Ibum Forte

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:200 mg/5 ml
typ procedury:NAR
kod ATC:M01AE01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:20190

Substancje czynne

Ibuprofenum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 100 g
kodEAN5909990973385
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76678
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 130 g
kodEAN5909990973538
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76679

1/7
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


IBUM FORTE
200 mg/5 ml , zawiesina doustna
I buprofenum
Zawiesina doustna o smaku malinowym


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje w ażne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- J eśli pot rzebna jest rada lub dodatkowa informacja , należy zwrócić się do farmaceuty .
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , farmaceucie lub
pie lęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem .


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Ibum Forte , zawiesina doustna i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Ibum Forte , zawiesina doustna
3. Jak stosować lek Ibum Forte, zawiesina doustna
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ibum Forte, zawiesina doustna
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek I bum Forte, zawiesi na doustna i w jakim celu się go stosuje

Lek Ibum Forte, zawiesina doustna zawiera ibuprofen – substancję z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), mających działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Wskazania do stosowani a
• stany gorączkowe różnego pochodzenia między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w
przebiegu odczynu poszczepiennego,
• bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak:
- bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakaże ń wirusowych),
- bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania,
- bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia),
- bóle na skutek urazów tkanek miękkich,
- bóle pooperacyjne,
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibum Forte, zawiesina doustna


Kiedy nie stosować leku Ibum Forte , zawiesina doustna
− jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku ( wymien ionych w punkcie 6),
− jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) ,
− u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją
(przedziurawieniem) lub krwawieniem, również występującymi po z astosowaniu NLPZ,

2/7
− u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiekolwiek objawy
alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,
− w p rzypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX -2 takich jak
celekoksyb lub etorikoksyb),
− jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
− jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne krwa wienie,
− jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna (skłonność do krwawień) lub
zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.

Jeśli osoby dorosłe stosują ten lek, nie należy przyjmować go w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Ostrz eżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Ibum Forte, zawiesina doustna należy omówić to z lekarzem,
farmaceutą lub pielęgniarką .

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibum Forte , zawiesina doustna:
− jeśli pacjent przyjmuje in ne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy w
dawce dobowej powyżej 75 mg,
− jeśli u pacjenta stwierdzono niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana
choroba tkanki łącznej),
− jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby
jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna),
− jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone ciśnienie krwi i (lub) zaburzenia czynności serca,
− jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia c zynności nerek,
− jeśli u pacjenta stwierdzono choroby wątroby,
− po ostatnio przebytej poważnej operacji,
− jeśli występuje odwodnienie ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek,
− w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości astmy, przewlekłego kataru, polipów nosa
lub chorób alergicznych możliwe jest wystąpienie duszności,
− podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub
krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy (np. prednizolon), leki rozrzedzające k rew (np.
acenokumarol), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne)
oraz leki przeciwpłytkowe (jak kwas acetylosalicylowy) .

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się
powa żnych problemów z nerkami.

Ibum Forte może maskować objawy istniejącego zakażenia lub gorączki.

Przyjmowanie takich leków jak Ibum Forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrw ałe przyjmowanie dużych dawek
leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (3 dni).

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych
zaburzeń (podwyższone ciśnienie krwi, cukr zyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu)
należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas ospy wietrznej należy unikać stosowania leku Ibum Forte.

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków dotyczy dziecka należy sk ontaktować się z
lekarzem przed zastosowaniem leku Ibum Forte.

U osób w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych w trakcie
stosowania leków z grupy NLPZ, w szczególności tych dotyczących żołądka i jelit.

3/7
Pacjenci , u których wcześ niej wystąpiły działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego,
zwłaszcza pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy
brzusznej (szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym etapi e
leczenia.

