Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Ibuprofen Generics

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:200 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:M01AE01
ważność pozwolenia:2017-03-30
numer pozwolenia:21921

Substancje czynne

Ibuprofenum

Opakowania

wielkosc2
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991141592
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id91999
wielkosc4
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991141677
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id92007
wielkosc6
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991141615
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id92001
wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991141653
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id92005
wielkosc12
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991141578
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id91997
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991141639
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id92003
wielkosc24
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991141585
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id91998
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991141646
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id92004
wielkosc48
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909991141608
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id92000
wielkosc48
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909991141660
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id92006
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991141622
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id92002

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika
Ibuprofen Generics, 200 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum


Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
Lek ten nale ży zawsze stosowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wed
ug
zalece ń lekarza lub farmaceuty.
- Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- Je śli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, na leży zwróci ć si ę do farmaceuty.
- Je śli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie mo żliwe objawy
niepo dane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.
- Je śli po up
ywie 3 dni w przypadku leczenia migreny lu b gorączki lub po up
ywie 4 dni w leczeniu
bólu nie nast ąpi
a poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem.


Spis tre ści ulotki
1. Co to jest Ibuprofen Generics i w jakim celu si ę go stosuje.
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics.
3. Jak stosowa ć lek Ibuprofen Generics.
4. Mo żliwe dzia
ania niepo dane.
5. Jak przechowywa ć lek Ibuprofen Generics.
6. Zawarto opakowania i inne informacje.

1. Co to jest Ibuprofen Generics i w jakim celu si ę go stosuje

Ibuprofen Generics zawiera substancj ę czynn ą ibuprofen. Nale ży do grupy leków zwanych
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). NLP Z
agodzą dolegliwo ści zmieniaj ąc
odpowied ź organizmu na ból, obrz ęk i wysok ą temperatur ę.

Tabletki Ibuprofen Generics s ą stosowane do
agodzenia bólów o s
abym i umiarkowa nym nasileniu,
takich jak bóle g
owy, bóle z ębów, bóle miesi ączkowe, ból i gor ączka w przebiegu przezi ębienia.

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics

Kiedy nie stosowa ć leku Ibuprofen Generics:
· Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwi ek z pozosta
ych sk
adników tego leku
(wymienionych w punkcie 6),
· jeśli u pacjenta wyst ępowa
a reakcja alergiczna, taka jak astma, trudno ści z oddychaniem,
obrz ęk twarzy, j ęzyka lub gard
a, pokrzywka, sw ędzenie nosa i katar, reakcja alergiczna na
aspiryn ę lub inny lek z grupy NLPZ,
· jeśli u pacjenta wyst ępuje owrzodzenie lub krwawienie z żo
ądka (lub je śli wyst ępowa
y 2 lub
wi ęcej takie epizody w przesz
o ści),
· jeśli u pacjenta w przesz
o ści wyst ępowa
o krwawienie lub perforacja przewodu
pokarmowego podczas stosowania NLPZ,
· jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczy ń mózgowych lub inne czynne krwawienie
· jeśli u pacjenta wyst ępuj ą niewyja śnione zaburzenia uk
adu krwiotwórczego
· jeśli u pacjenta wyst ępuje ci kie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunk ą lub
niewystarczaj ącym spo życiem p
ynów)
· jeśli u pacjenta wyst ępuje ci ka niewydolno w ątroby, nerek lub ci ka choroba serca,

· jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesi ącach ci y.

Lek Ibuprofen Generics jest przeciwwskazany do stos owania u dzieci poniżej 6 lat (o masie cia
a
poni żej 20 kg)

Ostrze żenia i środki ostro żno ści:

