Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Hemorol

-

Szczegółowe informacje

moc:-
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:00866

Substancje czynne

Belladonnae radicis extractum spissum (4:1); ekstrahent etanol 70% v/v
Benzocainum
Chamomillae extractum
Extractum compositum spissum (4:1) ex:

Opakowania

wielkosc12
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909990086610
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id4555
wielkosc6
jednostkaWielkosciszt.
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id4556

1

Ulotka do łączona do opakowania : informacja dla pacjenta

Hemorol czopki

Nale ży zapoznać się z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku Hemorol, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
Lek ten nale ży zawsze stosowa ć zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub wed ług wskaza ń lekarza
lub farmaceuty.
- Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- Je śli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja nale ży zwróci ć się do farmaceuty.
- Je śli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie mo żliwe objawy
niepo żądane niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.
- Je śli po up ływie 7 dni nie nastą piła poprawa lub pacjent czuje si ę gorzej, nale ży skontaktowa ć
si ę z lekarzem.

Spis treś ci ulotki:
1. Co to jest lek Hemorol i w jakim celu si ę go stosuje
2. Inform

acje waż ne przed zastosowaniem leku Hemorol
3. Jak stosowa ć lek Hemorol
4. Mo żliwe dzia łania niepożądane
5. Jak przechowywa ć lek Hemorol
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK HEMOROL I W JAKIM CELU SI Ę GO STOSUJE
Hemorol s ą to czopki doodbytnicze stosowane tradycyjnie przeciw dolegliwo ściom towarzysz ącym
ż ylakom odbytu.
Hemorol jest stosowany tak że w przewlek łych stanach zapalnych b łony śluzowej odbytu oraz
podra żnieniach i pę knięciach śluzówki odbytu.
Czopki Hemorol powoduj ą ustą pienie dolegliwo ści bólowych wskutek dzia łania znieczulaj ącego
benzokainy. Produkt zawiera te ż sk ładniki o miejscowym dzia łaniu ś ciągają cym, przeciwzapalnym
i rozkurczają cym.
Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego
skuteczno ść opiera si ę wy łącznie na d ługim okresie stosowania i do świadczeniu.

2. INFOR
MACJE WA ŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HEMOROL
Kiedy nie stosowa ć leku Hemorol
- Je śli pacjent ma uczulenie na substanc je czynne lub którykolwiek z pozosta łych sk ładników tego
leku wymienionych w punkcie 6.
- Je śli pacjent ma uczulenie na benzokain ę lub na ro śliny z rodziny Asteraceae dawniej Compositae
(Z ło żone).
- W przypadku choroby now otworowej jelita grubego.

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
W przypadku stwierdzenia krwi w stolcu nale ży skonsultować się z lekarzem.
W przypadkach du żych guzków krwawniczych, po podaniu czopka (ok. 5-10 min) mo że wyst ąpi ć
uciskowa bolesno ść, ustępuj ąca po rozpuszczeniu si ę czopka.
W przypadku braku dzia łania lub zaostrzenia objawów chorobowych nale ży przerwa ć stosowanie
produktu i skonsultować się z lekarzem.
Podczas stosowania miejscowo produktów zawieraj ących benzokain ę istnieje potencjalne ryzyko
wyst ąpienia methemoglobinemii. Objawy methemoglobinemii (blady lub szaroniebieski kolor skóry,
warg oraz p łytek paznokci, duszno ść, zmęczenie, bóle i zawroty gł owy, przyspieszona praca serca)
mog ą pojawi ć cią gu kilku
minut do jednej lub dwóch godzin po zastosowaniu benzokainy, po podaniu
jedno lub wielokrotnym. W przypadku wyst ąpienia wy żej wymienionych objawów nale ży
natychmiast zasi ęgnąć porady lekarza.

2

Stosowanie leku Hemorol u dzieci
Ze wzgl ędu na brak danych dotycz ących bezpiecze ństwa nie zaleca si ę stosowania u dzieci i
m łodzie ży w wieku poni żej 18 lat.

Lek Hemorol a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje stosowa ć.
Nie przeprowadzono bada ń dotycz ących interakcji produktu leczniczego Hemorol z innymi lekami.
Dotą d nie zg łoszono przypadków interakcji.

Ci ąża, karmienie piersi ą i wp ływ na pł odność
Jeś li pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersią , przypuszcza że może by ć w ciąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.
Ze wzgl ędu na niebezpiecze ństwo wyst ąpienia dzia łania poronnego wyci ągu z ziela ż arnowca,
Hemorol nie powinien by ć stosowany przez kobiety w ci ąży.
Nie badano bezpiecze ństwa leku u kobiet karmi ących piersi ą, dlatego nie zaleca si ę stosowania leku
Hemorol w tym okresie.
Wp ływ na p łodność nie je
st znany.

