Fibryga

Krew i układ krwiotwórczy

Szczegółowe informacje

moc:1 g
typ procedury:DCP
kod ATC:B02BB01
ważność pozwolenia:2022-07-26
numer pozwolenia:24152

Substancje czynne

Fibrinogenum humanum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka proszku
kodEAN5909991339388
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id123672

Ulotka do
ączona do opakowania: informacja dla u żytkownika

Fibryga, 1 g
Proszek do sporz ądzania roztworu do wstrzykiwa ń / do infuzji
Fibrynogen ludzki

Niniejszy produkt leczniczy b ędzie dodatkowo monitorowany. Umo żliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpiecze ństwie. U żytkownik leku te ż mo że w tym pomóc,
zg
aszaj ąc wszelkie dzia
ania niepo dane, które wyst ąpi
y po zastosowaniu leku. Aby dowiedzie ć si ę,
jak zg
asza ć dzia
ania niepo dane – patrz punkt 4.

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
- Należy zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
- W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ści śle okre ślonej osobie. Nie nale ży go przekazywa ć innym. Lek mo że
zaszkodzi ć innej osobie, nawet je śli objawy jej choroby s ą takie same.
- Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie objawy
niepo dane niewymienione w tej ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

Spis tre ści ulotki
1. Co to jest lek Fibryga i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Fibryga
3. Jak stosowa ć lek Fibryga
4. Mo żliwe dzia
ania niepo dane
5. Jak przechowywa ć lek Fibryga
6. Zawarto opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Fibryga i w jakim celu si ę go stosuje

Co to jest lek Fibryga
Fibryga zawiera ludzki fibrynogen, który jest wa żnym bia
kiem w procesie krzepni ęcia krwi. Brak
fibrynogenu oznacza, że krew nie krzepnie tak dobrze jak powinna, co powo duje zwiększon ą sk
onno 
do krwawie ń. Zast ąpienie brakuj ącego fibrynogenu lekiem Fibryga skoryguje tak ą wad ę procesu
krzepni ęcia.

W jakim celu stosuje si ę lek Fibryga
Lek Fibryga
stosowany jest w:
- leczeniu krwawie ń u pacjentów z wrodzonym niedoborem fibrynogenu (hi po- lub
afibrynogenemia) ze sk
onno ści ą do krwawie ń.

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Fibryga

Kiedy nie stosowa ć leku Fibryga:
- jeśli pacjent ma uczulenie na ludzki fibrynogen lub kt órykolwiek z pozosta
ych sk
adników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli u pacjenta wyst ąpi
a w przesz
o ści reakcja alergiczna na lek Fibryga.
Nale ży poinformowa ć lekarza, je śli pacjent ma uczulenie na jakikolwiek lek.

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem stosowania leku Fibryga
nale ży omówi ć to z lekarzem lub farmaceut ą.

Ryzyko zakrzepów krwi w naczyniach krwiono śnych
Lekarz powinien oceni ć korzy ści ze stosowanie tego leku wobec ryzyka powstawania skrzepów

w naczyniach krwionośnych, zw
aszcza je żeli:
- pacjent otrzyma
du dawk ę lub wielokrotne dawki tego leku,
- pacjent mia
w przesz
o ści atak serca (choroba wie ńcowa lub zawa
mi nia sercowego
w wywiadzie),
- pacjent ma chorob ę w ątroby,
- pacjent jest świe żo po zabiegu chirurgicznym (pacjent pooperacyjny),
- pacjent przechodzi zabieg chirurgiczny (pacjent oko
ooperacyjny),
- u noworodków,
- jeśli pacjent ma du że ryzyko powstawania zakrzepów lub zaburze ń krzepni ęcia w naczyniach
krwiono śnych (pacjenci z ryzykiem zdarze ń zakrzepowo-zatorowych lub rozsianego
wykrzepiania wewn ątrznaczyniowego).
Lekarz mo że zleci ć przeprowadzenie dodatkowych testów krzepni ęcia w celu monitorowania ryzyka.

Reakcje alergiczne i typu anafilaktycznego
Ka żdy lek, taki jak Fibryga, który produkowany jest z ludzkiej krwi (zawierającej bia
ka) i który jest
wstrzykiwany do ży
y (podawany do żylnie) mo że spowodowa ć reakcje alergiczne. Je żeli u pacjenta w
przesz
o ści wyst ąpi
y reakcje alergiczne na lek Fibryga, lekarz zdec yduje, czy konieczne jest
zastosowanie leku przeciwalergicznego.
Lekarz wyja śni pacjentowi, jakie s ą ostrzegawcze objawy reakcji alergicznej lub typu
anafilaktycznego.
Nale ży zwróci ć uwag ę na wczesne objawy reakcji alergicznej (nadwra żliwo ści), takie jak:
- pokrzywka,
- wysypka,
- uczucie ucisku w klatce piersiowej,
- świszcz ący oddech,
- niskie ci śnienie t ętnicze krwi,
- lub reakcja anafilaktyczna (je żeli którykolwiek lub wszystkie powy ższe objawy wyst ępuj ą nagle
i z du żym nasileniem).
Je żeli wyst ąpi ą takie objawy, wstrzykni ęcie/infuzja leku Fibryga
powinna by ć natychmiast przerwana.

Bezpiecze ństwo wirusologiczne
Kiedy leki wytwarzane s ą z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane s ą okre ślone środki ostro żno ści,
aby zapobiec przenoszeniu zaka że ń na pacjentów. Obejmuj ą one:
- starann ą selekcj ę dawców krwi i osocza, aby zapewni ć wykluczenie dawców mog ących by ć
nosicielami zaka że ń ,
- badanie ka żdej donacji i puli zebranego osocza w celu wykrycia obecności wirusów/zaka że ń ,
- w
ączenie do procesu przetwarzania krwi lub osocza eta pów mających na celu inaktywacj ę lub
usuni ęcie wirusów.
Mimo tych środków ostro żno ści w przypadku podawania leków przygotowanych z lud zkiej krwi lub
osocza nie mo żna ca
kowicie wykluczy ć mo żliwo ści przeniesienia zaka żenia. Dotyczy to równie ż
nieznanych lub pojawiaj ących si ę od niedawna wirusów lub innych rodzajów zaka że ń .
Podejmowane środki s ą uwa żane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus
ludzkiego niedoboru odporno ści (HIV), wirus zapalenia w ątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia
w ątroby typu C (HCV), jak i bezotoczkowego wirusa zap alenia wątroby typu A (HAV). Podejmowane
ś rodki ostro żno ści mog ą mie ć ograniczon ą skuteczno wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak
parwowirus B19.
Zaka żenie parwowirusem B19 mo że by ć powa żne w przypadku kobiet w ci y (zaka żenie
nienarodzonego dziecka) oraz osób z upo śledzeniem odporno ści lub z pewnymi typami anemii (np.
anemia sierpowatokrwinkowa lub patologiczny rozpad czerwonych krwinek).
Zdecydowanie zaleca si ę, aby w ka żdym przypadku podawania pacjentowi leku Fibryga
odnotowa ć
nazw ę i numer serii produktu w celu mo żliwo ści powi ązania pacjenta z dan ą seri ą zastosowanego
produktu leczniczego.
Je śli pacjent otrzymuje regularnie/wielokrotnie produk ty zawierające fibrynogen pochodz ący
z ludzkiego osocza, lekarz mo że zaleci ć pacjentowi rozwa żenie szczepienia przeciwko wirusowemu
zapaleniu w ątroby typu A i B.

Starsze dzieci i m
odzież
Nie ma żadnych swoistych ani dodatkowych ostrze że ń ani środków ostro żno ści dotycz ących dzieci
i m
odzie ży.

Lek Fibryga a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stos owanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje stosowa ć.
Leku Fibryga
nie wolno miesza ć z żadnymi innymi lekami z wyj ątkiem wymienionych w punkcie
„ Informacje przeznaczone wy
ącznie dla fachowego personelu medycznego / Rekonsty tucja”.

Ci a, karmienie piersi ą i wp
yw na p
odno 
Je śli pacjentka jest w ci y lub karmi piersi ą, przypuszcza że mo że by ć w ci y lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku. Lek ten
powinien by ć stosowany w okresie ci y lub karmienia piersi ą tylko po konsultacji z lekarzem lub
farmaceut ą.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Lek Fibryga
nie ma wp
ywu na zdolno prowadzenia pojazdów i obs
ugiwania maszyn.

Lek Fibryga
zawiera sód
Ten lek zawiera sód w ilo ści do 132 mg (5,8 mmol) na butelk ę. Nale ży wzi to pod uwag ę, je żeli
pacjent stosuje diet ę niskosodow ą.

