Ibudolor Quick

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:400 mg
postać:proszek doustny
typ procedury:DCP
kod ATC:M01AE01
ważność pozwolenia:2022-10-19
numer pozwolenia:24332

Substancje czynne

Ibuprofenum

Opakowania

wielkosc12
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909991339593
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id123697
wielkosc20
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909991339609
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id123698

Ulotka do
ączona do opakowania: Informacja dla u żytkownika

Ibudolor Quick, 400 mg, proszek doustny Ibuprofenum
Dla osób doros
ych i m
odzie ży o masie cia
a co najmniej 40 kg (w wieku co najmn iej 12 lat).

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
Lek ten nale ży zawsze przyjmowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wed
ug
zalece ń lekarza lub farmaceuty.
- Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- Je śli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, na leży zwróci ć si ę do farmaceuty.
- Je śli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie mo żliwe objawy
niepo żądane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Je śli nie nast ąpi
a poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem
- po up
ywie 3 dni w przypadku leczenia m
odzie ży
- po up
ywie 3 dni w przypadku leczenia gor ączki i po up
ywie 4 dni w przypadku
leczenia bólu u doros
ych.

Spis tre ści ulotki

1. Co to jest lek Ibudolor Quick i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Ibudolor Quick
3. Jak stosowa ć lek Ibudolor Quick
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć lek Ibudolor Quick
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibudolor Quick i w jakim celu si ę go stosuje

Ibuprofen, substancja czynna leku Ibudolor Quick, n ależy do grupy leków zwanych „niesteroidowymi
lekami przeciwzapalnymi” (NLPZ). Leki te dzia
aj ą poprzez zmian ę odpowiedzi organizmu na ból
i wysok ą temperatur ę.

Lek Ibudolor Quick stosuje si ę u osób doros
ych i m
odzie ży o masie cia
a co najmniej 40 kg (w
wieku co najmniej 12 lat) w krótkotrwa
ym leczeniu objawowym:
· bólu o nasileniu ma
ym do umiarkowanego
· gor ączki

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Ibudolor Quick

KIEDY NIE STOSOWA Ć leku Ibudolor Quick:
· jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwi ek z pozosta
ych sk
adników tego leku
(wymienionych w punkcie 6)
· jeśli po przyj ęciu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z gru py NLPZ u pacjenta wystąpi
a
sw ędz ąca wysypka, obrz ęk twarzy, warg lub j ęzyka, wydzielina z nosa, trudno ści w oddychaniu
lub astma
· jeśli u pacjenta wyst ępuj ą niewyja śnione zaburzenia krwiotworzenia
· jeśli u pacjenta wyst ąpi
o kiedykolwiek krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja
przewodu pokarmowego w nast ępstwie wcze śniejszej terapii lekami z grupy NLPZ

· jeśli u pacjenta wyst ępuje lub wyst ępowa
a nawracaj ąca choroba wrzodowa żo
ądka
i (lub) dwunastnicy (wrzody trawienne) lub krwawien ie z przewodu pokarmowego (co najmniej 2
ró żne potwierdzone epizody owrzodze ń lub krwawienia)
· jeśli u pacjenta wyst ępuje krwawienie w obr ębie mózgu lub inne aktywne krwawienie
· jeśli u pacjenta wyst ępuje ci ężka niewydolno ść serca
· jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesi ącach ci ąży
· jeśli u pacjenta wyst ępuje ci ężka niewydolno ść w ątroby lub ci ężka niewydolno ść nerek
· jeśli wyst ępuje ci ężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunk ą lub niedostatecznym
pobieraniem p
ynów)

Nie nale ży stosowa ć leku Ibudolor Quick u m
odzie ży o masie cia
a poni żej 40 kg i u dzieci w wieku
poni żej 12 lat ze wzgl ędu na du żą zawarto ść substancji czynnej.