Przed rozpocz ęciem stosowania leku Ibuprofen Generics nale ży omówi ć to z lekarzem lub farmaceut ą:
· bezpo średnio po du żym zabiegu chirurgicznym,
· jeśli pacjent ma lub mia
kiedykolwiek w przesz
o ści astm ę lub chorob ę alergiczn ą, poniewa ż
mo że wyst ąpi ć duszno 
· jeśli u pacjenta wyst ępuje katar sienny, polipy b
ony śluzowej nosa lub przewlek
a
obturacyjna choroba p
uc, gdy ż istnieje zwi ększone ryzyko wyst ąpienia reakcji alergicznych.
Reakcje alergiczne mog ą wyst ąpi ć w postaci napadów astmy (tak zwana astma analgetyc zna),
obrz ęku Quinckego lub pokrzywki
· jeśli pacjent ma chorob ę serca
· jeśli u pacjenta wyst ępowa
a choroba przewodu pokarmowego (jak wrzodziej ące zapalenie
jelita grubego, choroba Le śniowskiego-Crohna)
· jeśli u pacjenta wyst ępuje tocze ń rumieniowaty uk
adowy lub mieszana choroba tkanki
ą cznej
(choroba skóry, stawów i nerek)
· jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia uk
adu krwiot wórczego (ostra porfiria przerywana)
· jeśli pacjent ma zaburzenia krzepni ęcia krwi,
· jeśli pacjent przyjmuje inne NLPZ. Nale ży unika ć jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ,
w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 , ze względu na zwi ększone ryzyko
wyst ąpienia dzia
a ń niepo danych (patrz punkt "Lek Ibuprofen Generics a inne leki"
poni żej).
· w przypadku ospy wietrznej ( varicella) zaleca si ę unikanie stosowania leku Ibuprofen
Generics
· jeśli pacjent jest w podesz
ym wieku

Pacjenci, u których wyst ępuj ą choroby nerek lub w ątroby powinni skontaktowa ć si ę z lekarzem przed
zastosowaniem leku Ibuprofen Generics.
Leki przeciwzapalne/przeciwbólowe jak ibuprofen mo gą powodowa ć niewielkie zwi ększenie ryzyka
ataku serca (zawa
serca) lub udaru, szczególnie je śli s ą stosowane w wysokich dawkach. Nie nale ży
stosowa ć wi ększych dawek i d
u ższego czasu leczenia ni ż zalecane (patrz punkt 3).

Nale ży skonsultowa ć si ę z lekarzem lub farmaceut ą przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics
je śli pacjent:

· ma problemy z sercem w tym niewydolno serca, dusznic ę bolesn ą (ból w klatce piersiowej),
lub zawa
serca, operacj ę pomostowania t ętnic obwodowych, chorob ę t ętnic obwodowych
(s
abe kr enie w nogach lub stopach z powodu w ąskich lub zablokowanych t ętnic), lub
jakiegokolwiek rodzaju udaru mózgu (w tym "mini" ud ar lub przemijający napad
niedokrwienny, przemijaj ący atak niedokrwienny "TIA")
· ma wysokie ci śnienie krwi, cukrzyc ę, wysoki poziom cholesterolu, w rodzinie pacjenta
wyst ępowa
y choroby serca lub udaru mózgu, lub je śli pacjent jest palaczem.

Ci kie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w
ączaj ąc zapalenie skóry z
uszczaj ące, zespó

Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka by
y bardzo rzadko raportowane w
zwi ązku ze stosowaniem ibuprofenu. Najwi ększe ryzyko wyst ąpienia tych ci kich reakcji wyst ępuje
na pocz ątku terapii, w wi ększo ści przypadków w pierwszym miesi ącu stosowania produktu. Należy
zaprzesta ć stosowania produktu po wyst ąpieniu pierwszych objawów: wysypki skórnej, uszkodz enia
b
ony śluzowej lub innych objawów nadwra żliwo ści (patrz punkt 4).

Dzia
ania niepodane mo żna zminimalizowa ć stosuj ąc lek w najmniejszej skutecznej dawce przez
najkrótszy okres konieczny do
agodzenia objawów.
Ogólnie, cz ęste stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowy ch może prowadzi ć do trwa
ych
ci kich zaburze ń czynno ści nerek. Ryzyko to mo że by ć zwi ększone w przypadku wysi
ku
fizycznego, zwi ązanego z utrat ą soli i odwodnieniem. Z tego wzgl ędu nale ży tego unika ć. Istnieje
ryzyko pogorszenia czynno ści nerek u odwodnionych dzieci i m
odzie ży.

D
ugotrwa
e stosowanie wszelkiego rodzaju leków prz eciwbólowych w przypadku bólów g
owy może
powodowa ć nasilenie tych bólów. Je śli taka sytuacja ma miejsce lub jest spodziewana, n ależy
przerwa ć przyjmowanie leku i skontaktowa ć si ę z lekarzem. U pacjentów, u których bóle g
owy
wyst ępuj ą cz ęsto lub codziennie, pomimo (lub z powodu) regularne go stosowania leków przeciw
bólom g
owy, nale ży spodziewa ć si ę diagnozy – ból g
owy spowodowany nadu żywaniem leków.