3. Jak stosowa ć lek Fibryga

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć
si ę do lekarza.
Lek Fibryga
podawany jest w postaci wlewu do żylnego (kroplówki) przez personel medyczny.
Dawka i schemat dawkowania zale od:
- masy cia
a pacjenta,
- ci ko ści choroby,
- lokalizacji krwawienia,
- charakteru zabiegu chirurgicznego,
- ogólnego stanu zdrowia.

Stosowanie u dzieci i m
odzie ży
Sposób podawania leku Fibryga
dzieciom i m
odzie ży (do żylnie) nie ro żni si ę od podawania go
doros
ym.
Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Fibryga
Lekarz b ędzie regularnie przeprowadza ć badania krwi w celu oznaczenia st enia fibrynogenu, aby
zmniejszy ć ryzyko przedawkowania.
W przypadku przedawkowania zwi ększa si ę ryzyko powstawania patologicznych skrzepów krwi
w naczyniach krwiono śnych.
W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku, nale ży zwróci ć
si ę do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Lek ten powinien by ć podawany we wstrzykni ęciu lub infuzji (kroplówce) do ży
y. W razie
jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem leku nale ży zwróci ć si ę do lekarza
lub farmaceuty.

4. Możliwe dzia
ania niepo dane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo dane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.

Nale ży natychmiast skontaktowa ć si ę z lekarzem:
- jeśli wyst ąpi którekolwiek z dzia
a ń niepo danych,
- jeśli wyst ąpi jakiekolwiek dzia
anie niepo dane niewymienione w niniejszej ulotce.

Nast ępuj ące dzia
ania niepo dane zg
oszono w przypadku stosowania leku Fibryga
i innych
produktów zawieraj ących fibrynogen (cz ęsto wyst ępowania wymienionych poni żej dzia
a ń
niepo danych jest nieznana):
- reakcje alergiczne lub typu anafilaktycznego: reakc je skórne (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia
i środki ostro żno ści”).
- dotycz ące uk
adu kr enia: zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, zatorowo p
ucna, zakrzepowe
zapalenie ży
(patrz punkt 2 „Ostrze żenia i środki ostro żno ści”).
- wzrost temperatury cia
a (gor ączka).

Je śli u pacjenta wyst ąpi którykolwiek z powy ższych objawów, nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem.

Zg
aszanie dzia
a ń niepo danych
Je śli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie objawy niepo dane
niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia
ania niepo dane
mo żna zg
asza ć bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo danych Dzia
a ń Produktów
Leczniczych Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzia
ania niepo dane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo danych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Fibryga

Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na etykiecie i na pude
ku.
Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.

Nie przechowywa ć w temperaturze powy żej 25 °C. Nie zamra ża ć. Przechowywa ć butelk ę
w opakowaniu zewn ętrznym w celu ochrony przed świat
em.

Proszek nale ży rozpu ści ć tylko bezpo średnio przed wstrzykni ęciem/infuzj ą. Wykazano stabilno 
roztworu przez 24 godziny w temperaturze pokojowej. Jednakże roztwór nale ży zu ży ć natychmiast
i tylko jeden raz, aby zapobiec ska żeniu. Przygotowanego roztworu nie wolno przechowywa ć
w lodówce ani zamra żarce.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę, jak usun leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że chroni ć
ś rodowisko.

6. Zawarto opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fibryga - Substancj ą czynn ą jest ludzki fibrynogen. Lek Fibryga
zawiera 1 g fibrynogenu ludzkiego
w butelce lub 20 mg fibrynogenu ludzkiego na ml po rekonstytucji w 50 ml wody do
wstrzykiwa ń.
- Pozosta
e sk
adniki to chlorowodorek L-argininy chl orowodorek, glicyna, sodu chlorek i sodu
cytrynian dwuwodny.

Jak wygl ąda lek Fibryga i co zawiera opakowanie
Lek Fibryga
jest to proszek do sporz ądzania roztworu do wstrzykiwa ń/do infuzji i dost ępny jest
w butelkach.
Fibryga
jest to bia
y lub blado żó
ty higroskopijny proszek lub krucha, zestalona ma sa. Przygotowany
roztwór powinien by ć niemal bezbarwny i lekko opalizuj ący.
Lek Fibryga
sprzedawany jest w pude
ku zawieraj ącym:
- 1 butelk ę z proszkiem do sporz ądzania roztworu do wstrzykiwa ń/do infuzji,
- 1 urządzenie do rekonstytucji Octajet,
- 1 filtr

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Octapharma (IP) SPRL
Allée de la Recherche 65
1070 Anderlecht
Belgia

Wytwórca
Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.
Oberlaaer Strasse 235, 1100 Wiede ń, Austria

