Lysine Perrigo
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO I W JAKIM C ELU SIĘ GO
STOSUJE

Lek ten zawiera ibuprofen z lizyn ą, który jest solą lizynową ibuprofen u. Ibuprofen należy do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (tzw. NLPZ), które działają przeciwbólowo
i przeciwgorączkowo .

Lek ten jest stosowany w objawowym leczeniu :
 bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe i ból
zęba
 gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBUPROFEN LYSINE
PERRIGO

Kiedy nie przyjmować leku Ibu profen Lysine Perrigo
 jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych
składników leku Ibuprofen Lysine Perrigo
 jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka
po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego (znanego jako aspiryna) lub innych podobnych leków
przeciwbólowych (NLPZ)
 jeśli u pacjenta występuje (lub występowały dwa lub więcej epizodów) owrzodzenie żołądka lub
krwawienie z żołądka
 jeśli u pacjenta występował o w przeszłośc i krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja
związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ
 jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek, serca lub wątroby
 jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie
 jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi
 jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego

2
 jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub
niewystarczającym spożyciem płynów)
 jeśli pacjen tka jest w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibuprofen Lysine Perrigo
 jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół
Stevens a-Johnsona oraz toksyczn e martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku Ibuprofen
Lysine Perrigo należy przerwać natychmiast po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, zmian
na błonach śluzowych bądź jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych
 jeśli stwierdzono dziedzi czne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra prze rywana porfiria)
 jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, ponieważ może być narażony na większe ryzyko
wystąpienia poważnych działań niepożądanych, zwłaszcza problem ów żołądkow ych
 jeśli występuje lub występował a astma lub choroba alergiczna, gdyż może wystąpić duszność
 jeśli występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddechowe, gdyż
istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić
w post aci ataków astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki
 w przypadku ospy wietrznej ( varicella ) zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen Lysine
Perrigo
 jeśli stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 bezpośrednio po du żym zabiegu chirurgicznym
 jeśli występują zaburzenia żołądka lub jelit, w tym choroba Crohna lub stan znany jako
wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszaną chorobę tkanki
łącznej – cho rob y, któr e wpływa ją na układ immunologiczny. Powoduj ą on e bóle stawów, zmiany
skórne oraz zaburzenia w innych częściach ciała.
 jeśli u pacjenta występują, występowały w przeszłości lub istnieje ryzyko chorób serca, wysokiego
ciśnienia krwi lub udaru mózgu . Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Lysine Perrigo może
być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał mięśnia serc owego ) lub
udaru. Ryzyko to jest bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania dużych dawek leku
i długotrwałe go lecz eni a. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu leczenia (3 dni
w przypadku leczenia gorączki oraz 4 dni w przypadku łagodzenia bólu). W przypadku
problemów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np.
wysokie c iśnienie krwi , cukrzyca, wysoki cholesterol lub pacjent jest palaczem ) należy omówić
sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.
 w przypadku długotrwałego stosowania leku wymagane jest regularne kontrolowanie parametrów
wskaźników czynności wątroby, nerek o raz morfologii krwi
 należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami
cyklooksygenazy -2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz
punkt "Stosowanie z innymi lekami" poniżej).

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez
najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Ogólnie, częste stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałych
ciężkich problemów z nerkami . Ryzyko to może być zwiększone w przypadku obciążenia fizycznego
związanego z utratą soli i odwodnieniem. Z tego względu należy tego unikać.

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych w przypadku ból ów głowy może
powodować nasilenie tych bólów. Jeśli taka sytuacja ma miejsce lub jest spodziewana, należy
przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. U pacjentów, u który ch bóle głowy
występują często lub codziennie , pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw
ból om głowy , należy spodziewać się d iagno zy - ból głowy spowodowany naduży waniem leków.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli któryś z powyższ ych stanów
dotycz y pacjenta .

Stosowanie innych leków

3
Czego należy unikać podczas pr zyjmowania innych lek ów ?

Niektóre leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki
przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptor beta -adrenergiczny ,
antagoniści angiotensyny II) ora z nawet niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na
działanie ibuprofenu. W związku z tym zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie
z innymi lekami, należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy po wiedzieć lekarz owi lub farmaceu cie o wszy stkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować
o przyjmowaniu:

kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ
(leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)
gdyż może to zwiększy ć ryzyko wystąpienia
owrzodzenia przewodu pokarmowego lub
krwawienia
digoksyny (lek stosowany w niewydolności serca) gdyż działanie digoksyny może się nasilić
glikokortykosteroidów (leki zawierające kortyzon
lub substancje podobne do kortyzonu)
gdyż moż e to zwiększyć ryzyko wystąpienia
owrzodzenia przewodu pokarmowego lub
krwawienia
leków przeciwpłytkowych gdyż może to zwiększać ryzyko krwawienia
kwasu acetylosalicylowego (w małych dawkach) gdyż jego działanie przeciwzakrzepowe może
być osłabi one
leków do roz rzedzania krwi (takich jak
warfaryna)
gdyż ibuprofen może nasilać działanie tych
leków
fenytoiny (lek stosowany w leczeniu padaczki) gdyż działanie fenytoiny może ulec nasileniu
selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu
serotoniny (leki stoso wane w depresji)
gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia
z przewodu pokarmowego
litu (lek stosowany w chorobie maniakalno J
depresyjnej oraz w depresji)
gdyż działanie litu może ulec nasileniu
probenecydu i sulfinpyrazonów (leki stosowane
w dnie moczanowe j)
gdyż mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu
leków przeciwnadciśnieniowych i leków
moczopędnych
gdyż ibuprofen może osłabić działanie tych
leków i może wystąpić zwiększone ryzyko
uszkodzenia nerek
diuretyków oszczędzających potas gdyż ich stosowanie może p rowadzić do
hiperkaliemii
metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka
i w chorobach reumatycznych)
gdyż działanie metotreksatu może się nasilić
takrolimus u i cyklosporyny (leki
immunosupresyjne)
gdyż może wystąpić uszkodzeni e nerek
zydowudynó (lek stoso wany w leczeniu AIDS) gdyż stosowanie ibuprofenu może zwiększać
ryzyko krwawienia do stawu lub krwawienia
prowadzącego do obrzęku u pacjentów
z hemofilią zakażonych HIV
pochodnych sulfonylomocznika (leki
przeciwcukrzycowe)
mogą wystąpi ć interakcj e

4
antyb iotyków z grupy chinolonów ze względu na zwiększone ryzyko drgawek

Przyjmowanie leku Ibuprofen Lysine Perrigo z jedzeniem i piciem
U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku.
Wystąpienie niektórych działań niepoż ądanych, takich jak te dotyczące układu pokarmowego, może
być bardziej prawdopodobne w przypadku, gdy alkohol spożywany jest w tym samym czasie co lek
Ibuprofen Lysine Perrigo.

Ciąża i karmienie piersią
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku.
Nie stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy skonsultować się
z lekarzem przed zastosowaniem leku jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży.

Ten lek może być stosowany w okresie karmienia piersią przez maksymalnie 3 dni (podczas leczenia
gorączki) lub 4 dni (w leczeniu bólu), ponieważ jedynie niewielkie ilości tego leku przenikają do
mleka matki.

Lek należy do grupy leków, które mogą wpływać niek orzystnie na płodność u kobiet. Działanie to jest
przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Jest mało prawdopodobne, że tabletki te stosowane
sporadycznie będą wpływać na szanse zajścia w ciążę. Jednak przed zastosowaniem leku należy
skonsultować si ę z lekarzem, jeżeli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę.


3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO

Ibuprofen Lysine Perrigo należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z lekarz em lub fa rmaceut ą.

Masa ciała ( Wiek ) Dawka i częstość przyjmowania
Dorośli i młodzież o masie ciała 40 kg
i powyżej (w wieku 12 lat i starsi)
Należy przyjmować 1 lub 2 tabletki popijając
wodą, co S godzin, w miarę potrzeb. Nie należy
przyjmować częściej niż co S godzin. Nie należy
przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu
24 godzinK
Tabletki są przeznaczone wyłącznie do krótkotrwałego stosowania . Należy stosować je w możliwie
najkrótszy m czas ie koniecznym do złagodzenia objawów. Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę
do z łagodz enia objaw ów . Jeśli objawy nasilą się lub jeśli stosowanie tabletek jest konieczne przez
więcej niż 3 dni w przypadku gorączki lub przez więcej niż 4 dni w przypadku bólu, należy
skonsultować się z lekarzem K
Nie podawać młodzieży o masie c iała poniżej 40 kg i dzieciom w wieku poniżej 12 lat .

Do stosowania doustnego.

W przypadku wrażenia , że działanie tego leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen L ysine Perrigo
Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału
ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie i ulotkę leku. Mogą wystąpić następujące objawy:
nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, dzwonien ie w uszach, ból głowy, krwawienie z przewodu
pokarmowego, zawroty głowy, senność, splątanie, dezorientacj a. Rzadko: utrata przytomności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceut y.

5
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ibuprofen Lysine Perrigo może powodować działania niepożądane, chociaż nie
u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez
najk rótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.
Możliwe jest wystąpienie jednego ze znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ (patrz
poniżej) . W takim przypadku lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać stosowanie leku i jak
najszybciej zgłosić się do lekarza. Osoby w wieku podeszłym stosujące ten produkt są bardziej
narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Oceniając działania niepożądane, jako podstawę przyjmuje się poniższe częstości ich występowania:

bardzo często dotyczy więcej ni ż 1 pacjenta na 10
często dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100
niezbyt często dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1 00M
rzadko dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 00M
bardzo rzadko dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 00M
częstość nieznana częstość nie może być określ ona na podstawie dostępnych danych

Należy ZAPRZESTAĆ PRZYJMOWANIA leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli
u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

 objawy krwawienia w obrębie jelit, takie jak: silny ból brzucha, czarne smoli ste stolce,
wymiotowanie krwią lub ciemnymi cząstkami, które wyglądają jak fusy od kawy.
 objawy bardzo rzadkiej ale ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak nasilenie astmy lub duszność,
obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z oddychaniem, przyspieszo na akcja serca, spadek
ciśnienia krwi prowadząc y do wstrząsu. Objawy te mogą wystąpić nawet po pierwszym
zastosowaniu leku.
 ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka skórna obejmująca całe ciało, płatowe łuszczenie się
skóry, pęcherze lub łuszczenie skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powi edzieć o tym lekarz owi lub farmaceucie .

