Flumycon

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:200 mg
typ procedury:MRP
kod ATC:J02AC01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:18319

Substancje czynne

Fluconazolum

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990869770
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id66631
wielkosc14
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990869787
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id66632
wielkosc28
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909990869794
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id66633

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Flumycon , 50 mg , kapsułki , twarde
Flumycon , 100 mg , kapsułki , twarde
Flumycon , 150 mg , kapsułki , twarde
Flumycon , 200 mg , kapsułki , twarde

Flu conazol um


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulo tki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 Lek ten przepisan o ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce , należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Flumycon i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Flumycon
3. Jak stosować lek Flumycon
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Flumycon
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Flumycon i w jakim celu się go stosuje

Flumycon należy do grupy leków zwanych przeciwgrzybiczymi. Substancją czynną jest flukonazol.

Lek Flumycon stosuje się w leczeniu zakażeń wywołan ych przez grzyby chorobotwórcze i można go
także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych
są drożdżaki zwane Candida .

Dorośli
Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w następujących zakażeniach grzybiczych :
 kryptokokowe zapalenie opon mózgo wych - grzybicze zakażenie mózgu
 kokcydioidomikoza - choroba układu oddechowego
 zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych
(np. serc e, płuca) lub drogach moczowych
 zakażenia drożd żakowe (pleśniawki) błony śluzowej - zakażenie błony śluzowej jamy ustnej,
gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych
 zakażenia drożdżakowe narządów płciowych – zakażenia pochwy lub prącia
 grzybice skóry – np. stopa atlety (grz ybica stóp) , grzybica tułowia, pachwin, paznokci.

Lek Flumycon można również stosować:
 w zapobieganiu nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych
 w zapobiegani u nawrotom drożd żakowych zakażeń błon śluzowych
 w celu zmniejszenia częstości nawrot ów droż dżakowych zakażeń pochwy
 w zapobiegani u zakażeniom spowodowanym przez Candida (jeśli układ odpornościowy
pacjenta jest słaby i nieprawidłowo funkcjonuje).

2
Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 17 lat)
Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w celu leczenia następujących zakażeń grzybiczych:
- zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej - zakażenia błony śluzowej jamy ustnej
lub gardła
- zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych
(np. serce, płuca) lub drogach moczo wych
- kryptokokowe zapalenie opon mózgowych - grzybicze zakażenie mózgu.

Lek Flumycon mo żna stosować również w celu :
- zapobiegani a zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby
i nie funkcjonuje prawidłowo)
- zapobiegani a nawrotom kry ptokokowego zapalenia opon mózgowych.


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Flumycon

Kiedy nie przyjmować leku Flumycon
 jeśli pacjent ma uczulenie na flukonazol , inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
lub na którykolwiek z pozostałych s kładników tego leku (wymienion ych w punkcie 6); objawy
mogą obejmować: swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu
 jeśli pacjent stosuje astemizol, terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu
alergii)
 jeśli pacjent stosuje cyz apryd (stosowany w leczeniu zaburzeń żołądka)
 jeśli pacjent stosuje pimozyd (stosowany w leczeniu zaburzeń umysłowych)
 jeśli pacjent stosuje chinidynę (stosowan a w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 jeśli pacjent stosuje erytromycynę (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flumycon należy omówić to z lekarz em lub farmaceutą,
jeśli:
 pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 u pacjenta występuje choroba serca, w tym zaburzenie rytmu serca
 we krwi pacjenta występuje nieprawidłowe stężeni e potasu, wapnia lub magnezu
 u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności
w oddychaniu)
 wystąpią objawy „niewydolności nadnerczy” , w których nadnercza nie wyt warzają
odpowiedniej ilości pewnych hormonów steroidowych , takich jak kortyzol (przewlekłe lub
długotrwające zmęczenie, osłabienie mięśni , utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, ból
brzucha ).

Flumycon a inne leki

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzow i o przyjmowaniu astemizolu, terfenadyny (leki
przeciwhistaminowe stosowane w alergii) lub cyzaprydu (stosowanego w zaburzeniach żołądka), lub
pimozydu (stosowanego w zaburzeniach umysłowych), lub chinidyny , amiodaron u (stosowan ych
w zaburzeniach rytmu ser ca), lub erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu zakażeń),
ponieważ nie należy ich stosować razem z lekiem Flumycon (patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku
Flumycon ”).

