Escid Control

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:20 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:A02BC05
ważność pozwolenia:2020-04-06
numer pozwolenia:22379

Substancje czynne

Esomeprazolum magnesicum dihydricum

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991216535
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id107812
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991216542
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id107813

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Escid Control, 20 mg , tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie prze czytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy z wrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi l ub farmaceucie. Patrz
punkt 4.
- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąp iła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.


Spis treści ulotki
1. Co to jest Escid Control i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem Escid Control
3. Jak przyjmować Escid Control
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Escid Control
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Escid Control i w jakim celu się go stosuje

Escid Control zawiera substancję czynną o nazwie ezomeprazol. Należy on do grupy leków nazywanych
„inhibitorami pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu wytwarzanego
w żołądku.

Lek ten jest stosowany u osób dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkow o-
przełykoweg o (na przykład zgag a i zarzucani e kwaśnej tr eści żołądkowej do przełyku).

Refluks polega na zarzucaniu (cofaniu się) kwaśnej tre ści z żołądka do przełyku, co może być przyczyną
stanu zapalnego i bólu . Może to spowodować u pacjenta wystąpienie objawów, takich jak : uczucie bólu
w klatce piersiowej ro zprzestrzeniające się ku górze aż do gardła (zgaga) oraz kwaśny smak w jamie
ustnej (zarzucani e kwaśnej treści żołądkowej do przełyku).

Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po pierwszym dniu stosowania tego leku, ale nie
znaczy to, że jest on przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Aby nastąpiła poprawa
może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2 do 3 dni. Je śli po 14 dniach stosowania leku nie
nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skont aktować się z lekarzem.


2. Informacje ważne przed przyjęciem Escid Control

Kiedy nie przyjmować leku Escid Control :
- jeśli pacjent ma uczulenie na ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6)
- jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol,
lanz oprazol, rabeprazol lub omeprazol)
- jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Nie należy przyjmować tego leku, jeśli którakolwiek z wymienion ych sytuacji dotyczy pacjenta.

2
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy omówić
to z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Escid Control należy omówić to z lekarzem, jeśli:
 pacjent w przeszłości miał owrzodzenia żołądka lub zabieg chirurgiczny obejmujący żołądek
i (lub) jelita
 pacjent leczył objawy refluksu lub zgagi nieprzerwa nie przez 4 tygodnie lub dłużej
 pacjent ma ż ółtaczkę (zażółcenie skóry lub o czu) lub ciężką chorobę wątroby
 pacjent ma ciężką chorobę ner ek
 pacjent ma ponad 55 lat i po jawiły się u niego nowe objawy refluksu lub niedawno zmieniły się
wcześniej występujące objawy refluksu, lub przyjmuje codziennie dostępne bez recepty leki
na niestrawność lub na zgagę
 jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego
do leku Escid Control , który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego .

Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skó rna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni
słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być
przerwanie stosowania leku Escid Control . Należy również powiedzieć o wszelkich innych
występujących dzi ałaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.

Przed lub po przyjęciu tego leku, należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku zauważenia
któregokolwiek z następujących objawów, które mogłyby być oznaką innej, cięższej choroby :
 nieuzas adnione znaczne zmniejszenie masy ciała
 utrudnione połyk anie lub bolesność podczas połykania
 ból żołądka lub objawy niestrawności, takie ja k: nudności, uczucie pełności, wzdęcie, szczególnie
po przyjęciu pokarmu
 pojawienie się wymiotów z treścią pokarmową lub krwi ą, która może wyglądać jak fusy kawy
w wymio cinach
 oddawanie czarnych sto lców (kału podbarwionego krwią)
 ciężka lub uporczywa biegunka – ezomeprazol nieznacznie zwiększa ryzyko biegunki zakaźnej.

Należy poinformować lekarza przed przyjęciem tego leku, je śli:
 u pacjenta zaplanowano badanie endoskopowe lub ureazowy test oddechowy
 u pacjenta zaplanowano specyficzne badani e krwi (stężenia chromograniny A).

Escid Control nie powinien być stosowany jako leczenie zapobiegawcze.

W przypadku, gdy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent nie ma pewności
czy tak jest), należy natychmiast porozmawiać o tym z lekarzem.

Dzieci i młodzież
Ten lek nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Escid Control a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecn ie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to ważne, ponieważ lek ten
może wpływać na sposób działania niektórych leków, a niektóre inne leki mogą oddziaływać na lek
Escid Control .

Nie należy przyjmować tego leku, jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie lek zawierający nelfinawir
(stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy w szczególności poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli pacjent przyjmuje klopidogrel
(stosowany w zapobieganiu zakrzepom).