Leki z grupy NLPZ mog ą maskowa ć objawy zaka żenia i gor ączki.

W przypadku d
ugotrwa
ego stosowania leku Ibuprofen Generics wymagane jest regularne
kontrolowanie wska źników czynno ści w ątroby, nerek oraz morfologii krwi. Lekarz mo że zaleci ć
wykonywanie bada ń w trakcie leczenia.

Lek Ibuprofen Generics a inne leki
Czego nale ży unika ć podczas przyjmowania tego leku?
Lek Ibuprofen Generics może wp
ywa ć na dzia
anie innych leków, a inne leki mog ą wp
ywa ć na
dzia
anie leku Ibuprofen Generics, np.: · leki zmniejszaj ące krzepni ęcie krwi (czyli leki rozrzedzaj ące krew/zapobiegaj ące zakrzepom,
np. aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyk lopidyna),
· leki obni żaj ące wysokie ci śnienie krwi (inhibitory ACE takie jak kaptopryl, le ki blokujące
receptor beta-adrenergiczny takie jak atenolol, ant agoniści receptora dla angiotensyny II jak
losartan)

Tak że niektóre inne leki mog ą ulega ć wp
ywowi lub mie ć wp
yw na dzia
anie leku Ibuprofen
Generics. W zwi ązku z tym zawsze przed zastosowaniem leku Ibuprofe n Generics jednocześnie
z innymi lekami pacjent powinien zasi ęgn porady lekarza lub farmaceuty.

Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przy jmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje przyjmowa ć. W szczególno ści, nale ży im
powiedzie ć o stosowaniu:

· kwasu acetylosalicylowego lub innych
NLPZ (leków przeciwzapalnych
i przeciwbólowych)

gdy ż mo że to zwi ększy ć ryzyko wyst ąpienia
choroby wrzodowej lub krwawienia
· digoksyny (lek stosowany
w niewydolno ści serca)

gdy ż dzia
anie digoksyny mo że si ę nasili ć

· glikokortykosteroidów (leki zawieraj ące
kortyzon lub substancje podobne do
kortyzonu)

gdy ż mo że to zwi ększy ć ryzyko owrzodzenia
wrzodowej obr ębie przewodu pokarmowego lub
krwawienia
· leków przeciwp
ytkowych

gdy ż mo że to zwi ększa ć ryzyko krwawienia

· kwasu acetylosalicylowego (w ma
ych
dawkach)

gdy ż jego dzia
anie zmniejszaj ące krzepni ęcie
krwi mo że by ć os
abione

· leków zmniejszaj ących krzepniecie krwi
(takich jak warfaryna)

gdy ż ibuprofen mo że nasila ć dzia
anie tych
leków
· fenytoiny (lek stosowany w leczeniu
padaczki)

gdy ż dzia
anie fenytoiny mo że ulec nasileniu

· selektywnych inhibitorów wychwytu
zwrotnego serotoniny (leki stosowane
w depresji) gdy
ż mo że to zwi ększy ć ryzyko krwawienia
z przewodu pokarmowego
· litu (lek stosowany w zaburzeniu
maniakalno-depresyjnym oraz w
depresji)

gdy ż dzia
anie litu mo że ulec nasileniu

· probenecydu i sulfinpyrazonów (leki
stosowane w dnie moczanowej)

gdy ż mog ą opó źnia ć wydalanie ibuprofenu

· leków przeciwnadci śnieniowych i leków
moczop ędnych
gdy
ż ibuprofen mo że os
abi ć dzia
anie tych
leków i mo że wyst ąpi ć zwi ększone ryzyko
uszkodzenia nerek

· leków moczop ędnych oszcz ędzaj ących
potas

gdy ż ich stosowanie mo że prowadzi ć do
zwi ększonego st enia potasu we krwi

· metotreksatu (lek stosowany w leczeniu
raka i w chorobach reumatycznych)

gdy ż dzia
anie metotreksatu mo że si ę nasili ć

· takrolimusu i cyklosporyny (leki
immunosupresyjne)
gdy
ż mo że wyst ąpi ć uszkodzenie nerek
· zydowudyny (lek stosowany w leczeniu
HIV/ AIDS)
gdy
ż stosowanie ibuprofenu mo że zwi ększa ć
ryzyko krwawienia do stawu lub krwawienia
prowadz ącego do obrz ęku u pacjentów
z hemofili ą zaka żonych HIV
· pochodnych sulfonylomocznika (leki
przeciwcukrzycowe) mo
że wyst ąpi ć wzajemne oddzia
ywanie leków
na siebie
· antybiotyków z grupy chinolonów
ze wzgl
ędu na zwi ększone ryzyko drgawek

· mifeprystonu (lek przepisywany do
przerywania ci y) poniewa
ż ibuprofen mo że zmniejszy ć dzia
anie
tego leku
· bisfosfonianów (leki stosowane w
leczeniu osteoporozy) poniewa
ż mog ą zwi ększy ć ryzyko
wyst ępowania owrzodze ń przewodu
pokarmowego lub krwawie ń
· oksypentyfilina (pentoksyfilina) (lek
stosowany do zwi ększenia przep
ywu
krwi w naczyniach krwiono śnych
ko ńczyn) poniewa
ż mo że wzrosn ryzyko wyst ąpienia
krwawienia z przewodu pokarmowego
· baklofenu (lek rozlu źniaj ący mi nie) poniewa
ż mo że wzrosn toksyczno 
baklofenu

Aspiryna w ma
ej dawce
Nie należy stosowa ć tego leku, je śli pacjent przyjmuje aspiryn ę w dawkach powy żej 75 mg na dob ę.
Je śli pacjent stosuje ma
ą dawk ę aspiryny (do 75 mg na dob ę), przed rozpocz ęciem przyjmowania leku
Ibuprofen Generics powinien porozmawia ć z lekarzem lub farmaceut ą.

Lek Ibuprofen Generics z alkoholem
Nale ży unika ć spo żywania alkoholu podczas stosowania leku Ibuprofen G enerics, ponieważ mo że to
zaostrzy ć mo żliwe dzia
ania niepo dane.

Ci a, karmienie piersi ą i wp
yw na p
odno 
Nie stosowa ć leku Ibuprofen Generics w ostatnich 3 miesi ącach ci y. Nale ży skonsultowa ć si ę
z lekarzem przed zastosowaniem leku, je śli pacjentka jest w pierwszych 6 miesi ącach ci y, karmi
piersi ą, podejrzewa, że mo że by ć w ci y lub planuje ci ę.

Lek nale ży do grupy leków (NLPZ), które mog ą wp
ywa ć niekorzystnie na p
odno u kobiet.
Dzia
anie to jest przemijaj ące i ust ępuje po zako ńczeniu leczenia. Ma
o prawdopodobne, że lek
Ibuprofen Generics, stosowany sporadycznie, b ędzie mia
wp
yw na szanse zaj ścia w ci ę, jednak
przed rozpocz ęciem przyjmowania tego leku nale ży poinformowa ć lekarza, je śli pacjentka ma
problem z zaj ściem w ci ę.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Lek ten nie ma wp
ywu lub ma niewielki wp
yw na pro wadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn,
je śli jest stosowany przez krótki okres czasu w zaleca nych dawkach. W przypadku wystąpienia takich
dzia
a ń niepo danych jak zm ęczenie, zawroty g
owy oraz zaburzenia widzenia nie należy prowadzi ć
pojazdów ani obs
ugiwa ć maszyn. Spo żywanie alkoholu mo że zwi ększy ć ryzyko wyst ąpienia tych
dzia
a ń niepo danych.

3. Jak stosowa ć lek Ibuprofen Generics

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W ra zie wątpliwo ści
nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty,

Lek jest przeznaczony wy
ącznie do krótkotrwa
ego stosowania. Nale ży przyjmowa ć najmniejsz ą
skuteczn ą dawk ę przez mo żliwie najkrótszy okres czasu konieczny do z
agodzen ia objawów.

Nie nale ży przyjmowa ć leku Ibuprofen Generics przez okres d
u ższy ni ż 3 dni, w przypadku migreny
lub gor ączki oraz d
u żej ni ż 4 dni w przypadku leczenia bólu o ile nie zaleci t ego lekarz.

Je śli objawy b ęd ą si ę utrzymywa ć lub nasila ć nale ży skonsultowa ć si ę z lekarzem.

