Enalapril Vitabalans

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:5 mg
postać:tabletki
podmiot:Vitabalans Oy
typ procedury:MRP
kod ATC:C09AA02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:16233

Substancje czynne

Enalaprili maleas

Opakowania

wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl. (2 x 14)
kodEAN5909990748068
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54840
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl. (2 x 14)
kodEAN5909990748075
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54841
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. (3 x 10)
kodEAN5909990748082
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54842
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. (3 x 10)
kodEAN5909990748099
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54843
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl. (4 x 14)
kodEAN5909990748105
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54844
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl. (4 x 14)
kodEAN5909990748129
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54845
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl. (6 x 10)
kodEAN5909990748136
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54846
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl. (6 x 10)
kodEAN5909990748143
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54847
wielkosc98
jednostkaWielkoscitabl. (7 x 14)
kodEAN5909990748150
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54848
wielkosc98
jednostkaWielkoscitabl. (7 x 14)
kodEAN5909990748167
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54849
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl. (10 x 10)
kodEAN5909990748174
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54850
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl. (10 x 10)
kodEAN5909990748181
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id54851

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Enalapril Vitabalans , 5 mg, tabletki
Enalapril Vitabalans , 10 mg, tabletki
Enalapril Vitabalans , 20 mg, tabletki
Enalaprylu maleinian
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta .
· Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
· W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
· L ek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym . Lek może
zaszkodzić innej osobie , nawet jeśli objawy jej choroby są takie same .
· Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Enalapril Vitabalans i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przez zastosowaniem leku Enalapril Vitabalans
3. Jak stosować lek Enalapril Vitabalans
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Enalapril Vitabalans
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Enalapril Vitabalans i w jakim celu się go stosuje
Preparat Enalapril Vitabalans należy do grupy leków zwanych inhibitorami ACE . Lek ten działa przez
rozszerzanie naczyń krwionośnych, ułatwiając sercu tłoczenie krwi przez naczynia do wszystkich części
ciała. Prowadzi to do obniżenia wysokiego ciśnienia krwi.
Preparat Enalapril Vitabalans stosuje się:
- w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
- w leczeniu objawowej niewydolności serca (stanu, w którym serce nie jest w stanie tłoczyć takiej
ilości krwi, jaka jest konieczna do zaspokojenia potrzeb organizmu)
- w zapobieganiu objawowej niewydolności serca u pacjentów, u których upośledzona jest czynność
serca ale nie ma jeszcze objawów choroby
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enalapril Vitabalans
Kiedy nie stosować leku Enalapril Vitabalans
· jeśli pacjent ma uczulenie na maleinian enalaprilu lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6)
· w przypadku wcześniejszych reakcji alergicznych wywołanych stosowaniem inhibitora ACE,
zwanych obrzękiem naczynioruchowym, który polega na obrzęku skóry rąk, stóp, twarzy albo
obrzęku warg, języka lub gardła co powoduje trudności w połykaniu lub oddychaniu
· jeśli u pacjenta wystąpił wcześniej obrzęk naczynioruchowy z nieznanego powodu lub w przypadku
występowania obrzęku naczynioruchowego u bliskiego krewnego – skłonność do takiej reakcji może
być rodzinna
· po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Enalapril Vitabalans we wczesny
okresie ciąży – patrz punkt „Ciąża”)
1

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Enalapril Vitabalans należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
· w przypadku przedłużających się i obfitych biegunek i wymiotów
· jeśli jednocześnie stosowane są leki zwiększające wytwarzanie moczu, tzn. leki moczopędne
· gdy pacjent stosuje dietę małosolną
· jeśli u pacjenta występują inne choroby serca i naczyń, takie jak choroba wieńcowa ( dusznica
bolesna ), zaburzenia krążenia mózgowego, wady zastawek serca, zwężenie aorty lub choroba
mięśnia sercowego zwana kardiomiopatią
· w przypadku zaburzeń czynności nerek, wymagających leczenia hemodializą lub w przypadku
przebytego przeszczepu nerki
· w przypadku zwężenia tętnicy nerkowej powodującej nadciśnienie tętnicze
· jeśli występują zaburzenia czynności wątroby
· w przypadku chorób tkanki łącznej, które przebiegają z zajęciem naczyń krwionośnych, jak choroba
Raynauda lub twardzina układowa
· w przypadku gdy stosowane w przeszłości inhibitory ACE powodowały przedłużający się, suchy
kaszel (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”)
· jeśli pacjent poddawany był odczulaniu, na przykład na jad pszczół lub mrówek
· w przypadku leczenia aferezą LDL (sposób usuwania cholesterolu z krwi za pomocą specjalnego
urządzenia) cukrzycy (patrz punkt 2 „Stosowanie innych leków”)
· u pacjentów z kolagenowym schorzeniem naczyń , przyjmujących leki hamujące układ
odpornościowy (stosowane w terapii zaburzeń autoimmunologicznych takich jak reumatoidalne
zapalenie stawów lub po operacji przeszczepu), leczonych allopurynolem (stosowanym w leczeniu
dny moczanowej) lub prokainamidem (stosowanym w leczeniu zaburzeń rytmu serca). Lekarz może
okresowo pobierać próbkę krwi, aby sprawdzić liczbę krwinek białych. Jeżeli u takich pacjentów
wystąpią objawy zakażenia (np. podwyższona temperatura, gorączka), należy niezwłocznie
zawiadomić swojego lekarza
· w przypadku stosowania preparatów potasu lub zamienników soli zawierających potas
· w przypadku stosowania litu, używanego w leczeniu niektórych schorzeń psychicznych
· u osób rasy czarnej, ponieważ działanie enalaprilu może być słabsze.

Podczas stosowania leku Enalapril Vitabalans, należy niezwłocznie powiadomić lekarza o ile wystąpi
którykolwiek z następujących objawów:
· zawroty głowy po zastosowaniu pierwszej dawki. Niektóre osoby reagują na podanie pierwszej
dawki lub na zwiększenie dawki zawrotami głowy, osłabieniem, omdleniem i/lub wymiotami
· nagły obrzęk warg i twarzy, języka, głośni, krtani, szyi, niekiedy również obrzęk rąk i stóp, albo
świszczący oddech lub chrypka. Stan ten nosi nazwę obrzęku naczynioruchowego. Może on
wystąpić w każdym momencie leczenia. Inhibitory ACE częściej wywołują obrzęk
naczynioruchowy u osób rasy czarnej niż u pozostałych ras
· wysoka temperatura, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej (mogą to być objawy infekcji
spowodowanej obniżeniem liczby krwinek białych )
· zażółcenie skóry i twardówki oczu (żółtaczka), które mogą być objawami choroby wątroby .
Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, powinien on skonsultować się z lekarzem przed
rozpoczęciem leczenia preparatem Enalapril Vitabalans – tabletki.
W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego lub operacji w znieczuleniu ogólnym lub rdzeniowym,
należy poinformować anestezjologa o stosowaniu leku Enalapril Vitabalans.
Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku
Enalapril Vitabalans we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ
stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).
2

Lek Enalapril Vitabalans a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować .
W szczególności, lekarz powinien zostać poinformowany o stosowaniu następujących leków :
· leki moczopędne (diuretyki)
· leki moczopędne oszczędzające potas takie jak amiloryd, spironolakton lub triamteren
· preparaty potasu (na przykład potas w tabletkach lub potas w roztworze)
· inne leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi
· inne leki, które mogą obniżać ciśnienie krwi, takie jak nitraty stosowane w leczeniu choroby
niedokrwiennej serca, trójpierścieniowe leki antydepresyjne, leki stosowane w leczeniu chorób
psychicznych (fenotiazyny) lub barbiturany stosowane w leczeniu padaczki, leki narkotyczne i
środki znieczulające
· lit (stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych)
· leki przeciwcukrzycowe (zarówno preparaty insuliny jak i doustne leki przeciwcukrzycowe) –
dawkowanie tych leków może wymagać zmiany
· allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej) lub prokainamid (stosowany w zaburzeniach
rytmu serca)
· leki hamujące układ odpornościowy, stosowane np. po przeszczepie narządu
· działające przeciwbólowo niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak kwas
acetylosalicylowy, ibuprofen lub ketoprofen stosowane regularnie lub przewlekle – Uwaga: W
trakcie przyjmowania preparatu Enalapril Vitabalans – tabletki można bezpiecznie stosować
niewielkie dawki kwasu acetylosalicylowego (na przykład 50 mg lub 100 mg na dobę) w celu
zapobiegania zakrzepom.
· leki sympatykomimetyczne
· jednoczesne leczenie preparatami złota może powodować zaczerwienienie twarzy, nudności,
wymioty i obniżenie ciśnienia krwi
Enalapril Vitabalans z jedzeniem i piciem
Posiłki i napoje nie wpływają na absorpcję enalaprilu. Tabletki mogą być zażywane na pusty żołądek lub z
posiłkiem z wystarczającą ilością płynu, na przykład ze szklanką wody.
Spożywanie dużej ilości soli (chlorku sodu) może osłabić działanie leku Enalapril Vitabalans.
Spożywanie pokarmów zawierających dużą ilość potasu i zamienników soli w trakcie stosowania leku
Enalapril Vitabalans nie jest zalecane, ponieważ stężenie potasu we krwi może ulec nadmiernemu
wzrostowi.
Alkohol może nasilać działanie leku Enalapril Vitabalans na ciśnienie krwi.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku . Lekarz zazwyczaj
zaleci przerwanie stosowania leku Enalapril Vitabalans przed planowaną ciążą lub natychmiast po
potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Enalapril Vitabalans. Nie zaleca się
stosowania leku Enalapril Vitabalans we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu
ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.
Karmienie piersią
3

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się karmienia
piersią noworodków (pierwsze kilka tygodni po urodzeniu), a zwłaszcza wcześniaków, podczas stosowania
leku Enalapril Vitabalans.
W przypadku starszych niemowląt lekarz poinformuje o korzyściach i ryzyku stosowania leku Enalapril
Vitabalans podczas karmienia piersią, w porównaniu do innych sposobów leczenia.
Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn należy wziąć pod uwagę, że niekiedy
mogą wystąpić zawroty głowy lub znużenie.
Lek Enalapril Vitabalans może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane związane z
obniżeniem ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy, omdlenia lub zaburzenia ostrości widzenia (patrz punkt
4 „Możliwe działania niepożądane”). Pojawiają się one zazwyczaj na początku leczenia lub po zwiększeniu
dawki; ich wystąpienie jest mało prawdopodobne podczas długotrwałego leczenia. W przypadku pojawienia
się takich objawów, należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wykonywania innych prac
wymagających koncentracji.
3. Jak stosować lek Enalapril Vitabalans
Ten l ek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W raziewątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
Lek Enalapril Vitabalans może być przyjmowany w trakcie posiłków lub pomiędzy nimi, z wystarczającą
ilością płynu, na przykład ze szklanką wody.
Dorośli:
Leczenie podwyższonego ciśnienia krwi:
Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 5 mg do 20 mg raz na dobę a dawka podtrzymująca 20 mg raz na
dobę.
Leczenie niewydolności serca:
Dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać do chwili osiągnięcia
dawki podtrzymującej. Dawka ta wynosi zazwyczaj 20 mg na dobę, podawana w jednej dawce lub w dwóch
dawkach podzielonych.
Osoby starsze i osoby z niewydolnością nerek:
Dawkę należy dostosować do stopnia wydolności nerek pacjenta.
Stosowanie u d zieci:
Właściwą dawkę ustala się na podstawie ciężaru ciała dziecka.
Jeżeli pacjent uzna, że działanie leku Enalapril Vitabalans jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien
poinformować o tym lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enalapril Vitabalans
W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, oddziałem
pomocy doraźnej lub z najbliższym szpitalem. Do najczęściej występujących oznak i objawów
przedawkowania należą: obniżenie ciśnienia krwi oraz zamroczenie (stan prawie całkowitej utraty
przytomności). Inne objawy to zawroty głowy lub oszołomienie spowodowane obniżeniem ciśnienia krwi,
mocne bicie serca, przyspieszona akcja serca, niepokój, kaszel, niewydolność nerek i przyspieszony oddech.
Pominięcie zastosowania leku Enalapril Vitabalans
4

Nie należy przyjmować podwójnej (lub zwiększonej) dawki w celu uzupełnienia pominiętych dawek. Należy
zażyć następną tabletkę o normalnej porze.
Przerwanie stosowania leku Enalapril Vitabalans
W przypadku przerwania stosowania leku, ciśnienie krwi może wzrosnąć. Gdy ciśnienie krwi jest zbyt
wysokie, może ono wpłynąć na czynność serca i nerek. Nie należy przerywać stosowania leku, o ile lekarz
tego nie zaleci.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo często (pojawiające się częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
· zaburzenia ostrości widzenia
· zawroty głowy, osłabienie
· suchy kaszel (należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli w trakcie leczenia preparatem Enalapril
Vitabalans pojawi się uporczywy kaszel)
· nudności
· podwyższenie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy
Często (pojawiające się u 1 do 10 osób na 100 pacjentów):
· bóle głowy, depresja, zmęczenie
· nadmierne obniżenie ciśnienia krwi lub obniżenie ciśnienia krwi w trakcie przyjmowania pozycji
stojącej (co jest przyczyną zawrotów głowy lub omdleń)
· ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie akcji serca (tachykardia),
· duszność
· biegunka, bóle brzucha, zaburzenia odczuwania smaku,
· wysypka i inne odczyny wynikające z nadwrażliwości (patrz poniżej „Obrzęk naczynioruchowy”).
Niezbyt często (pojawiające się u 1 do 10 osób na 1 000 pacjentów):
· niedokrwistość ,
· nadmierne obniżenie stężenia cukru (hipoglikemia) u pacjentów z cukrzycą
· oszołomienie, nerwowość, zaburzenia czucia, takie jak: uczucie mrowienia lub drętwienia
(parestezje), zawroty głowy, senność, bezsenność
· uczucie silnego bicia serca (kołatanie serca),
· nieżyt nosa, ból gardła, chrypka, niedrożność dróg oddechowych
· uczucie dzwonienia w uszach
· suchość jamy ustnej, wymioty, zgaga, podrażnienie żołądka, zaparcia , spadek ciężaru ciała
· wrzód żołądka lub dwunastnicy, niedrożność jelit, zapalenie trzustki (mogą być przyczyną bólu
brzucha)
· nadmierne pocenie, świąd, pokrzywka, łysienie, zaczerwienienie
· upośledzenie czynności nerek, obecność białka w moczu
· impotencja
· kurcze mięśni, ogólne złe samopoczucie, gorączka (patrz poniżej „Gorączka o niejasnym
pochodzeniu”)
Rzadko (pojawiające się u 1 do 10 osób na 10 000 pacjentów):
· obniżenie liczby krwinek białych (patrz poniżej „Gorączka o niejasnym pochodzeniu”)
· obniżenie liczby płytek (może powodować krwawienie z nosa i tendencje do powstawania siniaków)
5

· powiększenie węzłów chłonnych, rozwój choroby autoimmunologicznej
· koszmary senne, zaburzenia snu
· zaostrzenie zespołu Raynauda (bóle palców rąk i stóp, które na początku stają się białe, potem
niebieskie, a na końcu czerwone)
· nacieki w płucach, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc
· zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe w jamie ustnej, zapalenie języka
· upośledzenie czynności wątroby, zapalenie wątroby, niedrożność dróg żółciowych z żółtaczką (żółty
kolor skóry i zażółcenie białkówki oczu)
· ciężkie pęcherzowe lub złuszczające zmiany skóry lub błon śluzowych (rumień wielopostaciowy,
zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzyca , rumień)
· zespół obejmujący gorączkę, zapalenie mięśni lub naczyń krwionośnych, bóle mięśni i stawów
(patrz poniżej „Gorączka o niejasnym pochodzeniu”)
· zmniejszenie ilości moczu
· powiększenie gruczołów piersiowych (u mężczyzn)
· podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, podwyższenie stężenia bilirubiny w surowicy
Obrzęk naczynioruchowy
Należy niezwłocznie skontaktować się ze lekarzem, jeżeli w trakcie leczenia preparatem Enalapril
Vitabalans wystąpią takie objawy, jak obrzęk rąk, stóp, twarzy albo obrzęk języka lub gardła, co może
doprowadzić do trudności z połykaniem lub oddychaniem
Gorączka o niejasnym pochodzeniu
Należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem, jeżeli w trakcie leczenia preparatem Enalapril
Vitabalans wystąpi gorączka o niejasnym pochodzeniu z towarzyszącymi objawami grypopodobnymi takimi,
jak ból gardła.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Ul. Ząbkowska 41
PL-03 736 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: adr@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Enalapril Vitabalans
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
Nie stosować tego leku, po upływie t erminu ważności zamieszczonego na kartonie po EXP . Termin
ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki , których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić środowisko .
6

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Enalapril Vitabalans
Substancją czynną jest enalaprylu maleinianu. Każda tabletka zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg enalaprylu
maleinianu.
Pozostałe składniki: Skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan
dwuwodny, powidon K-29/32, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, talk
Preparat Enalapril Vitabalans, 10 mg, tabletki zawiera również składnik koloryzujący (żelaza tlenek
czerwony, E172).
Preparat Enalapril Vitabalans, 20 mg, tabletki zawiera również składnik koloryzujący (żelaza tlenek
czerwony i żelaza tlenek żółty, E172).
Jak wygląda lek Enalapril Vitabalans i co zawiera opakowanie
Jak wygląda lek Enalapril Vitabalans
Preparat Enalapril Vitabalans, 5 mg: Tabletki są białe, okrągłe, płaskie, posiadają nacięcie z jednej strony
tabletki. Średnica wynosi 8 mm.
Preparat Enalapril Vitabalans, 10 mg: Tabletki są czerwono-brązowe, okrągłe, płaskie, posiadają nacięcie z
jednej strony tabletki. Średnica wynosi 8 mm.
Preparat Enalapril Vitabalans, 20 mg: Tabletki są jasnopomarańczowe, okrągłe, płaskie, posiadają nacięcie z
jednej strony tabletki. Średnica wynosi 8 mm.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Rozmiar opakowań:
28, 30, 56, 60, 98, 100 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
FINLANDIA
Tel: +358 (3) 615600
Telefaks: +358 (3) 6183130
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami
Enalapril Vitabalans (FI, SE, PL, CZ, SK, SI, DE, DK, EE, LV, LT, HU)
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 13.06.2013
7