Lek Ibum Forte , zawiesina doustna a i nne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

• kortykosteroidy (np. prednizolon) , ponieważ mogą one zwiększać ryzyko owrzodzenia lub
krwawienia z przewodu pokarmowego,
• inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX -2, takie jak celekoksyb lub etorykoksyb),
• niektóre leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy, acenokumarol, tyklopidyna),
• niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl), niektóre inne leki, które
mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie ibuprofenem,
• leki przeciwpłytkowe (takie jak kwas acetylosalicylowy) i selektywne inhibitory wychwytu
zwr otnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne), ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego,
• leki stosowane w nadciśnieniu krwi i leki moczopędne, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą
osłabiać działanie tych leków i istnieje możliwość zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek.
W takim przypadku ważne by dziecko piło duże ilości wody w ciągu dnia.
• lit (lek stosowany w depresji), ponieważ może zwiększać się działanie litu,
• metotreksat (lek stosowany w leczeniu chorób now otworowych lub chorób reumatycznych),
ponieważ może zwiększać się działanie metotreksatu,
• takrolimus (lek hamujący reakcje immunologiczne), ponieważ zwiększone jest ryzyko
toksycznego działania na nerki,
• cyklosporyna (lek hamujący reakcje odpornościowe), ponieważ istnieją ograniczone dane
dotyczące zwiększonego ryzyka toksycznego działania na nerki,
• zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS), ponieważ stosowanie leku Ibum Forte może
prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do
obrzęków (u pacjentów z hemofilią z pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał HIV),
• pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe): mogą wystąpić oddziaływania kliniczne
między tymi lekami a lekami z grupy NLPZ. Zalecana jest kontr ola stężenia glukozy we krwi.
• probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej): mogą opóźnić
wydalanie ibuprofenu,
• glikozydy naparstnicy, fenytoina i lit: ibuprofen może zwiększyć stężenie tych leków w osoczu,
• antybiotyki z grupy chino lonów: mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek,
• cholestyramina: może opóźniać i zmniejszać wchłanianie leków z grupy NLPZ,
• worykonazol i flukonazol (leki przeciwgrzybiczne): mogą zwiększać narażenie na leki z grupy
NLPZ.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku .

Ciąża
W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku, chyba że jest to bezwzględnie
konieczne.
Podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać
ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

Karmienie piersią
Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka matek karmiących. W przypadku krótkotrwałego
przyjmowania ibuprofenu w dawkach zalecanych , szkodliwy wpływ na niemowlęta wydaje się mało
prawdopodobny.

4/7
Płodność
Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacj entka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem
w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Krótkotrwałe stosowanie leku nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ibum Forte, zawiesina doustna zawiera maltitol
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Ibum Forte, zawiesina doustna

Ten lek nal eży zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarz a, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza ,
farmaceuty lub pielęgniark i.

Lek stosuje się doustnie.

Dawka dobowa leku Ibum Forte , zawiesina doustna ściśle zależy od masy ciała i wynosi:
20- 30 mg/kg mc. w dawkach podzielonych, zgodnie z poniższą tabelą.

Wiek dziecka
(masa ciała dziecka) Dawka jednorazowa Maksymalna dawka dobowa
3-6 miesięcy (5 -7,6 kg) 1,25 ml (50 mg) 3 razy po 1,25ml = 150 mg
6-12 miesięcy (7,7 -9 kg) 1,25 ml (50 mg) 3-4 razy po 1,25 ml = 150 -200 mg
1-3 lat a (10 -15 kg) 2,5 ml (100 mg) 3 razy po 2,5 ml = 300 mg
4-6 lat (16 -20 kg) 3,75 ml (150 mg) 3 razy po 3,75 ml = 450 mg
7-9 lat (21 -29 kg) 5 ml (200 mg) 3 razy po 5 ml = 600 mg
10 -12 lat (30 -40 kg) 7,5 ml (300 mg) 3 razy po 7,5 ml = 900 mg
powyżej 40 kg 7,5 -10 ml (300 -400 mg) 3-4 razy po 7,5 ml = 900 -1200 mg

Lek należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych.
U niemowląt poniżej 6. miesi ąca życia lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Do opakowania dołączona jest miarka lub łyżka miarowa lub korek i strzykawka doustna.

