Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Ibufen Baby

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:60 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:M01AE01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:18856

Substancje czynne

Ibuprofenum

Opakowania

wielkosc5
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909990922550
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id22122
wielkosc10
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909990922567
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id22249

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ibufen Baby , 60 mg, czopki
Ibuprofenum


Należy uważnie zapoznać się z t reścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulo tce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie .
Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 24 godzin u dzieci w wieku 3 -5 miesi ęcy lub po 3 dni ach u dzieci w wieku
powyżej 6 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należ y skontaktować się
z lekarzem.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek I bufen Baby i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku I bufen Baby
3. Jak stosować lek I bufen Baby
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ibufen Baby
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Ibufen Baby i w jakim celu się go stosuje

Ibufen Baby należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek wykazuje
działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Lek jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w następujących przypadkach:
• Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu
poszczepiennego).
• Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:
- bóle głowy, gardła i mięśni towarzyszące przeziębieniu i grypie ,
- bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia),
- bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne ,
- bóle zębów, w tym bóle na skutek ząbkowania ,
- bóle głowy,
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego .


2. Informacje ważne przed zastosow aniem leku Ibufen Baby

Kiedy nie stosować leku I bufen Baby :
- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub któr ykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6) , lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
- jeśli u pacjent a po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru
(nieżytu nosa) , obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki , skurczu oskrzeli lub astmy oskrzelowej,

2
- u pacjent a z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, lub
nawracającym owrzodzeniem lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w przeszłości (dwa lub
więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia) ,
- jeśli u pacjent a występowało krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub
perforacja po zastosowaniu NLPZ ,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolnoś ć wątroby, ciężką niewydolnoś ć nerek lub c iężką
niewydolnoś ć serca,
- jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży,
- jeśli pacjent ma skaz ę krwotoczną ,
- u niemowląt o wadze poniżej 6 kg (3. miesiąca życia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Prz ed rozpoczęciem stosowania leku Ibufen Baby należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą .

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta stwierdzono:
- toczeń rumieniowaty oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej,
- choroby odbytu i odbytnicy,
- choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, chorobę Leśniowskiego -Crohna),
- nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca,
- zaburzenia czynności nerek,
- zaburzenia czynności wątroby,
- zaburzenia krzepnięcia krwi,
- czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości , ponieważ po
zastosowaniu leku może wystąpić skurcz oskrzeli.

Należy również skontaktować się z lekarzem , jeśli pacjent stosuje inne leki , szczególnie leki
przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe i kortykosteroidy (patrz punkt „Ibufen Baby a inne
leki ”). Należy unikać jednoczesnego stosowa nia ibuprofenu z innymi niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi, w tym lekami zwanymi selektywnymi inhibitorami COX -2.

Istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które
może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może
wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia
krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek. Pacjenci
z chorobami przewodu pokarmowego w przeszłości , szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni
zgłosić lekarzowi wszelki e nietypow e objaw y dotyczące układu pokarmowego (szczegól nie
krwawien ie), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia .

U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek stosowania
leku jest większe niż u pacjentów młodszych.
Częstość występowania oraz zwiększenie działań niepożądanyc h można zmniejszyć, stosując
najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną przez najkrótszy możliwy okres.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do
uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalg etyczna) . Ry zyko to może
ulec zwiększeniu w przypadku obciążenia fizycznego skutkującego utratą soli i odwodnieniem.
Dlatego należy unikać jednoczesne go , długotrwałe go stosowania różnych leków przeciwbólowych .

Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży .

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się
z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych
dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

3
Przed zastosowaniem leku Ibufen Baby, pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub
farmaceutą, jeśli:
- u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból
w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta
choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub
zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini -udar lub
przemijający atak niedokrwienny – TIA).
- pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie
cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali
tytoń .

Ciężkie reakcje skórne, n iektóre z nich śmiertelne, włączając zapalenie skóry złuszczające, zespół
Stevensa -Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko raportowane
w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich
reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierws zym miesiącu stosowania
leku . Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypk i skórn ej,
zmiany na błon ach śluzow ych jamy ustnej lub inn ych objaw ów nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach, przyczyną ciężkich powikłań infekcyjnych skóry i tkanek miękkich
może być ospa wietrzna. Obecnie nie jest możliwe wykluczenie roli NLPZ w nasileniu tych zakażeń.
W związku z tym zaleca się unikanie stosowania leku Ibufen Baby w przypadku ospy wietrznej.

