Glimepiride Accord

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:4 mg
postać:tabletki
typ procedury:MRP
kod ATC:A10BB12
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:15701

Substancje czynne

Glimepiridum

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990719600
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id52216
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990719648
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id52217
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990719655
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id52218
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990867554
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id66448
wielkosc120
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990719662
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id52219
wielkosc180
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990817078
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id61598

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Glimepiride Accord
1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, tabletki
Glimepiridum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
 Nale ży zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osobie . N ie należy go przekazywać innym . Lek może
zaszkodzi ć innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy nie pożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceuc ie.
Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Glimepiride Accord i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Glimepiride Accord
3. Jak stosować lek Glimepiride Accord
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Glimepiride Ac cord
6. Zawartość opakowania i i nne informacje1. Co to jest lek Glimepiride Accord i w jakim celu się go stosuje
Glimepir yd jest doustnym lekiem przeciwcukrzycow ym , należącym do grupy pochodnych
sulfonylomocznika. Glimepiryd pobudza trzustkę do wytwarz ania większej ilości insuliny, która
pomaga kontrolować stężenia cukru we krwi. Insulina obniża stężenie cukru we krwi.
Glimepiryd stosuje się w leczeniu insulino nie zależnej cukrzycy (typu 2 ) w przypadkach, w których
niefarmakologiczne metody leczenia, ta kie jak dieta, wysiłek fizyczny lub zmniejszenie masy ciała nie
powodują zmniejszenia stężenia glukozy we krwi .


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glimepiride Accord
Kiedy nie stosować leku Glimepiride Accord :
 jeśli u pacjenta stwierdzono uczul enie (nadwrażliwość) na glimepiryd , inne pochodne
sulfonylomocznika (leki obniżające stężenie cukru we krwi, np. glibenklamid) lub sulfonamidy
(leki stosowane w leczeniu zakaż eń bakteryjnych, np. sulfometoksazol) lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Glimepiride Accord
 jeśli u pacjenta występuje cukrzyca insulinozależna - typu 1 (cukrzyca występująca u osób
młodych, gdy trzustka produkuje zbyt mało insuliny, aby właściwie regulować stężenie cukru we
krwi)
 jeśli u pacjenta występuje kwasica ketonow a (ciężka dolegliwość wywołana cukrzycą oraz
wysokim stężeniem cukru we krwi, objawiająca się zmęczeniem, nudnościami, częstszym
oddawaniem moczu i sztywnością mięśni
 jeśli u pacjenta występuje śpiączka cukrzycowa (śpiączka lub utrata przytomności na skut ek
powikłań spowodowanych cukrzycą)
 jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek
 jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby

2
Jeśli u pacjenta występują którekolwiek z opisanych powyżej dolegliwości, nie należy stosowa ć leku
Glimepiride Accord . W przypadku jakichkolwiek watpliwości dotyczących stosowania leku należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku należy omówi z lekarz em lub farmaceut á, jeśli:
 pacje nt dochodzi do zdrowia po wypadku, operacji, zakażeniach ze stanem gorączkowym lub
innych rodzajach stresu. Należy o tym poinformować lekarza, gdyż może się okazać konieczna
tymczasowa zmiana leczenia.
 pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub ne rek
 Przed zastosowa niem tabletek Glimepiride Accord należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty, jeśli pacjent nie jest pewien czy powyższe informacje dotyczą jego oso by.
 Zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby czerwonych krwinek we krwi
(niedokrwistość hemolityczna) mogą wystąpić u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy
glukozo -6-fosforanowej.

Ważne informacje dotyczące hipoglikemii ( małe stężenie cukru we krwi)
Leczenie glimepirydem może prowadzić do hipoglikemii ( małe stężenie cukru w e krwi). Należy
zapoznać się z poniżej zamieszczonymi informacjami dodatkowymi dotyczącymi hipoglikemii, jej
objawów i leczenia.
Ten stan może rozwinąć się w wyniku:
 niedożywienia, pomijania lub nieregularnego przyjmowania posiłków
 zmiany diety
 przyjęcia w iększej niż zalecana ilości leku
 występowania choroby nerek
 występowania ciężkiej choroby wątroby
 w niektórych chorobach hormono -zależnych (choroby tarczycy, przysadki mózgowej i
nadnerczy)
 spożywania alkoholu, szczególnie z jednoczesnym pomijaniem posiłk ów
 jednoczesnego przyjmowania leków wchodzących w interakcje z glimepirydem (Patrz poniżej:
Lek Glimepiride Accord a inne leki)
 wykonywania intensywnych lub zbyt długich ćwiczeń fizycznych, zwłaszcza ze zmniejszonym
przyjmowani em posiłków lub przyjmowani em posiłków o mniejszej zawartości
węglowodanów.

Objawy hipoglikemii
Niektóre z objawów hipoglikemii to napady głodu, ból głowy, nudności, wymioty, znużenie, senność,
zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresywność, osłabienie koncentracji, zmniejszona czujno ść oraz
czas reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy i widzenia, niewyraźna mowa, drżenie,
częściowy niedowład, zaburzenia czucia, zawroty głowy, uczucie bezradności .
Ponadto mogą wystąpić objawy takie jak pocenie się, wilgotna skóra, niepokój, przyspieszony
lub nieregularny rytm serca, promieniujący ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna i arytmia) .
Powyższe objawy można zazwyczaj szybko zmniejszyć przez natychmiastowe podanie
zwykłego cukru (sacharozy). Sztuczne słodziki nie są skuteczne.
Jeśli objawy są ciężkie lub utrzymują się, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Lekarz
może zalecić tymczasowe zaprzestanie leczenia i zastąpić je podawaniem insuliny.
Jeśli spadek stężenia cukru we krwi utrzymuje się mogą wystąpić splątanie , deli rium, drgawki , utrata
samokontroli , płytki o ddech i spowolnienie bicia serca , utrata przytomności . Objawy towarzyszące
ciężkiej hipoglikemii mogą przypominać objawy, jakie występują podczas udaru.

Leczenie hipoglikemii:
W większości przypadków objawy hipo glikemii ustępują niezwłocznie po spożyciu cukru, np. kostki
cukru, wypicia słodzonego soku, posłodzonej herbaty.
Dlatego też zaleca się posiadanie zawsze przy sobie cukru (np. kostki cukru). Należy pamiętać, iż
sztuczne słodziki nie zwiększają stężenia cu kru we krwi. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać
się do szpitala, jeśli po spożyciu cukru objawy hipoglikemii nie ustąpią lub powrócą.

3

Badania laboratoryjne
Stężenie cukru we krwi i w moczu powinno być regularnie badane . Lekarz może zalecić także badanie
obrazu komórek krwi oraz czynności wątroby.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Glimepiride Accord u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Lek Glimepiride Accord a inne leki :
 Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio l ekach, również tych,
które wydawane są bez recepty.
Lekarz może zmienić dawkę glimepirydu w pr zypadku przyjmowania przez pacjenta innych leków,
które mogą nas ilać lub osłabiać działanie glimepirydu na stężenie cukru we krwi.

Leki mogące wpłynąć na zmniejs zenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia):
 leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (fenylbutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, salicylany i
kwas p -aminosalicylowy)
 inne leki przeciwcukrzycowe (insulina i metformina)
 steroidy anaboliczne i męskie hormony pł ciowe
 leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (np. warfaryna)
 lek i stosowan e w leczeniu otyłości (fenfluramina )
 leki stosowane w celu obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu we krwi (fibraty)
 leki stosowane w celu ograniczenia przyspieszonego rytmu serca (dyzopiramid)
 leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory konwertazy angiotensyny)
 leki stosowane w leczeniu depresji (fluoksetyna, inhibitory monoaminooksydazy)
 leki stosowane w leczeniu dny (sulfinpyrazon, allopurynol , probenecid )
 leki stosowane w leczeniu raka (cyklofosfamid, trofosfamid oraz ifosfamidy)
 leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybic ( tetracykliny, chloramfenikol,
mikonazol, flukonazol)
 lek i stosowan e w leczeniu alergii, takich jak katar sienny (trytokwalina )
 lek i stosowan e w leczeniu zaburzeń układu krążenia (pentoksyfilina )
 leki stosowane w leczeniu zakażeń układu moczowego (długo działające sulfonamidy)
 leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej u mężczyzn
 leki zwane sympatykolitykami stosowane w lecz eniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności
serca lub przero ście prostaty

Leki mogące wpłynąć na zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia):
 leki zawierające żeńskie hormony płciowe ( estrogeny i progestageny )
 leki moczopędne (diuretyki tiazydowe)
 leki stymulujące czynność tarczycy (lewotyroksyna)
 leki stosowane w leczeniu alergii i stanów zapalnych (glikokortykoidy )
 leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych (chlorpromazyna i inne pochodne
fenotiazyny )
 leki zwiększające czynność serca, stos owane w leczeniu astmy lub kataru, kaszlu i
przeziębienia, lub stosowane w ratownictwie medycznym (adrenalina i sympatykomimetyki)
 leki stosowane w celu obniżenia cholesterolu we krwi (kwas nikotynowy)
 leki stosowane długoterminowo w leczeniu zaparć
 leki s tosowane w leczeniu napadów padaczkowych (fenytoina)
 leki stosowane w leczeniu znacznie podwyższonego ciśnienia krwi lub niskiego
stężenia cukru we krwi utrzymującego się przez długi czas (diazoksyd )
 lek i stosowan e w leczeniu znacznie obniżonego stężenia cukru we krwi (glukagon)
 leki stosowane w leczeniu nerwowości i problemów z zasypianiem (barbiturany )
 leki stosowane w leczeniu infekcji, gruźlicy (ryfampicyna)
 leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi w gałce ocznej (acetazolamid)

4
Leki mog ące wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie działania glimepirydu :
 leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi lub inne leki stosowane w leczeniu
chorób serca, takie jak leki blokujące receptory beta -adrenergiczne, klonidyna, guanetydyna
oraz r ezerpina. Pod ich wpływem niektóre objawy hipoglikemii mogą ulec osłabieniu, dlatego
należy zachować ostrożność podczas ich przyjmowania.
 leki stosowane w leczeniu owrzodzeń żołądka (zwane antagonistami receptorów H 2)
Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie następujących produktów
leczniczych;
 Leki działające przeciwzakrzepowo (pochodne kumaryn, np. warfaryna).
 Kolesewelam, lek stosowany w celu obniżenia poziomu cholesterolu wpływa na wchłanianie
glimepirydu. W celu uniknięcia tej intera kcji glimepiryd należy przyjmować co najmniej 4
godziny ;przed przyjęciem kolesewelamu.

Stosowanie leku Glimepiride Accord z jedzeniem i piciem
Alkohol może zmniejszać lub zwiększać działanie leku Glimepiride Accord w sposób
nieprzewidywalny.

Ciąża i ka rmienie piersią
Ciąża
Nie zaleca się stosowania glimepirydu w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka
jest w ciąży , planuje zajść w ciążę lub podejrzewa , że jest w ciąży .
Karmienie piersią
Glimepiryd może przenikać do mleka. Nie zaleca się stosowania glimepirydu w okresie karmienia
piersią .
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Hipoglikemia ( małe stężenie cukru we krwi) lub hiperglikemia ( duże stężenie cukru we krwi) mogą
upośledzać koncentrację lub szybkość reagowania, a tym samym mogą mieć wpływ na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Należy zapytać lekarza, czy można
prowadzić samochód, jeśli:
 u pacjenta często występuje hipogl ikemia
 pacjent ma mniej lub z reguły nie odczuwa sygnałów mogących świadczyć o wystąpieniu
hipoglikemii

Lek Glimepiride Accord zawiera laktozę
Tabletki Glimepiride Accord zawierają laktozę. Jeżeli lekarz poinformuje o nietolerancji niektórych
cukrów, przed zażyciem tego produktu leczniczego pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.


3. Jak stosować lek Glimepiride Accord

Lek Glimepiride Accord należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości należy ponownie sk ontaktować się z lekarzem.
 Dawka zależy od zapotrzebowania organizmu, kondycji oraz wyników pomiar u stężenia
glukozy we krwi i moczu oraz jest ustalana przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta .
Nie na leży przekraczać zalecanej dawki . Dawka początko wa wynosi zazwyczaj 1 mg
glimepirydu na dobę. W razie potrzeby lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w odstępach
1-2 tygodniowych . Zalecana dawka maksymalna to 6 mg glimepirydu na dobę.
 Tabletkę(i) należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie nal eży żuć ani rozgryzać
 W przypadku braku wystarczającej skuteczności przeciwcukrzycowej można zastosować
terapię skojarzoną glimepirydu z insuliną lub glimepirydu z metforminą. Lekarz dobierze
dawkę poszczególnych leków indywidualnie dla każdego pacjenta.
 Zmiana masy ciała lub trybu życia mogą powodować stres pacjenta, który może wymagać
zmiany dawkowania glimepirydu, należy wi ęc poinformować o tym lekarza.

5
 Tabletki Glimepiride Accord należy przyjmować tuż przed posiłkiem lub w trakcie pierwszego
głównego p osiłku (zazwyczaj śniadania). Jeśli pacjent nie je śniadań, lek powinien przyjmować
zgodnie z rozkładem zaleconym przez lekarza. Podczas leczenia glimepirydem nie należy
omijać jakiegokolwiek posiłku w ciągu dnia.
 W przypadku wrażenia, że działanie leku je st za słabe lub za silne nie należy samemu
modyfikować dawki leku, natomiast skontaktować się z lekarzem .

Zastosowanie większej n iż zalecana dawki leku Glimepiride Accord
W przypadku zastosowania większej niż zalecana d awki tabletek Glimepiride Accord moż e wystąpić
hipoglikemia , w takim przypadku należy natychmiast dostarczyć organizmowi cukru (np. małą kostkę
cukru, słodzonego soku lub posłodzonej herbaty) oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem . W
przypadku wystąpienia hipoglikemii u dzieci, należy podać określoną ilość cukru w celu wyrównania
hipoglikemii, tak aby nie doprowadzić do hiperglikemii. Pacjentom nieprzytomnym nie należy
podawać pokarmów ani płynów.

Pacjent powinien być pod stałą opieką, ponieważ objawy hipoglikemii mogą być dłu gotrwał e. W razie
przypadkowego przyjęcia znacznie większej dawki niż zalecana (przedawkowanie) należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie udać się do najbliższego dyżurnego
oddziału szpitalnego. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą wszelkich t abletek, które zostały w
opakowaniu, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty .

Cieżkie przypadki hipoglikemii z utrat ą świadomości i uszkodzeniami uk ładu nerwowego wymagają
niezwłocznej interwencji lekarza. Ważna jest obecność drugiej osoby, która w nagłych przypadkach
poinformuje lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Glimepiride Accord
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki .

Przerwanie st osowania leku Glimepiride Accord
W przypadku wystąpienia objawów poprawy ni e należy przerywać zażywania tabletek. Należy
kontynuować przyjmow anie tabletek Glimepiride Accord , nawet jeśli samopoczucie pacjenta jest
dobre. Nie należy zaprzestawać stosowania tabletek bez omówienia tego z lekarzem.
W razie wątpliwości związanych ze s tosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Glimepiride Accord mo że powodować działania niepożądane, chociaż nie u
każdego one wystąpią.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się poniżej wymienione objawy:
 Reakcje uczuleniowe (łącznie z zapaleniem naczy ń krwionośnych, zazwyczaj z wysypką
skórną ) prowadzące do trudności w oddychaniu , obniżenia ciśnienia krwi oraz niekiedy do
wstrząsu
 Nietypowa czynność wątroby z z ażółceniem skóry i białek oczu (żółtaczka), problemy z
przepływem żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby
 Alergia (nadwrażliwość) przebiegająca ze swędzeniem skóry, wysypką, pokrzywką, zwiększoną
wrażliwością na światło . Łagodne objawy alerg iczne mogą przejść w o bjawy ciężkie
 Ciężka hipoglikemia z utrat ą przytomności, drgawkami i śpiączką.

Inne działania niepożądane ze strony glimepirydu mogą by następujące:

Rzadkie działania niepożądane ( mogą wyst ąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):
 Ma łe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 Niedokrwistość (obniżenie poziomu komórek krwi) :
płytek krwi ( krwawienie lub zwiększona skłonność do powstawania siniaków )
krwinek b iałych ( częste zakażenia )
krwinek c zerwonych (uczucie braku powietrza, bladość skó ry, osłabienie) .
Działania niepożądane ustępują zwykle po odstawieniu leku.

6

Bardzo rzadkie działania niepożądane ( mogą wyst ąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):
 Reakcje uczuleniowe (łącznie z zapaleniem naczyń krwionośnych, zazwyczaj z towarzyszącą
wysypką skórną) prowadzące do trudności w oddychaniu , obniżenia ciśnienia krwi oraz
niekiedy do wstrząsu . Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem
 Nietypowa czynność wątroby z zażółceniem skóry i białek oczu (żółtaczka), z aburzenia
przepływ u żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby. Jeśli u pacjenta wystąpią
takie objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 Nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort, wzdęcia i ból brzucha
 Małe stężenie sodu we krwi
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
 Reakcje uczuleniowe przebiegające ze swędzeniem skóry, wysypką, pokrzywką, zwiększoną
wrażliwością na światło. Łagodne objawy alergiczne mogą przejść w objawy ciężkie łącznie z
opuchnięciem i trudnościami z oddychaniem, puchnięciem ust, krtani, języka. Jeśli u pacjenta
wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 Reakcje alergiczne (nadwrażliwości) na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy
 Przemijające zaburzenia widzenia mogą wystąpić (w szczególności po rozpoczęciu leczenia),
ze względu na zmiany stężenia glukozy we krwi
 Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 Ciężkie nietypowe krwawienia lub zasinienia pod skórą


Zgłaszanie działań niepo żądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie o bjawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądan ych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}
e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzi ć więcej informacji na temat
bezpieczeństwa sto sowania leku.

5. Jak przechowywać lek Glimepiride Accord

 Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 Brak szczególnych środków ostrożności do tyczących przechowywania . Przechowywać w
oryginalnym opakowaniu. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym.
 Nie należy stos ować tabletek Glimepiride Accord po upływie terminu ważności (EXP),
zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
 Nie stosować leku Glimepiride Accord , jeśli widoczne są oznaki zepsucia.
 Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie
pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Glimepiride Accord :

Substancją czynną jest glimepiryd.
1mg: Każda tabletka zawiera 1 mg glimepirydu.
2mg: Każda tabletka zawiera 2 mg glimepirydu.
3mg: Ka żda tabletka zawiera 3 mg glimepirydu.
4mg: Każda tabletka zawiera 4 mg glimepirydu.

7
Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki : laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon (K -30),
magnezu stearynian

Barwnik:
Tabletki Glimepiride Accord , 1 mg: żelaza tlenek czerwony (E 172)
Tabletki Glimepiride Accord , 2 mg: żelaza tlenek czerwony (E 172)
Tabletki Glimepiride Accord , 3 mg: żelaza tlenek żółty (E 172 )

Jak wygląda lek Glimepiride Accord i co zawiera opakowanie

Tabletki Glimepiride Accord , 1mg: różow e, okrągłe, płaskie, niepowlekane tabletki ze skośnymi
brzegami i linią dzielącą po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Tabletki Glimepiride Accord , 2mg: jasnoróżowe , owalne, niepowlekane tabletki z linią podziału po
jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Tabletki Glimepiride Accord , 3mg: jasnożółt e, owalne, niepowlekane tabletki z linią podziału po
jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Tabletki Glimepiride Accord , 4mg: białe , owalne, niepowlekane tabletki z linią podzia łu po jednej
stronie, gładkie po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia
na równe dawki.

Tabletki Glimepiride Accord są dostępne w blistrach po 10, 30, 60, 90, 120 lub 180 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny :
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02 -677 Warszawa


W ytwórca:
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road
North Harrow, Middlesex
HA1 4HF, Wielka BrytaniaTen produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarc zego pod następującymi nazwami:

8

Data ostatniej aktualizacji ulotki:
Nazwa państwa
członkowskiego
Nazwa produktu leczniczego
Estonia Glimepiride Accord 1mg tabletid
Estonia Glimepiride Accord 2mg tabletid
Estonia Glimepiride Accord 3mg tabletid
Estonia Glimepiride Accord 4mg tabletid
Franc ja Glimepiride Accord Healthcare 1mg Comprimes
Francja Glimepiride Accord Healthcare 2mg Comprimes
Francja Glimepiri de Accord Healthcare 3mg Comprimes
Francja Glimepiride Accord Healthcare 4mg Comprimes
Niemcy Glimepiride Accord 1mg Tabletten
Niemcy Glimepiride Accord 2mg Tabletten
Niemcy Glimepiride Accord 3mg Tabletten
Niemcy Glimepiride Accord 4mg Tabletten
Irlandia Glimepiride 1mg Tablets
Irlandia Glimepiride 2mg Tablets
Irlandia Glimepiride 3mg Tablets
Irlandia Glimepiride 4mg Tablets
Włochy Glimepiride Accord Healthcare 2 mg Compresse
Włochy Glimepiride Accord Healthcare 3 mg Compresse
Włochy Glimepirid e Accord Healthcare 4 mg Compresse
Łotwa Glimepiride Accord 1mg Tabletes
Łotwa Glimepiride Accord 2mg Tabletes
Łotwa Glimepiride Accord 3mg Tabletes
Łotwa Glimepiride Accord 4mg Tabletes
Lit wa Glimepiride Accord 1mg tabletės
Litwa Glimepiride Accord 2mg tabletės
Litwa Glimepiride Accord 3mg tabletės
Litwa Glimepiride Accord 4mg tabletės
Holandia Glimepiride Accord 1mg Tabletten
Holandia Glimepiride Accord 2mg Tabletten
Holandia Glimepiride Accord 3mg Tabletten
Holandia Glimepiride Accord 4mg Ta bletten
Pol ska Glimepiride Accord
Portugal ia Glimepirida Accord 1mg Comprimidos
Portugal ia Glimepirida Accord 2mg Comprimidos
Portugal ia Glimepirida Accord 3mg Comprimidos
Portugal ia Glimepirida Accord 4mg Comprimidos
Rumunia Glimepiridă Accord 1 mg, comprimate
Rumunia Glimepiridă Accord 2 mg, comprimate
Rumunia Glimepiridă Accord 3 mg, comprimate
Rumunia Glimepiridă Accord 4 mg, comprimate
Wielka Brytania Glimepiride 1mg Tablets
Wielka Brytania Glimepiride 2mg Tablets
Wielka Brytania Glimepirid e 3mg Tablets
Wielka Brytania Glimepiride 4mg Tablets