Duac

Dermatologia

Szczegółowe informacje

moc:(10 mg + 30 mg)/g
postać:żel
typ procedury:DCP
kod ATC:D10AF51
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:21569

Substancje czynne

Clindamycinum
Benzoylis peroxydum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 30 g
kodEAN5909991093839
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id87367
wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 60 g
kodEAN5909991135126
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id90833

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Duac
10 mg /g + 30 mg/g , żel
Clindamycinum + Benzoylis peroxidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek przepisano ściśle określonej osobie . Nie należy go przekazywać innym . Lek może
zaszkodzić innej osobi e, nawet jeśli objawy choroby są takie same .
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Duac i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Duac
3. Jak stosować lek Duac
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Duac
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Duac i w jakim celu s ię go stosuje

Lek Duac zawiera dwie substancje: klindamycynę oraz benzoilu nadtlenek , Duac należy do leków
przeciwtrądzikowy ch .
Duac jest stosowany w leczeniu trądziku pospolitego, o nasileniu lekkim do umiarkowan ego .
• Klindamycyna jest antybiotykiem , któr y hamuje namnażanie się bakteri i odpowiedzialn ych za
powstawanie trądziku .
• Benzoilu nadtlenek powoduje zmniejszenie zaskórników (zamkniętych i otwartych) , d ziała
bakteriobójczo na bakterie występujące w trądziku .
Klindamycyna i benzoilu nadtlenek zawarte w leku Duac :
• zwalczają bakteri e odpowiedzialn e za występowani e trądziku ,
• leczą zaskórnik i otwart e i zamknięt e oraz krost y i grudki ,
• zmniej szaj ą liczbę czerwonych, zaognionych krost i grudek występujących w trądziku .

Lek Duac jest przeznaczony do stosowan ia przez osoby dorosłe oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Duac

Kiedy nie stosować leku Duac :
• Jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę , linkomycynę, benzoilu nadtlenek lub którykolwiek
z pozostałych składn ików tego leku (wymieniony ch w punkcie 6 tej ulotki) ,
Nie stosować leku Duac , jeśli dotyczy to pacjenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości , należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceut y.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem st osowania leku Duac , należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

• Duac należy stosować tylko na skórę . Należy unikać kontaktu leku z oczami, wargami czy
ustami lub wnętrzem nosa .

2


Nie należy stosować leku na podrażnioną skórę , np. jeśli występują na niej rozcięcia, ot arcia,
oparzenia słoneczne lub jeśli skóra jest uszkodzona.
  Jeśli Duac dostanie się przypadkowo do oczu, ust lub do wnętrza nosa należy te miejsca przemyć
obficie wodą.

• Nie należy stosować zbyt dużej ilości leku Duac na wrażliwe obszary skóry.
• U w ięks zoś ci leczonych osób może wystąpić zaczerwienieni e i łuszczeni e się skóry w trakci e
pierwszych kilku tygodni leczenia. Jeśli skóra stała się podrażniona, może być konieczne
zastosowani e nietłustego środka nawilżającego, zmniejszeni e częstości stosowania le ku Duac
lub zaprzestani e jego stosowania do czasu , aż stan skóry się poprawi .
• Jeśli podrażnienie skóry jest ciężkie (silne zaczerwienienie, przesuszenie, swędzenie, kłucie lub
pieczenie ) należy zaprzestać stosowania leku Duac i skontaktować się z lekarzem
• Należy uważać , aby lek nie miał kontakt u z kolorowymi materiałami, w tym ubraniem,
ręcznikami , pościelą , meblami i dywanami lub wykładzinami . Lek Duac może spowodować
odbarwienie tych materiałów.
• Duac może odbarwić włosy.
• Duac może spowodować , że skóra bę dzie bardziej wrażliwa na szkodliwe działanie
promieni owania słoneczn ego . Należy unikać korzystania z solarium oraz ograniczyć do
minimum przebywanie na słońcu. W trakcie stosowania leku Duac należy stosować kremy
z filtrem UV oraz odzież ochronną.

Należy skontaktowa ć się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku jeśli :
• u pacjenta występują lub występowały następujące choroby układu pokarmowego: zapalenie jelit,
wrzodziejące zapalenie okrężnicy, zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiot yków.
• jeśli wyst ąpią bóle brzucha lub biegunka , które nie przemijają lub się nasilają , wtedy należy
zaprzestać stosowania leku Duac i natychmiast skontaktować się z lekarzem . A ntybiotyki mogą
spowodować choroby charakteryzujące się siln ą biegunk ą i ból ami brzucha , jednak ich wystąpienie
jest mało prawdopodobne po zastosowania antybiotyków na skórę,
• pacjent stosował ostatnio leki zawierające klindamycynę lub erytromycynę, gdyż istnieje zwiększone
ryzyko, że Duac nie będzie u nich działał tak dobrze jak powin ien.

  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty , jeśli pacjent stosował w ostatnim czasie
jakikolwiek inn y lek zawierając y klindamycynę lub erytromycynę .

Dzieci
Tego leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie wiadomo czy jest dla nich bezpieczny
i czy będzie właściw ie działał.