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem przyjmowania leku Ibudolor Quick nale ży omówi ć to z lekarzem lub farmaceut ą:
· w przypadku astmy lub choroby uczuleniowej (aktualn ie lub w wywiadzie), ponieważ mo że
wyst ąpi ć duszno ść
· w przypadku zaburzenia czynno ści w ątroby
· w przypadku zaburzenia czynno ści nerek
· w przypadku choroby jelit (wrzodziej ące zapalenie jelita grubego, choroba Le śniowskiego-
Crohna), aktualnie lub w wywiadzie
· jeśli pacjent ma problemy z sercem, w
ączaj ąc niewydolno ść serca, dusznic ę bolesn ą (ból w klatce
piersiowej) lub mia
zawa
serca, operacj ę pomostowania, chorob ę t ętnic obwodowych (s
abe
kr ąż enie w nogach lub stopach z powodu zw ężonych lub zablokowanych t ętnic) lub jakikolwiek
rodzaj udaru mózgu (w tym „mini” udar lub przemijaj ący napad niedokrwienny, „TIA”)
· w przypadku wysokiego ci śnienia t ętniczego, cukrzycy, wysokiego st ężenia cholesterolu,
w rodzinie pacjenta wyst ępowa
a choroba serca lub udar mózgu lub je śli pacjent pali papierosy
· w przypadku pewnych chorób skóry (tocze ń rumieniowaty uk
adowy (SLE) lub mieszana choroba
tkanki
ącznej), w przypadku ci ężkich reakcji skórnych, takich jak z
uszczaj ące zapalenie skóry,
zespó
Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddz ielanie się naskórka. Stosowanie leku
Ibudolor Quick nale ży przerwa ć natychmiast po wyst ąpieniu pierwszych objawów wysypki
skórnej, zmian na b
onach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów reakcji u czuleniowych
· w przypadku pewnych wrodzonych zaburze ń krwiotworzenia (np. ostrej porfirii przerywanej)
· w przypadku kiedykolwiek wyst ępuj ącego wysokiego ci śnienia t ętniczego i (lub) niewydolno ści
serca
· w szczególno ści nadzór medyczny jest zalecany bezpo średnio po du żym zabiegu chirurgicznym
· w przypadku kataru siennego, polipów nosa lub przew lek
ych obturacyjnych zaburzeń
oddechowych istnieje podwy ższone ryzyko wyst ąpienia reakcji uczuleniowych. Te reakcje
uczuleniowe mog ą mie ć posta ć napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrz ęku
Quinckego lub pokrzywki
· w przypadku ospy wietrznej zaleca si ę unikanie stosowania leku Ibudolor Quick
· w przypadku zaburze ń krzepni ęcia
· w przypadku d
ugotrwa
ego stosowania leku Ibudolor Quick wymagana jest regularna kontrola
warto ści parametrów czynno ści w ątroby i nerek oraz warto ści morfologii krwi
· jednoczesne stosowanie produktu i leków z grupy NLP Z, w tym selektywnych inhibitorów
cyklooksygenazy-2, podwy ższa ryzyko wyst ąpienia reakcji niepo żądanych (patrz „Lek Ibudolor
Quick a inne leki”), dlatego nale ży tego unika ć

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej da wce skutecznej przez najkrótszy okres czasu
zmniejsza ryzyko dzia
a ń niepo żądanych. Osoby w podesz
ym wieku obci ążone s ą podwy ższonym
ryzykiem wyst ępowania dzia
a ń niepo żądanych.

Ogólnie rzecz bior ąc, nawykowe stosowanie (kilku rodzajów) leków przec iwbólowych może
prowadzi ć do trwa
ych ci ężkich zaburze ń nerek. Ryzyko tych powik
a ń mo że wzrasta ć pod wp
ywem
wysi
ku fizycznego zwi ązanego z utrat ą soli i odwodnieniem, nale ży go zatem unika ć.
Przewlek
e stosowanie dowolnego typu leku przeciwbó lowego w przypadku bólu g
owy może

spowodować jego nasilenie. Je żeli wyst ępuje taka sytuacja lub jej podejrzenie, nale ży uzyska ć porad ę
medyczn ą i przerwa ć leczenie. Rozpoznanie bólu g
owy z powodu nadu żywania leków nale ży
podejrzewa ć u pacjentów cierpi ących, u których wyst ępuj ą cz ęste lub codzienne bóle g
owy pomimo
regularnego stosowania leków przeciwbólowych (lub z e względu na takie stosowanie).

