Ibuprofen Farmalider

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:20 mg/ml
typ procedury:DCP
kod ATC:M01AE01
ważność pozwolenia:2018-06-11
numer pozwolenia:21257

Substancje czynne

Ibuprofenum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 100 ml
kodEAN5909991069322
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84996
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 150 ml
kodEAN5909991069339
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84997
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 200 ml
kodEAN5909991069346
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id84998

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ibuprofen FARMALIDER,
20 mg/ml, zawiesina doustna

Do stosowania u dzieci o masie ciała od 5 kg (6 miesiąc życia) do 39 kg (11 rok życia)

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Niniejszy lek dostępny jest bez recepty. Mimo to Ibuprofen FARMALIDER należy stosować z
zachowaniem ostrożności, aby uzyskać jak najlepsze wyniki leczenia.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie.
 Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.Spis treści ulotki:
1. Co to jest Ibuprofen FARMALIDER i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen FARMALIDER
3. Jak stosować Ibuprofen FARMALIDER
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Ibuprofen FARMALIDER
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Ibuprofen FARMALIDER i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen FARMALIDER to lek łagodzący dolegliwości bólowe i gorączkę należący do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ).

Ibuprofen FARMALIDER jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawowym:
 łagodnych lub umiarkowanie nasilonych dolegliwości bólowych, np. bólu zęba, bólu głowy,
 gorączki.

Ibuprofen FARMALIDER jest wskazany do stosowania u dzieci o masie ciała od 6 kg (6. miesiąc
życia) do 39 kg (11. rok życia).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen FARMALIDER

Kiedy nie stosować leku Ibuprofen FARMALIDER
 Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienione w punkcie 6).
 Jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek w przeszłości skurcz oskrzeli, n apad astmy
oskrzelowej, obrzęk błony śluzowej nosa (nieżyt nosa), obrzęk naczynioruchowy lub reakcje
skórne (pokrzywka) w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 Jeśli u pacjenta występują zaburzeni a krwiotworzenia o niewyjaśnionej przyczynie.

 Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego
lub perforacja przewodu pokarmowego w związku z uprzednio stosowanymi NLPZ.
 Jeśli u pacjenta stwierdza się czynny wrzód ż ołądka/dwunastnicy (wrzody trawienne) lub
krwawienie z wrzodu trawiennego bądź jeśli u pacjenta stwierdzono nawracające wrzody
żołądka/dwunastnicy (wrzody trawienne) lub nawracające krwawienia z wrzodów
trawiennych (dwa lub więcej oddzielne epizody stwierd zonego wrzodu trawiennego lub
krwawienia z wrzodu trawiennego).
 Jeśli u pacjenta stwierdza się krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie.
 W ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub serca.
 W ciężkim odwodnieniu (spowodowanym wymiotami, bieg unką lub przyjmowaniem
niewystarczającej ilości płynów).
 W ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najniższej
skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do opanowania objawów.

Bezpieczeństwo przewodu pokarmowego
Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ibuprofen FARMALIDER i innych NLPZ, w tym
tzw. inhibitorów COX -2 (wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy -2).

Pacjenci w podeszłym wieku:
Pac jenci w podeszłym wieku narażeni są na występowanie ze zwiększoną częstością działań
niepożądanych podczas stosowania NLPZ, szczególnie zaś na występowanie krwawienia
z przewodu pokarmowego i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacja
przewodu pokarmowego:
Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzodów przewodu pokarmowego lub
perforacji przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon, opisywano przy
stosowaniu wszystkich NLPZ w każdym momencie leczenia, z występowaniem lub bez
występowania objawów ostrzegawczych albo wcześniejszych poważnych zdarzeń
dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie lekarskim.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzodów przewodu pokarmowego lub perforacji
przewodu pokarmowego wzrasta wraz ze stosowaną dawką NLPZ i jest wyższe u pacjentów z
wrzodami przewodu pokarmowego w przeszłości, szczególnie jeśli były ono powikłane krwawieniem
lub perforacją (patrz punkt 2, podpunkt „Kiedy nie stosować leku Ibuprofen FARMALIDER”), a
także u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci tacy powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszej
dostępnej dawki.
U tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających dodatkowego stosowania małych da wek kwasu
acetylosalicylowego bądź innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony
przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne stosowanie leków ochronnych (np.
mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej).