Instrukcja dawkowania przy pomocy strzykawki doustnej:
- mocno wcisnąć korek w szyjkę butelki przy pomocy strzykawki,
- aby napełnić strzykawkę, butelkę należy energicznie wstrząsnąć, odwrócić do góry dnem, a
następnie ostrożnie przesuwać tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę w pożądanej ilości,
określonej na podziałce,
- w celu dokładnego odmierzenia dawki kołnierz korpusu strzykawki powinien zostać ustawiony na
linii podziałki znajdującej się na tłok u,
- butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z korka,
- końcówkę strzykawki n ależy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno wciskając tłok, ostrożnie
opróżnić zawartość strzykawki,
- po zastosowaniu butelkę zamknąć, pozosta wiając korek w szyjce butelki, a strzykawkę umyć i
wysuszyć.

5/7Lek przeznaczony jest do stosowania doraźnego, dlatego jeżeli objawy nasilają się lub nie ustąpią po 3
dniach lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zalecane jest stosowanie leku Ibum Forte podczas posiłków.

Lek nie zawiera cukru i alkoholu. Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę (5 ml
zawiesiny Ibum Forte zawiera ok. 1,12 g maltitolu, co odpowiada ok. 0,07 wymiennika
węglowodanowego).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibum Forte , zawiesina doustna
Jeśli pacjent zastosował więk szą niż zalecana dawkę leku Ibum Forte lub jeśli dziecko przypadkowo
przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać
opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku
podjąć.
Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka (ból brzucha ), wymioty (mogą występować ślady
krwi), bóle głowy, dzwonienie w uszach (szumy uszne) , dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużej
dawki występowała senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki
(głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna , problemy z
oddychaniem , mruganie powiekami , zaburzenia widzenia, rzadko niskie ciśnienie krwi, zmiany w
składzie krw i i zaburzenia czynności nerek .

Pominięcie zastosowania leku Ibum Forte, zawiesina doustna
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupeł nienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza , farmaceut y lub pielęgniarki .


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepoż ądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej skutecznej
dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów.

Jeśli wystąpią działania niepożądane lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać podawanie leku i
porozmawiać z lekarzem najszybciej jak to możliwe.
Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek należą do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia
problemów związanych z działaniami niepożądanymi.

NALEŻY PRZERWAĆ STO SOWANIE leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli
u dziecka występują:
• objawy krwawienia z przewodu pokarmowego , takie jak: silny ból brzucha, czarne stolce,
krwawe wymioty lub cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy.

6/7
• objawy rzadki ch lecz poważnych reakcji alergicznych, takich jak nasilenie astmy,
niewyjaśnione świszczenie lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności
w oddychaniu, kołatania serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy mogą
wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku. Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi,
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka obejmująca całe ciało, złuszczanie, powstawanie
pęcherzy i odpadanie płatów skóry.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):
• zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):
• zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit),
• bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie,
• zaburzenia widzenia,
• wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać,
• owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i podrażnienie ust,
• reakcje nadwrażliwości z wysypką i św iądem, ataki astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi).

