Ibudolor Quick

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:200 mg
postać:proszek doustny
typ procedury:DCP
kod ATC:M01AE01
ważność pozwolenia:2022-10-19
numer pozwolenia:24331

Substancje czynne

Ibuprofenum

Opakowania

wielkosc6
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909991339531
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id123691
wielkosc12
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909991339548
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id123692
wielkosc20
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909991339555
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id123693

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika


Ibudolor Quick, 200 mg, proszek doustny
Ibuprofenum

Dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała co najmniej 20 kg (w wieku co najmniej 6 lat).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zalece ń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę , aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarz owi lub farmac eucie .
Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem
- po upływie 3 dni w przypa dku leczenia dzieci i młodzieży
- po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki i po upływie 4 dni w przypadku
leczenia bólu u dorosłych.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Ibudolor Quick i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zasto sowaniem leku Ibudolor Quick
3. Jak stosować lek Ibudolor Quick
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ibudolor Quick
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Ibudolor Quick i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen, substancja czynna leku Ibudolor Quick, należy do grupy leków zwanych „niesteroidowymi
lekami przeciwzapalnymi” (NLPZ). Leki te działają poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból
i wysoką temperaturę.

Lek Ibudolor Quick stosuje się u osób doro słych, młodzieży i dzieci o masie ciała co najmniej 20 kg
(w wieku co najmniej 6 lat) w krótkotrwałym leczeniu objawowym:
 bólu o nasileniu małym do umiarkowanego
 gorączki


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibudolor Quick

KIEDY NIE STOSOWAĆ leku Ibudolor Quick:
 jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6)
 jeśli po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy NLPZ u pacjenta wystąpiła
swędząca wysypka, obrzę k twarzy, warg lub języka, wydzielina z nosa, trudności w oddychaniu
lub astma
 jeśli u pacjent a występują niewyjaśnione zaburzenia krwiotworzenia
 jeśli u pacjent a wystąpiło kiedykolwiek krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacj a
przewodu pokarmowego w następstwie wcześniejszej terapii lekami z grupy NLPZ

 jeśli u pacjenta występuje lub występowała nawracająca choroba wrzodowa żołądka
i (lub ) dwunastnicy (wrzody trawienne) lub krwawienie z przewodu pokarmowego (co najmniej 2
różne potwierdzone epizody owrzodzeń lub krwawienia)
 jeśli u pacjenta występuje krwawienie w obrębie mózgu lub inne aktywne krwawienie
 jeśli u pacjenta występuje ciężk a niewydolność serca
 jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży
 jeśli u pacjenta występuje ciężka nie wydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek
 jeśli występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niedostatecznym
pobieraniem płynów) .

Nie należy stosować leku Ibudolor Quick u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg lub w wieku poniżej 6
lat ze względu na dużą zawartość substancji czynnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyj mowania leku Ibudolor Quick należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
 w przypadku astmy lub choroby uczuleniowej (aktualnie lub w wywiadzie), ponieważ może
wystąpić duszność
 w przypadku zaburze nia czynności wątroby
 w przypadku zaburze nia czynności nerek
 w przypadku choroby jelit (wrzodziejące zapale nie jelita grubego, choroba Leśniowskiego -
Crohna), aktualnie lub w wywiadzie
 jeśli pacjent ma problemy z sercem, włączając niewydolność serca, dusznicę bolesną (ból w klatce
piersiowej) lub miał zawał serca, operację pomostowania, chorobę tętnic obwodowych (słabe
krążenie w nogach lub stopach z powodu zwężonych lub zablokowanych tętnic) lub jakikolwiek
rodzaj udaru mózgu (w tym „mini” udar lub przemijający napad niedokrwienny, „TIA”)
 w przypadku wysokiego ciśnienia tętniczego, cukrzycy, wysokiego stężenia c holesterolu,
w rodzinie pacjenta występowała chorob a serca lub udar mózgu lub jeśli pacjent pali papierosy
 w przypadku pewnych chorób skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszana choroba
tkanki łącznej), w przypadku ciężkich reakcji skórnych, tak ich jak złuszczające zapalenie skóry,
zespół Stevensa -Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku
Ibudolor Quick należy przerwać natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki
skórnej, zmian na błonach śluz owych lub jaki chkolwiek innych objawów reakcji uczuleniowych
 w przypadku pewnych wrodzonych zaburzeń krwiotworzenia (np. ostrej porfirii przerywanej)
 w przypadku kiedykolwiek występującego wysokiego ciśnienia tętniczego i (lub ) niewydolności
serca
 w szczególności nadzó r medyczny jest zalecany bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym
 w przypadku kataru siennego, polipów nosa lub przewlekłych obturacyjnych zaburzeń
oddechowych istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych. Te reakcje
uczuleniowe mogą mi eć postać napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku
Quinckego lub pokrzywki
 w przypadku ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania leku Ibudolor Quick
 w przypadku zaburzeń krzepnięcia
 w przypadku długotrwałego stosowania leku Ibudolor Quick wymagana jest regularna kontrola
wartości parametrów czynności wątroby i nerek oraz wartości morfologii krwi
 jednoczesne stosowanie produktu i leków z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów
cykloo ksygenazy -2, podwyższa ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych (patrz „Lek Ibudolor
Quick a inne leki” ), dlatego należy tego unikać

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres czasu
zmniejsza ryzyko działań ni epożądanych. Osoby w podeszłym wieku obciążone są podwyższonym
ryzykiem występowania działań niepożądanych.

Ogólnie rzecz biorąc, nawykowe stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może
prowadzić do trwałych ciężkich zaburzeń nerek. Ryzyko tych powikłań może wzrastać pod wpływem
wysiłku fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem, należy go zatem unikać.
Przewlekłe stosowanie dowolnego typu leku przeciwbólowego w przypadku bólu głowy może

spowodować jego nasilenie . Jeżeli występuje taka sy tuacja lub jej podejrzenie, należy uzyskać poradę
medyczną i przerwać leczenie. Rozpoznanie bólu głowy z powodu nadużywania leków należy
podejrzewać u pacjentów cierpiących , u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo
regularnego stosowania leków przeciwbólowych (lub ze względu na takie stosowanie).

NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Stosowanie leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowych takich jak ibuprofen może być związane
z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca lub uda ru, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych
dawek. Nie stosować dawek większych niż zalecane i nie przedłużać okresu leczenia.

Pacjent, którego dotyczy którykolwiek z wyżej wymienionych stanów powinien skonsultować się
z lekarzem przed rozpoczęciem stoso wania leku Ibudolor Quick .

Dzieci i młodzież
U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek.
Nie należy stosować leku Ibudolor Quick u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg lub w wieku poniżej 6
lat ze względu na duż ą zawartość substancji czynnej.

Lek Ibudolor Quick a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Ibudolor Quick może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na
działanie leku Ibudolor Quick. Na przykład:
 leki przeciwzakrzepowe (czyli rozcieńczające krew/obniżające zdolność krwi do krzepnięcia, np.
kwas acetylosalicylowy, warfaryna lub tyklopidyna )
 leki obniżające wysokie ciśnienie krwi (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki beta -adrenolityczne ,
takie jak atenolol, antagoniści receptora angiotensyny II, takie jak losartan)

Niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Ibu dolor Quick .
Dlatego pacjent powinien zawsze poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku
Ibudolor Quick z innymi lekami.
W szczególności, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu któregokolwiek
z następujących leków:
kwasu acetylosalicylowego lub innych leków
z grupy NLPZ (leki przeciwzapalne
i przeciwbólowe)
ponieważ może to podwyższać ryzyko
wystąpienia owrzodzeń przewodu pokarmowego
i krwawień z przewodu pokarmowego
digoksyny (z powodu niewydolności serca) ponieważ działanie digoksyny może się nasilić
glukokortykoidów (leków zawierających
kortyzon lub podobne do kortyzonu substancje
czynne)
ponieważ może to podwyższać ryzyko
wystąpienia owrzodzeń przewodu pokarmowego
i krwawień z przewodu pokarmowego
leków przeciwpłytkowych ponieważ może to zwiększać ryzyko krwawień
kwasu acetylosalicylowego (w małych dawkach) ponieważ może to upośledzać działanie
rozrzedzające krew
leków rozrzedzających krew (takich jak
warfaryna)
ponieważ ibuprofen może nasilać działani e tych
leków
fenytoiny (z powodu padaczki) ponieważ działanie fenytoiny może się nasilić
leki z grupy selektywnych inhibitorów
wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective
serotonin reuptake inhibitors – SSRI) (leki
stosowane w leczeniu depresji)
ponieważ mogą one podwyższać ryzyko
krwawień z przewodu pokarmowego

