Heviran

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:200 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:J05AB01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:08400

Substancje czynne

Aciclovirum

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990840014
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id16517

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Heviran , 200 mg, tabletki powlekane
Heviran , 400 mg, tabletki powlekane
Heviran , 800 mg, tabletki powlekane

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, pon ieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli ob jawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym le karzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Heviran i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Heviran
3. Jak stosować lek Heviran
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Heviran
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Heviran i w jakim celu się go stosuje

Hev iran jest lekiem przeciwwirusowym.
Stosuje się go w:
• leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej , w tym
pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (z wyjątkiem
zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i niemowląt do 3 . miesiąca życia oraz
ciężkich zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze znacznie zmniejszoną
odpornością) ;
• zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością;
• leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca .


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heviran


Kiedy nie stosować leku Heviran
• jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienion ych w punkcie 6) .

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Heviran należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ost rożność stosując lek Heviran :
• jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek ;
• jeśli pacjent stosuje inne leki mogące uszkadzać nerki;
• jeśli pacjent jest odwodniony ;
• jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną odporność;
1

• u pacjentów w podeszłym wieku.

Podczas leczenia pacjent powinien spożywać dużo płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek
oraz zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

Lek Heviran a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio przez pacjenta, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a
w szczególności o stosowaniu:
• probenecydu - leku stosowan ego w dnie moczanowej
• cymetydyn y - lek u stosowanego głównie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy
• mykofenolanu mofetylu - leku stosowanego po przeszczepach
• teofiliny - leku stosowanego w leczeniu astmy i innych schorzeń układu oddechowego.

Heviran z jedzeniem i piciem
Lek możn a stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek mo że być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki
przewyższa zagrożenie dla płodu.

Acyklowir przenika do mleka kobiecego. Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych u karmionego
dziecka, w porozumieniu z lekarzem należ y podjąć decyzję czy nie przyjmować leku, czy zaprzestać
karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może powodować działania niepożądane, które zaburzają zdolność prowadzenia pojazdów. Nie
należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewien, że czuje się dobrze.


3. Jak stosować lek Heviran

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów.
Leczenie należy rozpoczynać bezzwłocznie po rozpoznaniu zakażenia.

Podczas leczenia zaleca się pić dużo płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek oraz zmniejszyć
prawdopodobieństwo pojawienia się działań niepożąda nych.

Tabletki należy połykać popijając wodą.

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej
Lek należy przyjmować w dawce 200 mg pięć razy na dobę (mniej więcej co 4 godziny) z przerwą
nocną. Lek stosuje się zwykle przez 5 dni, ale w przypadku ciężkich zakażeń pierwotnych lekarz może
przedłużyć kurację.
Pacjentom ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami
wchłaniania z przewodu pokarmowego, lekarz może podwoić dawkę do 400 mg lub rozważyć dożylne
podawanie leku.

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej
2

Lek należy przyjmować w dawce 200 mg trzy - cztery razy na dobę (mniej więcej co 6 - 8 godzin).
Jednak u niektórych pacjentów lekarz może zastosować inny sposób dawkowania leku: 400 mg dwa
razy na dobę (mniej więcej co 12 godzin) lub nawet 800 mg raz na dobę.
Dawka stopniowo zmniejszana przez lekarza do 200 mg trzy razy na dobę (co około 8 godzin) lub
nawet dwa razy na dobę (mniej więcej co 12 godzin) również może wykazyw ać działanie lecznicze.

Lekarz prowadzący zleci przerwanie leczenia co 6 do 12 miesięcy w celu obserwacji
ewentualnych zmian w przebiegu choroby.

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca
Lek należy przyjmować w dawce 800 mg cztery - pięć razy na dobę ( mniej więcej co 4 godziny), z
przerwą nocną. Lek stosuje się zwykle przez 5 do 7 dni. U pacjentów ze znacznie zmniejszoną
odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu
pokarmowego, lekarz może rozważyć dożylne podawanie leku.

Dawkowanie w zaburzeniach czynności nerek
Należy zachować ostrożność stosując lek Heviran u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
W czasie leczenia należy pić dużo płynów.

Podczas leczenia zakażeń wirusem opryszczki pospolitej lub zapobiegania im u pacjentów z ciężką
niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) lekarz może zalecić zmniejszenie
dawki do 200 mg podawanej dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin.