Octapharma AB
Lars Forssells gata 23, 112 75 Sztokholm, Szwecja
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz
onkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod nast ępuj ącymi nazwami:

Fibryga: Austria, Belgia, Czechy, Dania, W ęgry, Finlandia, Niemcy, Luksemburg, Norwegia, Polsk a,
Portugalia S
owacja, Szwecja, Wielka Brytania
Fibrema: S
owenia
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.10.2018


Informacje przeznaczone wy
ącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie
Dawkowanie i czas trwania terapii zast ępczej zale od stopnia ci ko ści zaburzenia, lokalizacji
i intensywno ści krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

Nale ży oznacza ć st enie (czynno ściowe) fibrynogenu w celu wyliczenia indywidualnego
dawkowania oraz ilo ści i cz ęsto ści podawanych dawek u ka żdego pacjenta poprzez regularne pomiary
st enia fibrynogenu w osoczu i ci ąg
e monitorowanie stanu klinicznego pacjenta i inny ch
stosowanych terapii zast ępczych.
Normalne st enie fibrynogenu w osoczu mie ści si ę w zakresie 1,5-4,5 g/l. Krytyczne st enie

fibrynogenu w osoczu, poniżej którego mo że dochodzi ć do krwotoków, wynosi oko
o 0,5-1,0 g/l.
W przypadku powa żnych zabiegów chirurgicznych konieczne jest dok
adn e monitorowanie terapii
zast ępczej przez oznaczanie parametrów krzepni ęcia.

1. Profilaktyka u pacjentów z wrodzonym niedoborem fibrynogenu lub afibrynogenemią i znan ą
sk
onno ści ą do krwawie ń
Aby zapobiec nadmiernemu krwawieniu podczas zabiegó w chirurgicznych zaleca się podawanie
profilaktyczne w celu zwi ększenia st enia fibrynogenu do 1 g/l i utrzymania go na tym po ziomie do
czasu osi ągni ęcia hemostazy i ponad 0,5 g/l do czasu zako ńczenia gojenia ran(y).
W przypadku zabiegu chirurgicznego lub leczenia epi zodu krwawienia należy wyliczy ć dawk ę
w nast ępuj ący sposób:

Dawka (mg/kg masy cia
a) = [St enie docelowe (g/l) - st enie oznaczone (g/l)]

0,018 (g/l na mg/kg masy cia
a)
Dalsze dawkowanie (dawki i cz ęsto wstrzykiwa ń) powinno by ć dostosowane do stanu klinicznego
pacjenta i wyników testów laboratoryjnych.
Biologiczny okres pó
trwania fibrynogenu wynosi 3-4 dni. W związku z tym, przy braku zu życia
zwykle ponowne leczenie ludzkim fibrynogenem nie je st wymagane. Biorąc pod uwag ę akumulacj ę,
do której dochodzi w przypadku ponownego podawania w celach profilaktycznych, dawkę i cz ęsto 
nale ży ustala ć w zale żno ści od celów terapeutycznych okre ślonych przez lekarza dla konkretnego
pacjenta.
Dawkowanie w specjalnych populacjach

Dzieci i m
odzie ż
Aktualne dane przedstawiono w punktach 4.8 i 5.1 Ch PL, ale brak jest zaleceń dotycz ących
dawkowania u dzieci.
Osoby w podesz
ym wieku
Badania kliniczne produktu Fibryga
nie obejmowa
y pacjentów w wieku 65 lat i starszych w celu
przedstawienia rozstrzygaj ących dowodów, czy wyst ępowa
y u nich ró żnice w odpowiedzi na leczenie
w porównaniu do m
odszych pacjentów.
2. Leczenie krwawienia

Krwawienie u pacjentów z wrodzonym niedoborem fibry nogenu lub afibrynogenemią
Leczenie nale ży prowadzi ć w celu osi ągni ęcia zalecanego docelowego st enia fibrynogenu w osoczu
wynosz ącego 1 g/l. St enie to nale ży utrzymywa ć do czasu osi ągni ęcia hemostazy.

Sposób podawania
Instrukcje ogólne - Przygotowany roztwór powinien by ć niemal bezbarwny i lekko opalizuj ący. Nie u żywa ć
roztworów, które s ą m ętne lub zawieraj ą osad.
Rekonstytucja
1. Podgrza ć zarówno proszek w nieotwartej butelce, jak i fiolk ę zawieraj ącą 50 ml wody do
wstrzykiwa ń (niedostarczona w zestawie) do temperatury pokojow ej. Należy utrzymywa ć t ę
temperatur ę przez ca
y proces rekonstytucji. Je żeli do ogrzewania wykorzystywana jest

a źnia wodna, nale ży zachowa ć ostro żno , by nie dopu ści ć do kontaktu wody z gumowym
korkiem ani aluminiowym kapslem. Temperatura
a źni wodnej nie powinna przekracza ć
+37°C.
2. Zdj wieczko z butelki koncentratu (Fibryga) oraz fiolk i z wodą do wstrzykiwa ń, aby
ods
oni ć centraln ą cz ć korka infuzyjnego. Przetrze ć gumowy korek gazikiem z alkoholem
i pozostawi ć do wyschni ęcia.
3. Oderwa ć pokryw ę zewn ętrznego opakowania urz ądzenia do rekonstytycji Octajet. Aby
zachowa ć ja
owo pozostawi ć urz ądzenie Octajet w przezroczystym zewn ętrznym
opakowaniu.

4. Wzi urz ądzenie Octajet razem z zewn ętrznym
opakowaniem i odwróci ć je do góry dnem nad butelk ą
z koncentratem (Fibryga). Ustawi ć urz ądzenie, wci 
w opakowaniu zewn ętrznym, nad środkiem butelki Fibryga
tak, aby zosta
y zablokowane zatrzaski iglicy
przeznaczonej do produktu (bezbarwnej). Utrzymuj ąc
urz ądzenie Octajet nad butelk ą z koncentratem, ostro żnie
zdj z niego opakowanie zewn ętrzne, uwa żaj ąc by nie
dotkn iglicy przeznaczonej do wody (niebieskiej)
i pozostawi ć je ści śle po
ączone z butelk ą. (Ryc. 1)

5. Trzymaj ąc mocno butelk ę z koncentratem na poziomej
powierzchni, odwróci ć fiolk ę z wod ą do wstrzykiwa ń do
góry dnem i ustawi ć j ą centralnie nad niebiesk ą iglic ą
przeznaczon ą do wody. Przebi ć pewnie niebiesk ą plastikow ą
kaniul ą urz ądzenia Octajet przez środek gumowego korka
fiolki z wod ą. (Ryc. 2)


6. Usun pier ście ń oddzielaj ący (Ryc. 3) i wcisn fiolk ę z wod ą w dó
(Ryc. 4). Woda do
wstrzykiwa ń przep
ynie do butelki z koncentratem (Fibryga).
7. Po zako ńczeniu przep
ywu wody, wirowa ć delikatnie butelk ą z produktem, a ż proszek si ę
ca
kowicie rozpu ści. Nie wstrz ąsa ć butelk ą, aby unikn tworzenia si ę piany. Proszek
powinien rozpu ści ć si ę ca
kowicie w ci ągu 5 minut. Nie powinno to trwa ć d
u żej, ni ż
30 minut; Je żeli po 30 minutach proszek nie b ędzie ca
kowicie rozpuszczony, usun 
produkt.
8. Przekr ęci ć niebieskie z
ącze z fiolk ą po wodzie do
wstrzykiwa ń (w dowolnym kierunku), tak aby wska źniki
po
o żenia by
y w jednej linii i usun fiolk ę razem
z niebiesk ą iglic ą. (Ryc. 5)


9. Pod
ączy ć strzykawk ę do filtra znajduj ącego si ę w zestawie (Ryc. 6) i po
ączy ć filtr ze
z
ączem Luer Lock urz ądzenia Octajet znajduj ącym si ę na butelce z koncentratem (Ryc. 7).
Pobra ć roztwór do strzykawki przez filtr. (Ryc. 8)

Ryc. 1
Ryc. 2
Ryc. 4 Ryc. 3
Ryc. 5

10. Od
ączy ć nape
nion ą strzykawk ę od filtra i usun pust ą butelk ę.

Zaleca si ę do żylne podanie przygotowanego roztworu w temperaturze pokojowej przy użyciu
standardowego zestawu do infuzji.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lecznicze go lub jego odpady należy usun zgodnie
z lokalnymi przepisami.
Sposób podawania
Infuzja lub wstrzykni ęcie do żylne.
Produkt leczniczy Fibryga
nale ży podawa ć powoli do żylnie, przy zalecanej maksymalnej szybko ści
5 ml na minut ę.

Niezgodno ści farmaceutyczne
Nie miesza ć produktu leczniczego z innymi produktami leczniczy mi.

Ryc. 8 Ryc. 6 Ryc. 7