Ferinject

Krew i układ krwiotwórczy

Szczegółowe informacje

moc:50 mg Fe3+/ml
typ procedury:DCP
kod ATC:B03AC
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:16248

Substancje czynne

Ferrum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 2 ml
kodEAN5909990749737
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54994
wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 10 ml
kodEAN5909990749744
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54995
wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 20 ml
kodEAN5909991095055
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id87508
wielkosc2
jednostkaWielkoscifiol. 2 ml
kodEAN5909990915453
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id70928
wielkosc2
jednostkaWielkoscifiol. 10 ml
kodEAN5909990915460
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id70930
wielkosc5
jednostkaWielkoscifiol. 2 ml
kodEAN5909990749751
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54996
wielkosc5
jednostkaWielkoscifiol. 10 ml
kodEAN5909990749768
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54997

181130 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E22 T PL01 1/8
ULOTKA DLA PACJENTA

181130 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E22 T PL01 2/8
Ulotka dla pacjenta: informacja dla pacjenta

Ferinject 50 mg żelaza/ml roztwór do wstrzykiwań/infuzji
Carboxymaltosum ferricum

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie gromadzenie
nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie
działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać
działania niepożądane — patrz punkt 4.


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest Ferinject i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ferinject
3. Jak stosować Ferinject
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Ferinject
6. Zawartość opakowania i inne informacje1. Co to jest Ferinject i w jakim celu się go stosuje

Ferinject jest lekiem przeznaczonym do leczenia niedokrwistości (anemii). Głównym składnikiem leku
jest żelazo w postaci kompleksu z węglowodanem. Żelazo jest podstawowym pierwiastkiem
umożliwiającym przenoszenie tlenu przez hemoglobinę w krwinkach czerwonych i mioglobinę w
tkance mięśniowej. Żelazo odgrywa również rolę w wielu innych kluczowych procesach życiowych
organizmu człowieka.
Ferinject jest stosowany w leczeniu pacjentów z niedoborem żelaza, gdy doustne leki zawierające
żelazo nie są skuteczne lub nie można ich stosować. Celem leczenia jest uzupełnienie zapasów żelaza
w organizmie i zwalczanie niedokrwistości (zbyt małej liczby krwinek czerwonych) wywołanej
niedoborem żelaza.

Przed podaniem leku lekarz przeprowadzi badanie krwi w celu określenia wymaganej dawki leku
Ferinject.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ferinject

Kiedy nie można stosować leku Ferinject
- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na karboksymaltozę żelazową lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- w przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych (nadwrażliwości) na inne podawane
we wstrzyknięciach preparaty zawierające żelazo;
- jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość, której przyczyną nie jest niedobór żelaza;
- jeśli u pacjenta występuje nadmierne nagromadzenie żelaza (nadmiar żelaza w organizmie) lub
zaburzenia przyswajania żelaza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

181130 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E22 T PL01 3/8
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ferinject należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką:
- jeśli u pacjenta w przeszłości występowała alergia na leki;
- jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy;
- jeśli pacjent ma reumatoidalne zapalenie stawów;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka astma, wyprysk lub inna alergia atopowa;
- jeśli u pacjenta występuje zakażenie;
- jeśli u pacjenta występują choroby wątroby;
- jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości niskie stężenia fosforanów we krwi.

Nie należy podawać leku Ferinject dzieciom poniżej 14 lat.
Nieprawidłowe podanie leku Ferinject może spowodować wyciekanie produktu w miejscu podania, co
może doprowadzić do podrażnienia skóry i potencjalnie długo utrzymującej się zmiany zabarwienia w
miejscu podania na brązową. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Jak podaje się Ferinject
Lekarz lub pielęgniarka podają lek Ferinject w postaci nierozcieńczonej poprzez wstrzyknięcie
dożylne, podczas dializy lub w postaci rozcieńczonej na drodze infuzji; lek Ferinject może być
podawany wyłącznie w miejscach, umożliwiających szybką i odpowiednią pomoc medyczną
w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Po każdorazowym podaniu leku pacjent powinien pozostawać pod obserwacją lekarza lub pielęgniarki
przez co najmniej 30 minut, w celu wykrycia wystąpienia działań niepożądanych.

Ferinject a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie i ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty.
Łączne stosowanie leku Ferinject i doustnych leków zawierających żelazo zmniejsza skuteczność
działania leków doustnych.

Ciąża
Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Ferinject u kobiet w okresie ciąży. W
okresie ciąży nie należy przyjmować leku Ferinject. Istotne jest, aby poinformować lekarza o
potwierdzonej lub podejrzewanej ciąży lub planowaniu posiadania dziecka.
W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, który zdecyduje, czy
należy kontynuować stosowanie leku.