litu (lek stosowany w leczeniu psychozy
maniakalno -depresyjnej i depresji)
ponieważ działanie litu może się nasilić
probenecydu i sulfinpirazonów (leki na dnę
moczanową)
ponieważ wydalan ie ibuprofenu może być
opóźnione
leków na nadciśnienie tętnicze i leków
odwadniających
ponieważ ibuprofen może zmniejszać działanie
tych leków; może też wzrastać ryzyko zaburzeń
nerek
leków moczopędnych oszczędzających potas ponieważ może to prowadzić do hiperkaliemii
metotreksatu (lek stosowany w leczeniu
nowotworów i chorób reumatycznych)
ponieważ działanie metotreksatu może się
nasilić
takrolimusu i cyklosporyny (leki
immunosupresyjne)
ponieważ może dojść do uszkodzenia nerek
zydowudyny (lek stosowany w leczeniu
zakażenia wirusem HIV/zespołu AIDS)
ponieważ zastosowanie leku Ibudolor Quick
u osób chorujących na hemofilię zakażonych
wirusem HIV może zwiększać ryzyko
wystąpienia krwawienia do stawu lub
krwawienia powodującego obrzęk
pochodnych sulfonylomocznika (leki
przeciwcukrzycowe)
możliwe są interakcje
antybiotyki z grupy chinolonów ponieważ może wzrosnąć ryzyko wystąpienia
drgawek
inhibitory CYP2C9 Jednoczesne stosowanie ibuprofenu
i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać
narażenie organizmu na ibuprofen (substrat
CYP2C9). W badaniu z zastosowaniem
worykonazolu i flukonazolu (inhibitorów
CYP2C9) stwierdzono zwiększenie ekspozycji
na S(+)ibuprofen o około 80 –100%.
W przypadku jednoczesnego podawania silnych
inhibitorów CYP2C9 należy rozważyć obniżenie
dawki ibuprofenu, szczególnie jeśli duże dawki
ibuprofenu są podawane jednocześnie
z worykonazolem lub flukonazolem.

Stosowanie l ek u Ibudolor Quick z alkohol em
Niektóre działania uboczne, takie jak działania niepożądane dotyczące przewodu poka rmowego lub
ośrodkowego układu nerwowego mogą występować częściej w przypadku przyjmowania leku
Ibudolor Quick jednocześnie z konsumpcją alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie stosować leku w ostatnim trymestrze ciąży. Unikać stosowania tego leku w czasie pierwszych 6
miesięcy ciąży, chyba że lek arz zaleci inaczej.

Karmienie piersią
Tylko niewielkie ilości ibuprofenu oraz produktów jego rozkładu przenikają do mleka kobiet
karmiących piersią. Ze względu na fakt, że dotychczas nie poznano szkodliwych skutków stosowania
ibuprofenu u niemowląt, zasad niczo nie trzeba przerywać karmienia piersią na czas krótkotrwałego
stosowania ibuprofenu w zalecanej dawce.

Płodność
Lek ten należy do grupy leków NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie
wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych takich jak zmęczenie, zaburzenia
widzenia i zawroty głowy po zastosowaniu leku Ibudolor Quick w p ojedynczych przypadkach mogą
wystąpić zaburzenia zdolności reagowania i aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz
obsługiwania maszyn. Dotyczy to zwłaszcza przypadków jednoczesnego spożywania alkoholu.
Pacjent może stracić wówczas zdolność do szybkiego i odpowiedniego reagowania na niespodziewane
lub nagłe sytuacje. W tym przypadku nie należy prowadzić samochodu ani innego pojazdu, nie należy
obsługiwać maszyn ani wykonywać żadnych niebezpiecznych zadań.

Lek Ibudolor Quick zawiera Izomalt 720
Jeżeli stw ierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Ibudolor Quick

Ten l ek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Masa ciała (wiek) Pojedyncza dawka Maksymalna dawka dobowa
od 20 kg do 29 kg
(dzieci: (6 do 9 lat)
200 mg ibuprofenu
(1 saszetka)
600 mg ibuprofenu
(3 saszetki)
od 30 kg do 39 kg
(dzieci: (10 do 11 lat)
200 mg ibuprofenu
(1 saszetka)
800 mg ibuprofenu
(4 saszetki)
≥ 40 kg
(młodzież od 12 lat i dorośli)
200 – 400 mg ibuprofenu
(1 – 2 saszetki)
1 200 mg ibuprofenu
(6 saszetek)

U dzieci i młodzieży dawkowanie leku Ibudolor Quick zależy odpowiednio od masy ciała (mc.)
i wieku, przy czym co do zasady dawka jednorazowa wynosi od 7 do 10 mg/kg mc., a maksymalna
całkowita dawka dobowa wynosi 30 mg/kg mc.
Odpowiednie przerwy między dawkami ustala się w zależności od występujących objawów
i całkowitej dawki dobowej.
Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 6 godzin.
Nie stosować dawki większej niż zaleca na.