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
• szumy uszne (dzwonienie w uszach).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):
• zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit,
• ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą się łuszczyć i
którym towarzyszy gorączka, dreszcze i bóle mięśni, złe samopoc zucie, zespół Stevensa-
Johnsona; W wyjątkowych przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w tra kcie ospy (ospa
wietrzna).
• zmniejszone oddawanie moczu niż zwykle oraz obrzęk (możliwa ostra niewydolność nerek lub
stan zapalny). Uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia mocznika we krwi (pierwszymi
objawami są zmniejszone oddawanie moczu, zmętnienie m oczu, krew w moczu, ból pleców,
możliwy obrzęk nóg i ogólne złe samopoczucie).
• problemy dotyczące wytwarzania krwinek (pierwsze objawy to gorączka, ból gardła,
powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z
nosa i skóry, niewyjaśnione lub nietypowe siniaki),
• reakcje psychotyczne i depresja,
• pogorszenie stanu zapalnego z powodu zakażenia. Jeśli wystąpią objawy zakażenia lub nasilają się
w trakcie stosowania leku Ibum Forte, należy skonsultować się z lekarzem.
• obrzęk , wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca,
• zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby. Niewydolność lub uszkodzenie wątroby,
zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, objawiające się zażółceniem skóry i oczu lub
j asnym stolcem i ciemnym moczem.
• bardzo rzadko podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon
mózgowych wraz ze sztywnością karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączkę lub zaburzenia
świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy,
choroba mieszana tkanki łącznej), są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku ich wystąpienia.

Częstość nieznana :
• Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS
należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby
eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

Przyjmowanie takich leków, jak Ibum Forte , zawiesina doustna może być związane z niewielkim
zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

7/7
Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym leka rzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Aleje Jer ozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa
tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309
e -mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Ibum Forte , zawiesina doustna

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25° C.
Okres przechowywania po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibum Forte, zawiesina doustna
- Substancją czynną leku jest ibuprofe n. 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan,
sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat
malinowy, woda oczyszczona.

Jak wy gląda lek Ibum Forte, zawiesina doustna i co zawiera opakowanie
Opakowanie leku stanowi butelka ze szkła barwnego z zakrętką i pierścieniem gwarancyjnym, która
zawiera 130 g lub 100 g zawiesiny doustnej o smaku malinowym. Butelka umieszczona jest w
pudełku tekturowym wraz z ulotką dla pacjenta i miarką lub łyżką miarową lub korkiem i strzykawką
doustną.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO- LEK” S.A.
51- 131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. : 22 742 00 22
e -mail: informacjaoleku@hasco -lek.pl


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 21-02 -2018 r.

1/7
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


IBUM FORTE
200 mg/5 ml , zawiesina doustna
I buprofenum
Zawiesina doustna o smaku malinowym


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje w ażne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- J eśli pot rzebna jest rada lub dodatkowa informacja , należy zwrócić się do farmaceuty .
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , farmaceucie lub
pie lęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem .


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Ibum Forte , zawiesina doustna i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Ibum Forte , zawiesina doustna
3. Jak stosować lek Ibum Forte, zawiesina doustna
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ibum Forte, zawiesina doustna
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek I bum Forte, zawiesi na doustna i w jakim celu się go stosuje

Lek Ibum Forte, zawiesina doustna zawiera ibuprofen – substancję z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), mających działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Wskazania do stosowani a
• stany gorączkowe różnego pochodzenia między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w
przebiegu odczynu poszczepiennego,
• bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak:
- bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakaże ń wirusowych),
- bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania,
- bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia),
- bóle na skutek urazów tkanek miękkich,
- bóle pooperacyjne,
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibum Forte, zawiesina doustna


Kiedy nie stosować leku Ibum Forte , zawiesina doustna
− jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku ( wymienionych w punkcie 6),
− jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) ,
− u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją
(przedziurawieniem) lub krwawieniem, również występującymi po z astosowaniu NLPZ,

2/7
− u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiekolwiek objawy
alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,
− w p rzypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX -2 takich jak
celekoksyb lub etorikoksyb),
− jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
− jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne krwa wienie,
− jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna (skłonność do krwawień) lub
zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.

Jeśli osoby dorosłe stosują ten lek, nie należy przyjmować go w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Ostrz eżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Ibum Forte, zawiesina doustna należy omówić to z lekarzem,
farmaceutą lub pielęgniarką .