Karmienie piersią
W przypadku karmienia piersią należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku Ferinject. Jest
mało prawdopodobne, aby Ferinject stanowił zagrożenie dla dzieci karmionych piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby Ferinject zmniejszał zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi
maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ferinject
Lek zawiera 0,24 mmol (lub 5,5 mg) sodu w 1 ml nierozcieńczonego roztworu. Należy to uwzględnić
u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.


3. Jak podawany jest Ferinject

Lekarz może zadecydować o zastosowaniu jednego z trzech sposobów podania leku Ferinject:
wstrzyknięcie bez rozcieńczenia, podanie podczas dializy lub wlew dożylny po rozcieńczeniu.

 Maksymalna dawka leku Ferinject podawanego we wstrzyknięciu bezpośrednio do żyły wynosi
20 ml, co odpowiada dawce 1000 mg żelaza raz w tygodniu.

181130 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E22 T PL01 4/8

 Pacjenci poddawani hemodializie mogą otrzymać Ferinject podawany do linii dializacyjnej.

 We wlewie dożylnym podaje się do 20 ml leku Ferinject (ilość odpowiadająca 1000 mg żelaza)
bezpośrednio do światła żyły. Takie leczenie stosuje się raz w tygodniu. Przed podaniem leku
we wlewie dożylnym Ferinject należy rozcieńczyć roztworem chlorku sodu. Objętość
przygotowanego roztworu może wynosić do 250 ml; roztwór ma barwę brązową.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ferinject
Lekarz odpowiada za określenie właściwej dawki, wybór drogi podania, częstotliwości i czasu trwania
leczenia.
Przedawkowanie może powodować nadmierne zwiększenie zapasów żelaza. Aby uniknąć nadmiernego
nagromadzenia żelaza, lekarz będzie systematycznie sprawdzać wskaźniki gospodarki żelazem, np.
stężenie ferrytyny i (lub) wysycenie transferyny w surowicy krwi.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta pojawią się którekolwiek z wymienionych
objawów mogących wskazywać na ciężką reakcję alergiczną: wysypka (np. pokrzywka), swędzenie,
duszność, świszczący oddech i (lub) obrzęk warg, języka, gardła lub całego ciała.

U niektórych pacjentów wspomniane reakcje alergiczne (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
mogą ulec nasileniu do ciężkich lub zagrażających życiu reakcji alergicznych (zwanych reakcjami
rzekomoanafilaktycznymi/anafilaktycznymi) i mogą im towarzyszyć problemy z sercem i krążeniem
oraz utrata przytomności.

Lekarz opiekujący się pacjentem ma świadomość możliwości wystąpienia wspomnianych działań
niepożądanych i w związku z tym w trakcie oraz po zakończeniu podawania leku Ferinject będzie on
monitorować stan pacjenta.

Inne działania niepożądane, o których należy poinformować lekarza, jeśli ulegną one nasileniu do
ciężkich działań niepożądanych:

Częste działania niepożądane (mogące występować maksymalnie u 1 na 10 osób): ból głowy,
zawroty głowy, uczucie gorąca (uderzenia gorąca), zwiększenie ciśnienia tętniczego, nudności i
reakcje w miejscu podania leku/infuzji (patrz także punkt 2).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogące występować maksymalnie u 1 na 100 osób): uczucie
drętwienia, mrowienia lub kłucia w obrębie skóry, zmiana odczuwania smaku, przyspieszenie bicia
serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, duszność, wymioty, niestrawność, ból brzucha, zaparcia,
biegunka, swędzenie skóry, pokrzywka, zaczerwienienie skóry, wysypka, bóle mięśni, stawów lub
pleców, ból rąk i nóg, kurcze mięśni, gorączka, uczucie zmęczenia, ból w klatce piersiowej, obrzęk
rąk lub stóp, dreszcze.

Rzadkie działania niepożądane (mogące występować maksymalnie u 1 na 1000 osób): zapalenie
żyły, ogólne poczucie dyskomfortu, utrata przytomności, uczucie lęku, omdlenie, uczucie zbliżającego
się omdlenia, świszczący oddech, oddawanie nadmiernej ilości gazów (wzdęcia), nagły obrzęk twarzy,
ust, języka lub gardła, który może powodować trudności z oddychaniem, bladość i obrzęk twarzy.

181130 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E22 T PL01 5/8
(Mogące występować maksymalnie u 1 na 1000 osób) Objawy grypopodobne mogą wystąpić w ciągu
kilku godzin do kilku dni po wstrzyknięciu; typowymi objawami są: wysoka temperatura ciała oraz
bóle mięśni i stawów.