Podczas stosowania ibuprofenu notowano pojedyncze przypadki toksycznej ambliopii (osłabienie
ostrości wzroku), dlatego wszelkie zaburzenia widzenia należy zgłaszać lekarzowi.
Tak jak inne leki z grupy NLPZ, ibuprofen może maskować objawy infekcji.
Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko
działań niepożądanych.

Ibufen Baby a inne leki
Należy powiedzieć lekarz owi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach , które pacjent planuje stosować .

Lek Ibufen Baby może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na
działanie leku Ibufen Bab y. Na przykład:
• leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu
zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna) ,
• leki obniżające ciśnienie krwi (in hibitory ACE, takie jak kaptopry l, leki beta -adrenolityczne,
takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie
jak losartan) ,
• lek i przeciwbólow e,
• inn e niesteroidow e lek i przeciwzapaln e,
• leki moczopędne ,
• leki stosowane w depresji ( selektywn e inhibitor y zwr otnego wychwytu serotoniny (SSRI), lit)
• zydowudyn a, rytonawir (leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV),
• metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) ,
• kortykosteroid y (taki e jak predni zolon) ,
• fenytoina (lek przeciwpadaczkowy),
• cyklosporyn a, takrolimus (lek i obniżając e reakcje odpornościowe organizmu) ,
• mifepr yston (lek stosowany w ginekologii) ,
• antybiotyki z grupy chinolonów (taki e jak c yprofloksacyna) ,
• glikozyd y nasercow e (stosowan e w leczeniu chorób serca) ,
• antybiotyki aminoglikozyd owe (taki e jak streptomycyna) ,
• probenecyd , sulfinpirazo n (lek i stosowan e w leczeniu dny moczanowej) ,
• doustn e leki przeciwcukrzycow e (taki e jak glimepiryd) ,
• worykonazol, flukonazol (leki przeciwgrzybicze),

4
• cholestyramina (stosowana u osób z dużym stężeniem cholesterolu).

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Ibufen Baby.
Dlatego też przed zastosowaniem leku Ibufen Baby z innymi lekami zawsze należy poradzić się
lekarza lub farmaceuty.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W ciągu pierwszych 6 mies ięcy ciąży nie należy stosowa ć leku. Podczas ostatnich trzech miesięcy
ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań
u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do m leka karmiących matek , jest jednak bardzo mało
prawdopodobne, aby wpływał negatywnie na niemowlę karmione piersią .

Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie
wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsług iw anie maszyn
Lek nie ma wpł ywu na zd olność prowadzenia pojazdów i obsług iwanie maszyn, jeśli jest stosowany
krótkotrwale i zgodnie z zaleceniami.


3. Jak stosować lek Ibufen Baby

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty . W razie wąt pliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doodbytnicze.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 . miesiąca życia .
Nie stosować u dzieci o wadze poniżej 6 kg.
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Dzieci - maksymalna dawka dobowa ibuprofenu wynosi 20 -30 mg na kg mc., podzielona na 3 do 4
pojedynczych dawek.
Nie należy przekraczać jednorazowej dawki 10 mg/ kg mc .

Zalecana dawka to :

Wiek (waga) Dawka jednorazowa Dawka dobowa
od 3 do 9 miesięcy
(od 6 do 8 kg)
1 czopek 60 mg 3 razy na dobę,
w odstępach co 6 do 8
godzin. Nie stosować
więcej niż 3 czopki
w ciągu doby.
od 9 miesięcy do 2 lat
(od 8 do 12 kg)
1 czopek 60 mg 4 razy na dobę,
w odstępach co 6 godzin.
Nie stosować więcej niż
4 czopki w ciągu doby.

W przypadku dzieci w wieku 3 -5 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się
lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach.

5
W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie
leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu .

Dzieciom poniżej 6 . miesiąca życia można podać lek Ibufen Baby tylko po konsultacji lekarskiej.

Lek przeznaczony do krótkotrwałego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku I bufen Baby
Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Ibufen Baby lub jeśli dziecko przypadkowo
przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyska ć
opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku
podjąć.
Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle
głowy, dzwonienie w uszach, dezorientację i oczopląs. Po p rzyjęciu dużej dawki występowała
senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci),
osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.
Mogą również wystąpić: zwiększenie czasu protrombinowego (INR), biegunka, krwawienie z żołądka
lub jelit , nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie potasu we krwi, kwasica metaboliczna, ostra
niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby , pobudzenie , u pacjentów z astmą może wystąpić
zaostrzenie ob jawów astmy.
Przypadki przedawkowania są rzadkie. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. Lekarz podejmie
właściwe postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku Ibufen Baby
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jak ichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. M ożliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Ibufen Baby jest na ogół dobrze tolerowany. Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu
w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano działania niepożądane wymienione poniżej.
Działania niepożądane uszeregowano w edłu g częstości występowania:

Niezbyt częst o (w ystępujące rzadziej niż u 1 na 10 0 pacjentów) :
• niestrawność, ból brzucha i nudności , wzdęcia, miejscowe podrażnienie odbytu ,
• bóle głowy ,
• wysypki skórne różnego typu ,
• pokrzywka i świąd .

Rzadk o (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) :
• biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów , zaparcia, wymioty ,
• zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie i uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadk o (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) :
• aseptyczne zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych objawiające się sztywnością karku, bólem
głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką, dezorientacją - odnotowano u pacjentów
z istniejącymi chorobami auto -immunologicznymi takimi jak toczeń rumieniowaty układowy,
mieszana choroba tkanki łącznej,
• zaburzenia układu krwiotwórczego (anemia - niedokrwistość; leukopenia - zmniejszenie liczby
leukocy tów; trombocytopenia - zmniejsze nie liczby płytek krwi; pancytopenia - zaburzenie
hematologiczne polegające na niedoborze wsz ystkich prawidłowych elementów morfotycznych

6
krwi: erytrocytów, leukocytów i trombocytów; agranulocytoza - zmniejszenie liczby
granulocytów). Pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia
błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopod obne, zmęczenie, krwawien ie z nosa, wybroczyny
na skórze.
• ciężkie reakcje nadwrażliwości objawiające się obrzękiem twarzy, języka i krtani; dusznością;
przyspieszoną akcją serca; znacznym o bniżeniem ciśnienia tętniczego (anafilaksja, obrzęk
naczynioruchowy lub w strząs) ,
• astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność i świszczący oddech,
• nerwowość,
• zaburzenia widzenia,
• szumy uszne, zawroty głowy,
• obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca (zgłaszano w związku ze stosowaniem leków
z grupy NLPZ ),
• choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy , perforacja lub krwawienie z przewodu
pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, czasem ze skutkiem śmiertelnym ,
szczególnie u osób w podeszłym wieku; wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej,
• zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego -Crohna,
• zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu ;
zapalenie wątroby i żółtaczka,
• ciężkie postaci reakcji skórnych, w tym zespół Stevensa -Johnsona, rumień wielopostaciowy
i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (objawiające się wysypką z zaczerwienieniem
i pęcherzami, łuszczeniem się skóry; owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie, na n arządach
płciowych i spojówkach). Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zgłosić się do
lekarza po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji skórnych .
• ostra niewydolność nerek; martwica brodawek nerkowych , szczególnie po długotrwałym
stosowaniu ibupr ofenu, związana ze zwiększeniem ilości mocznika w surowicy i obrzęki em ,
w tym obwodow ym ; obecność krwi i (lub) białka w moczu, śródmiąższowe zapalenie nerek ,
zespół nerczycowy ,
• obniżony poziom hematokrytu i hemoglobiny w wynikach badań laboratoryjnych .

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS
należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby
eoz ynofilów (rodzaj białych krwinek).

W pojedynczych przypadkach opisywano depresję i reakcje psychotyczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produkt ów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-ma il: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

7
5. Jak przechowywać lek Ibufen Baby

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP .
Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek I bufen Baby
- Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy czopek zawiera 60 mg ibuprofenu .
- Pozostałe składniki to: Witepsol H 15, Witepsol W 45 .

Jak wygląda lek I bufen Baby i co zawiera opakowanie
Białe lub prawie białe czopki o cylindrycznym kształcie.
Dostępne opakowani a: 5 lub 10 czopków w blistrach z folii PVC/PE , w tekturowym pudełku .

Podmiot odpowiedzialny i w ytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83 -200 Starogard Gdański

Wytwórca
Farmina Sp. z o.o.
Zakład w Myślenicach
ul. Cegielskiego 2
32 -400 Myślenice

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00 -728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: