Hevipoint

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:200 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:J05AB01
ważność pozwolenia:2023-09-07
numer pozwolenia:24902

Substancje czynne

Aciclovirum

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991382889
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129507

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hevipoint , 200 mg , tabletki

Aciclovirum

Należy uważnie zapoz nać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze przyjmować dokład nie tak, jak to opisano w ulotce d la pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gor zej, należy skontaktować
się z lekarzem.
Spis treści ulotki
1. Co to jest Hevipoint i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed przyjęciem leku Hevipoint
3. Jak przyjmować lek Hevipoint
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Hevipoint
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Hevipoint i w jakim celu się go stosuje

Lek Hevipoint , 200 mg, tabletki zawiera substancję czynną o nazwie acyklowir - syntetyczny lek
przeciwwirusowy, który hamuje namnażanie się wirusów gr upy Herpes .
Lek Hevipoint , 2 00 mg, tabletki jest wskazany w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy
wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej ( Herpes simplex ) u dorosłych.
Lek Hevipoint , 200 mg, tabletki może być stosowany jedynie u pacjentów, u któ rych w przeszłości
rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.
Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hevipoint

Kiedy nie przyjmować lek u Hevipoint :
- jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Hevipoint należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Nie należy przyjmować leku Hevipoint bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem :
 jeśli pacjent ma zaburzenia czynności ner ek,

 jeśli pacjent stosuje inne leki mogące uszkadzać nerki,
- jeśli pacjent ma zmniejszoną odporność (np. po przeszczepie szpiku kostneg o, zaka żone
wirusem HIV).Osoby z obni żon ą odporno ścią powinny zwróci ć się do lekarza w sprawie
leczenia jakiegokolwiek zaka żenia ,
 jeśli pacjent ma 65 lat lub więcej,
 w przypadku kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersi ą,
 jeśli wystąpiła szczególnie ci ężka nawrotowa opryszczka wargowa ,
 w przypadku zauważenia częstych (> 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii
brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej
nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3 -4 dniach terapii powstają nowe ogniska
zakażenia). Może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania
wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku .

W przypadku wątpliwości czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nal eży skonsultować się
z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Hevipoint .

Stan nawodnienia
Jeśli pacjent przyjmuje acyklowir powinien pić dużo płynów, aby utrzymać właściwy stan
nawodnienia organizmu.
Dzieci i młodzież
Leku Hevipoint nie należy stoso wać u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Lek Hevipoint a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować .
Należy poinfo rmować lekarza lub farmaceutę szczególnie wtedy, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek
z poniższych leków:
 probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej) ;
 cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej żołądka) ;
 takrolimus, cyklosporyna lub mykofenolan mofety lu (stosowane u pacjentów po
przeszczepieniu narządów) ;
 teofilina (stosowana w leczeniu astmy i innych schorzeń układu oddechowego).
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje m ieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyści stosowania leku
u matki przewyższają możliwość wystąpienia zagrożeń u płodu.
Należy za chować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią ze względu na
przenikanie acyklowiru do mleka matki. W okresie karmienia piersią lek może być stosowany jedynie
po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Ni e zbadano wpływu acyklowiru na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy
jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych acyklowiru, takich jak zawroty
głowy, dezorientacja, drgawki.


3. Jak przyjmować lek Hevipoint

Te n lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Lek Hevipoint należy stosować doustnie w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą
nocną), przez 5 dni.
W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie
poprzedzającym wys tąpienie objawów zwiastunowych , czyli świ ąd, pieczenie, uczucie napi ęcia lub
tuż po pojaw ieniu się pierwszych zmian.
Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek.
W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, z klirensem kreatyniny mniejszym
niż 10 ml/min, o sposobie dawkowania acyklowiru może zadecydować wyłącznie lekarz, który
odpowiednio dostosuje dawkę leku (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).
W czasie leczenia należy pić dużo płynów.
Stosowanie u pacjentów z zab urzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność stosując lek Hevipoint u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Podczas stosowania leku Hevipoint pacjenci z zaburzeniami czynno ści nerek powinni pi ć du że ilości
płynów (patrz również punkt 2 „Ostrzeż enia i środki ostrożności”).