Prowadzenie pojazdów i obs ługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono bada ń dotycz ących wp ływu leku Hemorol na zdolno ść prowadzenia pojazdów i
obs ługiwania maszyn. Dotą d nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego Hemorol na zdolno ść
prowadzenia pojazdów i obs ługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWA Ć LE
K HEMOROL
Ten lek nale ży zawsze stosowa ć zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie w ątpliwo ści
nale ży zwróci ć się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie

Doro śli - 1 czopek na noc, w ci ęższych przypadkach 2 do 3 czopków w ci ągu dnia.
Czas trwania leczenia

Czopki powinny by ć stosowane do czasu ust ąpienia dolegliwoś ci bólowych, jednak nie d łu żej ni ż
przez 7 kolejnych dni. W przypadku braku popr awy zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Sposób podania

Przed u życiem nale ży rozerwa ć trójk ątny koniec folii, wyj ąć czopek z blistra i wprowadzi ć do
odbytnicy.

Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Hemorol
W przypadku zastosowania wi ększej dawki preparatu albo zastosowania niezgodnego z podanym
sposobem u życia nale ży zwróci ć się do lekarza lub farmaceuty.

Pomini ęcie zastosowania leku Hemorol
Nie nale ży stosowa ć dawki podwójnej w celu uzupe łnienia pomini ętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hemorol
W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku, nale ży zwróci ć
si ę do lekarza lub farmaceuty.

4. MO ŻLIW
E DZIAŁANIA NIEPO ŻĄDANE
Dotychczas nie raportowano dzia ła ń niepo żądanych podczas stosowania produktu leczniczego
Hemorol. Jednak jak ka żdy lek, Hemorol moż e powodować działania niepo żądane, chocia ż nie u
ka żdego one wyst ąpi ą.
Mo żliwe dzia łania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacj ą narz ądów i uk ładów wg
MedDRA oraz cz ęsto ści ą wyst ępowania: cz ęsto ść nieznana (nie mo że by ć okre ślona na podstawie
dost ępnych danych).
Zaburzenia krwi i uk ładu chł onnego: methemoglobinemia – cz ęsto ść nieznana.
Zaburzenia uk ładu immunologicznego: reakcje nadwra żliwo ści, w tym ciężkie reakcje alergiczne
(duszno ść, choroba Quinckego, zapa ść naczyniowa, wstrząs anafilaktyczny) - cz ęsto ść nieznana.

3


Zg łaszanie dział ań niepo żądanych
Jeś li wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione
w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Dzia łania niepo żądane mo żna zg łaszać bezpoś rednio do Departamentu Monitorowania
Niepo żądanych Dzia ła ń Produktów Leczniczych Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.:
(22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
.
Dzia łania niepożądane mo żna zg łaszać równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg łaszaniu dzia ła ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWA Ć LE
K HEMOROL
Lek przechowywać w temperaturze poniż ej 25°C.
Lek przechowywa ć w
miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.
Nie stosowa ć tego leku po up ływie terminu wa żnoś ci zamieszczonego na blistrze lub pude łku. Termin
waż ności oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.
Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych po jemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceutę , jak usunąć leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie postę powanie pomoże chronić
ś rodowisko.

6. ZAWARTO ŚĆ OPA
KOWANIA I INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Hemorol
Substancjami czynnymi w jednym czopku (2 g) s ą:
Wycią g gęsty z rumianku (Matricariae extractum spissum) (3:1) 50 mg
ekstrahent: woda oczyszczona
Wycią g gęsty z korzenia pokrzyku (Belladonnae radicis extractum spissum) (4:1 ) 20 mg
ekstrahent: etanol 70% V/V
Wycią g gęsty z ło żony z ziela ż arnowca, kory kasztanowca, k łącza pię ciornika 80 mg
i ziela krwawnika (Extractum compositum spissum (4 :1 )ex: Cytisi scoparii herba,
Hippocastani cortice, Tormentillae rhizomate, Millefolii herba)
ekstrahent: etanol 40% V/V
Benzocainum 100 mg
Substancje pomocnicze to: glicerol i t łuszcz stał y.

Jak wygl ąda lek Hemorol i co zawiera opakowanie
Blistry z bia łej folii PVC/PE w tekturowym pude łku.
2 blistry po 6 szt.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Wroc ławskie Zak łady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wroc ław, ul. Św. Mikoł aja 65/68
Tel: + 48 71 33 57 225
Faks: + 48 71 372 47 40
E-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegó łowych informacji nale ży zwróci ć się do podmiotu
odpowiedzialnego: tel. 71 321 86 04 wew.123