Są również inne leki, które mogą oddziaływać z lekiem Flumycon .

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, powinien się upewnić, że lekarz jest o tym
poinformowany:
 ryfampicyna lub ryfabutyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń)
 hydrochlorot iaz yd ( stosowany w leczeniu zatrzym yw ania płynów i wysokiego ciśnienia krwi)

3
 alfentanyl, fentanyl (leki znieczul ające )
 amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne)
 amfoterycyna B, worykonazol (leki przeciwgrzybicze)
 leki zmniejszające krzepliwość krwi, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi (warfaryna lub
podobne leki)
 benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki) ułatwiające zasypianie
lub uspokajające
 karbamazepina, fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki)
 nifedypina, isradypina, amlodypina, felodypina i losartan (stosowane w leczeniu nadciśnienia)
 cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (zapobiegające odrzuceniu przeszczepów)
 cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane
w leczeniu chorób nowotworowych
 halofantryna (stosowana w leczeniu mala rii)
 statyny (atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna oraz inne podobne leki) stosowane w celu
zmniejszenia stężenia cholesterolu
 metadon (lek przeciwbólowy)
 celekoksyb, flurbiprofen, napro kse n, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak
(niesteroid owe leki przeciwzapalne - NLPZ)
 doustne środki antykoncepcyjne
 prednizolon (ster oid)
 zydowudyna, znana również jako AZT; sakwinawir (stosowane u pacjentów z wirusem HIV)
 leki przeciwcukrzycowe, takie j ak : chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutami d
 teofilina (stosowana w leczeniu astm y)
 witamina A (suplement diety)
 iwakaftor (stosowany w leczeniu mukowiscydozy)
 ami odaron (stosowany w leczeniu nieregularnego bicia serca tj. arytmii) .

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach p rzyjmowanych obecnie lub
ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Flumycon z jedzeniem i piciem
Lek moż na przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersi ą, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarz a lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Flumycon u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Można kontynuować karmienie pi ersią po przyjęciu jednorazowej dawki do 200 mg.
Nie należy karmi ć piersią , jeśli pacjentka przyjmuje wielokrotne dawki leku Flumycon .

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie
mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki.

Lek Flumycon zawiera laktozę
Ten lek zawiera niewielkie ilości laktozy (cukier mleczny) . Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku.


3. Jak stosować lek Flumycon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4
Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kap sułki najlepiej przyjmować
codziennie o tej samej porze.

Zalecane dawkowanie , zależnie od rodzaju zakażenia, przedstawiono poniżej :

Dorośli

Wskazanie Dawkowanie
Leczenie kryptokokowego zapalenia opon
mózgowych
400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg do
400 mg raz na dobę przez 6 do 8 tygodni lub w razie
konieczności dłużej. Czasami dawka jest zwiększona
do 800 mg .
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego
zapalenia opon mózgowych
200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci
zakończenie leczenia.
Leczen ie kokcydioidomykozy 200 mg do 400 mg raz na dobę od 11 miesięcy do
24 miesięcy lub w razie konieczności dłużej.
Czasami dawka może zostać zwiększona do 800 mg .
Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych
wywołanego przez drożdżaki Candida
800 mg w pierwszej dobie, następnie 400 mg raz na
dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.
Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy
ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej
związanych ze stosowaniem protez zębowych
200 mg do 400 mg w pierwszej dobie, następnie
100 mg do 200 mg do czasu, aż lekarz zaleci
zakończenie leczenia.
Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony
śluzowej - dawka zależy od lokalizacji
50 mg do 400 mg raz na dobę przez 7 do 30 dni, do
czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia.
Zapobieganie zakażeniom błony śluzowej jamy
ustnej i gardła
100 mg do 200 mg raz na dobę, lub 200 mg 3 razy na
tydzień, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko
nawrotów zakażenia.
Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów
płciowych
Pojedyncza dawka 150 mg .
Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy 150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1., 4.
i 7.), a n astępnie raz na tydzień przez 6 miesięcy ,
jeśli u pacjentki jest zwiększone ryzyko nawrotów
zakażenia.
Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci W zależności od mi ejsca zakażenia 50 mg raz na
dobę, 150 mg raz w tygodniu, 300 mg do 400 mg raz
w tygodniu przez 1 do 4 tygodni (w grzybicy stóp
może być konieczne stosowanie do 6 tygodni,
w zakażeniach paznokci leczenie należy
kontynuować do czasu zastąpienia starego pazn okcia
przez nowy, niezakażony).
Zapobieganie zakażeniom spowodowanym
przez Candida (jeśli układ odpornościowy
pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje
prawidłowo)
200 mg do 400 mg raz na dobę, jeśli u pacjenta
występuje zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Stosowanie u m łodzież y w wieku od 12 do 17 lat
Należy podawać dawkę przepisaną przez lekarza (jak u pacjentów dorosłych lub jak u dzieci).