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibum Forte , zawiesina doustna:
− jeśli pacjent przyjmuje in ne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy w
dawce dobowej powyżej 75 mg,
− jeśli u pacjenta stwierdzono niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana
choroba tkanki łącznej),
− jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby
jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna),
− jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone ciśnienie krwi i (lub) zaburzenia czynności serca,
− jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia c zynności nerek,
− jeśli u pacjenta stwierdzono choroby wątroby,
− po ostatnio przebytej poważnej operacji,
− jeśli występuje odwodnienie ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek,
− w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości astmy, przewlekłego kataru, polipów nosa
lub chorób alergicznych możliwe jest wystąpienie duszności,
− podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub
krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy (np. prednizolon), leki rozrzedzające k rew (np.
acenokumarol), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne)
oraz leki przeciwpłytkowe (jak kwas acetylosalicylowy) .

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się
powa żnych problemów z nerkami.

Ibum Forte może maskować objawy istniejącego zakażenia lub gorączki.

Przyjmowanie takich leków jak Ibum Forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrw ałe przyjmowanie dużych dawek
leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (3 dni).

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych
zaburzeń (podwyższone ciśnienie krwi, cukr zyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu)
należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas ospy wietrznej należy unikać stosowania leku Ibum Forte.

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków dotyczy dziecka należy sk ontaktować się z
lekarzem przed zastosowaniem leku Ibum Forte.

U osób w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych w trakcie
stosowania leków z grupy NLPZ, w szczególności tych dotyczących żołądka i jelit.

3/7
Pacjenci , u których wcześ niej wystąpiły działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego,
zwłaszcza pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy
brzusznej (szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym etapi e
leczenia.

Lek Ibum Forte , zawiesina doustna a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

• kortykosteroidy (np. prednizolon) , ponieważ mogą one zwiększać ryzyko owrzodzenia lub
krwawienia z przewodu pokarmowego,
• inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX -2, takie jak celekoksyb lub etorykoksyb),
• niektóre leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy, acenokumarol, tyklopidyna),
• niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl), niektóre inne leki, które
mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie ibuprofenem,
• leki przeciwpłytkowe (takie jak kwas acetylosalicylowy) i selektywne inhibitory wychwytu
zwr otnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne), ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego,
• leki stosowane w nadciśnieniu krwi i leki moczopędne, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą
osłabiać działanie tych leków i istnieje możliwość zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek.
W takim przypadku ważne by dziecko piło duże ilości wody w ciągu dnia.
• lit (lek stosowany w depresji), ponieważ może zwiększać się działanie litu,
• metotreksat (lek stosowany w leczeniu chorób now otworowych lub chorób reumatycznych),
ponieważ może zwiększać się działanie metotreksatu,
• takrolimus (lek hamujący reakcje immunologiczne), ponieważ zwiększone jest ryzyko
toksycznego działania na nerki,
• cyklosporyna (lek hamujący reakcje odpornościowe), ponieważ istnieją ograniczone dane
dotyczące zwiększonego ryzyka toksycznego działania na nerki,
• zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS), ponieważ stosowanie leku Ibum Forte może
prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do
obrzęków (u pacjentów z hemofilią z pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał HIV),
• pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe): mogą wystąpić oddziaływania kliniczne
między tymi lekami a lekami z grupy NLPZ. Zalecana jest kontr ola stężenia glukozy we krwi.
• probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej): mogą opóźnić
wydalanie ibuprofenu,
• glikozydy naparstnicy, fenytoina i lit: ibuprofen może zwiększyć stężenie tych leków w osoczu,
• antybiotyki z grupy chino lonów: mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek,
• cholestyramina: może opóźniać i zmniejszać wchłanianie leków z grupy NLPZ,
• worykonazol i flukonazol (leki przeciwgrzybiczne): mogą zwiększać narażenie na leki z grupy
NLPZ.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku .

Ciąża
W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku, chyba że jest to bezwzględnie
konieczne.
Podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać
ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

Karmienie piersią
Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka matek karmiących. W przypadku krótkotrwałego
przyjmowania ibuprofenu w dawkach zalecanych , szkodliwy wpływ na niemowlęta wydaje się mało
prawdopodobny.

4/7
Płodność
Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacje ntka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem
w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Krótkotrwałe stosowanie leku nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania m aszyn.

Lek Ibum Forte, zawiesina doustna zawiera maltitol
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Ibum Forte, zawiesina doustna

Ten lek nale ży zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarz a, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza ,
farmaceuty lub pielęgniark i.

Lek stosuje się doustnie.

Dawka dobowa leku I bum Forte , zawiesina doustna ściśle zależy od masy ciała i wynosi:
20- 30 mg/kg mc. w dawkach podzielonych, zgodnie z poniższą tabelą.

Wiek dziecka
(masa ciała dziecka) Dawka jednorazowa Maksymalna dawka dobowa
3-6 miesięcy (5 -7,6 kg) 1,25 ml (50 mg) 3 r azy po 1,25ml = 150 mg
6-12 miesięcy (7,7 -9 kg) 1,25 ml (50 mg) 3-4 razy po 1,25 ml = 150 -200 mg
1-3 lat a (10 -15 kg) 2,5 ml (100 mg) 3 razy po 2,5 ml = 300 mg
4-6 lat (16 -20 kg) 3,75 ml (150 mg) 3 razy po 3,75 ml = 450 mg
7-9 lat (21 -29 kg) 5 ml (200 m g) 3 razy po 5 ml = 600 mg
10 -12 lat (30 -40 kg) 7,5 ml (300 mg) 3 razy po 7,5 ml = 900 mg
powyżej 40 kg 7,5 -10 ml (300 -400 mg) 3-4 razy po 7,5 ml = 900 -1200 mg

Lek należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych.
U niemowląt poniżej 6. miesiąc a życia lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Do opakowania dołączona jest miarka lub łyżka miarowa lub korek i strzykawka doustna.

Instrukcja dawkowania przy pomocy strzykawki doustnej:
− po odkręceniu zakrętki nałożyć strzykawkę na korek umieszczony w szyjce butelki,
− aby napełnić strzykawkę, butelkę należy energicznie wstrząsnąć, odwrócić do góry dnem, a
następnie ostrożnie przesuwać tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę w pożądanej ilości
określonej na podziałce,
− w celu dokładnego odmierzenia dawki kołnierz korpusu strzykawki powinien zostać ustawiony na
linii podziałki znajdującej się na tłoku,
− butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z korka,
− końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno wciskając tłok,
ostrożnie opróżnić zawartość strzykawki,
− po zastosowaniu butelkę zamknąć, a strzykawkę umyć i wysuszyć.

5/7Lek przeznaczony jest do stosowania doraźnego, dlatego jeżeli objawy nasilają się lub nie ustąpią po 3
dniach lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zalecane j est stosowanie leku Ibum Forte podczas posiłków.

Lek nie zawiera cukru i alkoholu. Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę (5 ml
zawiesiny Ibum Forte zawiera ok. 1,12 g maltitolu, co odpowiada ok. 0,07 wymiennika
węglowodanowego).

Zastosowanie w iększej niż zalecana dawki leku Ibum Forte , zawiesina doustna
Jeśli pacjent zastosował więk szą niż zalecana dawkę leku Ibum Forte lub jeśli dziecko przypadkowo
przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzy skać
opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku
podjąć.
Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka (ból brzucha ), wymioty (mogą występować ślady
krwi), bóle głowy, dzwonienie w uszach ( szumy uszne), dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużej
dawki występowała senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki
(głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna , problemy z
oddychaniem , mruganie powiekami, zaburzenia widzenia, rzadko niskie ciśnienie krwi, zmiany w
składzie krw i i zaburzenia czynności nerek.

Pominięcie zastosowania leku Ibum Forte, zawiesina doustna
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razi e jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza , farmaceuty lub pielęgniarki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej skutecznej
dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów.

Jeśli wystąpią działania niepożądane lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać podaw anie leku i
porozmawiać z lekarzem najszybciej jak to możliwe.
Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek należą do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia
problemów związanych z działaniami niepożądanymi.

NALEŻY PRZERWAĆ STOS OWANIE leku i natychmiast zwróc ić się do lekarza, jeśli
u dziecka występują:
• objawy krwawienia z przewodu pokarmowego , takie jak: silny ból brzucha, czarne stolce,
krwawe wymioty lub cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy.

6/7
• objawy rzadkich lecz poważnych reakcji alergi cznych, takich jak nasilenie astmy,
niewyjaśnione świszczenie lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności
w oddychaniu, kołatania serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy mogą
wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku. Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi,
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka obejmująca całe ciało, złuszczanie, powstawanie
pęcherzy i odpadanie płatów skóry.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):
• zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):
• zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit),
• bóle głowy, zawr oty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie,
• zaburzenia widzenia,
• wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać,
• owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i podrażnienie ust,
• reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi).

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
• szumy uszne (dzwonienie w uszach).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):
• zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit,
• ciężkie reakcje skórne, w tym wy sypka z zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą się łuszczyć i
którym towarzyszy gorączka, dreszcze i bóle mięśni, złe samopoczucie, zespół Stevensa -
Joh nsona; W wyjątkowych przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w trakcie ospy (ospa
wietrzna).
• zmnie jszone oddawanie moczu niż zwykle oraz obrzęk (możliwa ostra niewydolność nerek lub
stan zapalny). Uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia mocznika we krwi (pierwszymi
objawami są zmniejszone oddawanie moczu, zmętnienie moczu, krew w moczu, ból pleców,
możliwy obrzęk nóg i ogólne złe samopoczucie).
• problemy dotyczące wytwarzania krwinek (pierwsze objawy to gorączka, ból gardła,
powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z
nosa i skóry, niewyjaśnione lub nietypowe siniaki),
• reakcje psychotyczne i depresja,
• pogorszenie stanu zapalnego z powodu zakażenia. Jeśli wystąpią objawy zakażenia lub nasilają się
w trakcie stosowania leku Ibum Forte, należy skonsultować się z lekarzem.
• obrzęk, wysokie ciśnienie krwi, kołata nie serca, niewydolność serca, zawał serca,
• zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby. Niewydolność lub uszkodzenie wątroby,
zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, objawiające się zażółceniem skóry i oczu lub
jasnym stolcem i ciemnym moczem.
• bardzo rzadko podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon
mózgowych wraz ze sztywnością karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączkę lub zaburzenia
świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowat y układowy,
choroba mieszana tkanki łącznej), są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku ich wystąpienia.

Częstość nieznana :
• Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS
należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby
eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

Przyjmowanie takich leków, jak Ibum Forte , zawiesina doustna może być związane z niewielkim
zwiększeni em ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

7/7
Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgnia rce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warsza wa
tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309
e -mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat
bezpieczeństwa stosowani a leku.


5. Jak przechowywać lek Ibum Forte , zawiesina doustna

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25° C.
Okres przechowywania po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedos tępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farm aceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibum Forte, zawiesina doustna
- Substancją czynną leku jest ibuprofen. 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan,
sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat
malinowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ibum Forte, zawiesina doustna i co zawiera opakowanie
Opakowanie leku stanowi butelka ze szkła barwnego z zakrętką i pierścieniem gwarancyjnym, która
zawiera 130 g lub 100 g zawiesiny doustnej o smaku malinowym. Butelka umieszczona jest w
pudełku tekturowym wraz z ulotką dla pa cjenta i miarką lub łyżką miarową lub korkiem i strzykawką
doustną.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO- LEK” S.A.
51- 131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. : 22 742 00 22
e -mail: informacjaoleku@hasco -lek.pl


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 21-02 -2018 r.