Pacjenci, u których w p rzeszłości wystąpiły działania niepożądane dotyczące przewodu
pokarmowego, szczególnie jeśli są to pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie
nietypowe objawy brzusznej (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza na
początku lecze nia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą
zwiększać ryzyko powstawania wrzodów przewodu pokarmowego lub występowania krwawień
z przewodu pokarmowego, np. stosowane doustnie glikokortykosteroidy, leki p rzeciwzakrzepowe,
takie jak warfaryna, wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu
różnych zaburzeń, w tym depresji) oraz leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy
(patrz punkt 2, podpunkt „Inne leki i Ibuprofen FARMALIDER”).

Jeśli w trakcie leczenia lekjem Ibuprofen FARMALIDER wystąpi krwawienie z przewodu
pokarmowego lub zostanie stwierdzony wrzód przewodu pokarmowego, wówczas leczenie musi
zostać przerwane i należy skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów z c horob ą przewodu pokarmowego (wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, choroba
Leśniowskiego -Crohna) w wywiadzie lekarskim NLPZ należy stosować z zachowaniem ostrożności,
gdyż choroby te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4).

Wpływ na układ krążenia i nacz ynia mózgowe
Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się
z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych
dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
Przed zastosowaniem leku [Nazwa własna] pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub
farmaceutą, jeśli:
- u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból
w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta
choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub
zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini -udar lub
przemijający atak niedokrwienny – TIA).
- pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie
cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali
tytoń.

Reakcje skórne
Bardzo rzadko w związku ze stosowaniem NLPZ opisywano przypadki ciężkich reakcji skórnych
przebiegających z zaczerwienieniem skóry i powstawaniem w niej pęcherzy, niektóre zakończone
zgonem [reakcje te obejmowały złuszczające zapalenie skóry, zespół Stev ens -Johnsona oraz toksyczne
martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella); patrz punkt 4]. Pacjenci wydają się być najbardziej
narażeni na ryzyko wystąpienia tych reakcji na samym początku cyklu leczenia – w większości
przypadków reakcje te pojawiaj ą się w pierwszym miesiącu leczenia. Jeśli tylko pojawią się pierwsze
objawy wysypki skórnej, ubytków w błonach śluzowych lub inne objawy reakcji nadwrażliwości, należy
zaprzestać stosowania leku Ibuprofen FARMALIDER i natychmiast skonsultować się z lekarz em.

Zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen FARMALIDER u pacjentów chorych na ospę
wietrzną.

Pozostałe informacje:
Ibuprofen FARMALIDER należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem:
 we wrodzonych zaburzeniach krwiotworzenia (w ostrej porfirii przerywanej),
 w niektórych chorobach układu odpornościowego (toczniu rumieniowatym układowym lub
mieszanej chorobie tkanki łącznej).

Szczególnie uważne kontrolowanie stanu pacjenta przez lekarza jest wymagane w przypadku
pacjentów:
 z zaburzoną czynnością nerek,
 z zaburzoną czynnością wątroby,
 odwodnionych,
 bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych ,
 z uczuleniami (takimi jak reakcje skórne na inne leki, astmą oskrzelową, gorączką sienną),
przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa lub przewlekłe choroby układu oddechowego typu
obturacyjnego – narażeni są oni bowiem na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji
nadwrażliwości.

Bardzo rzadko opisywano przypadki ciężkich ostrych reakcji nadwrażliwości (np. wstrząsu
anafilaktycznego). Jeśli tylko pojawi ą się pierwsze objawy ciężkich reakcji nadwrażliwości po

przyjęciu leku Ibuprofen FARMALIDER, leczenie musi zostać przerwane. W zależności od objawów
wszelkie konieczne leczenie musi zostać podjęte przez specjalistów.

Ibuprofen – substancja czynna leku Ibuprofen FARMALIDER – może powodować przemijające
zahamowanie czynności płytek krwi (agregację płytek krwi). Dlatego też pacjenci z zaburzeniami
układu krzepnięcia powinni być uważnie monitorowani.

Podczas długotrwałego stosowania leku Ibuprofen FARMALID ER konieczne jest regularne
kontrolowanie aktywności enzymów wątrobowych, parametrów czynnościowych nerek oraz
morfologii krwi obwodowej.

Podczas przyjmowania leku Ibuprofen FARMALIDER pacjent powinien skonsultować się z lekarzem
lub dentystą i poinformow ać go o tym zanim podda się jakiemukolwiek zabiegowi chirurgicznemu.

Jeśli pacjent przyjmuje już inne leki przeciwbólowe, leki przeciwgorączkowe lub antybiotyki,może
zacząć przyjmować lek Ibuprofen FARMALIDER, tylko jeśli zostanie to zalecone przez lekarz a
prowadzącego.
Jeśli pacjent choruje na jakiekolwiek poważne schorzenie i (lub) przyjmuje regularnie leki, wówczas
przed zastosowaniem leku Ibuprofen FARMALIDER powinien skonsultować się ze swoim lekarzem
prowadzącym.

Długotrwałe stosowanie każdego rodza ju leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może go
nasilić. Jeśli sytuacja ta wystąpi lub jeśli zajdzie jej podejrzenie, pacjent powinien zwrócić się do
lekarza po poradę i przerwać leczenie. Polekowe bóle głowy powinno się podejrzewać u pacjentów,
u kt órych często lub codziennie występują bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego
stosowania leków przeciwbólowych.

Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie kilku leków przeciwbólowych
jednocześnie, może ogólnie prowadzić do trwałego uszkod zenia nerek i wiązać się z ryzykiem
niewydolności nerek (nefropatii analgetycznej).

NLPZ, takie jak. ibuprofen, mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Dzieci
Leku Ibuprofen FARMALIDER nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 6. miesiąca życia lub o masie
ciała poniżej 5 kg.

Lek Ibuprofen FARMALIDER a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Czego należy unikać podczas stosowania tego leku?
Lek Ibuprofen FARMALIDER może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą
wpływać na działanie leku Ibuprofen FARMALIDER . Na przykład:
- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu
zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta -adrenolityczne,
takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie
jak losartan)

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie Ibuprofen
FARMALIDER . Dlatego też przed zastosowaniem leku [Nazwa własna] z innymi lekami zawsze
należy poradzić się z lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Ibuprofen FARMALIDER jednocześnie z digoksyną (lekiem stosowanym w celu
wzmocnienia serca), fenytoiną (leku stosowanego w leczeniu padaczki) lub solami litu (stosowanymi

w leczeniu niektórych chorób psychicznych) może prowadzić do zwiększen ia stężenia tych leków we
krwi. Jeśli lek jest stosowany prawidłowo (maksymalnie przez 3 dni) nie jest zazwyczaj konieczne
oznaczanie w surowicy stężeń litu, digoksyny i fenytoiny.

Ibuprofen FARMALIDER może osłabiać działanie leków moczopędnych (diuretykó w) i leków na
nadciśnienie tętnicze (leków hipotensyjnych); może też istnieć zwiększone zagrożenie dla nerek.

Ibuprofen FARMALIDER może osłabiać działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. ACE)
(leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego). Ponadto, jednoczesne
stosowanie tych leków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Jednoczesne stosowanie leku Ibuprofen FARMALIDER z lekami moczopędnymi oszczędzającymi
potas (rodzaj leków moczopę dnych) może prowadzić do podwyższonych stężeń potasu we krwi.

Ryzyko rozwoju wrzodów przewodu pokarmowego lub wystąpienia krwawienia z przewodu
pokarmowego jest zwiększone, kiedy Ibuprofen FARMALIDER stosowany jest jednocześnie
z glikokortykosteroidami o raz innymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi należącymi
do NLPZ.

Inhibitory agregacji płytek krwi i niektóre leki przeciwdepresyjne [wybiórcze inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny (ang. SSRI)] mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokar mowego.

Zastosowanie leku Ibuprofen FARMALIDER w okresie 24 godzin przed podaniem lub po podaniu
metotreksatu może prowadzić do zwiększonego stężenia metotreksatu we krwi i zwiększenia działań
niepożądanych tego leku.

W przypadku cyklosporyny (leku stoso wanego w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepów oraz
w leczeniu chorób reumatycznych) istnieje większe prawdopodobieństwo wywołania uszkodzenia
nerek, jeśli jednocześnie z nią stosowane są niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie można
wykluczyć możliwości wystąpienia tego działania w przypadku jednoczesnego stosowania
cyklosporyny i ibuprofenu.

Stosowanie leków zawierających probenecyd lub sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny) może
opóźniać eliminację ibuprofenu z organizmu. Może to pow odować kumulowanie się ibuprofenu w
organizmie i nasilenie jego działań niepożądanych.

NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna. Podczas
jednoczesnego stosowania tych leków zaleca się kontrolowanie parametrów krzepnięcia krwi.

W badaniach klinicznych wykazano interakcje między NLPZ a lekami z grupy pochodnych
sulfonylomocznika (stosowanymi w celu obniżenia poziomu cukru we krwi). Choć dotychczas nie
opisano interakcji między ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, to w przypadku
jednoczesnego ich stosowania zaleca się kontrolowanie stężenia cukru we krwi.
Takrolimus: podczas jednoczesnego stosowania takrolimusu i ibuprofenu istnieje zwiększone ryzyko
uszkodzenia nerek.

Zydowudyna: osoby zakażone HIV chore na hemofil ię narażone są na zwiększone ryzyko wylewów
krwi do stawów i krwiaków w przypadku jednoczesnego przyjmowania zydowudyny i ibuprofenu.

Antybiotyki z grupy chinolonów: kiedy leki te stosowane są jednocześnie z ibuprofenem, może
zwiększyć się ryzyko drgawek.

Inhibitory CYP2C9: Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać
ekspozycję organizmu na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu z zastosowaniem worykonazolu
i flukonazolu (inhibitorów CYP2C9) stwierdzono zwiększenie ekspozycji na S(+) -ibuprofen o około
80100%. W przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP2C9 należy rozważyć
obniżenie dawki ibuprofenu, szczególnie jeśli duże dawki ibuprofenu są po dawane jednocześnie

z worykonazolem lub flukonazolem.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych wyżej leków, wówczas przed zastosowaniem leku
Ibuprofen FARMALIDER powinien on skonsultować się z lekarzem.

Ibuprofen FARMALIDER z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Ibuprofen FARMALIDER powinno się unikać picia alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Ibuprofen FARMALIDER, powinna o tym
poinformować leka rza. Nie należy przyjmować tego leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy
unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Jedynie niewielkie ilości ibuprofenu i jego produktów rozkładu prz enikają do mleka kobiecego.
Ponieważ do chwili obecnej nie stwierdzono żadnych szkodliwych działań u niemowląt, przerywanie
karmienia piersią zwykle nie jest konieczne w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu
w zalecanych dawkach.

Płodność

Omawia ny lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą upośledzać płodność kobiet. Działanie to
jest odwracalne poprzez zaprzestanie przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ibuprofen FARMALIDER mogą pojawić się takie działania niepożądane, jak
zmęczenie czy zawroty głowy. Wskutek tego u niektórych osób może dochodzić do upośledzenia
zdolności reakcji, zdolności do czynnego uczestnictwa w ruchu drogowym i zdolności do
obsługiwania maszyn. Szczególnie dotyczy to in terakcji z alkoholem. Pacjent może stracić wówczas
zdolność do szybkiego i odpowiedniego reagowania na niespodziewane lub nagłe sytuacje. W tym
przypadku nie należy prowadzić samochodu ani jakiegokolwiek pojazdu, nie należy obsługiwania
maszyn ani wykonywa ć jakichkolwiek niebezpiecznych zadań.

Ibuprofen FARMALIDER zawiera maltitol ciekły i sód

Ten produkt leczniczy zawiera maksymalnie 1,23 mmol (czyli 28,17 mg) sodu na najwyższą dawkę
jednorazową wynoszącą 10 ml. Fakt ten powinien być brany pod uwagę przez pacjentów
kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Omawiany lek zawiera maltitol ciekły. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować Ibupr ofen FARMALIDER

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z informacjami w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zalecane dawki leku Ibuprofen FARMALIDER 20 mg/ml są
następują ce:

Masa ciała
(wiek)

Dawka jednorazowa

Całkowita dawka dobowa

5-6 kg
(niemowlęta 6 do 8
miesiecy)
50 mg ibuprofenu
(co odpowiada 2,5 ml
zawiesiny)

150 mg ibuprofenu
(co odpowiada 7,5 ml
zawiesiny)

7-9 kg
(niemowlęta 9 do 12
miesiecy)
50 mg ibuprofenu
(co odpowiada 2,5 ml
zawiesiny)
200 mg ibuprofenu
(co odpowiada 10 ml
zawiesiny)
10 -15 kg
(dzieci 1 rok do 3 lat)
100 mg ibuprofenu
(co odpowiada 5 ml zawiesiny)
300 mg ibuprofenu
(co odpowiada 15 ml
zawiesiny)
10 -19 kg
(dzieci 4 do 5.lat)
150 mg ibuprofenu
(co odpowiada 7,5 ml
zawiesiny)
450mg ibuprofenu
(co odpowiada 22,5 ml
zawiesiny)
21 -29 kg
(dzieci 6 do 9. lat)
200 mg ibuprofenu
(co odpowiada 10 ml
zawiesiny)
600 mg ibuprofenu
(co odpowiada 30 ml
zawiesiny)
30 -39 kg
(dzieci 10 do 11 lat)
200 mg ibuprofenu
(co odpowiada 10 ml
zawiesiny)
800 mg ibuprofenu
(co odpowiada 40 ml
zawiesiny)U dzieci dawkowanie leku Ibuprofen FARMALIDER uzależnione jest od masy ciała (mc.), przy czym
z reguły dawka jednorazowa wynosi 7 -10 mg/kg mc., a maksymalna dawka dobowa – 30 mg/kg mc.
Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 6 godzin.
Nie przekraczać zalecanej dawki.

Leku nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy lub o masie ciała pon iżej 5 kg.

Podanie doustne.
Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna o pojemności 5 ml (posiadająca podziałkę co
0,25 ml).
Przed użyciem butelkę należy energicznie wstrząsnąć.
Zawiesinę doustną można przyjmować niezależnie od posiłków. Osobom z wra żliwym żołądkiem
zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego Ibuprofen FARMALIDER podczas posiłków.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że Ibuprofen FARMALIDER wykazuje zbyt silne lub za słabe działanie,
wówczas powinien on porozmawiać o tym z lekarzem lub farmaceutą.

Czas trwania leczenia
Lek przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Jeśli objawy nasila się lub będą się utrzymywać dłużej niż 3 dni, wówczas należy skonsultować się
z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen FARMALIDER

Należy przerwać stosowanie ibuprofenu i zgłosić się do lekarza, jeśli pojawią się objawy
przedawkowania, takie jak ból głowy, zawroty głowy, uczucie zbliżającego się omdlenia, utrata
przytomności (u dzieci również drgawki), ból brzuch a, nudności i wymioty, krwawienie z przewodu
pokarmowego, zaburzenia czynności wątroby lub nerek, spadek ciśnienia tętniczego, zmniejszona
częstość oddechów (depresja oddechowa) lub sinica (sine zabarwienie ust lub skóry).

Jeśli pacjent zastosował w iększą niż zalecana dawkę leku Ibuprofen FARMALIDER lub jeśli dziecko
przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala,
aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należ y w
takim przypadku podjąć.
Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle
głowy, dzwonienie w uszach, dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała
senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serc a, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci),
osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.

Pominięcie zastosowania leku Ibuprofen FARMALIDER

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej daw ki.

Przerwanie stosowania leku Ibuprofen FARMALIDER

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wymienione poniżej działania niepożądane stanowią wszystkie działania niepożądane zgłaszane
podczas stosowania ibuprofenu, w tym działania niepożądane zgłaszane podczas długotrwałego
stosowania ibuprofenu w dużych dawkach przez pacjentów z chorobami reumat ycznymi.
Działania niepożądane częstsze niż bardzo rzadkie to działania niepożądane występujące podczas
krótkotrwałego stosowania w dawkach dobowych nieprzekraczających dawki maksymalnej
wynoszącej 1200 mg (= 60 ml leku Ibuprofen FARMALIDER zawiesina do ustna, maksymalnej dawki
dobowej dla dorosłych i młodzieży w wieku od 12. lat) w przypadku preparatów doustnych oraz
maksymalnej dawki wynoszącej 1800 mg w przypadku czopków.

Odnośnie wymienionych poniżej działań niepożądanych należy brać pod uwagę, że w większości
wykazują one zależność od podanej dawki i charakteryzują się dużą zmiennością międzyosobniczą.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego.
Mogą wystąpić wrzody żołądka/dwunastnicy (wrzody trawienne), perforacja przewodu
pokarmowego lub krwawienie przewodu pokarmowego, które niekiedy prowadzą do zgonu,
szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 2, podpunkt zatytułowany „Ostrzeżenia
i środki ostrożności”).
Po podaniu ibuprofenu opisywano przypadki nudn ości, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparcia,
niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwistych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia
błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby
Leśniowskiego -Crohna (patrz p unkt 2, podpunkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
Rzadziej opisywano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka.

Ze stosowaniem takich leków, jak Ibuprofen FARMALIDER może wiązać się nieznacznie
zwiększone ryzyko zawału serca (zawału mięśnia sercowego ) lub udaru mózgu.

W związku z leczeniem NLPZ opisywano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego
i niewydolności serca.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)
- Objawy ze strony przewodu pokarmowego, np. zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty,
wzdęcia, biegunka, zaparcie i niewielka utrata krwi z przewodu pokarmowego, która może w
wyjątkowych tylko przypadkach doprowadzić do niedokrwistości.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentó w)
- Wrzody żołądka lub jelit, niekiedy z krwawieniem i perforacją. Zapalenie błony śluzowej jamy
ustnej z powstawaniem owrzodzeń, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
i choroby Leśniowskiego -Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka.
Jeśli u pacjenta pojawi się silny ból w nadbrzuszu, krwawe wymioty, krew w stolcu lub
smolisty stolec, wówczas należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen FARMALIDER
i natychmiast powiadomić o tym lekarza.
- Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. ból głowy, za wroty głowy, bezsenność,
pobudzenie psychoruchowe, drażliwość i zmęczenie.
- Zaburzenia widzenia. W tym przypadku należy powiadomić o tym lekarza i zaprzestać
stosowania leku Ibuprofen FARMALIDER.
- Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i swędzeniem, a t akże napady astmy
oskrzelowej (z możliwym spadkiem ciśnienia tętniczego). W tym przypadku należy
natychmiast skonsultować się z lekarzem i zaprzestać stosowania/ przyjmowania leku Ibuprofen
FARMALIDER.
- Różnorodne wysypki skórne.

Rzadkie działania niepożąd ane (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)
- Uszkodzenie tkanek nerkowych (martwica brodawek nerkowych), szczególnie przy
długotrwałym stosowaniu omawianego leku, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
- Dzwonienie w uszach (szum uszny).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów )
- Kołatanie serca (palpitacje), niewydolność serca, zawał serca (zawał mięśnia sercowego).
- Zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie trzustki, zwężenia jelita cienkiego i grubego
przypominające błony.
- Zmniejszenie ilości moczu wytwarzanego przez nerki i nagromadzenie się płynów w organizmie
(obrzęki), szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub zaburzoną czynnością nerek.
Zespół nerczycowy [nagromadze nie się płynów w organizmie (obrzęki) i wydalanie znacznej ilości
białka z moczem], zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), któremu może towarzyszyć
ostra niewydolność nerek.
Jeśli pojawią się lub nasilą wymienione wyżej objawy, wówczas pacjent m usi przerwać stosowanie
leku Ibuprofen FARMALIDER i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Zaburzenie czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego
stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.
- Zaburzenia krwiotwo rzenia (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia,
agranulocytoza).
Wczesne objawy mogą obejmować: gorączkę, ból gardła, powierzchowne ranki w jamie ustnej,
objawy grypopodobne, nasilone zmęczenie, krwawienia z nosa i wylewy podskórne. Jeśl i pojawią
się którekolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zgłosić
się do lekarza. Nie wolno wówczas samodzielnie przyjmować jakichkolwiek leków
przeciwbólowych czy przeciwgorączkowych.
- Ciężkie reakcje skórne przebiega jące z wysypką, zaczerwienieniem i tworzeniem się pęcherzy [np.
zespół Stevensa -Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella)],
wypadanie włosów (łysienie).
W wyjątkowych przypadkach w trakcie zakażenia ospa wietrzna może dochodz ić do ciężkich
zakażeń skóry i powikłań dotyczących tkanki podskórnej (por ównaj „Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze”).
- Opisywano przypadki nasilenia procesu zapalnego związanego z zakażeniem (np. rozwój
martwiczego zapalenia powięzi) w związku czasowym ze stosowaniem niektórych leków
przeciwzapalnych (niesteroidowych leków przeciwzapalnych, do których należy Ibuprofen
FARMALIDER).
Jeśli podczas stosowania leku Ibuprofen FARMALIDER pojawią się lub nasilą objawy zakażenia
(np. zaczerwienienie, obrzęk, przegrzanie , dolegliwości bólowe, gorączka), wówczas pacjent
powinien bezzwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę.
- Nadciśnienie tętnicze.

- Objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo -rdzeniowych, np. nasilony ból głowy, nudności,
wymioty, gorączka, sztywno ść karku i przymglenie świadomości. Pacjenci z niektórymi chorobami
układu immunologicznego (toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki
łącznej) wydają się być narażeni na zwiększone ryzyko.
- Ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości. Obj awy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka
i krtani połączony ze zwężeniem dróg oddechowych, dusznością, przyspieszoną akcją serca,
spadkiem ciśnienia tętniczego do poziomu zagrażającego życiu wstrząsu.
Jeśli u pacjenta pojawią się którekolwiek z wymienio nych wyżej objawów, a mogą one pojawić się
nawet przy pierwszym zastosowaniu leku, wówczas pacjent będzie wymagał natychmiastowej
pomocy lekarskiej.
- Reakcje psychotyczne, depresja.

Częstość nieznana ( częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
 Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS
należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby
eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL -02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: mailto: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać Ibuprofen FARMALIDER

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważnośc i zamieszczonego na butelce. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Omawiany produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach.

Po otwarciu lek zachowuje trwałość w temperaturze pokojowej przez 6 miesięcy.


6. Zawartość o pakowania i inne informacje

Co zawiera Ibuprofen FARMALIDER
Substancją czynną leku jest ibuprofen.

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 20 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to:
sodu benzoesan (E211), kwas cytrynowy bezwodny , sodu cytrynian , sacharyn a sod owa , sodu chlorek ,
hypromeloza 15 cP , guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol (E422), aromat truskawkowy [ zawiera

substancje identyczne z naturalnymi aromatami, naturalne aromaty, maltodekstryn ę , cytrynian trietylu
(E1505), glikol propylenowy (E1520) i alkohol benzylowy], woda oczyszczona.

Jak wygląda Ibuprofen FARMALIDER i co zawiera opakowanie

Ibuprofen FARMALIDER zawiesina doustna ma postać lepkiej zawiesiny o barwie od białej do
kremowej.

Lek Ibuprofen FARMALIDER 20 mg/ml zawiesina doustna jest dostępny w butelkach plastikowych
o pojemności 100 ml, 150 ml i 200 ml z zamknięciem uniemożliwiającym otwarcie przez dzieci.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Dla ułatwienia dokładnego odmierzenia dawki do opakowania dołączono strzykawkę doustną
wykonaną z polipropylenu posiadającą podziałkę co 0,25 ml do 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot Odpowiedzialny
Farmalider S.A., C/ Aragoneses, 15, 28108 Alcobendas ( Madr id), HISZPANIA

Wytwórca
Farmasierra Manufacturing S.L.
Carretera de Irún, Km. 26,200
28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)
Hiszpania

Farmalider, S.A
C/Aragoneses, 2
28108 Alcobendas (Madrid)
Hiszpania

Famar Nederland B.V.
Industrieweg 1
5531 AD Bladel
Nizozemsko

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml perorální suspen ze
Węgry Rapidophen Baby 20 mg/ml belsőleges szuszpenzió
Polska Ibuprofen FARMALIDER
Portugalia Ibuprofeno Farmalider 20 mg/ml suspens ão oral
Słowacja Ibuprofen Apotex 100 mg/5 ml p erorálna suspenzia
Słowenia Ibuprofen FARMALIDER 20 mg/ml peroralna suspenzija


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 16/ 02/201 8