Podczas leczenia zakażeń wirusem os py wietrznej i półpaśca u pacjentów z umiarkowaną
niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10- 25 ml/min) lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do
800 mg podawanych trzy razy na dobę, mniej więcej co 8 godzin, a u pacjentów z ciężką
niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) - zmniejszenie dawki do 800 mg
dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku lekarz weźmie pod uwagę możliwość zaburzeni a czynności nerek
i odpowiednio dostosuje dawkę leku (patrz: Dawkowanie u pacjen tów z zaburzeniami czynności
nerek). W czasie leczenia należy pić dużo płynów .

Dawkowanie u dzieci
Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki

• Dzieci w wieku 2 lat i powyżej - dawka jak dla dorosłych, czyli 200 mg cztery razy na dobę
(mniej więcej co 6 godzin).

Leczenie zakażeń wirusem ospy wietrznej
• Dzieci w wieku od 6 lat - 800 mg cztery razy na dobę.
• Dzieci w wieku 2 do 5 lat - 400 mg cztery razy na dobę .

Lekarz może też określić dawkę dokładniej, obliczając 20 mg/kg masy ciała (do maksymalnej dawki
800 mg) cztery razy na dobę. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heviran
W razie przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który podejmie odpowiednie
leczenie.

Pominięc ie zastosowania leku Heviran
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już
pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyj mować dawki nie przyjętej w stosownym
czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwa nie stosowania leku Heviran
3

Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet jeśli pacjent czuje się zdrowy, chyba że zostanie to
zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty .


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku pojawienia się poniższych rzadkich (występujących u 1 do 10 na 1000 leczonych
pacjentów) objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:
• duszność, obrzęk naczynioruchowy (np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawi cy, powodującego
zaburzenia oddychania)
• reakcja alergiczna ( objawiająca się często wysypkami skórnymi, pęcherzami na skórze
i owrzodzeniami ust i (lub) oczu, niekiedy z wysoką temperaturą ).

Podczas leczenia mogą także wystąpić następujące objawy niepożąd ane.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów):
• bóle głowy, zawroty głowy
• nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha
• świąd , wysypk a (w tym z nadwrażliwości na światło)
• zmęczenie, gorączka .

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 lecz onych pacjentów):
• pokrzywka
• nasilone wypadanie włosów.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):
• pobudzenie, drżenie
• zaburzenia koordynacji ruchów (ataksja)
• zaburzenia mowy
• dezorientacja, omamy
• objawy psychotyczne
• uszkodzenie mózgu (encefalopatia)
• drgawki, senność, śpiączka
• zapalenie wątroby i żółtaczka
• ostra niewydolność nerek, ból nerek.
Ból nerkowy może być związany z niewydolnością nerki (nerek).
Należy podawać pacjentowi odpowiednie ilości płynów. Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko
ustępuje po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.
Odnotowano przypadki ostrej niewydolności nerek.

Heviran może spowodować zmiany w obrazie krwi i dlatego lekarz może zalecić przeprowadz enie
badań kontrolnych krwi. W czasie leczenia mogą wystąpić:

Rzadko
• zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi (substancje, które wskazują jaka jest
czynność nerek).
• zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i bilirubiny w surowicy (substancje, które
wskazują jaka jest czynność wątroby).

Bardzo rzadko
• zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie. Jeśli wystąpią siniaki,
4

czerwone lub purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować
lekarza.
• zmniejsz enie liczby krwinek białych lub niedokrwistość (anemia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie . Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02- 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e -mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Heviran

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze . Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heviran
- Substancją czynną leku jest acyklowir. Każda tabletka zawiera odpowiednio 200 mg, 400 mg
lub 800 mg acyklowiru.
- Pozostałe składniki to :
r dzeń tabletki : celuloza mikrokrystaliczna, powidon, k arboksymetyloskrobia sodowa , magnezu
stearynian;
otoczka tabletki : hypromeloza, m akrogol 6000, tytanu dwutlenek , trietylu cytrynian , talk .

Jak wygląda lek Heviran i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane 200 mg i 400 mg są barwy białej, okrągłe, obustronnie w ypukłe.
Tabletki powlekane 800 mg są barwy białej, podłużne, obustronnie wypukłe , z linią podziału.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83- 200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
5

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00- 728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:6