Jeśli u dzieci i młodzieży stosowanie tego leku wymagane jest przez okres dłuższy niż 3 dni lub
objawy ulegają nasileniu , należy skonsultować się z lekarzem.
Jeśli u dorosłych stosowanie tego leku wymagane jest przez okres dłuższy niż 3 dni , w przypad ku
gorączki albo 4 dni w przypadku leczenia bólu lub objawy ulegają nasileniu , należy skonsultować się
z lekarzem.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Nie są wymagane specjalne modyfikacje dawki. Ze względu na możliwy profil działań ubocznych
(patrz punkt 2: „Ostrzeżenia i środki ostrożności ”), pacjentów w podeszłym wieku należy kontrolować
szczególnie dokładnie.

Sposób podawania

Podanie doustne.
Całą zawartość saszetki wsypać do jamy ustnej. Proszek doustny nie musi być przyjmowany
z płynami. Ulega on rozproszeniu na języku, po czym jest połykany ze śliną. Lek Ibudolor Quick

można stosować w sytuacjach, w których płyny są niedostępne.
Zaleca się, aby pacjenci z wrażliwym żołądkiem przyjmowali ten lek w czasie posiłku.

Czas stosowania
Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania krótkotrwałego. Należy przyjmować najmniejszą
dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ibudolor Quick
Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Ibudolor Quick lub jeśli dziecko
przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala,
aby uzy skać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w
takim przypadku podjąć – nawet jeśli pacjent lub dziecko czuje się dobrze .

Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle
gło wy, dzwonienie w uszach, dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała
senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci),
osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.

Ponadto możliwe są krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zaburzenia czynności wątroby i
nerek. Mogą także wystąpić: spadek ciśnienia tętniczego, ograniczenie oddychania (depresja
oddechowa) oraz niebieskie i czerwone przebarwienie skóry i b łon śluzowych (sinica).

Nie istnieje specyficzna odtrutka (antidotum).

Pominięcie przyjęcia leku Ibudolor Quick
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy posłużyć się
wskazówkami podanymi powyżej, dotyczącymi zasad przyjmowania leku i nie przyjmować dawek
wyższych niż zalecane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku , należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U pacjentów mogą występować znane działania niepożądane leków z grupy NLPZ. Jeżeli tak się
stanie lub w przypadku jakichkolwiek obaw należy przerwać przyjmowanie leku i jak najszybciej
porozmawiać z lekarzem. U pacjentów w podeszłym wieku przyjmowanie tego leku obciążone jest
zwiększonym ryzykiem wystąpienia problemów związanych z działaniami niepożądanymi.

Działania niepożądane można ograniczyć do minimum poprzez przyjmowanie najmniejsz ej skutecznej
dawki leku przez możliwie najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów.

W przypadku wystąpienia jednego z poniższych stanów, które mogą być objawami ciężkich
zdarzeń niepożądanych należy natychmiast PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE tego leku
i sko nsultować się z lekarzem:
 ciężk a niestrawność , zgaga lub ból brzucha
 wymioty krwią lub treścią przypominającą fusy kawy
 czarne stolce lub krew w moczu
 mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS
należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów
(rodzaj białych krwinek)
 odczyny skórne, takie jak swędzące wykwity
 trudności w oddychaniu i (lub ) obrzęk twarzy lub gardła

 uczucie zmęczenia skojarzone z brakiem apetytu
 ból gar dła skojarzony z owrzodzeniami jamy ustnej, zmęczeniem i gorączką
 obfite krwawienie z nosa i krwawienie ze skóry
 nietypowe uczucie zmęczenia skojarzone z ograniczonym wydalaniem moczu
 obrzęki twarzy stóp lub kończyn dolnych
 ból piersi
 zaburzenia widzenia

Jeśli wystąpi lub nasili się któr ykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek
objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Częst o (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
 dolegliwości ze strony prz ewodu pokarmowego, takie jak zgaga, ból brzucha, mdłości,
niestrawność, wymioty, gazy (wzdęcia), biegunka, zaparcie i niewielka utrata krwi z żołądka
i (lub ) jelit, co w wyjątkowych przypadkach może powodować niedokrwistość

Niezbyt częst o (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)
 owrzodzenia przewodu pokarmowego, czasami z krwawieniem i perforacją, zapalenie błony
śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniami (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zapalenie żołądka,
zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego -Crohna
 zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność,
pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie
 zaburzenia widzenia
 różnego rodzaju wysypki skórne
 reakcje uczuleniowe, takie jak wysypk i skórne, swędzenie i napady astmy (z możliwym spadkiem
ciśnienia tętniczego). Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Ibudolor Quick
i poinformować lekarza.