W przypadku pacjentów z ci ęż kimi zaburzeniami czynno ści nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym
niż 10 ml/min.) o sposobie dawkowania acyklowiru mo że zadecydowa ć wył ącznie lekarz. U takich
pacjentów, lekarz mo że zaleci ć zmniej szenie dawki leku do 1 tabletki (200 mg) podawanej dwa razy
na dob ę, co ok. 12 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hevipoint
Acyklowir zazwyczaj nie jest szkodliwy, chyba że stosuje się zbyt duże dawki przez kilka dni.
Jednorazowe przyj ęcie przez pacjenta dawki acyklowiru do 20 g zwykle nie wywołuje objawów
zatrucia. Nieumyślne, powtarzające się doustne przedawkowanie acyklowiru przez okres kilku dni
połączone było z objawami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) i objawami
neurologicznymi (ból głowy, splątanie).
W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku Hevipoint należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie albo skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej w celu
uzyskania dalszych porad.

Pominięci e przyjęcia leku Hevipoint
W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że nadszedł
czas na kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpl iwości związanych ze stosowaniem t ego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty .

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane ( mo gą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób ):
 bóle głowy, zawroty głowy,
 nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
 świąd, wysypki (w tym nadwrażliwość na światło),
 zmęczenie, gorączka (wysoka temperatur a ciała) .
Niezbyt częste działania niepożądane ( mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób ):
 pokrzywka,
 przypadki przyspieszonego, rozsianego wypadania włosów (może ono być związane z
wieloma chorobami oraz ze stosowaniem wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru
nie jest pewny ).
Rzadkie działania niepożądane ( mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób ):
 ciężka, zagrażająca życiu reakcja uczuleniowa (reakcja anafilaktyczna ),
 obrzęk naczynioruchowy (najczęściej występuje w obrębie twarzy, głównie w okolicy warg i
powiek, może również dotyczyć języ ka, głośni lub krtani, przez co może stanowić
bezpośrednie zagrożenie życia),
 duszność,
 przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny oraz aktywności enzymów wątrobowych we
krwi,
 zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi.
Bardzo rzadkie działan ia niepożądane ( mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób ):
 zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość ), białych krwinek (leukopenia), oraz
płytek krwi ( małopłytkowość),
 pobudzenie, dezorientacja, drżenia, niezborność ruchowa, zaburzenia mowy, omamy, objawy
psychotyczne, drgawki, senność, uszkodzenie mózgu (encefalopatia), śpiączka; powyższe
zdarzenia są zwykle przemijające i na ogół stwierdzane u pacjentów z zaburzoną czynnością
nerek lub innymi czynnikami predysponują cymi (patrz punkt 2 ),
 zapalenie wątroby , żółtaczka,
 ostra niewydolność nerek, ból ner ek .

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farma ceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszaw a, tel.: 22 49 -21 -301, fax: 22 49 -21 -309, e -mail:
ndl@urpl.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej info rmacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hevipoint

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Brak specjalnych zalece ń dotycz ących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępow anie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hevipoint
- Substancją czynną leku jest acyklowir. Jedna tabletka zawiera 200 mg acyklowiru.
- Pozostał e składnik i leku to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia
sodowa (typ A), magnezu stearynian .

Jak wygląda lek Hevipoint i co zawiera opakowanie
Białe lub prawie białe, okrągłe, dwuwypukłe, oznaczone „ACL” na jednej stronie.
Lek Hevipoint jest dostępny w blistrach z folii PVC/ Aluminium w tekturowym pudełku .
Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Adamed Pharma S.A.
Pieńków , ul. M. Adamkiewicza 6A
05 -152 Czosnów
Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: