Gliclazide Zentiva

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:30 mg
podmiot:Zentiva, k.s.
typ procedury:DCP
kod ATC:A10BB09
ważność pozwolenia:2020-01-22
numer pozwolenia:22307

Substancje czynne

Gliclazidum

Opakowania

wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991205911
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id106411
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991205928
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id106412

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gliclazide Zentiva, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Gliclazide Zentiva, 60 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Gliclazidum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastos owaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wąt pliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określ onej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić
innej osobie, nawet jeśli ob jawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej u lotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Gliclazide Zentiva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed przyjęciem leku Gliclazide Zentiva
3. Jak przyjmować lek Gliclazide Zentiva
4. Możliw e działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Gliclazide Zentiva
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Gliclazide Zentiva i w jakim celu się go stosuje

Gliclazide Zentiva jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi (jest do ustnym lekiem
przeciwcukrzycowym należącym do grupy pochodnych sulfonylomocznika).

Lek Gliclazide Zentiva jest stosowany w leczeniu pewnej postaci cukrzycy (cukrzycy typu 2) u osób
dorosłych, kiedy przestrzeganie samej diety, ćwiczenia fizyczne oraz zmni ejszenie masy ciała nie
wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi.


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Gliclazide Zentiva


Kiedy nie przyjmować leku Gliclazide Zentiva :
- jeśli pacjent ma uczulenie na gliklazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
( wymienionych w punkcie 6), inne leki z tej samej grupy (pochodne sulfonylomocznika), inne pochodne
(sulfonamidy o działaniu hipoglikemizującym);
- jeśli u pacjenta występuje cukrzyca insulinozależna (typu 1);
- jeśli u pacjen ta występują związki ketonowe i cukier w moczu (może to oznaczać, że u pacjenta
występuje kwasica ketonowa), stany przedśpiączkowe lub śpiączka cukrzycowa;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek lub wątroby;
- jeśli pacjent przyjmuje leki stosowan e w leczeniu zakażeń grzybiczych (mikonazol, patrz punkt ,,Lek
Gliclazide Zentiva a inne leki”);
- jeśli pacjentka karmi piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gliclazide Ze ntiva, należy omówić to z lekarzem.
Należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących leczenia, w celu osiągnięcia właściwego stężenia cukru
we krwi. Oznacza to, że oprócz regularnego przyjmowania tabletek, należy przestrzegać regularnego
przyjmowania pos iłków (zawierających węglowodany) w tym śniada ń, wykonywać ćwiczenia fizyczne
i , gdy jest to konieczne, zmniejszyć masę ciała.

2
Podczas leczenia gliklazydem konieczne jest regularne oznaczanie stężenia cukru we krwi (i ewentualnie
w moczu) oraz oznaczanie hemoglobiny glikowanej (HbA
1c).
Ryzyko zmniejszonego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) może być zwiększone podczas pierwszych
tygodni leczenia. Z tego względu szczególnie istotna jest dokładna kontrola lekarska.

Małe stężenie cukru we krwi (hipoglikem ia) może wystąpić, jeśli:
- pacjent przyjmuje posiłki nieregularnie lub pomija posiłki;
- pacjent nie spożywa posiłków ;
- pacjent jest niedożywiony;
- pacjent zmienia dietę;
- pacjent zwiększa aktywność fizyczną, a spożycie węglowodanów nie jest wystarczające;
- pacjent spożywa alkohol; szczególnie niebezpieczne, gdy jednocześnie pomija posiłki;
- pacjent przyjmuje w tym samym czasie inne leki lub preparaty pochodzenia naturalnego;
- pacjent przyjmuje zbyt duże dawki gliklazydu;
- u pacjenta występują pewne zaburzen ia hormonalne (zaburzenia czynności gruczołu tarczowego ,
przysadki mózgowej lub kory nadnerczy);
- czynność nerek lub wątroby jest bardzo osłabiona.

Jeśli pacjent ma małe stężenie cukru we krwi, mogą wystąpić następujące objawy:

ból głowy, silny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, zaburzenia snu, niepokój, agresywność, osłabiona
koncentracja, zmniejszona czujność i wydłużony czas reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy lub
widzenia, drżenie, zaburzenia czucia, zawroty głowy, bezsilność.

Mogą także wystąpić następujące objawy: pocenie się, wilgotna skóra, lęk, szybkie lub nieregularne bicie
serca, wysokie ciśnienie krwi, nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do
na jbli ższych okolic ciała (dławica piersiowa).

Jeśli stężenie cukru we krwi dalej się zmniejsza, może wystąpić znaczne splątanie (majaczenie), drgawki,
utrata samokontroli, płytki oddech, wolne bicie serca, pacjent może stracić przytomność .

W wię kszości przypadków objawy małego stężenia cukru we krwi znikają bardzo szybko, gdy pacjent
spożyje trochę cukru, np. tabletki z glukozą, kostki cukru, wypije słodki sok, posłodzoną herbatę.

Z tego względu należy zawsze nosić przy sobie produkty z awierające cukier (tabletki z glukozą, kostki
cukru). Należy pamiętać, że s ztuczne słodziki nie są skuteczne. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać
się do najbliższego szpitala , jeśli spożycie cukru nie pomaga lub jeśli objawy powracają.

Objawy małego stężenia cukru mogą nie wystąpić, mogą być słabo zaznaczone lub rozwijać się bardzo
powoli lub pacjent może nie być świadomy, że zmniejszyło się u niego stężenie cukru we krwi. Może się to
zdarzyć, gdy pacjent jest w podeszłym wieku i przyjmuje pewne leki (np. działające na ośrodkowy układ
nerwowy lub beta -adrenolityki).

W st resujących sytuacjach (np. wypadki, zabiegi chirurgiczne, gorączka, itd.) lekarz tymczasowo może
zmienić dotychczasowe leczenie na terapię insuliną.

Objawy dużego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) mogą wystąpić, gdy gliklazyd nie zmniejszył jeszcze
w ystarczająco stężenia cukru we krwi, jeśli pacjent nie stosował się do planu leczenia zaleconego przez
lekarza jeśli pacjent przyjmuje preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego ( Hypericum perforatum)
(patrz punkt ,,Lek Gliclazide Zentiva a inne leki”) lub w szczególnie stresujących sytuacjach. Może wystąpić
pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość w jamie ustnej, sucha, swędząca skóra, zakażenia skóry i
zmniejszona aktywność.

Jeśli wystąpią te objawy, pacjent musi skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

3
W przypadku stosowania gliklazydu w tym samym czasie z lekami należącymi do grupy antybiotyków
zwanych fluorochinolonami, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, mogą wystąpić zaburzenia stężenia
glukozy we krwi (małe i duże stężenie cukru w e krwi). W tym przypadku lekarz przypomni pacjentowi jak
ważne jest monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

Jeśli w przeszłości u kogoś z rodziny lub u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy
glukozo -6 -fosforanowej (G6PD) - (nieprawidłowe czerwone krwinki), może wystąpić zmniejszenie stężenia
hemoglobiny i rozpad czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna).

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gliclazide Zentiva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież
Gliclazide Ze ntiva nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży z powodu braku danych.

Lek Gliclazide Zentiva a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, któr e pacjent planuje przyjmować.

Działanie gliklazydu zmniejszające stężenie cukru we krwi może być nasilone, a objawy małego stężenia
cukru we krwi mogą wystąpić, kiedy jest przyjmowany jeden z następujących leków:
- inne leki stosowane w leczeniu dużego stęż enia cukru we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe,
agoniści receptora GLP -1 lub insulina);
- antybiotyki (sulfonamidy , klarytromycyna);
- leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub niewydolności serca (beta-adrenolityki,
inhibitory ACE, taki e jak kaptopryl czy enalapryl);
- leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (mikonazol, flukonazol);
- leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy (leki blokujące receptory H
2);
- leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory MAO);
- leki przeci wbólowe lub przeciwreumatyczne (fenylbutazon, ibuprofen);
- leki zawierające alkohol.

Następujące leki mogą zmniejszać działanie gliklazydu i powodować zwiększone stężenie cukru we krwi:
- leki stosowane w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna);
- leki przeciwzapalne (kortykosteroidy);
- leki stosowane w leczeniu astmy lub stosowane podczas porodu ( salbutamol podawany dożylnie ,
rytodryna, terbutalina);
- leki stosowane w leczeniu chorób piersi, ciężkich krwawień miesiączkowych i endometriozy
(danazol).
- preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego ( Hypericum perforatum)

W przypadku stosowania leku Gliclazide Zentiva w tym samym czasie z lekami należącymi do grupy
antybiotykó w zwanych fluorochinolonami mogą wystąpić zaburzenia stężenia glukozy we krwi (małe i duże
stęż enie cukru we krwi) , zwłaszcza u pacjentów w podeszł ym wieku.

Lek Gliclazide Zentiva może zwiększyć działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny).

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania innego produktu leczniczego. Jeśli
pacjent idzie do szpitala, powinien poinformować personel medyczny, że przyjmuje lek Gliclazide Zentiva .

Lek Gliclazide Zentiva z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Gliclazide Zentiva można przyjmować z jedzeniem i bezalk oholowymi napojami.

Nie zaleca się picia alkoholu, ponieważ alkohol może wpływać w nieprzewidziany sposób na kontrolę
cukrzycy.

4
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Gliclazide Zentiva w okresie ciąży. Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę lub
jest w ciąży, powinna poinformować leka rza, który może zalecić bardziej odpowiednie leczenie.

Nie wolno stosować leku Gliclazide Zentiva podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeżeli stężenie glukozy we krwi jest za małe (hipoglikemia) lub zbyt duże (hiperglikemia), lub jeżeli
wystąpią zaburzenia widzenia w wyniku nieprawidłowego stężenia cukru we krwi, zdolność koncentracji
albo reakcji może być zaburzona.

Należy pamiętać, że pacjent może stanowić zagrożenie dla siebie lub innych osób (np. podczas prowadzenia
samochodu lub obsługi wania maszyn).
Należy zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdu:
- jeżeli małe stężenie cukru (hipoglikemia) występuje często;
- jeżeli objawy małego stężenia cukru (hip oglikemii) mają niewielk ie nasi lenie lub nie występują w ogóle .

Gliclazide Zentiva zwiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem przed przyjęc iem leku.


3. Jak przyjmować lek Gliclazide Zentiva

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceut y.

Dawkę ustala lekarz, w zależności od stężeni a cukru we krwi i w moczu.

Wszelkie zmiany związane z czynnikami zewnętrznymi (np. zmniejszenie masy ciała, zmiana stylu życia,
stres) lub poprawa kontroli stężenia cukru we krwi mogą wymagać zmiany daw kowania gliklazydu.

Zalecana dawka dobowa wynosi od jednej do czterech tabletek (maksymalnie 120 mg), przyjmowanych
jednorazowo w czasie śniadania. Dawka zależy od odpowiedzi organizmu na leczenie.

W leczeniu skojarzonym lekiem Gliclazide Zentiva z metforminą, inhibitorem alfa -glukozydazy,
tiazolidynedionem, inhibitorem peptydazy dipeptydylowej IV, agonistą receptora GLP -1 lub insuliną
właściwa dawka każdego leku zostanie indywidualnie dobrana przez lekarza.

Jeśli pacjent zauważy, że stężenia cukru we krwi są duże, chociaż pacjent przyjmuje lek jak prze pisano,
powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Droga i sposób podania
Podanie doustne.

Połknąć tabletkę w całości .
Połknąć połowę tabletki lub całą (e) tabletkę(i) jednorazowo * Nie żuć ich ani nie rozkruszać.
Tabletkę(i) należy popić szklanką wody w czasie śniadania (najlepiej codziennie o tej samej porze). Zawsze
należy zjeść posiłek po przyjęciu tabletki(ek).
* dotyczy tylko tabletek w dawce 60 mg. Gliclazide Zentiva, 60 mg , tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
można podzielić na równe dawki.

5
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Gliclazide Zentiva
W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się
do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania są objawami małego stężenia cukru we kr wi
(hipoglikemii) i zostały opisane w punkcie 2. W takich sytuacjach może pomóc zjedzenie cukru (4 do
6 kostek) lub wypicie słodkiego napoju, a następnie zjedzenie przekąski lub posiłku. Jeżeli pacjent jest
nieprzytomny, należy natychmiast poinformować lek arza oraz wezwać pogotowie ratunkowe. Tak samo
należy postąpić, jeśli ktoś, np. dziecko, przyjął ten lek przypadkowo. Nieprzytomnym pacjentom nie wolno
podawać jedzenia lub napojów.

Pacjent powinien mieć pewność, że w razie nagłej sytuacji zawsze będzie k toś, kto wezwie lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku Gliclazide Zentiva
Ważne jest codzienne przyjmowanie leku, ponieważ regularnie stosowany lek działa lepiej. Jednakże jeśli
pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Gliclazide Zentiva, następną dawkę powinien pr zyjąć o zwykłej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki .

Przerwanie przyjmowania leku Gliclazide Zentiva
Ponieważ leczenie cukrzycy trwa zwykle przez całe życie, należy skonsultować się z lekarzem przed
przerwaniem stosowania tego leku. Przerwanie leczenia może spowodować zwiększenie stężenia cukru we
krwi (hiperglikemię), co zwiększa ryzyko powikłań cukrzycy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem t ego leku należy zwrócić się do
lekarz a lub farmaceuty .


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej obserwowanym objawem jest małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Objawy
przedmiotowe i podmiotowe opisane są w pod punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcje 2.
„Informacje ważne przed przyjęciem leku Gliclazide Zentiva”.

Jeśli objawy te zostaną pozostawione bez leczenia, mogą spowodować senność, utratę przytomności lub
śpiączkę. J eśli występujące zmniejszenie stężenia cukru we krwi jest znaczne lub przedłuża się, nawet jeśli
jest tymczasowo kontrolowane przez podanie cukru, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia krwi

Odnotowano zmniejszenie liczby krwinek we krwi (np. płytek krwi, czerwonych i białych krwinek) , co może
spowodować :
- bladość;
- przedłużone krwawienie;
- siniaki;
- ból gardła ;
- gorączkę.
Objawy te zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia wątroby

Obserwowano pojedyncze przypadki zaburz eń czynności wątroby, które mogą powodować zażółcenie skóry
i oczu. W razie wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Objawy
zazwyczaj ustępują po odstawieniu leku. Lekarz zadecyduje, kiedy przerwać leczenie.

6
Zaburzenia skóry

Obserwowano reakcje skórne, takie jak :
- wysypka;
- zaczerwienienie;
- świąd;
- pokrzywka;
- obrzęk naczynioruchowy (szybkie puchnięcie tkanek, takich jak : powieki, twarz, wargi, jama ustna,
język lub gardło, co może powodować trudności w oddychaniu). Wysypka może rozw ijać się do
rozległych zmian w postaci pęcherzy lub prowadzić do łuszczenia skóry ;
- wyjątkowo zgłaszano oznaki ciężkic h reakcji nadwrażliwości (ang. drug rash with eosinophilia and
systemic symptoms – DRESS): początkowo jako objawy grypopodobne i wysypka na twarzy a następnie
wysypka obejmująca większe partie ciała z wysoką temperaturą.

Zaburzenia pokarmowe
- bóle brzucha lub uczucie dyskomfortu ;
- nudności lub wymioty;
- niestrawność;
- biegunka;
- zaparcia.
Objawy te można zmniejszyć stosując lek Gliclazide Zentiva razem z posiłkiem , jak zalecano. Patrz punkt 3.
„Jak przyjmować lek Gliclazide Zentiva”.

Zaburzenia oka
Może wystąpić zaburzone widzenie, zwłaszcza na początku leczenia. To działanie niepożądane związane jest
ze zmianami stężenia cukru we krwi

Tak jak po przyjęciu innych pochodnych sulfonylomocznika obserwowano następujące zdarzenia
niepożądane: przypadki znacznych zmian liczby krwinek i alergiczne zapalenie ściany naczyń
krwionośnych, zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia), objawy zaburzenia czynności wątroby
(np. żółtaczka), które w większości przypadków ustąpiły po odstawieniu pochodnych sulfonylomocznika,
niemniej jednak w pojedynczych przypadkach mogące prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności
wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądany ch
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Ni epożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Al. Jerozolimskie 181 C
02 - 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
E -mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Gliclazide Zentiva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

7
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gliclazide Zentiva
- Substancją czynną leku jest gliklazyd.
Gliclazide Zentiva, 30 mg: Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu .
Gliclazide Zentiva, 60 mg: Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 60 mg gliklazydu .

- Pozostałe składniki to:
Wewnątrzgranularne: laktoza jednowodna, hypr omeloza (HPMC K100 LV), hypromeloza (HPMC K4M
CR).
Zewnątrzgranularne: hypr omeloza (HPMC K100 LV), hypr omeloza (HPMC K4M CR), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Gliclazide Zentiva i co zawiera opakowanie

Gliclazide Zentiva, 30 mg: Biała, dwustronnie wypukła tabletka w kształcie kapsułki, z wytłoczonym
napisem "GLI 30" po jednej stronie i gładka po drugiej stronie, o wymiarach 10,0 mm x 4,5 mm.
Gliclazide Zentiva, 60 mg: Biała dwustronnie wypukł a, owalna tabletka, z symbolami "GLI" i "60" po obu
stronach przerwy linii podziału, po obu stronach tabletki o wymiarach 15,0 mm x 7,0 mm. Tabletka 60 mg
może być podzielona na dwie równe dawki.

Gliclazide Zentiva, 60 mg , tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu można podzielić na równe dawki.

Gliclazide Zen tiva, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu są dostępne w opakowaniu zawierającym
20 lub 60 tabletek.
Gliclazide Zentiva , 60 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu są dostępne w opakowaniu zawierającym
30 lub 90 tabletek .

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Mĕcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

Wytwórca/ Importer
S.C Zentiva S.A.
B -dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3
032266 Bukareszt , Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:

Zentiva Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00- 203 Warszawa
t el: +48 22 375 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2019