Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Forlax 10 g

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:10 g
podmiot:Ipsen Pharma
typ procedury:MRP
kod ATC:A06AD15
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:11783

Substancje czynne

Macrogolum

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909990337606
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id28730
wielkosc20
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909990337644
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id28731
wielkosc50
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909990337651
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id28732
wielkosc100
jednostkaWielkoscisasz.
kodEAN5909990615469
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id34300

ULOTKA D LA PACJE NTA: I NFORMACJA D LA U ŻYTKO WNI KA

FORLAX 10 g, proszek do sporz ądzania roztworu do ustnego
Macrogolum 4000

Nale ży prz ecz yta ć uwa żnie ca łą ulotk ę, poniewa ż zawiera ona inform acje wa żne dla pacjenta .
Lek ten jest dost ępny bez recepty . Aby jednak uz yska ć najlepszy wynik leczenia, nale ży z ażywa ć lek
Forlax 10 g o stro żnie.
- Nale ży zachowa ć tę ulotk ę, aby w razie potrzeby m óc ją ponownie przeczy tać.
- Nale ży z wrócić si ę do far maceuty , je śli p otrzebna jest rada lub do datkowa informacja.
- Jeśli objawy nasil ą si ę lub nie ust ąpią, nale ży skontak towa ć si ę z lekarzem .
Jeśli nasili si ę któr ykolwiek z objawów niepo żądany ch lub w ystąpią jakiekolwiek objawy niepo żądane
niewy mienione w ulotce, nale ży powie dzie ć o ty m lekarzowi lub farm aceucie.

Spis tre ści ulotki:
1. Co to jest lek Forlax 10 g i w jakim celu się go stosuje
2. Inform acje wa żne przed przy jęciem leku Forlax 10 g
3. Jak przy jm owa ć lek Forlax 10 g
4. Mo żliwe dzia łania niepo żądane
5. Jak przechowy wać lek Forl ax 10 g
6. Inne inform acje

1. CO TO JEST LEK FORL AX 10 g I W JAKIM CELU SI Ę GO STO SUJE

Forlax 10 g n ależy do grupy leków zwany ch lekam i pr zeczy szc zaj ący mi o dzia łaniu osm otyczny m.
Forlax 10 g z większa ilo ść wody w stolcu, co pom ag a przezwy ciężyć pro blem y zwi ązane ze zby t
woln ą prac ą jelit. Forlax 10 g nie wch łania si ę do kr wiobiegu i n ie ulega rozk ładowi w organizm ie.

Forlax 10 g je st stosowany w objawowym leczeniu zapar ć u doros łych i u dzieci w wieku od 8 lat.

Lek ma posta ć proszku, kt óry nale ży ro zpu ścić w szk lance wody (co najm niej 5 0 m l) i wy pić. Aby lek
zadzia łał potrzeba zwy kle 24 d o 48 go dzin.

Leczenie zap arcia z a pomoc ą leków po winno stano wić jedy nie u zupe łnienie zdrowego st ylu życia i
diety.

2. INFORMACJE WA ŻNE PRZE D P RZYJ ĘCIEM LEKU F ORL AX 10 g

Kiedy nie pr zyjmowa ć leku Forlax 10 g
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwra żliwo ść) na makro gol (gli kol po liety len owy ) lub kt órykolwiek z
pozosta łyc h składników, w ymienion ych w punkcie 6 „ Inne inform acje”.
• jeśli u pacjenta wy stępuje choroba taka j ak ci ężka choroba jelit:
- choroba zapalna jelit (taka, jak wrzodziej ące zapalenie jelita grubego, Choroba L eśniowskiego-
Crohna)
- perforacja przewodu pokar mowego lub r yzyko w ystąpienia perforacji przewodu p okarm owego
- niedro żno ść jelit lub podej rzenie niedro żno ści jelit
- ból brzucha o nieustalonej przy czynie

Nie nale ży prz yjm owa ć tego leku gd y wy stąpi kt órykolwiek z wy żej wy mienio ny ch objawów. W
razie w ątpliwo ści, przed przy jęciem leku nale ży sko ntaktowa ć si ę z le ka rzem lub fa rm aceutą.

Kiedy z achowa ć sz czególn ą ostro żno ść stosuj ąc lek Forlax 1 0 g
Bardzo rzadko zg łaszano wy stępowanie reakcji al ergiczny ch, obej mujący ch wy sypk ę i obrz ęk twar zy
po prz yjęciu produ któw zawieraj ący ch makrogol (glikol poliet ylen owy) u doros łyc h. Z głaszano
pojedy ncze reakcje alergi czne, które prowadzi ły do om dlenia lub zapa ści oraz powodowa ły og ólnie
1

złe sam opoczucie. W przypadku w ystąpienia takich objawów nale ży zaprzest ać przy jm owania leku
iegunkę, przed jego p rzy jęcie m nale ży skonsul towa ć si ę

• owania diuret yków (leków m oczop ędn ych) l ub w prz ypadk u osób w p odesz łym wieku,
ąpić zwi ększone r yzyko ni skiego st ężen ia sodu (soli) lub p otasu we
i lub farmaceucie o wszy stkich prz yjm owany ch aktua lnie lub ostatnio
wydawane s ą bez rec epty .
piersią.
ą, na leży po radzi ć si ę lekarza lub
elkie ilo ści cukru zw anego sorbitole m,
tóry jest przekszta łcany do fruktoz y. Z powodu zawarto ści dwutlenku siarki Fo rlax 10 g m oże rzadk o
orlax 10 g m oże by ć jed nak stosowany u osó b z cu krzy cą lub b ędący ch na diecie bezgalakt ozowej.
orlax 10 g n ależy zawsz e przy jm owa ć zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z t ą ulotk ą. W razie
ć si ę z l ekarze m lub fa rmaceut ą.
sa szetki nale ży r ozpuścić w szklance wody (co najm niej 50 m l) bezpo średnio przed
, nast ępnie wy pić przy go towany ro ztwó r.
• cy .
trzegania zdrowego tr ybu życia oraz zalec eń dietety czny ch.
nasilenia objawów lub w prz ypadku
Forlax 10 g i niezw łocznie zwróci ć si ę do lekarza.

Poniewa ż lek ten m oże czasam i powodowa ć b
z lekarze m lub far maceut ą w przy pad ku:
upo śledzonej funkcji wątrob y lu b nerek,
przy jm
poniewa ż mo że u nich wy st
krwi.

Prz yjmowan ie innych leków

Należy powiedzie ć lekarzo w
lekach, równie ż ty ch, k tóre

Ci ąż a i karmienie piersi ą

Forlax m oże by ć stosowany w okresie ci ąży i karm ien ia
Jeśli pacjentk a jest w ci ąży, stara si ę za jść w ci ążę lub karm i piersi
far maceuty pr zed zastosowaniem jakieg okolwiek leku.

Wa żne informacje o niek tórych sk ładnikach leku Forlax 10 g

W przy pad ku stwierdzen ia nietolerancji niektór ych cukrów (sorbitol) prze d prz yjęciem tego leku
nale ży skonsultowa ć si ę z lekarzem . L ek ten zawiera niewi
k
powodowa ć ci ężkie reakcj e nadwra żliwo ści i skurcz oskrzeli.

F


3. JAK PRZ YJM OWA Ć LEK FORLAX 10 g

F
wątpliwo ści nale ży skontak towa

Doro śli i dz ieci powy żej 8 lat

Przeciętna da wka to jedna - dwie sasz etki na dob ę, pr zy jm owane n ajlepiej w postaci jednej dawki
rano.

Dawka dobowa zależy od uzy skanego efektu i w ynos i od jednej sa szetki co drugi dzie ń (szcz ególnie u
dzieci) do ma ksy malnie dwóch saszet ek na dob ę.

Zawartość
spo życiem

Uwaga:
• Dzia łanie lek u Forlax 10 g pojawia si ę w ci ągu 24-4 8 go dzin po podaniu.
U dzieci okres stosowania leku Forlax 1 0 g nie powin ien przekracza ć 3 miesi ę
• Poprawa pery stalt yki uz yskana po stosowaniu leku Forlax 10 g m oże by ć u trzy mana pod
warunkiem przes
• Nale ży poinf orm owa ć lek arza lub far maceut ę, gdy d ojdzie do
braku po prawy.

2

Prz yjęcie wi ększ ej ni ż zalecana dawki leku Forlax 10 g

iu leku lub zmniejszeniu jego dawki.
przypadku ci ężkiej biegunki l ub w ymiotów nale ży jak najszy bci ej skontaktow ać si ę z lekarzem ,
egające utracie soli (elekt rolitów), tow arzy szącej utr acie
łynów.
Forlax 10 g
ależy jak najszy bciej przy jąć nast ępn ą dawk ę, ale nie nale ży stosowa ć dawki podwójn ej w celu
ŻLI W E DZ IAŁAN IA NIEP OŻĄ DANE
ak każdy lek , lek Forlax 1 0 g m oże powodowa ć dzia łania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego o ne
trwaj ą długo, obejm ują:
d
zęsto (doty czą 1-10 na 100 osób stos ujących lek)
kże powodowa ć bolesno ść wokó ł od by tu
iezbyt cz ęsto (dotycz ą 1-10 na 100 0 o sób stosuj ących lek)
mioty
ę zą 1-10 na 100 osób stos ujących lek)
Ból brzucha i wzd ęcia
e 1-10 na 100 0 o sób stosuj ących lek)
Wy mioty
Ba jalnie są to
oważne d ziałania niepo żą dane
lergicznej takie jak wy sypka, p okrz ywka, obrz ęk, obrz ęk twarzy (w postaci

zęsto ść niez nana
Jeśli nasili si ę któr ykolwiek z objawów niepo żądany ch lub w ystąpią jakiekolwiek objawy niepo żądane
niewy mienione w ulotce, nale ży powie dzie ć o ty m lekarzowi lub farm aceucie.


Przy jęcie zbyt du żej dawki leku Forlax 10 g m oże spowodowa ć biegunk ę, która zwy kle ust ępuje po
odstawien
W
gd yż konieczne m oże by ć leczenie zapobi
p

Pomini ęcie p rzyjęcia leku

N
uzupe łnienia pom ini ętej.


4. M O

J
wy stąpią.
Dzia łania nie pożądane, któ re s ą zw ykle łagodne i nie

U zieci
C
• Ból brzucha
• Biegunka, kt óra może ta

N
• Nudno ści lub wy
• Wzd ęcia

Cz ęsto ść niez nana
• Reakcje alerg iczne (nadwr ażliwo ść)

U doros łych:
Czsto (doty c

• Nudno ści
• Biegunka

Nizbyt cz ęsto (dotycz ą

• Nag ła potrzeba udania si ę do toalety
• Nietrzy manie stolca

rdzo rz adko (dotycz ą mniej ni ż 1 na 10 000 osó b stosuj ących lek) ale potenc
p
• Objawy reakcji a
obrz ęku Quin ckego) z obrz ękiem górnej i (lub) d olnej wargi i (lub) policzków
C
• Niedobór sod u we krwi, ni edobór p otasu we krwi, mo żliwo ść odwodnienia spo wodowana ci ężką
biegunk ą, szczególnie u os ób w podesz łym wieku.

3

5. JAK PRZ ECHOWYWA Ć LEK FORLAX 10 g

Przechowy wać w m iejscu niedost ępn ym i niewidoczny m dla dzieci.

Nie stosowa ć leku Forlax 10 g, po u pływie term inu wa żno ści zam ieszczonego na pude łku . Termin
wa żno ści ozn acza ost atni dzie ń danego miesi ąca.

Brak szc zególny ch środk ów ostro żno ści dot yczący ch przechowy wania leku Forla x 10 g.

Leków nie nale ży w yrzucać do kanalizacji ani dom owy ch p ojem ników na od padki. Nale ży z apytać
far maceut ę co zrobi ć z lekam i, które nie s ą ju ż potrzebne. Takie po stępowanie pom oże chroni ć
środowisko.


6. INNE INF ORMACJE

Co z awiera lek Forlax 10 g

Substancj ą czynn ą leku jest makrogol 40 00 – 10, 00 g w ka żdej sas zetce.

Ponadto lek z awiera:
sacharyn ę sodow ą (E954), arom at pom arańczowo-grejpf rutowy [ olejki: p omarańczowy i
grejpfrutow y, skoncentrowany sok pom arańczowy, cytral, aldehyd octowy, linalol, etylu
ma ślan, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-heksenol, m altodekstryna, gum a arabska,
sorbitol, butylowany hydroksyanizol (E320) oraz dwutlenek siarki (E220)].

Jak wygl ąda lek Forlax 1 0 g i co z awiera opakowa nie

Forlax 10 g je st prawie bia łym proszkiem o zapachu i sm aku pomara ńczowo-grejpfrutow ym, z
którego przyg otowuje się doustn y roztwór.

Forlax 10 g je st dost ępn y w opakowaniach zawieraj ący ch 10, 20, 50 lub 100 sasze tek z proszkiem .
Nie ws zy stkie wielko ści opakowa ń mu szą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odp owied zialny i wytwórca
Podmiot odp owied zialny
Ipsen Phar ma
65 Quai Georges Gorse
92100 Boul ogne Billancourt
Francja
Wytwórca
Beaufour Ipsen Industrie
Rue Ethe Virton
2810 0 Dreux, Francja

Ten lek zosta ł dopuszczony do obrot u w krajach Un ii Europejskie j pod nast ępuj ący mi nazw ami:
Forlax 10 g - Austria, Belg ia, Republika Czeska, Esto nia, Francja, Holandia, Litwa, Luxe mburg,
Łotwa, Polska, Portugalia, Słowacja
Dulcolax M Balance – Ni emcy
Tanilas 10 g - Grecja
Idrolax – Irla ndia
Paxabel 10 g – W łoch y
Dulcobalance – Wielka Bry tania

W celu u zyskania bardz iej s zczegó łowych inform acji nale ży z wróci ć si ę do prz edstawiciela
podmiotu odpowied zialnego na terenie Polski:
4

Ipsen Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Paw ła II 29
00-867 Warszawa
tel. 22 6 53 6 8 00
fax: 22 6 53 68 22
Data z atwierdzenia ulotki:
5