Doro śli i m
odzie ż o masie cia
a powy żej 40 kg (powy żej 12 lat):
Zalecana dawka to 200 mg do 400 mg (1 lub 2 tabletk i), do 3 razy w ciągu doby. Mi ędzy dawkami
200 mg (1 tabletka) nale ży zachowa ć przerw ę, co najmniej 4 godzin a mi ędzy dawkami 400 mg (2
tabletki), co najmniej 6 godzin. Nie nale ży przyjmowa ć wi ęcej ni ż 1200 m (6 tabletek) w ci ągu doby.
W leczeniu migreny zaleca si ę przyj ęcie 2 tabletek po 200 mg, jako dawk ę pojedyncz ą. Je śli to
konieczne, mo żna przyjmowa ć dawk ę 400 mg (2 tabletki) w odst ępach od 4 do 6 godzin. Nie
przyjmowa ć wi ęcej ni ż 1200 mg (6 tabletek) w ci ągu doby.

Stosowanie u dzieci powy żej 6 lat (o masie cia
a od 20 do 40 kg):
Zalecana dawka dobowa to 20 mg do 30 mg ibuprofenu na każdy kilogram masy cia
a podzielona na
trzy lub cztery oddzielne dawki, jak pokazane w tab eli poniżej. Mi ędzy dawkami nale ży zachowa ć
przerw ę, co najmniej 6 do 8 godzin.

Masa cia
a Dawka pojedyncza Maksymalna dawka dobowa
20 kg – 29 kg jedna 200 mg tabletka (200 mg
ibuprofenu) 3 tabletki po 200 mg (w sumie
600 mg ibuprofenu)
30 kg – 39 kg jedna 200 mg tabletka (200 mg
ibuprofenu) 4 tabletki po 200 mg (w sumie
800 mg ibuprofenu

Nale
ży skontaktowa ć si ę z lekarzem, je żeli u dzieci powy żej 6 lat oraz m
odzie ży konieczne jest
przyjmowanie produktu leczniczego d
u żej ni ż 3 dni lub w przypadku nasilenia si ę objawów.

Stosowanie u dzieci poni żej 6 lat (o masie cia
a poni żej 20 kg):
Stosowanie leku Ibuprofen Generics u dzieci poni żej 6 lat (o masie cia
a poni żej 20 kg) jest
przeciwwskazane.
Sposób podawania
Tabletki Ibuprofen Generics nale ży po
yka ć w ca
o ści i popija ć du ilo ści ą wody. Nie żu ć tabletek.

Pacjenci z wra żliwym żo
ądkiem powinni przyjmowa ć tabletk ę podczas posi
ku. Przyjmowanie
tabletki po posi
ku mo że opó źni ć obni żenie temperatury lub zmniejszenie bólu. Nie przekra czać
zalecanej dawki lub przyjmowa ć leku cz ciej ni ż jest to zalecane.

Przyj ęcie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Ibuprofen Generics
Mog ą wyst ąpi ć objawy takie jak: nudno ści, ból brzucha, ból g
owy, wymioty, biegunka, dzwo nienie
w uszach, krwawe wymioty, krew w stolcu. Ci sze zatrucie mo że prowadzi ć do zawrotów g
owy,
senno ści, ekscytacji, dezorientacji, niskiego ci śnienia krwi, problemów z oddychaniem (depresja
oddechowa), niebieskawego zabarwienia skóry oraz b
on śluzowych (sinica), utraty przytomno ści,
drgawek oraz śpi ączki. W przypadku przedawkowania leku nale ży natychmiast zg
osi ć si ę do lekarza,
nawet, je śli pacjent czuje si ę dobrze.

Pomini ęcie przyj ęcia leku Ibuprofen Generics
Nale ży po prostu korzysta ć z powy ższych wskazówek dotycz ących tego jak przyjmowa ć lek i nie
przyjmowa ć wi ęcej ni ż jest to zalecane.

Nie przyjmowa ć podwójnej dawki dla uzupe
niania pomini ętej dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku nale ży zwróci ć si ę
do lekarza lub farmaceuty.
4. Mo żliwe dzia
ania niepo dane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo dane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.

Dzia
ania niepo dane mo żna zminimalizowa ć stosuj ąc lek w najmniejszej skutecznej dawce przez
najkrótszy okres konieczny do
agodzenia objawów. O soby w wieku podesz
ym stosujące ten lek s ą
bardziej nara żone na ryzyko wyst ąpienia dzia
a ń niepo danych.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Generics mo że by ć zwi ązane z niewielkim zwi ększeniem
ryzyka ataku serca (zawa
serca) lub udaru.
W porównaniu do pacjentów z chorobami reumatycznymi , którzy przyjmują ibuprofen w wysokich
dawkach niektóre z wymienionych poni żej dzia
a ń niepo danych wyst ępuj ą rzadziej, je śli
maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.

Jeśli pacjent stwierdzi, że wyst ępuj ą u niego jakiekolwiek z poni ższych objawów lub dzia
a ń
niepo danych powinien zaprzesta ć przyjmowania leku i natychmiast zg
osi ć si ę do lekarza:
· wrzody żo
ądka lub jelit, którym czasem mo że towarzyszy ć krwawienie i perforacja,
wymiotowanie krwi ą lub smoliste stolce (cz ęsto: mog ą wyst ąpi ć u 1 na 10 pacjentów)
· choroba nerek objawiaj ąca si ę krwi ą w moczu, mo że to by ć zwi ązane z niewydolno ści ą nerek
(niezbyt cz ęsto: mo że wyst ąpi ć u 1 na 100 pacjentów)
· silna reakcja alergiczna (bardzo rzadko: mo że wyst ępowa ć u 1 na 10 000 osób), z takimi
objawami jak:
- trudno ści w oddychaniu lub niewyja śniony świszcz ący oddech
- zawroty g
owy lub szybsze bicie serca
- obni żenie ci śnienia krwi prowadz ące do wstrz ąsu
- obrz ęk twarzy, warg lub gard
a
· wysypka skórna potencjalnie zagra żaj ąca życiu objawiaj ąca si ę nasilonymi p ęcherzami i
krwawieniem z warg, okolicy oczu, jamy ustnej, nosa i narządów p
ciowych (Zespó

Stevensa-Johnsona) lub powa żna reakcja skórna, która rozpoczyna si ę pojawieniem si ę
bolesnych czerwonych miejsc, nast ępnie du żych p ęcherzu a ko ńczy si ę
uszczeniem si ę
p
atów skóry. Towarzyszy jej gor ączka i dreszcze, ból mi ni oraz ogólnie z
e samopoczucie
(toksyczne martwicze oddzielanie si ę naskórka) (bardzo rzadko: mo że wyst ąpi ć u 1 na 10 000
pacjentów)
· ci ka reakcja skórna, która mo że pojawi ć si ę u okolicach jamy ustnej lub innych cz ci cia
a
z objawami takimi jak: czerwone, cz ęsto sw ędz ące krosty, podobne do wysypki podczas odry,
które pojawiaj ą si ę na ko ńczynach i czasem na twarzy i innych cz ciach cia
a. Krosty mog ą
zmienia ć si ę w p ęcherze lub mog ą rozwija ć si ę tworz ąc du że, czerwone punkty z bladym
ś rodkiem. Reakcji skórnej towarzyszy gor ączka, ból gard
a, ból g
owy i (lub) biegunka
(bardzo rzadko: mo że wyst ąpi ć u 1 na 10 000 pacjentów)
· silne
uszczenie lub „schodzenie” skóry (bardzo rza dko: może wyst ąpi ć u 1 na 10 000
pacjentów)
· zapalenie trzustki z towarzysz ącym ostrym bólem w górnej cz ci brzucha, cz ęsto
z nudno ściami i wymiotami (bardzo rzadko: mo że wyst ąpi ć u 1 na 10 000 pacjentów)
· nudno ści, wymioty, utrata apetytu, ogólnie z
e samopoczuc ie, gorączka, sw ędzenie, za żó
cenie
skóry i bia
kówek oczu, jasne stolce, mocz o ciemny m zabarwieniu, które mogą by ć objawem
niewydolno ści w ątroby lub nerek (bardzo rzadko: mo że wyst ąpi ć u 1 na 10 000 pacjentów)
· choroby serca, którym towarzyszy p
ytki oddech oraz obrzęk stóp i nóg spowodowana
gromadzeniem si ę p
ynów (niewydolno serca) (bardzo rzadko: mo że wyst ąpi ć u 1 na 10 000
pacjentów)
· aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zapa lenie okolic mózgu lub rdzenia
kr ęgowego, któremu towarzysz ą objawy takie jak gor ączka, nudno ści, wymioty, ból g
owy,
sztywny kark i bardzo du ża nadwra żliwo na jasne świat
o oraz zaburzenia świadomo ści)
(bardzo rzadko: mo że wyst ąpi ć u 1 na 10 000 pacjentów)
· zawa
serca (bardzo rzadko: mo że wyst ąpi ć u 1 na 10 000 pacjentów) lub udar ( cz ęsto 
nieznana: cz ęsto nie mo że by ć okre ślona na podstawie dost ępnych danych)
· ostra niewydolno nerek (martwica brodawek nerkowych) zw
aszcza po d
ugotrwa
ym
stosowaniu leku (rzadko: mo że wyst ąpi ć u 1 na 1000 pacjentów)
· zaostrzenie stanów zapalnych spowodowanych zaka żeniem (np. martwicze zapalenie powi ęzi)
zw
aszcza podczas jednoczesnego stosowania innych l eków z grupy NLPZ (bardzo rzadko:
mo że wyst ąpi ć u 1 na 10 000 pacjentów)