Często
 dolegliwości żołądkowo -jelitowe takie jak zgaga, ból brzucha, nudności i niestrawność, wymioty,
wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub)
jelit, które mogą prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często
 owrzodzenia żołądka i jelit, czasami z krwawieniem i p erforacj ą, zapalenie błony śluzowej jamy
ustnej z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zapalenie błony śluzowej żołądka,
nasilenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna
 zaburzenia centralnego układu nerwowego takie jak ból głowy, zawro ty głowy, bezsenność,
pobudzenie, drażliwość i zmęczenie
 zaburzenia widzenia
 reakcje nadwrażliwości takie jak w ysypk i skórn e, świąd i napady astmy . Należy przerwać
stosowanie leku Ibuprofen Lysine Perrigo i natychmiast powiadomić lekarza.

Rzadko
 szumy usz ne (dzwonienie w uszach)
 uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększenie stężenia kwasu mocz owego
we krwi.

Bardzo rzadko

6
 w związku z leczeniem NLPZ zgłaszane były o brzęk , wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)
i niewydolność serca
 zapaleni e przełyku lub zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita
cienkiego i grubego
 ciężkie zakażenia skóry i powikłania tkanki miękkiej podczas ospy wietrznej (varicella)
 zmniejszenie ilości wydalanego moczu oraz obrzęk (szczególnie u pac jentów z nadciśnieniem
tętniczym krwi lub zaburzoną czynnością nerek); obrzęk oraz mętny mocz (zespół nerczycowy);
stany zapalne nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), które mogą prowadzić do ostrej
niewydolności nerek . W razie wystąpienia jednego z wyżej wymienionych objawów lub ogólnego
złego samopoczucia, należy zaprzestać przyjmowania leku Ibuprofen Lysine Perrigo i natychmiast
zgłosić się do lekarza, gdyż mogą być to pierwsze objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności
nerek.
 problemy z produkcją komóre k krwi - pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki
w błonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienia z nosa
i skóry. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza. Nie
woln o stosować samoleczenia lekami przeciwbólowymi lub obniżającymi gorączkę
(przeciwgorączkowymi).
 reakcje psychotyczne, depresja
 opisano zaostrzenie stanów zapalnych spowodowanych zakażeniem (np. martwicze zapalenie
powięzi), związanych ze stosowaniem niektó rych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeśli podczas
stosowania leku Ibuprofen Lysine Perrigo wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania
leczenia przeciwinfekcyjne go (antybiotykoterapia).
 nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca, niewydolność serca, atak serca
 zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia,
niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby
 podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego (jałowego) zapalenia opon
mózgowo -rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką
lub zaburzeniami świadomości. Pacjenci z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (SLE,
mieszana choroba tkanki łącznej) wydają się być bardziej narażeni na to powikłanie . Należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza jeśli wystąpią te objawy.
 ostre postaci e reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami (np. zespół
Stevens a-Johnsona, t oksyczn e martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), wypadanie
włosów (łysienie)
 ciężkie ogólne reakcje nadwrażliwości
 nasilenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Lysine Perrigo może być związane z niewielkim
zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał u mięśnia serc owego ) lub udaru.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku .
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu .
Przechowywać w temperatur ze poniżej 25°C
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci .


6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ibuprofen Lysine Perrigo
Substancją czynną leku jest : ibuprofen 200 mg ( w postaci ibuprofen u z lizyną 342 mg ) w każdej
tabletce powlekanej .
Po nadto lek zawiera : krospowidon , ko po widon, celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian .

7
Składniki otoczki : Opadry II White ( zawiera alkohol pol iw inyl owy , tytanu dwutlenek E171, mak rogol
3350 i talk ).

Jak wygląda lek Ibuprofen Lysine Perrigo i co za wiera opakowanie
Każda tabletka jest białą tabletką powlekaną, z wytłoczonym ‘IBL’ po jednej stronie .
Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 8, 12 lub 16 tablet ek . N ie wszystkie wielkości
opakowań muszą znajdować się w obrocie .

Podmiot odpowiedzia lny i wytwórca
Wrafton Laboratories Limited ( działający jako Perrigo)
Wrafton, Braunton
Devon
EX33 2DL
Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania Ibuprofen Perrigo 200 mg film coa ted tablets
Czechy Ibuprofen Perrigo 200mg potahované tablety
Niemcy Ibuprofen Perrigo 200 mg Filmtabletten
Węgry Ibuprofen APC 200 mg filmtabletta
Włochy Dolipro
Holandia Ibuprofen Perrigo 200 mg , filmomhulde tabletten
Polska Ibuprofen Lysine Perrigo


Dat a zatwierdzenia ulotki : 23.12.2015