Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Fluoxetine Vitama

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:20 mg
podmiot:VITAMA S.A.
typ procedury:DCP
kod ATC:N06AB03
ważność pozwolenia:2017-12-07
numer pozwolenia:22216

Substancje czynne

Fluoxetini hydrochloridum

Opakowania

wielkosc5
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991201418
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105730
wielkosc7
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991201401
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105729
wielkosc10
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991201364
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105725
wielkosc14
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991201371
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105726
wielkosc20
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991201326
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105721
wielkosc28
jednostkaWielkoscikaps. w blistrze
kodEAN5909991201395
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105728
wielkosc28
jednostkaWielkoscikaps. w butelce
kodEAN5909991201340
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105723
wielkosc30
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991201333
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105722
wielkosc56
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991201357
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105724
wielkosc60
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991201425
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105731
wielkosc500
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991201388
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id105727

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Fluoxetine Vitama , 20 mg, kapsułki, twarde
Fluoxetinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Fluoxetine Vitama i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluoxetine Vitama
3. Jak stosować lek Fluoxetine Vitama
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Fluoxetine Vitama
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Fluoxetine Vitama i w jakim celu się go stosuje
Lek Fluoxetine Vitama zawiera fluoksetynę, która jest jedną z substancji należących do grupy leków
przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
(ang. SSRI).
Lek ten jest stosowany w leczeniu następujących stanów:
Pacjenci dorośli:
· Epizody dużej depresji
· Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
· Bulimia (żarłoczność psychiczna): lek Fluoxetine Vitama jest stosowany wraz z psychoterapią
do leczenia przymusu objadania się i wymiotowania.
Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej:
· Epizody depresji o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, gdy objawy depresji nie ustępują
po 4- 6 sesjach psychoterapii. U dzieci i osób młodych z depresją o nasileniu od umiarkowanego
do ciężkiego lek Fluoxetine Vitama można stosować tylko w połączeniu z jednoczesną terapią
psychologiczną.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluoxetine Vitama
Kiedy nie stosować leku Fluoxetine Vitama
· jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6). Jeśli wystąpi wysypka lub inna reakcja alergiczna (jak
swędzenie, obrzęk ust lub twarzy albo skrócony oddech), należy bezzwłocznie przerwać
przyjmowanie kapsułek i skontaktować się z lekarzem.
· jeśli pacjent przyjmuje inne leki , znane jako nieodwracalne, nieselektywne inhibitory
monoaminooksydazy (np. iproniazyd).
· jeśli pacjent przyjmuje metoprolol (stosowany w leczeniu chorób serca).
1

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Fluoxetine Vitama należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli u pacjenta występują:
· padaczka lub drgawki. Jeśli pacjent ma drgawki lub zwiększa się częstość drgawek, należy
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Może wystąpić potrzeba odstawienia leku
Fluoxetine Vitama
· mania występująca obecnie lub w przeszłości. Jeżeli wystąpi epizod manii, należy bezzwłocznie
skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne odstawienie leku
Fluoxetine Vitama
· cukrzyca (lekarz może dostosować dawkę insuliny lub innego leku przeciwcukrzycowego)
· problemy z wątrobą (lekarz może dostosować dawkę)
· problemy z sercem
· niskie tętno spoczynkowe i (lub) jeśli wiadomo, że pacjent ma niedobór soli w wyniku ciężkiej
biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych (diuretyków)
· jaskra (podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe w oku)
· trwające leczenie diuretykami (leki moczopędne), zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku
· trwające leczenie elektrowstrząsami (ECT)
· zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie lub występowanie siniaków, lub nieprawidłowe
krwawienie
· trwające leczenie lekami rozrzedzającymi krew (patrz „Lek Fluoxetine Vitama a inne leki”)
· trwające leczenie tamoksyfenem (stosowanym w leczeniu raka piersi) ( patrz „Lek
Fluoxetine Vitama a inne leki” )
· niepokój wraz z koniecznością poruszania się, często połączoną z niemożnością siedzenia
lub ustania w miejscu (akatyzja). Zwiększenie dawki leku FluoxetineVitama może nasilić
powyższe objawy
· gorączka, sztywność mięśni lub drżenie, zmiany stanu psychicznego, takie jak: splątanie,
drażliwość lub skrajne pobudzenie, co może świadczyć o tzw. zespole serotoninowym
lub złośliwym zespole neuroleptycznym. Choć stany te występują rzadko to mogą zagrażać
życiu, należy wówczas bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem , ponieważ może być
konieczne odstawienie leku Fluoxetine Vitama
· jeżeli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inne leki zwane
nieodwracalnymi, nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (patrz „Lek
Fluoxetine Vitama a inne leki”).
Myśli samobójcze lub nasilenie depresji lub niepokoju
U pacjentów z depresją i (lub) stanami lękowymi mogą wystąpić niekiedy myśli o samookaleczeniu się
lub samobójstwie. Taki stan może się nasilać, kiedy pacjent pierwszy raz stosuje leki
przeciwdepresyjne i może utrzymywać się dopóki lek nie zacznie w pełni działać, co zwykle następuje
po dwóch tygodniach leczenia, choć czasami później.
Myśli takie zdarzają się częściej u pacjentów, którzy:
- Mieli już wcześniej myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu się.
- Pacjent jest młodym dorosłym. Dane pochodzące z badań klinicznych pokazują, że ryzyko
zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, które
były leczone lekami przeciwdepresyjnymi, jest większe.
Jeśli u pacjenta wystąpi chęć samookaleczenia się lub myśli samobójcze, należy natychmiast zgłosić
się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala .
Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub bliskich przyjaciół o tym, że pacjent
choruje na depresję lub cierpi z powodu nerwicy lękowej i poprosić ich o przeczytanie tej ulotki.
Pacjent może poprosić ich o poinformowanie go, jeśli stwierdzą, że objawy depresji lub niepokoju
nasiliły się albo jeśli martwią się zmianami w jego zachowaniu.
2

Dzieci i młodzież (w wieku od 8 do 18 lat):
· U pacjentów poniżej 18 roku życia występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich
jak: próba samobójcza, myśli samobójcze i wrogość (głównie agresja, bunt i złość) w związku
ze stosowaniem tej klasy leków. Lek Fluoxetine Vitama może być stosowany u dzieci
i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat do leczenia umiarkowanych lub ciężkich epizodów depresji
(w skojarzeniu z terapią psychologiczną), ale nie do leczenia innych chorób.
· Dodatkowo, niewiele dostępnych jest informacji na temat długoterminowego bezpieczeństwa
stosowania fluoksetyny w tej grupie wiekowej, w odniesieniu do wzrostu, dojrzewania, rozwoju
psychicznego, emocjonalnego i zachowania. Mimo to, lekarz prowadzący może przepisać lek
Fluoxetine Vitama pacjentom poniżej 18 roku życia do leczenia umiarkowanych do ciężkich
epizodów depresji, w kombinacji z terapią psychologiczną, gdy zadecyduje, że jest to
w najlepszym interesie pacjenta. Jeżeli lekarz prowadzący zapisał fluoksetynę pacjentowi
poniżej 18 roku życia, a budzi to wątpliwości, należy skontaktować się z danym lekarzem.
W przypadku rozwoju lub nasilenia się wyżej wymienionych objawów u pacjenta poniżej
18 roku życia należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.
Leku Fluoxetine Vitama nie należy stosować w leczeniu dzieci poniżej 8 roku życia.
Lek Fluoxetine Vitama a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio (do 5 tygodni wstecz) a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Fluoxetine Vitama może wpływać na działanie innych leków (interakcja), szczególnie następujących:
· inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): nie należy przyjmować leku Fluoxetine Vitama
jednocześnie lub przed upływem 14 dni z innymi lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi
nieodwracalnymi, nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (np. iproniazyd).
S tosowanie inhibitorów MAO z wieloma lekami na receptę, w tym z lekiem Fluoxetine Vitama,
może powodować poważne lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane. Leczenie
fluoksetyną należy rozpoczynać co najmniej 2 tygodnie po przerwaniu leczenia inhibitorem
MAO. Podobnie, należy odczekać 5 tygodni po zakończeniu przyjmowania leku Fluoxetine
Vitama, zanim rozpocznie się stosowanie inhibitora MAO. Niemniej jednak można rozpocząć
leczenie fluoksetyną już następnego dnia po przerwaniu leczenia określonymi odwracalnymi
inhibitorami MAO (takimi jak: moklobemid, linezolid, chlorek metylotioniny (błękit
metylenowy)). Niektóre inhibitory MAO typu B (selegilina) mogą być stosowane jednocześnie
z lekiem Fluoxetine Vitama pod warunkiem, że lekarz prowadzący monitoruje ściśle pacjenta.
· metoprolol, beta-bloker stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i niewydolności
serca.
· lit, tryptofan: istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, gdy te leki są
przyjmowane jednocześnie z lekiem Fluoxetine Vitama. Lekarz prowadzący przeprowadzi
częstsze badania .
· fenytoina (lek przeciwpadaczkowy): ponieważ Fluoxetine Vitama może wpływać na stężenie
tego leku we krwi, lekarz prowadzący może wprowadzać ostrożniej fenytoinę w czasie
stosowania fluoksetyny i przeprowadzać częste badania.
· tramadol (lek przeciwbólowy) lub tryptany (stosowane w leczeniu migreny): występuje
zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego (podwyższone ciśnienie krwi).
· leki, które mogą wpływać na rytm serca (wydłużenie odstępu QT)
- leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny,
pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki
przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie,
pentamidyna), leki przeciwmalaryczne, zwłaszcza halofantryna, niektóre leki
przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).
- mekwitazyna (stosowana w leczeniu alergii).
· flekainid lub enkainid (stosowany w leczeniu chorób serca), karbamazepina (lek
przeciwpadaczkowy), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (na przykład imipramina,
dezypramina i amitryptylina), ponieważ lek Fluoxetine Vitama może zmieniać stężenie tych
leków we krwi, lekarz prowadzący może zmniejszyć ich dawkę, jeśli są podawane jednocześnie
z lekiem Fluoxetine Vitama.
· tamoksyfen (stosowany w leczeniu raka piersi), ponieważ lek Fluoxetine Vitama może zmieniać
3

stężenie tego leku we krwi i nie można wykluczyć zmniejszenia działania tamoksyfenu. Lekarz
prowadzący może rozważyć leczenie innym lekiem przeciwdepresyjnym.
· warfaryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub inne leki stosowane w celu
zmniejszania krzepliwości krwi (w tym klozapina, stosowana w leczeniu niektórych chorób
psychicznych oraz kwas acetylosalicylowy (tzw. aspiryna): lek Fluoxetine Vitama może
zmieniać działanie tych leków na krew. Jeżeli leczenie lekiem Fluoxetine Vitama jest
rozpoczynane lub kończone podczas przyjmowania warfaryny, lekarz prowadzący może zlecić
dodatkowe badania.
· nie należy stosować leków ziołowych zawierających dziurawiec, ponieważ przyjmowanie ich
podczas stosowania leku Fluoxetine Vitama może spowodować zwiększoną ilość działań
niepożądanych. Jeżeli pacjent stosuje dziurawiec, powinien go odstawić przy rozpoczynaniu
leczenia lekiem Fluoxetine Vitama i poinformować lekarza w czasie następnej wizyty.
Niektóre leki mogą zaburzać działanie leku Fluoxetine Vitama lub powodować większą skłonność
do wystąpienia działań niepożądanych.
· Cyproheptadyna (stosowana w leczeniu alergii)
· Leki związane z wystąpieniem hiponatremii (np. diuretyki, desmopresyna, karbamazepina,
okskarbazepina)
· Leki, które mogą obniżać próg drgawkowy (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne
leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, pochodne fenotiazyny,
pochodne butyrofenonu, meflochina, chlorochina, bupropion, tramadol)
· Leki metabolizowane przez CYP2D6 (takie jak : flekainid, propafenon, nebiwolol, atomoksetyna,
karbamazepina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i risperidon).
Fluoxetine Vitama z jedzeniem, piciem i alkoholem
· Lek Fluoxetine Vitama można przyjmować z pokarmem lub bez, zależnie od uznania.
· Należy unikać alkoholu podczas stosowania tego leku.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Należy porozmawiać z lekarzem jak najszybciej, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może
być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko.
Donoszono o podwyższonym ryzyku wad wrodzonych, zwłaszcza wad serca, u dzieci, których matki
przyjmowały fluoksetynę w pierwszych miesiącach ciąży. W populacji ogólnej około 1 na 100
noworodków rodzi się z wadą serca. Jeśli matka przyjmowała fluoksetynę, wskaźnik wzrasta do 2 na
100 noworodków. Pacjentka i lekarz prowadzący mogą zdecydować o stopniowym zaprzestaniu
przyjmowania leku Fluoxetine Vitama w czasie ciąży. Lekarz prowadzący może jednak w
szczególnych okolicznościach zalecić kontynuowanie przyjmowania leku Fluoxetine Vitama.
Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak Fluoxetine Vitama, zwłaszcza w trzech ostatnich
miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych
zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Objawia się on przyspieszonym
oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy
wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.
Należy zachować ostrożność, ponieważ u noworodków, których matki stosowały fluoksetynę
w ostatnich miesiącach ciąży lub bezpośrednio przed porodem, zgłaszano następujące objawy
u nowonarodzonych dzieci, takie jak: drażliwość, drżenie, osłabienie mięśni, nieustanny płacz,
problemy ze ssaniem lub ze snem.
Karmienie piersią
Fluoksetyna jest wydzielana z mlekiem matki i może wykazywać działania niepożądane
4

u noworodków. Można karmić piersią tylko w razie absolutnej konieczności. W wypadku
kontynuowania karmienia piersią, lekarz prowadzący może zalecić stosowanie fluoksetyny
w mniejszej dawce.
Wpływ na płodność
Badania na zwierzętach wykazały, że fluoksetyna może obniżać jakość nasienia. Teoretycznie może to
mieć wpływ na płodność, ale jak dotychczas nie obserwowano wpływu na płodność u ludzi.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Fluoksetyna może pogarszać zdolność oceny sytuacji i sprawność motoryczną. Nie należy prowadzić
pojazdów ani obsługiwać maszyn bez zasięgnięcia porady lekarza lub farmaceuty.
3. Jak stosować lek Fluoxetine Vitama
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie należy przyjmować większej liczby kapsułek niż jest to zalecane przez lekarza.
Kapsułki należy połykać, popijając wodą. Nie rozgryzać kapsułek.
Dorośli:
Zwykle zalecana dawka to:
· Depresja: zalecana dawka wynosi 1 kapsułkę (20 mg) na dobę. Lekarz prowadzący dokona
oceny i dostosuje dawkę, jeżeli to konieczne w ciągu 3 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.
Jeżeli to konieczne, dawka może być stopniowo zwiększana do maksimum 3 kapsułek (60 mg)
na dobę. Dawka powinna być zwiększana ostrożnie, aby zapewnić stosowanie najmniejszej
efektywnej dawki. Samopoczucie może nie poprawić się natychmiast po rozpoczęciu
przyjmowania leku na depresję. Tak się dzieje, ponieważ pierwsze efekty leczenia mogą być
odczuwalne dopiero po kilku tygodniach leczenia. Pacjenci z depresją powinni być leczeni
przez co najmniej 6 miesięcy.
· Bulimia (żarłoczność psychiczna): zalecana dawka to 3 kapsułki (60 mg) na dobę.
· Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne : zalecana dawka to 1 kapsułka (20 mg) na dobę. Lekarz
prowadzący dokona przeglądu i dostosuje dawkę, jeżeli to konieczne po 2 tygodniach leczenia.
Jeżeli to konieczne, dawka może być stopniowo zwiększana do maksimum 3 kapsułek (60 mg)
na dobę. Jeżeli nie nastąpi poprawa w ciągu 10 tygodni, lekarz prowadzący rozważy zasadność
dalszego stosowania leku Fluoxetine Vitama.
Stosowanie u dzieci i młodzieży ( w wieku od 8 do 18 lat z depresją):
Leczenie powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez specjalistę. Dawka początkowa wynosi
10 mg na dobę (podawane jako 2,5 ml fluoksetyny w postaci płynu doustnego).
Po 1 do 2 tygodni lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę. Dawka powinna być
zwiększana ostrożnie, aby zapewnić stosowanie najmniejszej dawki efektywnej. Dzieci o mniejszej
masie ciała mogą wymagać mniejszych dawek. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie nastąpi satysfakcjonująca
poprawa stanu chorego, lekarz rozważy zasadność dalszego leczenia. Jeśli poprawa nie nastąpi
po 9 tygodniach, lekarz dokona ponownej oceny leczenia.
Pacjenci w podeszłym wieku
Dawkę leku należy zwiększać stopniowo, a dawka dobowa na ogół nie powinna przekraczać 40 mg
(2 kapsułki). Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg.
Zaburzenia czynności wątroby
Jeżeli występują zaburzenia wątroby lub stosowane są inne leki, które mogą wpływać na lek
Fluoxetine Vitama, lekarz prowadzący może przepisać mniejsze dawki lub zalecić stosowanie
fluoksetyny co drugi dzień.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluoxetine Vitama
5

· Jeśli pacjent przyjął zbyt dużą liczbę kapsułek, powinien udać się do najbliższego szpitala
(oddziału ratunkowego) lub skontaktować się z lekarzem.
· Pacjent powinien zabrać ze sobą opakowanie leku Fluoxetine Vitama.
Objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, napady drgawkowe, problemy z sercem
(nieregularny rytm serca i zatrzymanie serca), problemy z płucami i zmiany w stanie umysłowym
wahające się od pobudzenia do śpiączki.
Pominięcie zastosowania leku Fluoxetine Vitama
· Nie należy się martwić, w razie pominięcia zastosowania dawki leku. Należy przyjąć następną
dawkę w dniu następnym o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.
· Przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia pomoże pamiętać o regularnym stosowaniu
leku.
Przerwanie stosowania leku Fluoxetine Vitama
· Nie należy przerywać stosowania leku Fluoxetine Vitama bez porady lekarza, nawet gdy
samopoczucie ulega poprawie. Ważne, aby kontynuować przyjmowanie leku.
· Należy upewnić się, że pozostało wystarczająco dużo kapsułek.
Po przerwaniu stosowania leku Fluoxetine Vitama, pacjent może zaobserwować następujące objawy
(objawy odstawienia): zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, zaburzenia snu (intensywne sny,
koszmary senne, bezsenność), niepokój lub pobudzenie, niezwykłe zmęczenie lub osłabienie, uczucie
niepokoju, nudności lub wymioty (mdłości lub złe samopoczucie), drżenie, bóle głowy.
U większości osób objawy odstawienia leku Fluoxetine Vitama są łagodne i ustępują w ciągu kilku
tygodni. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów po odstawieniu leczenia należy skontaktować
się z lekarzem.
Podczas odstawiania leku Fluoxetine Vitama lekarz pomoże stopniowo zmniejszyć dawkę w ciągu
jednego lub dwóch tygodni - to powinno pomóc zredukować objawy odstawienia.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
· Jeśli u pacjenta występują myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala (patrz punkt 2).
· Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka lub reakcja alergiczna, taka jak: świąd, opuchnięte usta i (lub)
język lub świszczący i (lub) płytki oddech, powinien on natychmiast przerwać stosowanie
leku i skontaktować się z lekarzem .
· Jeśli pacjent odczuwa niepokój i nie może usiedzieć lub ustać w miejscu, pacjent może cierpieć
na akatyzję; zwiększanie dawki leku Fluoxetine Vitama może pogorszyć stan pacjenta. Jeśli
pacjent ma podobne odczucia, powinien skontaktować się z lekarzem .
· Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli skóra pacjenta zaczerwieni się lub wystąpią
inne reakcje skórne, lub na skórze wystąpią pęcherze skórne lub skóra zacznie się łuszczyć. Są
to bardzo rzadkie reakcje.
U niektórych pacjentów stwierdzano:
· połączenie objawów (określanych jako zespół serotoninowy) w tym: gorączka
o niewyjaśnionym podłożu z przyspieszeniem częstości oddechów lub akcji serca, pocenie się,
sztywność lub drżenie mięśni, dezorientacja, skrajne pobudzenie lub senność (rzadko);
· uczucie osłabienia, senność lub dezorientacja, głównie u osób w podeszłym wieku i pacjentów
(w podeszłym wieku) przyjmujących diuretyki (leki moczopędne);
6