Niektóre wyniki badań krwi mogą ulegać przejściowym zmianom. Można to rozpoznać wykonując
badania laboratoryjne.
Często występuje następująca zmiana parametrów krwi: przemijające zmniejszenie stężenia fosforu
we krwi.
Niezbyt często występują następujące zmiany parametrów krwi: zwiększenie aktywności niektórych
enzymów wątrobowych określanych jako aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza
asparaginianowa, gamma-glutamylotranspeptydaza i fosfataza alkaliczna oraz zwiększenie aktywności
enzymu o nazwie dehydrogenaza mleczanowa.

Jeżeli konieczne są dodatkowe informacje, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy poinformować o tym
lekarza lub pielęgniarkę. Dotyczy to również wszelkich objawów niepożądanych niewymienionych
w ulotce. Działania niepożądane można także zgłaszać bezpośrednio do
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać Ferinject

Ferinject należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Ferinject po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w
temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

Fiolki z lekiem Ferinject należy zużyć bezpośrednio po otwarciu. Roztwór powstały po rozcieńczeniu
roztworem chlorku sodu należy bezzwłocznie zużyć.

Najczęściej Ferinject jest przechowywany przez lekarza lub w szpitalu.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ferinject

181130 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E22 T PL01 6/8
Substancją czynną jest żelazo (w postaci karboksymaltozy żelazowej — związku żelazowo-
węglowodanowego). Stężenie żelaza w tym produkcie wynosi 50 mg/ml. Inne składniki leku to: sodu
wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Ferinject i co zawiera opakowanie
Ferinject to ciemnobrązowy, nieprzezroczysty roztwór do wstrzykiwań/infuzji.

Ferinject jest dostarczany w szklanych fiolkach zawierających 2 ml roztworu (ilość odpowiadająca
100 mg żelaza) oraz w szklanych fiolkach zawierających 10 ml roztworu (ilość odpowiadająca 500 mg
żelaza).

Ferinject jest dostarczany w szklanych fiolkach zawierających:
- 2 ml roztworu, co odpowiada 100 mg żelaza. Dostępne opakowania: 1, 2 i 5 fiolek.
- 10 ml roztworu, co odpowiada 500 mg żelaza. Dostępne opakowania: 1, 2 i 5 fiolek.
- 20 ml roztworu, co odpowiada 1000 mg żelaza. Dostępne opakowania: 1 fiolka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Vifor France
100-101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
Francja
Tel. +33 (0)1 41 06 58 90
Fax +33 (0)1 41 06 58 99
e-mail: contact-fr@viforpharma.com

Ten produkt leczniczy zarejestrowano w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia,
Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika
Słowacka, Rumunia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy: Ferinject. Belgia, Luksemburg:
Injectafer. Słowenia: Iroprem.


Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2018

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
Vifor France
100-101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
Francja
Tel. + 33(0)1 41 06 58 90
Fax +33(0)1 41 06 58 99

181130 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E22 T PL01 7/8
Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Należy uważnie monitorować stan pacjentów pod kątem występowania ewentualnych objawów
przedmiotowych i podmiotowych reakcji nadwrażliwości podczas każdego podania produktu
Ferinject oraz po jego podaniu. Produkt Ferinject należy podawać wyłącznie wtedy, gdy
bezpośrednio dostępny jest personel przeszkolony w zakresie oceny i leczenia reakcji
anafilaktycznych, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Pacjenta należy
obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych przez co najmniej 30 minut po każdym podaniu
produktu Ferinject.

Ustalanie zapotrzebowania na żelazo
Indywidualne zapotrzebowanie na żelazo w celu uzupełnienia jego niedoboru produktem Ferinject
określa się na podstawie masy ciała pacjenta oraz stężenia hemoglobiny (Hb) (patrz tabela 1):

Tabela 1: Ustalanie zapotrzebowania na żelazo
Hb Masa ciała pacjenta
g/dl mmol/l poniżej 35 kg od 35 kg do <70 kg 70 kg i powyżej
<10 <6,2 500 mg 1500 mg 2000 mg
od 10 do <14 od 6,2 do <8,7 500 mg
1000 mg 1500 mg
≥14 ≥8,7 500 mg 500 mg 500 mg

Niedobór żelaza musi zostać potwierdzony na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Obliczanie i podawanie indywidulanej maksymalnej dawki (lub dawek) żelaza
W oparciu o wyżej ustalone wartości zapotrzebowania na żelazo należy podać odpowiednią dawkę
(lub dawki) produktu Ferinject, biorąc pod uwagę, że:

Pojedyncze podanie produktu Ferinject nie powinno przekraczać:
 15 mg żelaza na kg masy ciała (wstrzyknięcie dożylne) lub 20 mg żelaza na kg masy ciała
(infuzja dożylna)
 1000 mg żelaza (20 ml produktu Ferinject)

Maksymalna zalecana dawka kumulacyjna produktu Ferinject wynosi 1000 mg żelaza (20 ml produktu
Ferinject) na tydzień.