Rzadk o (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów)
 dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) i podwyższone stężenia kwasu moczowego we
krwi

Bardzo rzadk o (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
 w związku z przyjmowaniem leków z grupy NLPZ opisywano obrzęki, wysokie ciśnienie tętnicze
(nadciśnienie tętnicze) i niewydolność serca
 zapalenie przełyku lub trzustki, tworzenie przeponopodobnych zwężeń w jelicie cienkim i grubym
(błoniaste zwężenie jelita)
 podczas zakażenia ospą wietrzną wystąpiły poważne zakażenia skóry i powikłania ze strony tkanek
miękkich
 wydalanie mniejszej niż normalnie ilości moczu i puchnięcie (zwłaszcza u pacjentów z wysokim
ciśnieniem tętniczym lub obniżoną wydolnością nerek); puchnięcie (obrzęki) i mętny mocz (zespół
nerczycowy); choroba zapalna nerek (śródm iąższowe zapalenie nerek), mogąca prowadzić do
ostrej niewydolności nerek. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów lub
ogólnego złego samopoczucia należy przerwać przyjmowanie leku Ibudolor Quick i natychmiast
skonsultować się z lekarze m, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub
niewydolności nerek
 problemy w produkcji komórek krwi - pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne
owrzodzenia w jamie ustnej, objawy grypopodobne, ciężka postać wyczerpania, krwawienia z nosa
i ze skóry. W takich przypadkach należy niezwłocznie przerwać terapię i skonsultować się
z lekarzem. Nie wolno , wówczas , stosować żadnego samodzielnego leczenia lekami
przeciwbólowymi ani lekami przeciwgorączkowymi
 reakcje psychotyczne i depresja
 podczas stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ) opisywano zaostrzenie stanów
zapalnych związanych z zakażeniami (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi). W przypadku
wystąpienia lub nasilenia się objawów zakażenia podczas stosowania leku Ibudol or Quick należy

niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy ustalić, czy istnieją wskazania do leczenia
przeciwinfekcyjnego lub antybiotykoterapii .
 wysokie ciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń, kołatania serca, niewydolność serca, atak serca
 zaburzenia czy nności wątroby (pierwszym objawem może być przebarwienie skóry), uszkodzenie
wątroby, zwłaszcza podczas długotrw ałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie
wątroby
 w czasie stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózg owych,
takie jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka oraz zaburzenie świadomości .
Wydaje się, iż pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszaną chorobą tkanki
łącznej) mogą być bardziej predysponowani do wystąpienia tych objaw ów . W przypadku
wystąpienia tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem .
 ciężkie postaci reakcji skórnych, takie jak wysypka z zaczerwienieniem i występowaniem pęcherzy
(np. zespół Stevensa -Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się nas kórka - zespół Lyella),
utrata włosów (łysienie)
 ciężkie systemowe reakcje nadwrażliwości

Stosowanie takich leków jak Ibudolor Quick może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
ataku serca (zawał serca) lub udaru. Patrz punkt 2.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośredni o do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Ibudolor Quick

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po : EXP .
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze pow yżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibudolor Quick

- Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda saszetka zawiera 200 mg ibuprofenu.
- Pozostałe składniki to: izomalt 720 , kwas cytrynowy bezwodny , acesulfam potasowy (E950),
aromat cytrynowy (zawiera naturalne preparaty aromaty czne , substancje aromaty czn e

identyczne z substancjami naturalnymi, maltodekstryna, alfa -tokoferol (E307)) , glicerolu
distearynian (typ I) .

Jak wygląda lek Ibudolor Quick i co zawiera opakowanie

Lek Ibudolor Quick to biały lub koloru złamanej bieli proszek doustny o smaku cytrynowym,
w saszetkach.

Opakowani a zawierają 6, 12 i 20 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 -18
61118 Bad Vilbel
Niemcy

Wytwórca/Importer

Biofabri, S.L.
A Relva, s/n, O Porriño
36400 Pontevedra
Hiszpania

Farmalider, S.A.
C/ Aragoneses, 2, Alcobendas
28108 Madryt
Hiszpania

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Niemcy

Edefarm, S.L.
Poligono Idustrial Enchilagar del Rullo, 117
46191 Villamarchante, Valencia
Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy Ibuprofen AL direkt 200 mg Pulver zum Einnehmen
Węgry Ibudolor 200 mg oralni prašak u vrećici
Polska Ibudolor Quick
Rumunia Buprofess 200 mg Pulbere orală
Słowacja Ibuprofen STADA 200 mg perorálny prášok
Słowenia Ibuprofen STADA 200 mg peroralni prašek


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.03.2019