Stosowanie u dzieci w wieku do 11 lat
Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę.
Dawka będzie ustalona na po dstawie masy ciała dziecka w kilogramach.

5
Wskazanie Dawka dobowa
Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej
i gardła wywołane przez Candida - dawka i długość
leczenia zależą od ciężkości oraz miejsca zakażenia
3 mg na kg m asy ciała (w pierwszej dob ie
można podać dawkę 6 mg /kg mc.)
Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych lub
zakażenia narządów wewnętrznych wywołane przez
Candida
6 mg do 12 mg na kg m asy ciała
Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Candida
u dzieci (jeśli układ odpornościowy nie funk cjonuje
prawidłowo)
3 mg do 12 mg na kg m asy ciała

Stosowanie u dzieci w wieku od 0 do 4 tygodni życia

Stosowanie u dzieci w wieku od 3 . do 4 . tygodni a życia:
Taka sama dawka jak wyżej, ale podawana co drugi dzień. Maksymalna dawka wynosi 12 mg
na kg masy ciała co 48 godzin.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 . tygodni a życia:
Ta sama dawka jak powyżej podawana co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 12 mg na kg m asy ciała
co 72 godzin y.

Czasami lekarz może zalecić inne dawkowanie. Lek należy zawsze stosow ać zgodnie z zaleceniami
lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci w podeszłym wieku
Podaje się dawkę zwykle stosowaną u dorosłych, chyba że u pacjenta występują zaburzenia czynności
nerek.

Pacjenci z zaburzeni ami czynności nerek
Lekarz może zalecić zmianę dawkowania, w zależności od czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flumycon
Zastosowanie zbyt wielu kapsułek na raz może spowodować złe samopoczucie. Należy niezwłocznie
skontaktować s ię z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Objawy ewentualnego
przedawkowania mogą obejmować zaburzenia słuchu, widzenia i czucia, myślenie o rzeczach
nieprawdziwych (omamy i zachowania paranoidalne). Wskazane może być leczenie objawowe
(leczenie pod trzymujące czynności życiowe i płukanie żołądka, jeśli konieczne).

Pominięcie zastosowania leku Flumycon
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku
pominięcia przyjęcia dawki leku, należy ją przyjąć zaraz po przy pomnieniu sobie o tym. Jeśli jest to
prawie czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe dzia łania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne , jednak ciężkie reakcje alergiczne są
rzadkie. Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższ ych objawów, należy niezwłocznie powiedzieć o tym
lekarzowi :
- nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi

6
- obrzęk powiek, twarzy lub ust
- swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone albo swędzące krosty
- wysypka na skórze
- ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy (może również dotyczyć
jamy ustnej i języka).

Lek Flumycon może mieć wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:
- uczucie zmęczenia
- utratę apetytu
- wymioty
- zażółcenie skóry lub białk ówki oka (żółtaczka).

Lek Flumycon może mieć wpływ na nadnercza i poziom wytwarzania hormonów steroidowych.
Objawy ze strony nadnerczy obejmują:
 uczucie zmęczenia
 osłabienie mięśni
 utratę apetytu
 zmniejszenie masy ciała
 ból brzucha.

Jeśli wystąpi któryko lwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Flumycon
i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane
Ponadto, jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymi enione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Często występujące działania niepożądane, które mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów ,
zostały wymienione poniżej:
 ból głowy
 ból żołądka, biegunka, nudności, wymioty
 zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (testy czynności wątroby)
 wysypka .