NLPZ mog ą maskowa ć objawy zaka żenia i gor ączk ę.

Stosowanie leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowy ch takich jak ibuprofen może by ć zwi ązane
z niewielkim zwi ększeniem ryzyka ataku serca lub udaru, zw
aszcza w przypadku stosowania dużych
dawek. Nie stosowa ć dawek wi ększych ni ż zalecane i nie przed
u ża ć okresu leczenia.

Pacjent, którego dotyczy którykolwiek z wy żej wymienionych stanów powinien skonsultowa ć si ę
z lekarzem przed rozpocz ęciem stosowania leku Ibudolor Quick.

Dzieci i m
odzie ż
U odwodnionych dzieci i m
odzie ży istnieje ryzyko wyst ąpienia niewydolno ści nerek.
Nie nale ży stosowa ć leku Ibudolor Quick u m
odzie ży o masie cia
a poni żej 40 kg i u dzieci w wieku
poni żej 12 lat ze wzgl ędu na du żą zawarto ść substancji czynnej.

Lek Ibudolor Quick a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przy jmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje przyjmowa ć.

Lek Ibudolor Quick mo że wp
ywa ć na dzia
anie innych leków lub te ż inne leki mog ą wp
ywa ć na
dzia
anie leku Ibudolor Quick. Na przyk
ad: · leki przeciwzakrzepowe (czyli rozcie ńczaj ące krew/obni żaj ące zdolno ść krwi do krzepni ęcia, np.
kwas acetylosalicylowy, warfaryna lub tyklopidyna)
· leki obni żaj ące wysokie ci śnienie krwi (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki be ta-adrenolityczne,
takie jak atenolol, antagoni ści receptora angiotensyny II, takie jak losartan)

Niektóre inne leki mog ą ulega ć wp
ywowi lub mie ć wp
yw na leczenie lekiem Ibudolor Quick.
Dlatego pacjent powinien zawsze poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku
Ibudolor Quick z innymi lekami.
W szczególno ści, nale ży poinformowa ć lekarza lub farmaceut ę o stosowaniu któregokolwiek
z nast ępuj ących leków:
kwasu acetylosalicylowego lub innych leków
z grupy NLPZ (leki przeciwzapalne
i przeciwbólowe) poniewa
ż mo że to podwy ższa ć ryzyko
wyst ąpienia owrzodze ń przewodu pokarmowego
i krwawie ń z przewodu pokarmowego
digoksyny (z powodu niewydolno ści serca) poniewa ż dzia
anie digoksyny mo że si ę nasili ć
glukokortykoidów (leków zawieraj ących
kortyzon lub podobne do kortyzonu substancje
czynne) poniewa
ż mo że to podwy ższa ć ryzyko
wyst ąpienia owrzodze ń przewodu pokarmowego
i krwawie ń z przewodu pokarmowego
leków przeciwp
ytkowych poniewa ż mo że to zwi ększa ć ryzyko krwawie ń
kwasu acetylosalicylowego (w ma
ych dawkach) poniew aż mo że to upo śledza ć dzia
anie
rozrzedzaj ące krew
leków rozrzedzaj ących krew (takich jak
warfaryna) poniewa
ż ibuprofen mo że nasila ć dzia
anie tych
leków
fenytoiny (z powodu padaczki) poniewa ż dzia
anie fenytoiny mo że si ę nasili ć
leki z grupy selektywnych inhibitorów
wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective
serotonin reuptake inhibitors – SSRI) (leki
stosowane w leczeniu depresji) poniewa
ż mog ą one podwy ższa ć ryzyko
krwawie ń z przewodu pokarmowego

litu (lek stosowany w leczeniu psychozy
maniakalno-depresyjnej i depresji) poniewa
ż dzia
anie litu mo że si ę nasili ć
probenecydu i sulfinpirazonów (leki na dn ę
moczanow ą) poniewa
ż wydalanie ibuprofenu mo że by ć
opó źnione
leków na nadci śnienie t ętnicze i leków
odwadniaj ących poniewa
ż ibuprofen mo że zmniejsza ć dzia
anie
tych leków; mo że te ż wzrasta ć ryzyko zaburze ń
nerek
leków moczop ędnych oszcz ędzaj ących potas poniewa ż mo że to prowadzi ć do hiperkaliemii
metotreksatu (lek stosowany w leczeniu
nowotworów i chorób reumatycznych) poniewa
ż dzia
anie metotreksatu mo że si ę
nasili ć
takrolimusu i cyklosporyny (leki
immunosupresyjne) poniewa
ż mo że doj ść do uszkodzenia nerek
zydowudyny (lek stosowany w leczeniu
zaka żenia wirusem HIV/zespo
u AIDS) poniewa
ż zastosowanie leku Ibudolor Quick
u osób choruj ących na hemofili ę zaka żonych
wirusem HIV mo że zwi ększa ć ryzyko
wyst ąpienia krwawienia do stawu lub
krwawienia powoduj ącego obrz ęk
pochodnych sulfonylomocznika (leki
przeciwcukrzycowe) mo
żliwe s ą interakcje
antybiotyki z grupy chinolonów poniewa ż mo że wzrosn ąć ryzyko wyst ąpienia
drgawek
inhibitory CYP2C9 Jednoczesne stosowanie ibuprofenu
i inhibitorów CYP2C9 mo że zwi ększa ć
nara żenie organizmu na ibuprofen (substrat
CYP2C9). W badaniu z zastosowaniem
worykonazolu i flukonazolu (inhibitorów
CYP2C9) stwierdzono zwi ększenie ekspozycji
na S(+)ibuprofen o oko
o 80–100%.
W przypadku jednoczesnego podawania silnych
inhibitorów CYP2C9 nale ży rozwa ży ć obni żenie
dawki ibuprofenu, szczególnie je śli du że dawki
ibuprofenu s ą podawane jednocze śnie
z worykonazolem lub flukonazolem.

Stosowanie leku Ibudolor Quick z alkoholem
Niektóre dzia
ania uboczne, takie jak dzia
ania nie pożądane dotycz ące przewodu pokarmowego lub
o środkowego uk
adu nerwowego mog ą wyst ępowa ć cz ęściej w przypadku przyjmowania leku
Ibudolor Quick jednocze śnie z konsumpcj ą alkoholu.

Ci ąża, karmienie piersi ą i wp
yw na p
odno ść
Je śli pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersi ą, przypuszcza, że mo że by ć w ci ąży, lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.

Ci ąża
Nie stosowa ć leku w ostatnim trymestrze ci ąży. Unika ć stosowania tego leku w czasie pierwszych 6
miesi ęcy ci ąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersi ą
Tylko niewielkie ilo ści ibuprofenu oraz produktów jego rozk
adu przenika ją do mleka kobiet
karmi ących piersi ą. Ze wzgl ędu na fakt, że dotychczas nie poznano szkodliwych skutków stosow ania
ibuprofenu u niemowl ąt, zasadniczo nie trzeba przerywa ć karmienia piersi ą na czas krótkotrwa
ego
stosowania ibuprofenu w zalecanej dawce.

