Fungiderm 0,005 g/ml roztwór dla koni, lisów, psów, kotów, świnek morskich, myszy, szczurów i królików

-

Szczegółowe informacje

moc:0,005 g/ml
typ procedury:NAR
kod ATC:QD01AC01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:0767

Substancje czynne

Clotrimazolum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka PE 100 ml
kodEAN5909991275013
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id115652
wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 100 ml
kodEAN5909997021676
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id41068

B.ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA
Fungiderm , 0,005 g/ml, roztwór na skórę dla koni, lisów, psów, kotów, świnek morskich,
myszy, szczurów i królików.

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO OR AZ WYTWÓRCY
ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny :
Biowet Drwalew sp z o.o.
ul. Grójecka 6, 05 -651 Drwalew

W ytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego
Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 6, 05 -651 Drwalew


2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Fungiderm , 0,005 g/ml roztwór na skórę dla koni, lisów, psów, kotów, świnek morskich, myszy,
szczurów i królików.


3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ ( -CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1ml produktu zawiera:
Substancja czynna:
Klotrymazol 0,005 g


4. WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie grzybic skórnych wywołanych przez wrażliwe na działanie klotrymazolu grzyby
chorobotwórcze z rodzaju Microsporum – Microsporum canis , Microsporum gypseum,
Microsporum equinum, z rodzaju Trichophyton – Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton
mentagrophytes var. quinckeanum, Trichophyton equinum, drożdzaki – Candida spp.
(najczęściej Candida albicans ), Malassezia pachydermatis, Malasse zia globosa, Aspergillus
spp. (najczęściej Aspergillus fumigatus ).
Leczenie zakażeń skóry (pierwotnych i wtórnych) wywołanych przez wrażliwe na klotrimazol
bakterie: Gram -dodatnie: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes; Gram - ujemne:
Proteus vulga ris, Salmonella spp..5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję
pomocniczą.


6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podrażnienie skóry objawiające się zaczerwienieniem, obrzękiem oraz świądem.
U mięsoż ernych może wystąpić utrata łaknienia, nudności, wymioty. Przy wydłużonym
stosowaniu może wystąpić u psów i kotów świąd, wyłysienia, ścieńczenie i suchość włosów.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu
jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce ( w tym również objawów u
człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii,
podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Pro duktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej
http://www.urpl.gov.pl ( Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).


7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koń, lis, pies, kot, świnka morska, mysz, szczur, królik.


8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA ( -I) I SPOSÓB PODANIA

Na chorobowo zmienione miejsca skóry rozpylać roztwór 3 -5 krotnie w odstępach 8 -10
dniowych jeden raz dziennie.
Lek należy stosować jeszcze przez okres 7 dni codziennie, raz dziennie, ponieważ w przypadku
grzybic skóry nosicielstwo spor może utrzymywać się jeszcze przez okres kilku miesięcy i
prowadzić do nawrotów choroby.
Aby potwierdzić całkowite wyleczenie grzybicy wskazane jest po zakończeniu leczenia
wykonać badania mykologiczne.
Lek należy rozpylać z o dległości 10 -25 cm tak aby miejsca chorobowo zmienione pokryte były
roztworem Fungidermu (wilgotne), nie należy wcierać produktu. Uszkodzoną skórę należy
oczyścić.


9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak.


10. OKRES KARENCJI

Lisy, psy, koty, śwink i morskie, myszy, szczury – nie dotyczy.
Nie stosować u koni których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.
Nie stosować u królików, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.
Konie poddane leczeniu produktem muszą zostać określone ja ko nieprzeznaczone do spożycia
przez ludzi w książce leczenia zwierząt oraz w dokumencie identyfikacyjnym (paszporcie)
towarzyszącym zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych.


11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności
podanego na etykiecie.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowani a bezpośredniego: 60 dni


12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania :
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt :

Nie zaleca się stosowania produktu w okolicach oczu oraz na uszkodzoną skórę, w związku z
możliwym podrażnieniem, ze względu na wysoką zawartość alkoholu etylowego w produkcie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom :
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać os obistej odzieży
ochronnej i sprzętu ochronnego tj. rękawic, masek i okularów. W przypadku dostania się
produktu w okolice lub do oka, natychmiast przemyć wodą. Osoby o znanej nadwrażliwości na
klotrymazol powinny unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.

Ciąża :
Może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja :
Może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji :
Przez skórę wchłania się słabo. Jednakże przy miejscowym stosowaniu klotrymazolu należy
mi eć na względzie pośredni wpływ na metabolizm podawanych jednocześnie z nim leków.
Wchłaniany przez skórę powoduje wzrost aktywności układu monooksygenazy wątrobowej,
przez co może wpływać na szybkość metabolizmu innych substancji leczniczych. Zwiększenie
aktywności monooksygenazy i cytochromu C -450 może spowodować skrócenie okresu
półtrwania takich leków jak: spironolakton, lidokaina, propranolol, paracetamol.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy,
odtrutki) :
Pr zedawkowanie może wystąpić po przypadkowym podaniu doustnym. Wówczas obserwowane
są objawy zatrucia tj. wymioty, biegunka, bóle brzucha. Towarzyszyć może temu żółtaczka
cholestatyczna z wyraźnym wzrostem aktywności fosfatazy zasadowej. W przypadku zatrucia
należy zastosować płukanie żołądka z wodą i węglem aktywnym.
LD 50 dla myszy i szczurów wynosi 700 do 932 mg/kg m.c., dla królików powyżej 1000 mg/kg
m.c., a dla psów powyżej 2000 mg/kg m.c.. U szczurów doustne stosowanie klotrymazolu przez
13 tygodni powo dowało zwiększenie masy wątroby, rozrost hepatocytów, wzrost aktywności
fosfatazy zasadowej i aminotransferazy alaninowej. Jednorazowe i wielokrotne stosowanie
klotrymazolu u szczurów na skórę nie wykazało działań niepożądanych.
U psów po 26 tygodniach sto sowania doustnego klotrymazolu w dawce 150 mg/kg m.c.
stwierdzono wzrost masy nadnerczy i podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.
Zastosowanie klotrymazolu u psów codziennie przez 28 dni miejscowo nie powodowało
żadnych działań niepożądanych.

Niezgod ności farmaceutyczne :
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego
weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.


13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUK TU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą
ochronę śr odowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.15. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego,
należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:
Butelka szklana (szkło sodowo -wapniowe) i butelki PE zawierające 100 ml produktu
zaopatrzone w rozpylacz, nasadkę i etykietę.