· przedłużającą się lub bolesną erekcję;
· drażliwość lub maksymalne pobudzenie;
· problemy z sercem, takie jak: szybkie lub nieregularne tętno, omdlenie, upadek lub zawroty
głowy w pozycji stojącej, które mogą wskazywać na nieprawidłowy rytm serca.
Jeżeli występuje którekolwiek z powyższych, należy niezwłocznie poinformować lekarza lub
farmaceutę.
Następujące działania niepożądane także obserwowano u pacjentów przyjmujących fluoksetynę:
Bardzo często (obserwowano u więcej niż 1 na każdych 10 pacjentów)
· bezsenność
· ból głowy
· biegunka, mdłości (nudności)
· zmęczenie.
Często (obserwowane u 1 do 10 na każdych 100 pacjentów)
· brak uczucia głodu, utrata masy ciała
· nerwowość, lęk
· niepokój, słaba koncentracja
· uczucie spięcia
· obniżenie popędu seksualnego lub problemy z seksem (w tym trudności w utrzymaniu erekcji
podczas czynności seksualnych)
· problemy ze snem, niezwyczajne sny, zmęczenie lub senność
· zawroty głowy
· zmiany smaku
· niekontrolowane mimowolne ruchy
· niewyraźne widzenie
· uczucie szybkiego lub nieregularnego bicia serca
· zaczerwienienie
· ziewanie
· niestrawność, wymioty
· suchość w jamie ustnej
· wysypka, pokrzywka, świąd
· nadmierne pocenie się
· ból stawów
· częstsze oddawanie moczu
· niewyjaśnione krwawienia z pochwy
· uczucie roztrzęsienia lub dreszcze.
Niezbyt często (obserwowane u 1 do 10 pacjentów na każdy 1 000 pacjentów)
· uczucie oderwania od własnej osoby
· dziwne myśli
· nienaturalnie dobry nastrój
· myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu
· zaburzenia pamięci
· problemy z orgazmem
· zgrzytanie zębami
· drżenie mięśni, mimowolne ruchy lub problemy z równowagą lub koordynacją
· powiększone (rozszerzone) źrenice
· dzwonienie w uszach
· krwawienie z nosa
· niespodziewane krwawienie z przewodu pokarmowego
· niskie ciśnienie tętnicze krwi
· skrócenie oddechu
7