P
odność
Lek ten nale ży do grupy leków NLPZ (niesteroidowe leki przeciwza palne), które mogą niekorzystnie
wp
ywa ć na p
odno ść u kobiet. Dzia
anie to jest przemijaj ące i ust ępuje po zako ńczeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Ze wzgl ędu na mo żliwo ść wyst ąpienia dzia
a ń niepo żądanych takich jak zm ęczenie, zaburzenia
widzenia i zawroty g
owy po zastosowaniu leku Ibudo lor Quick w pojedynczych przypadkach mogą
wyst ąpi ć zaburzenia zdolno ści reagowania i aktywnego uczestnictwa w ruchu drog owym oraz
obs
ugiwania maszyn. Dotyczy to zw
aszcza przypadkó w jednoczesnego spożywania alkoholu.
Pacjent mo że straci ć wówczas zdolno ść do szybkiego i odpowiedniego reagowania na niespod ziewane
lub nag
e sytuacje. W tym przypadku nie nale ży prowadzi ć samochodu ani innego pojazdu, nie nale ży
obs
ugiwa ć maszyn ani wykonywa ć ż adnych niebezpiecznych zada ń.

Lek Ibudolor Quick zawiera Izomalt 720
Je żeli stwierdzono wcze śniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktowa ć si ę z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosowa ć lek Ibudolor Quick

Ten lek nale ży zawsze przyjmowa ć dok
adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjent a lub wed
ug
zalece ń lekarza lub farmaceuty. W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:


Masa cia
a (wiek) Pojedyncza dawka Maksymalna dawka
dobowa
≥ 40 kg
(m
odzie ż od 12 lat i doro śli) 400 mg ibuprofenu
(1 saszetka)
1 200 mg ibuprofenu
(3 saszetki)

Odpowiednie przerwy mi ędzy dawkami ustala si ę w zale żno ści od wyst ępuj ących objawów
i ca
kowitej dawki dobowej.
Odst ęp mi ędzy kolejnymi dawkami powinien wynosi ć co najmniej 6 godzin.
Nie stosowa ć dawki wi ększej ni ż zalecana.

Je śli u m
odzie ży stosowanie tego leku wymagane jest przez okres d
uższy ni ż 3 dni lub objawy
ulegaj ą nasileniu, nale ży skonsultowa ć si ę z lekarzem.
Je śli u doros
ych stosowanie tego leku wymagane jest p rzez okres d
uższy ni ż 3 dni, w przypadku
gor ączki albo 4 dni w przypadku leczenia bólu lub objaw y ulegają nasileniu, nale ży skonsultowa ć si ę
z lekarzem.
Dawkowanie u pacjentów w podesz
ym wieku
Nie s ą wymagane specjalne modyfikacje dawki. Ze wzgl ędu na mo żliwy profil dzia
a ń ubocznych
(patrz punkt 2: „Ostrze żenia i środki ostro żno ści”), pacjentów w podesz
ym wieku nale ży kontrolowa ć
szczególnie dok
adnie.
Sposób podawania


Podanie doustne.
Ca
ą zawarto ść saszetki wsypa ć do jamy ustnej. Proszek doustny nie musi by ć przyjmowany
z p
ynami. Ulega on rozproszeniu na j ęzyku, po czym jest po
ykany ze ślin ą. Lek Ibudolor Quick
mo żna stosowa ć w sytuacjach, w których p
yny s ą niedost ępne.
Zaleca si ę, aby pacjenci z wra żliwym żo
ądkiem przyjmowali ten lek w czasie posi
ku.

Czas stosowania
Lek przeznaczony jest wy
ącznie do stosowania krótkotrwa
ego. Nale ży przyjmowa ć najmniejsz ą
dawk ę leku przez mo żliwie najkrótszy czas konieczny do z
agodzenia obja wów.

Przyj ęcie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Ibudolor Quick
Je śli pacjent zastosowa
wi ększ ą ni ż zalecana dawk ę leku Ibudolor Quick lub je śli dziecko
przypadkowo przyj ę
o lek, nale ży zawsze zwróci ć si ę do lekarza lub zg
osi ć do najbli ższego szpitala,
aby uzyska ć opini ę o mo żliwym zagro żeniu dla zdrowia i porad ę na temat dzia
a ń, jakie nale ży w
takim przypadku podj ąć – nawet je śli pacjent lub dziecko czuje si ę dobrze.

Objawy mog ą obejmowa ć nudno ści, bóle żo
ądka, wymioty (mog ą wyst ępowa ć ś lady krwi), bóle
g
owy, dzwonienie w uszach, dezorientacja i oczopl ąs. Po przyj ęciu du żej dawki wyst ępowa
a
senno ść, ból w klatce piersiowej, ko
atanie serca, utrata przytomności, drgawki (g
ównie u dzieci),
os
abienie i zawroty g
owy, krew w moczu, uczucie z imna i problemy z oddychaniem.

Ponadto mo żliwe s ą krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zaburzenia czynności w ątroby i
nerek. Mog ą tak że wyst ąpi ć: spadek ci śnienia t ętniczego, ograniczenie oddychania (depresja
oddechowa) oraz niebieskie i czerwone przebarwienie skóry i b
on śluzowych (sinica).

Nie istnieje specyficzna odtrutka (antidotum).
Pomini ęcie przyj ęcia leku Ibudolor Quick
Nie nale ży stosowa ć dawki podwójnej w celu uzupe
nienia pomini ętej dawki. Nale ży pos
u ży ć si ę
wskazówkami podanymi powy żej, dotycz ącymi zasad przyjmowania leku i nie przyjmowa ć dawek
wy ższych ni ż zalecane.

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku, nale ży zwróci ć
si ę do lekarza lub farmaceuty.

4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.

U pacjentów mog ą wyst ępowa ć znane dzia
ania niepo żądane leków z grupy NLPZ. Je żeli tak si ę
stanie lub w przypadku jakichkolwiek obaw nale ży przerwa ć przyjmowanie leku i jak najszybciej
porozmawia ć z lekarzem. U pacjentów w podesz
ym wieku przyjmow anie tego leku obciążone jest
zwi ększonym ryzykiem wyst ąpienia problemów zwi ązanych z dzia
aniami niepo żądanymi.

Dzia
ania niepo żądane mo żna ograniczy ć do minimum poprzez przyjmowanie najmniejszej skute cznej
dawki leku przez mo żliwie najkrótszy czas konieczny do z
agodzenia obja wów.

W przypadku wyst ąpienia jednego z poni ższych stanów, które mog ą by ć objawami ci ężkich
zdarze ń niepo żądanych nale ży natychmiast PRZERWA Ć PRZYJMOWANIE tego leku
i skonsultowa ć si ę z lekarzem:
· cięż ka niestrawno ść, zgaga lub ból brzucha
· wymioty krwi ą lub tre ści ą przypominaj ącą fusy kawy
· czarne stolce lub krew w moczu
· mog ą wyst ąpi ć ci ężkie reakcje skórne znane jako zespó
DRESS. Do obja wów zespo
u DRESS
nale żą: wysypka skórna, gor ączka, obrz ęk w ęz
ów ch
onnych oraz zwi ększenie liczby eozynofilów
(rodzaj bia
ych krwinek)
· odczyny skórne, takie jak sw ędz ące wykwity
· trudno ści w oddychaniu i (lub) obrz ęk twarzy lub gard
a
· uczucie zm ęczenia skojarzone z brakiem apetytu
· ból gard
a skojarzony z owrzodzeniami jamy ustnej, zmęczeniem i gor ączk ą
· obfite krwawienie z nosa i krwawienie ze skóry

· nietypowe uczucie zm ęczenia skojarzone z ograniczonym wydalaniem moczu
· obrz ęki twarzy stóp lub ko ńczyn dolnych
· ból piersi
· zaburzenia widzenia

Je śli wyst ąpi lub nasili si ę którykolwiek z objawów niepo żądanych lub wyst ąpi ą jakiekolwiek
objawy niepo żądane niewymienione w ulotce nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi.

Cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć nie cz ęściej ni ż u 1 na 10 pacjentów)

· dolegliwo ści ze strony przewodu pokarmowego, takie jak zgaga, ból brzucha, md
ości,
niestrawno ść, wymioty, gazy (wzd ęcia), biegunka, zaparcie i niewielka utrata krwi z żo
ądka
i (lub) jelit, co w wyj ątkowych przypadkach mo że powodowa ć niedokrwisto ść

Niezbyt cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć nie cz ęściej ni ż u 1 na 100 pacjentów)

· owrzodzenia przewodu pokarmowego, czasami z krwawie niem i perforacją, zapalenie b
ony
ś luzowej jamy ustnej z owrzodzeniami (wrzodziej ące zapalenie jamy ustnej), zapalenie żo
ądka,
zaostrzenie zapalenia okr ężnicy i choroby Le śniowskiego-Crohna
· zaburzenia o środkowego uk
adu nerwowego, takie jak ból g
owy, za wroty g
owy, bezsenność,
pobudzenie, dra żliwo ść lub zm ęczenie
· zaburzenia widzenia
· ró żnego rodzaju wysypki skórne
· reakcje uczuleniowe, takie jak wysypki skórne, sw ędzenie i napady astmy (z mo żliwym spadkiem
ci śnienia t ętniczego). Nale ży natychmiast przerwa ć przyjmowanie leku Ibudolor Quick
i poinformowa ć lekarza.

Rzadko (mog ą wyst ąpi ć nie cz ęściej ni ż u 1 na 1 000 pacjentów)

· dzwonienie w uszach (szumy uszne)
· uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) i p odwyższone st ężenia kwasu moczowego we
krwi

Bardzo rzadko (mog ą wyst ąpi ć nie cz ęściej ni ż u 1 na 10 000 pacjentów)

· w zwi ązku z przyjmowaniem leków z grupy NLPZ opisywano ob rzęki, wysokie ci śnienie t ętnicze
(nadci śnienie t ętnicze) i niewydolno ść serca
· zapalenie prze
yku lub trzustki, tworzenie przepono podobnych zwężeń w jelicie cienkim i grubym
(b
oniaste zw ężenie jelita)
· podczas zaka żenia osp ą wietrzn ą wyst ąpi
y powa żne zaka żenia skóry i powik
ania ze strony tkanek
mi ękkich
· wydalanie mniejszej ni ż normalnie ilo ści moczu i puchni ęcie (zw
aszcza u pacjentów z wysokim
ci śnieniem t ętniczym lub obni żon ą wydolno ści ą nerek); puchni ęcie (obrz ęki) i m ętny mocz (zespó

nerczycowy); choroba zapalna nerek ( śródmi ąższowe zapalenie nerek), mog ąca prowadzi ć do
ostrej niewydolno ści nerek. W przypadku wyst ąpienia któregokolwiek z powy ższych objawów lub
ogólnego z
ego samopoczucia nale ży przerwa ć przyjmowanie leku Ibudolor Quick i natychmiast
skonsultowa ć si ę z lekarzem, poniewa ż mog ą to by ć pierwsze objawy uszkodzenia lub
niewydolno ści nerek
· problemy w produkcji komórek krwi - pierwsze objawy to: gorączka, ból gard
a, powierzchowne
owrzodzenia w jamie ustnej, objawy grypopodobne, ci ężka posta ć wyczerpania, krwawienia z nosa
i ze skóry. W takich przypadkach nale ży niezw
ocznie przerwa ć terapi ę i skonsultowa ć si ę
z lekarzem. Nie wolno, wówczas, stosowa ć ż adnego samodzielnego leczenia lekami
przeciwbólowymi ani lekami przeciwgor ączkowymi
· reakcje psychotyczne i depresja
· podczas stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ) opisywano zaostrzenie stanów
zapalnych zwi ązanych z zaka żeniami (np. rozwój martwiczego zapalenia powi ęzi). W przypadku
wyst ąpienia lub nasilenia si ę objawów zaka żenia podczas stosowania leku Ibudolor Quick nale ży
niezw
ocznie zg
osi ć si ę do lekarza. Nale ży ustali ć, czy istniej ą wskazania do leczenia
przeciwinfekcyjnego lub antybiotykoterapii
· wysokie ci śnienie t ętnicze, zapalenie naczy ń, ko
atania serca, niewydolno ść serca, atak serca

· zaburzenia czynno ści w ątroby (pierwszym objawem mo że by ć przebarwienie skóry), uszkodzenie
w ątroby, zw
aszcza podczas d
ugotrwa
ego leczenia, ni ewydolność w ątroby, ostre zapalenie
w ątroby
· w czasie stosowania ibuprofenu obserwowano objawy a septycznego zapalenia opon mózgowych,
takie jak sztywno ść karku, ból g
owy, nudno ści, wymioty, gor ączka oraz zaburzenie świadomo ści.
Wydaje si ę, i ż pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mi eszaną chorob ą tkanki

ą cznej) mog ą by ć bardziej predysponowani do wyst ąpienia tych objawów. W przypadku
wyst ąpienia tych objawów nale ży natychmiast skontaktowa ć si ę z lekarzem.
· cięż kie postaci reakcji skórnych, takie jak wysypka z z aczerwienieniem i występowaniem p ęcherzy
(np. zespó
Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka - zespó
Lyella),
utrata w
osów (
ysienie)
· cięż kie systemowe reakcje nadwra żliwo ści

Stosowanie takich leków jak Ibudolor Quick mo że by ć zwi ązane z niewielkim zwi ększeniem ryzyka
ataku serca (zawa
serca) lub udaru. Patrz punkt 2.

Zg
aszanie dzia
a ń niepo żądanych
Je śli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane
niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub piel ęgniarce.
Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć bezpo średnio do Departamentu Monitorowania
Niepo żądanych Dzia
a ń Produktów Leczniczych Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Ibudolor Quick

Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na pude
ku po: EXP.
Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.

Nie przechowywa ć w temperaturze powy żej 25°C. Przechowywa ć w oryginalnym opakowaniu
w celu ochrony przed świat
em.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę, jak usun ąć leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że chroni ć
ś rodowisko.

6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibudolor Quick - Substancj ą czynn ą leku jest ibuprofen. Ka żda saszetka zawiera 400 mg ibuprofenu.
- Pozosta
e sk
adniki to: izomalt 720, kwas cytryno wy bezwodny, acesulfam potasowy (E950),
aromat cytrynowy (zawiera naturalne preparaty aroma tyczne, substancje aromatyczne
identyczne z substancjami naturalnymi, maltodekstry na, alfa-tokoferol (E307)), glicerolu
distearynian (typ I).

Jak wygląda lek Ibudolor Quick i co zawiera opakowanie

Lek Ibudolor Quick to bia
y lub koloru z
amanej bie li proszek doustny o smaku cytrynowym,
w saszetkach.
Ibudolor Quick, 400 mg, proszek doustny
Opakowania zawieraj ą 12 i 20 saszetek.

Nie wszystkie wielko ści opakowa ń musz ą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny


STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Niemcy
Wytwórca/Importer
Biofabri S.L.
A Relva, s/n, O Porriño
36400 Pontevedra
Hiszpania
Farmalider, S.A.
C/ Aragoneses, 2, Alcobendas
28108 Madryt
Hiszpania

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Niemcy

Edefarm, S.L.
Poligono Idustrial Enchilagar del Rullo, 117
46191 Villamarchante, Valencia
Hiszpania
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz
onkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod nast ępuj ącymi nazwami:

Niemcy Ibuprofen AL direkt 400 mg Pulver zum Einn ehmen
W ęgry Ibudolor, 400 mg oralni prašak u vre ćici
Polska Ibudolor Quick
Rumunia Buprofess, 400 mg Pulbere oral ă
S
owacja Ibuprofen STADA, 400 mg perorálny prášok
S
owenia Ibuprofen STADA, 400 mg peroralni prašek
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.06.2019