Nale ży przerwa ć stosowanie leku i poinformowa ć lekarze, je śli wyst ąpi ą nast ępuj ące dzia
ania
niepo dane:
Bardzo cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u 1 na 10 pacjentów)
· Niestrawno lub zgaga
· Ból brzucha lub inne dolegliwo ści żo
ądkowe

Niezbyt często (mog ą wyst ąpi ć u mniej ni ż 1 na 100 pacjentów):
· Zaburzenia widzenia

Nale ży poinformowa ć lekarza o wyst ąpieniu nast ępuj ących dzia
a ń niepo danych:
Bardzo cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć cz ciej ni ż u 1 na 10 pacjentów)
· Nudno ści, gazy, biegunka, zaparcia, wymioty

Cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u mniej ni ż 1 na 10 pacjentów)
· Ból g
owy, senno , zawroty g
owy, zm ęczenie, pobudzenie, trudno ści z zasypianiem,
dra żliwo 
· Wrzody żo
ądka i jelit, czasami z krwawieniem i perforacj ą; utajona utrata krwi, która mo że
doprowadzi ć do stanu, w którym wyst ępuje zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (objawy
to zm ęczenie, bóle g
owy, trudno ści w oddychaniu podczas ćwicze ń, zawroty g
owy i blado 
skóry), smoliste stolce, krwawe wymioty, owrzodzeni e jamy ustnej i opryszczka, zapalenie
jelita grubego (objawy to biegunka, zazwyczaj z dom ieszką krwi i śluzu, ból brzucha,
gor ączka), nasilenie choroby zapalnej jelit, zapalenie b
ony śluzowej jelita

Niezbyt cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u mniej ni ż 1 na 100 pacjentów):
· pokrzywka, świ ąd, wybroczyny lub zasinienia pod skór ą, wysypka skórna, napady astmy
(czasami z niedoci śnieniem krwi)
· katar lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twar zy, trudności w oddychaniu
· zapalenie żo
ądka (objawy to ból, nudno ści, wymioty, krwawe wymioty, krew w kale)
· zwi ększona wra żliwo skóry na s
o ńce
· obrz ęk twarzy, warg, jamy ustnej, j ęzyka lub gard
a, który mo że powodowa ć trudno ści w
po
ykaniu lub oddychaniu, czasami z wysokim ci śnieniem krwi
· gromadzenie si ę p
ynu w tkankach organizmu, zw
aszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem
krwi lub zaburzeniami czynno ści nerek

Rzadko (mog ą wyst ąpi ć u mniej ni ż 1 na 1000 pacjentów)
· choroby skóry, stawów, nerek (tocze ń rumieniowaty uk
adowy)
· depresja, dezorientacja, omamy, choroby psychiczne z dziwnymi lub niepokojące my śli
i nastrojów
· brz ęczenie, syczenie, gwizdanie, dzwonienie lub inne up orczywe szumy w uszach
· wzrost azotu mocznikowego we krwi, aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej surowicy,
zmniejszenie st enia hemoglobiny i warto ści hematokrytu, hamowanie agregacji p
ytek krwi,
wyd
u żenie czasu krwawienia, zmniejszenie st enia wapnia w surowicy, zwi ększenie st enia
kwasu moczowego w surowicy, widoczne w badaniach kr wi
· utrata wzroku

Bardzo rzadko (mog ą wyst ąpi ć u mniej ni ż 1 na 10 000 pacjentów):
· szybkie lub nieregularne bicie serca (palpitacje)
· gromadzenie si ę p
ynu w tkankach organizmu
· wysokie ci śnienie krwi
· zapalenie prze
yku, zw enie jelit
· choroby w ątroby, uszkodzenie w ątroby (szczególnie w d
ugotrwa
ym stosowaniu),
niewydolno w ątroby, za żó
cenie skóry i (lub) oczu ( żó
taczka)
· wypadanie w
osów lub przerzedzenie w
osów
· ci kie zaka żenia skóry z powik
aniami dotycz ącymi tkanek mi ękkich; mog ą one wyst ąpi ć
podczas ospy
· zaburzenia miesi ączkowania
· gromadzeniu si ę p
ynu w p
ucach, z objawami takimi jak duszno , która mo że by ć bardzo
ci ka i zwykle pogarsza si ę w pozycji le cej.

Często nieznana (cz ęsto nie mo że by ć okre ślona na podstawie dost ępnych danych):
· Pogorszenie zapalenia, które mo że wyst ąpi ć w ka żdej cz ci przewodu pokarmowego
(objawami mog ą by ć: ból, gor ączka, biegunka oraz utrata wagi), nasilenie zapalen ia okrnicy
(z objawami takimi jak biegunka, zazwyczaj z krwi ą i śluzem, ból brzucha, gor ączka)

Zg
aszanie dzia
a ń niepo danych

Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie mo żliwe objawy niepo dane
niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia
ania niepo dane
mo żna zg
asza ć bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo danych Dzia
a ń Produktów
Leczniczych Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl
@urpl.gov.pl
Dzia
ania niepo dane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo danych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Ibuprofen Generics

Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na etykiecie, pude
ku, po:
„EXP”. Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.

Brak specjalnych zalece ń dotycz ących warunków przechowywania.
Butelki: po otwarciu nale ży zu ży ć w ci ągu 60 dni. Po otwarciu butelk ę nale ży szczelnie zamyka ć.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę, jak usun leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że chroni ć
ś rodowisko.

6. Zawarto opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibuprofen Generics:
- Substancj ą czynn ą leku jest ibuprofen.
Ka żda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (z lizyn ą).

- Pozosta
e sk
adniki (substancje pomocnicze) to: c eluloza mikrokrystaliczna krzemowana (o sk
adzie:
celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna b ezwodna), krzemionka koloidalna bezwodna,
krospowidon (Typ B), krospowidon (Typ A), powidon ( K-30), magnezu stearynian, talk; otoczka
Opadry II White 85F 8422 o sk
adzie: alkohol poliwi nylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol
3350, talk; tusz Opacode black, S-1-17823 o sk
adzi e: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), amonowy
wodorotlenek 28 %.
Jak wygl ąda lek Ibuprofen Generics i co zawiera opakowanie

200 mg: Bia
a lub prawie bia
a, okrąg
a, obustronnie wypuk
a tabletka powlekana o fazow anej
kraw ędzi, z nadrukiem “M” nad “IL1” wykonanym czarnym tu szem po jednej stronie i g
adka po
drugiej stronie.
400 mg: Bia
a lub prawie bia
a, okr ąg
a, obustronnie wypuk
a tabletka powlekana o fazow anej
kraw ędzi, z nadrukiem “M IL2” wykonanym czarnym tuszem p o jednej stronie i g
adka po drugiej
stronie.
Ibuprofen Generics jest dost ępny w blistrach zawieraj ących 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 50,
100, 200 tabletek oraz w butelkach zawieraj ących 48, 100, 200 (opakowanie dozuj ące) tabletek. Ka żda
butelka zawiera żel krzemionkowy ( środek poch
aniaj ący wilgo ć), który pomaga chroni ć tabletki
przed wilgoci ą.

Nie wszystkie wielko ści opakowa ń musz ą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Generics [UK] Ltd
Station Close, Potters Bar
Hertfordshire EN6 1TL
Wielka Brytania
Wytwórca / Importer
Mc Dermott Laboratoties t/a Gerard Laboratories, 35 /36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,
Dublin 13, Irlandia
Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, W ęgry

W celu uzyskania bardziej szczegó
owych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
cz
onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego n ależy zwróci ć si ę do przedstawicielstwa
podmiotu odpowiedzialnego:
Mylan Sp. z o.o.
Al. KEN 95
02-777 Warszawa
Tel: +48 22 546 64 00
Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2016