Niezbyt często występujące działania niepożądane, które mogą d otyczyć nie więcej niż 1 na
100 pacjentów , zostały wymienione poniżej:
 zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, które może powod ować bladość, osłabienie
i duszność
 utrata apetytu
 bezsenność, senność
 drgawki , zawroty głowy, uczucie wirowania, zaburzenia c zucia, mrowienie lub kłucie, zmiany
w smaku
 zaparcie, niestrawność, oddawanie gazów , suchość w jamie ustnej
 ból mięśni
 uszkodzenie wątroby lub zażółcenie skóry lub oczu ( żółtaczka )
 bąble, pokrzywka, zwiększona potliwość
 zmęczenie, ogólne złe samopoczucie , gorączka .

Rzadko występujące działania niepożądane, które mogą dot yczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów ,
zostały wymienione p oniżej:
 zmniejszenie liczby białych komórek krwi uczestniczą cych w obronie organizmu przed
zakażeniami oraz komórek krwi pomagają cych powstrzymać krwawienie
 czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, co może być skutkiem zmniejszenia się liczby
płytek krw i lub zmiany w obrębie innych komórek krwi
 zmiany parametrów biochemicznych krwi (wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi)
 zmniejszenie stężenia potasu we krwi

7
 drżenie
 zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia rytmu serca
 niewydolność wątroby
 reakcje ale rgiczne (niekiedy ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry,
ciężkie reakcje skórne, o brzęk ust lub twarzy
 wypadanie włosów.

Zgłasza nie działań niepożądanych
Jeśli wystąp ią jakieko lwiek objawy niepożąd ane, w tym wszelkie objawy niepo żąda ne
niewymien ione w ulotce, na leży po wiedzieć o tym leka rzowi lub farmaceucie. Działan ia niepo żądane
można zgłaszać be zpośr edn io do Depa rtamen tu Mo nitorowan ia Niepożądanyc h Działań Produktów
Leczn iczych Urzędu Rejestrac ji Produ któw Leczn iczyc h, W yrobów Me dycznych i Prod uktów
Bi obó jczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02 -222 W arszawa, tel.: +48 22 49 21 301,
faks: +48 22 49 21 30 9, e-mail: nd l@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zg łaszan iu działań niepożąd an yc h można będ zie zg romad zić więcej info rmacji na temat
be zpieczeńs twa stosowan ia leku.


5. Jak przechowywać lek Flumycon

Lek należy p rzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności za mieszczonego na opakowaniu po EXP .
Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Nie p rzechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć l eki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flumycon
- Substancją czynną leku jest flukonazol. Każda kapsułka, twarda zawiera 50 mg , 100 mg ,
150 mg lub 200 mg fluko nazolu.
- Pozostałe skła dniki to:
Zawartość kapsułki : laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
Korpus kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171) .
Wieczko kapsułki:
Flumycon , 50 mg : żelatyna, t ytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132)
Flumycon , 100 mg : żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132)
Flumycon , 150 mg : żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171)
Flumycon , 200 mg : żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelaza tlene k żółty
(E 172), żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda lek Flumycon i co zawiera opakowanie
Kapsułk i, tward e.

Wygląd
Flumycon , 50 mg : kapsułka twarda , żelatynowa , rozmiar „3” składa się z blad oniebieskiego wieczka
i białego korpusu i wypełniona jest b iałym proszkiem.
Flumycon , 100 mg : kapsułka twarda , żelatynowa , rozmiar „2” składa się z jasnoniebieskiego wieczka
i białego korpusu i wypełniona jest białym proszkiem.

8
Flumycon , 150 mg : kapsułka twarda , żelatynowa , rozmiar „1” składa się z białego wieczka i białego
korpusu i wypełniona jest białym proszkiem.
Flumycon , 200 mg : kapsułka twarda , żelatynowa , rozmiar „0” składa się z niebieskiego wieczka
i białego korpusu i wypełniona jest białym proszkiem.

Wielkości opakowań
Flumycon , 50 mg , 100 mg i 200 mg : 7, 14 lub 28 kapsułek w blistr ach, w tekturowym pudełku .
Flumycon , 150 mg : 1 kapsułka w blistrze, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurveg i 76 -78
220 Hafnarfjörður
Islandia

Wytwórca
Actavis ehf.
Reykjavíkurvegur 78
IS-220 Hafnarfjör ður
Islandia

Specifar S.A
1, 28 Octovriou str.
123 51 Ag. Varvara
Athens
Grecja


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwróci ć się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego :
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. , ul. Emilii Plater 53 , 00 -113 Warszawa , tel. (22) 345 93 00 .

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2018