Nie należy przyjmować tego leku z innymi lekami, które zmniejszają wytwarzanie kwasu w żołądku,
takimi jak inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol lub omeprazol) czy

3
antagoniści receptora histaminowego H2 (np. ranitydyna lub famotydyna).
Lek ten można przyjmować jednocześnie z lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku
(np. magaldrat, kwas alginowy, wodorowęglan sodowy, wodorotlenek glinu, węglan magnezu lub
skojarzenia tych leków).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmow aniu któregokolwiek z następujących leków:
 ketokonazol i itrakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 worykonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych) i klarytromycyna (stosowana
w leczeniu zakażeń). Lekarz może dostosować dawkę leku Escid Control , jeśli pacjent ma ciężkie
zaburzenia czynności wątroby i jest leczony długotrwale .
 erlotynib (stosowany w leczeniu raka)
 metotreksat (stosowany w leczeniu raka oraz chorób reumatycznych)
 digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 atazanawir, sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV)
 cytalopram, imipramina lub klomipramina (stosowane w leczeniu depresji)
 diazepam (stosowany w lec zeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w padaczce)
 fenytoina (stosowana w padac zce)
 leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna , może być konieczne
kontrolowanie stanu pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia lekiem
Escid Control
 cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego – stanu, w którym zbyt mały
dopływ krwi do mięśni kończyn powoduje ból i problemy z chodzeniem)
 cyzapryd (stosowany w leczeniu niestrawności i zgagi)
 ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)
 takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)
 ziele dziurawca (Hypericum perforatu m) stosowane w leczeniu depresji.

Ciąża i karmienie piersią
Należy zachować ostrożność i unikać stosowania leku Escid Control w okresie ciąży. Nie należy
stosować tego leku w okresie karmienia piersią.
Jeśli pacjent ka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko , powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jes t mał o prawdopodobne , ab y lek Escid Control wpły wał na zdolność prowadzeni a pojazdó w
i obsługiwani a maszyn . Jedna k niezby t często mogą wystąpić taki e działa nia niepożądan e jak zawrot y
głow y ora z zaburzeni a widzeni a (patr z punkt 4). W przypadk u ich wystąpieni a nie należ y prowadzi ć
pojazdó w an i obsługiwa ć maszyn .

Escid Control zawiera sacharozę
Lek Escid Control zawiera sacharoz ę (która jest rodzajem cukru) . Je śli wcześniej stwierdzono u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.


3. Jak przyjmować Escid Control

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak t o opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką ilość leku należy przyjmować
 Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę.
 Nie stosować dawki większej niż zalecana : 1 tabletk a (20 mg) na dobę, nawet jeżeli pacjent nie
odczuwa natychmiastowej poprawy.
 Aby wystąpił o zmniejszenie objawów refluksu (na przykład zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści
żołądkowej), może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2 lub 3 kolejne dni.
 Leczeni e trwa do 14 dni.
 Po całkowitym ustąpieniu objawów refluksu należy zaprzestać przyjmowania tego leku.
 W przypadku nasilenia objawów refluksu lub braku poprawy po 14 dniach nieprzerwanego

4
przyjmowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadk u wy stępowania uporczywych lub długo utrzymujących się, często nawracających objawów
choroby, nawet po leczeniu tym lekie m, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Przyjmowanie tego leku
 Pacjent może przyjmować tabletkę o dowolnej porze dnia, z pos iłkiem albo na pusty żołądek.
 Należy połykać tabletkę w całości, popijając połową szklank i wody. Nie wolno żuć ani kruszyć
tabletek, ponieważ zawierają one powlekane peletki, które zapobiegają rozkładowi leku przez
kwas solny zawarty w żołądku. Jest ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu.

Alternatywn y sposób przyjmowania tego leku
 Umieścić tabletkę w szklance wody niegazowanej. Nie używać żadnych innych płynów.
 Mieszać do czasu rozpadu tabletki ( roztwór nie będzie klarown y), roztwór należy wypić od razu
lub w ciągu 30 minut od przygotowania. Zawsze, bezpośrednio przed wy piciem roztwór należy
zamieszać .
 Aby upewnić się, że cały lek został zażyty, należy napełnić szklankę wodą do połowy, zamieszać
i wypić płyn. Stałe cząstki zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć .

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Escid Control
W przypadku przyjęcia większej dawki leku Escid Control niż zalecana należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. U pacjenta mogą wystąpić następujące objawy: biegunka,
ból żołądka, zaparcie, uczucie nudności lub wymioty oraz osłabienie.

Pominięcie przyjęcia leku Escid Control
Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek, powinien go przyjąć najszybciej jak to moż liwe , tego samego dnia .
Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepoż ądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy
zaprzestać przyjmowania leku Escid Control i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 nagły świszczący oddech, obrz ęk warg, języka i gardła, wysypka, omdlenie lub utrudnione
przełykanie (ciężka reakcja alergiczna, występująca rzadko)
 zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub z łuszczaniem. Możliwe jest ta kże
po wstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów
płciowych - może to być zespół Stevens a-Johnsona lub toksyczn o-rozpływna martwica naskórka,
występujące bardzo rzadko
 zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności
wątroby, występujące rzadko.

Jeśli wys tąpi którykolwie k z poniższych ciężkich objawów zakażenia, należy skontaktować się
z lekarzem, tak szybko jak to możliwe .
Lek ten może w bardzo rzadkich przypadkach oddziaływać na białe krwinki, prowadząc do niedoboru
odporności. Je śli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami , takimi ja k: gorączk a z ciężkim
pogorszeniem stanu ogólnego lub gorączka z objawami lokalnego zakażenia, takimi jak : ból szyi, gardła
lub jamy ustnej albo utrudnie nie oddawania moczu, pacjent musi tak szybko jak to możliwe
skontaktować się z lekarzem w celu wykluczenia - na podstawie wyniku badania krwi - braku krwinek
białych (agranulocytozy). Ważne jest, aby pacjent p rzekazał lekarzowi informację, że przyjmuje ten lek.

Inne działania niepożądane obejmują:

5
Często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób)
 ból głowy
 działanie na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcie, gazy (wzdęcia)
 nudności lub wymioty
 łagodne polipy żołądka .

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób)
 obrz ęk stóp i kostek
 zaburzenie snu (bezsenność), senność
 zawroty głowy, mrowienie i kłucie
 odczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego )
 suchość w jamie ust nej
 zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby
 wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry .

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 osób)
 zmniejszona liczba białych krwinek lub płytek krwi, co może prowadzić do osłabienia,
łatwiejszego powstawania siniaków lub zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia
 małe stężenie sodu we krwi, co może prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśni
 pobudzenie, splątanie lub przygnębienie
 zmiana odczuwania smaku
 zaburz enia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie
 nagły, świszczący oddech lub zadyszka (skurcz oskrzeli)
 zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 zakażenie nazywane „ pleśniawką ”, które może obejmować jelita - jest wywoływane przez grzyby
 wypadanie włosów (łysienie )
 wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce
 bóle stawów lub bóle mięśni
 złe samopoczucie ogólne oraz brak energii
 zwiększona potliwość .

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 000 osób)
 zmniejszenie l iczby czerwonych krwinek, białych krwinek oraz płytek krwi (stan określany jako
pancytopenia)
 agresja
 widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy)
 ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu
 osłabienie mięśni
 ciężkie zaburzenia czynności nerek
 powiększenie piersi u mężczyzn .

Nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)
 zmniejszenie stężenia magnezu we krwi, co może powodować osłabienie, wymioty, kurcze
mięśni, drżenie oraz zaburzenia rytmu serca (arytmie); bardzo małe stężenie magnezu może
prowadzić również do zmniejszenia stężenia wapnia oraz (lub) potasu we krwi
 zapalenie jelit (prowadzące do biegunki)
 wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów .

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Pr oduktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl .
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania
leku.

6


5. Jak przecho wywać Escid Control

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze po : EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego m iesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki , których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Za wartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Escid Control
- Substancją czynną leku jest ezomeprazol. Każda tabletka zawiera 20 mg ezomeprazolu
(w postaci 21,75 mg ezomeprazolu magnezowego dwu wodnego ).
- Pozostałe składniki to:
peletki : kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) , talk , trietylu cytrynian , h ypromeloza ,
sacharoza ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana) , magnezu stearynian,
hydroksypropyloceluloza , g licerolu monostearynian 40 -55 , p olisorbat 80
rdzeń tabletki : celuloza mikrokrystaliczna , powidon , m akrogol 6000 , k rospowidon , sodu
stearylofumaran
otoczka tabletki : hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171) , m akrogol (PEG 400) , żelaza tlenek
czerwon y (E 172) , żelaza tlenek żółty (E 172) .

Jak wygląda lek Escid Control i co zawiera opakowanie
Tabletki dojelitowe leku Escid Control są j asnoróżowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki
powlekane o wielkości 6,55 x 13,6 mm.

Lek Escid Control jest dostępny w opakowaniach zawierających blistry po 7 lub 14 ta bletek
dojelitowych.

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00 -113 Warszawa

Wytwórca
Balkanpharma – Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
Dupnitsa 2600
Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych
państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00 -113 Warszawa , tel.: (22) 345 93 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2018