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wymagającą hemodializy nie należy przekraczać
pojedynczej maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 200 mg żelaza.
Nie badano produktu Ferinject u dzieci, dlatego nie zaleca się jego stosowania u dzieci poniżej 14 lat.

Sposób podawania
Produkt Ferinject jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego: we wstrzyknięciu, w infuzji
lub podczas hemodializy w postaci nierozcieńczonej bezpośrednio przez linię żylną prowadzącą do
dializatora. Produktu Ferinject nie wolno podawać podskórnie ani domięśniowo.

Podczas podawania produktu leczniczego Ferinject należy zachować ostrożność, aby uniknąć
wynaczynienia produktu leczniczego do przestrzeni okołożylnej. Wynaczynienie produktu
leczniczego Ferinject do przestrzeni okołożylnej może prowadzić do podrażnienia skóry i mogącego
długo utrzymywać się brązowego przebarwienia skóry w miejscu podania. Jeżeli dojdzie do
wynaczynienia do przestrzeni okołożylnej, należy natychmiast przerwać podawanie produktu
Ferinject.

181130 PIL-YV007/YV080/YV013/MR/E22 T PL01 8/8
Wstrzyknięcie dożylne
Produkt Ferinject można podawać we wstrzyknięciu dożylnym w postaci nierozcieńczonego roztworu.
Maksymalna pojedyncza dawka wynosi 15 mg żelaza na kg masy ciała, jednak nie może przekraczać
1000 mg żelaza. Szybkość podawania przedstawiono w tabeli 2:

Tabela 2: Szybkość podawania produktu Ferinject we wstrzyknięciu dożylnym
Wymagana objętość
produktu Ferinject Dawka równoważna żelaza Szybkość podawania /
minimalny czas podawania
2 do 4 ml 100 do 200 mg Brak minimalnego zalecanego
czasu
>4 do 10 ml >200 do 500 mg 100 mg żelaza/min
>10 do 20 ml >500 do 1000 mg 15 minut

Infuzja dożylna
Produkt Ferinject można podawać w infuzji dożylnej. W takim przypadku musi on być rozcieńczony.
Maksymalna pojedyncza dawka wynosi 20 mg żelaza na kg masy ciała, jednak nie może przekraczać
1000 mg żelaza. Produkt Ferinject należy rozcieńczać wyłącznie jałowym 0,9% m/V roztworem
chlorku sodu w sposób podany w tabeli 3. Uwaga: ze względu na trwałość roztworu, produktu
Ferinject nie należy rozcieńczać do stężeń poniżej 2 mg żelaza/ml (bez uwzględnienia objętości
roztworu karboksymaltozy żelazowej).

Tabela 3: Schemat rozcieńczania produktu Ferinject w celu podania go w infuzji dożylnej
Wymagana objętość
produktu Ferinject Dawka równoważna
żelaza Maksymalna ilość
jałowego 0,9% m/V
roztworu chlorku sodu Minimalny czas
podawania
2 do 4 ml 100 do 200 mg 50 ml Brak minimalnego
zalecanego czasu
>4 do 10 ml >200 do 500 mg 100 ml 6 minut
>10 do 20 ml >500 do 1000 mg 250 ml 15 minut

Działania monitorujące
Lekarz powinien dokonać ponownej oceny na podstawie stanu konkretnego pacjenta. Ponowną ocenę
stężenia Hb należy przeprowadzić nie wcześniej niż 4 tygodnie od ostatniego podania produktu
Ferinject, aby zapewnić wystarczający czas na erytropoezę i wykorzystanie żelaza w organizmie.
W razie gdy pacjent wymaga dalszego uzupełniania niedoboru żelaza, zapotrzebowanie na żelazo
powinno być ponownie obliczone przy użyciu tabeli 1 powyżej.

Niezgodności farmaceutyczne
Preparaty żelaza podawane pozajelitowo zmniejszają wchłanianie żelaza, które jest w tym samym
czasie podawane doustnie. Dlatego jeśli terapia żelazem podawanym doustnie jest niezbędna, powinna
rozpocząć się nie wcześniej niż 5 dni po ostatnim podaniu produktu Ferinject.

Przedawkowanie
Podanie produktu Ferinject w ilościach przekraczających dawkę wymaganą do uzupełnienia niedoboru
żelaza w chwili podania może prowadzić do nagromadzenia żelaza w puli zapasowej
i w konsekwencji do hemosyderozy. W diagnostyce przeładowania żelazem przydatne może być
monitorowanie parametrów gospodarki żelazem, np. stężenia ferrytyny w surowicy i wysycenia
transferyny. W przypadku stwierdzenia kumulacji żelaza, należy wdrożyć leczenie stosowane
standardowo w tego rodzaju przypadkach, np. rozważyć zastosowanie związków chelatujących żelazo.