· trudności w połykaniu
· wypadanie włosów
· zwiększona skłonność do tworzenia się siniaków
· zimne poty
· trudności w oddawaniu moczu
· uczucie chłodu lub gorąca.
Rzadko (obserwowane u 1 do 10 na każde 10 000 pacjentów)
· niskie stężenie soli we krwi
· zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub tworzenia się siniaków
· spadek liczby neutrofilów (co zwiększa podatność na różne infekcje)
· nieodpowiednie wydzielanie hormonu antydiuretycznego (stan związany z nieprawidłowym,
niskim poziomem sodu we krwi)
· nietypowe, pierwotne zachowania
· dezorientacja
· zachowania agresywne
· jąkanie
· halucynacje
· pobudzenie
· napady paniki
· drżenia
· problemy z płucami
· zapalenie wątroby
· wysypka skórna, która może przybrać postać pęcherzy i wygląda jak małe tarcze celownicze
(z ciemnymi plamkami w środku, otoczone jaśniejszym kręgiem, z ciemnym pierścieniem
na brzegach), tzw. rumień wielopostaciowy
· rozległa wysypka z pęcherzykami i złuszczaniem się skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu
i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
· rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem się skóry na większości powierzchni ciała
(toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
· ból mięśni
· problem z oddawaniem moczu
· zapalenie naczyń (zapalenie naczyń krwionośnych)
· gwałtowny obrzęk tkanek szyi, twarzy, jamy ustnej i (lub) gardła
· ból w przełyku (przewodzie, którym pokarm i woda przenoszone są z jamy ustnej do żołądka)
· nadwrażliwość na światło słoneczne
· produkcja mleka w piersiach
· bolesny wzwód prącia, który nie mija
· siniaki lub krwawienie o niewiadomej przyczynie
· zaburzenia czynności wątroby
Złamania kości – zwiększone ryzyko złamania kości obserwowano u pacjentów przyjmujących leki
tego typu.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów i stwierdzenia, że przeszkadzają
one pacjentowi lub trwania tych objawów przez pewien czas , należy powiadomić lekarza lub
farmaceutę .
Większość z tych działań niepożądanych ustępuje podczas dalszego leczenia .
Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży (8-18 lat) – dodatkowo, oprócz powyżej
wymienionych możliwych działań niepożądanych, lek Fluoxetine Vitama może powodować
spowolnienie wzrostu oraz opóźnienie dojrzewania płciowego. Często występowało także krwawienie
z nosa u dzieci.
Zgłaszanie działań niepożądanych
8

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e - mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Fluoxetine Vitama
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku p o: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Fluoxetine Vitama
Substancją czynną leku jest fluoksetyny chlorowodorek.
Każda kapsułka, twarda zawiera 22,357 mg fluoksetyny chlorowodorku, co odpowiada 20 mg
fluoksetyny.
Pozostałe składniki to:
Zawartość kapsułki: skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka
koloidalna bezwodna.
Osłonka kapsułki:
Korpus: żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan.
Wieczko: żelaza tlenek żółty (E 172), błękit patentowy V (E 131), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna,
sodu laurylosiarczan.
Tusz: szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek.
Jak wygląda lek Fluoxetine Vitama i co zawiera opakowanie
Kapsułka, twarda.
Kapsułka żelatynowa z nieprzezroczystym zielonym wieczkiem i żółtym korpusem, w rozmiarze „4”,
wypełniona białym do prawie białego proszkiem i z nadrukowanym „J” na nieprzezroczystym
zielonym wieczku oraz „96” na żółtym korpusie za pomocą czarnego tuszu.
Lek Fluoxetine Vitama, 20 mg, kapsułki, twarde jest dostępny w blistrach z przezroczystej folii
PVC/PVDC/Aluminium/PVC i butelkach HDPE z zamknięciem z PP, w tekturowym pudełku.
Blistry: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, i 60 kapsułek, twardych.
Butelka: 28 i 500 kapsułek, twardych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
9

Vitama S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Wytwórca / Importer
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta
Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road
Ruislip HA4 6QD
Wielka Brytania
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Cypr: Fluoxetine Aurobindo 20 mg καψάκιο , σκληρό
Czechy: Fluoxetine Aurobindo 20 mg Tvrdé tobolky
Hiszpania FLUOXETINA AUROBINDO 20 mg cápsulas duras EFG
Malta: Fluoxetine 20 mg capsules, hard
Polska: Fluoxetine Vitama
Portugalia: Fluoxetina Aurobindo
Wielka Brytania: Fluoxetine 60 mg capsules, hard
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
10