Inne leki i Duac
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć leka rzowi lub farmaceucie o stosowaniu któregokolwiek z poniższych lek ów:
• innych leków przeciwtrądzikowych , w tym antybiotyków stosowanych na skórę ,
• mydeł i środków oczyszczających o właściwościach leczniczych i złuszczających ,
• mydeł i kosmetyków o silnym dzia łaniu wysuszającym,
• lek ów zawierających duże ilości alkoholu lub środk ów ściągając ych .
Jednoczesne stosowanie powyższych lek ów i leku Duac może doprowadzić do podrażnienia skóry.

Duac może spowodować , że niektóre jednocześnie stosowane leki mogą być mnie j skuteczne . Do tych
leków należą:
• niektóre leki przeciwtrądzikowe stosowan e na skórę , zawierające tretynoinę, izotretynoinę lub
tazaroten.

3

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowani u któregokolwiek z tych leków.
Konieczne m oże być stosowani e ich w różnych porach dnia (np. jednego rano a drugiego
wieczorem). Stosowanie innych leków przeciwtrądzikowych jednocze śnie z lekiem Duac , może
zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.

  Należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem , jeśli p odrażnienie skóry jest
ciężkie (silne zaczerwienienie, przesuszenie, swędzenie, kłucie lub pieczenie ).

• Leku Duac nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi erytromycynę.
• Stosowanie leku Duac równocześnie z takimi lekami jak dapson czy sulfacetamid może
spowodować czasow o zmi anę koloru skóry lub włosów na twarzy (kolor żółty i (lub)
pomarańczowy ). Nie jest to efekt trwały.
• Jeden ze składników leku może mieć wpływ na działanie leków stosowanych w znieczuleniu
ogólnym (nazywanych „środkami zwiotczającymi”) .

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o zaplanowan ej operac ji.

W razie wątpliwości , czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta stosującego lek Duac ,
nal eży skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża , karmi enie piersią i płodność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku Duac u kobiet w ciąży są ograniczone .

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią , przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko , powinna poradzić się lekarza lu b farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lekarz podejmie decyzję czy korzyści dla pacjentki wynikające ze stosowania leku Duac w okresie
ciąży , przeważają ryzyko dla dziecka .

Nie wiadomo czy składniki leku Duac przenikają do mleka matki.
Jednym ze sk ładników leku Duac jest klindamycyna. Jeśli klindamycyna jest stosowana doustnie lub w
zastrzyk ach , może przenikać do mleka matki.

Jeśli pacjentka karmi piersią, musi skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Duac .

Nie należy stosować leku Du ac na skórę piersi w okresie karmienia piersią.

3. Jak stosować lek Duac

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości
należy się zwrócić się do lekarz a lub farmaceut y.
• Lek Duac należy s tosować na chorob owo zmienioną skórę raz na dobę , wieczorem.
• Wynik działania leku Duac może być widoczny dopiero po upływie 2 do 5 tygodni jego stosowania .
• Nie należy stosować leku dłużej niż przez kolejnych 12 tygodni. Lekarz określi jak długo powinno
trwać leczenie.

Jak nakładać lek Duac :
1. Należy całkowicie usunąć makijaż z powierzchni leczonej skóry .
2. Leczoną skórę należy dokładnie umyć, spłukać ciepłą wodą i delikatnie osuszyć ręcznikiem .
3. Niewielką ilość żelu należy nanieść opuszkami palców na całą leczoną skórę .
4. Żel n ależy nakładać na całą powierzchnię leczonej skóry , a nie tylko na pojedyncze zmiany
trądzikowe . Jeśli żel nie wchłania się łatwo oznacza to, że zastosowano zbyt dużą ilość żelu .
• Do pokrycia twarzy należy użyć ilości żelu , która mieści się pomiędzy czubkiem palca a
pierwszym jego stawem (pierwsze zgięcie palca) – jest to ilość odpowiadająca „opuszkowi
palca” .

4

• Do pokrycia twarzy i pleców należy zastosować ilość odpowiadającą maksymalnie dwóm i pół
„opuszkom palca”.
5. Jeśli skóra stanie się silnie przesuszo na lub zacznie się łuszczyć, można zastosować nietłusty środe k
nawilżający, stosować Duac rzadziej lub zaprzestać jego stosowania na jakiś czas, aby skóra
dostosowała się do leczenia. Lek ten może nie działać właściwie , jeśli nie jest stosowany codziennie.
6. Po użyciu żelu należy umyć ręce .
7. Gdy żel wyschnie, można nałożyć nietłusty makijaż.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić si ę do lekarza lub farmaceuty .

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Duac
• Nie należy stosować nadmiernej ilości żelu. Zastosowanie nadmiernej ilości żelu lub
stosowanie go częściej niż to zalecane nie przyspieszy wyleczenia kr ost, a może spowodować
podrażnienie skóry. W razie zastosowania nadmiernej ilości żelu, należy zmniejszyć częstość
stosowania żelu lub przerwać jego stosowanie na kilka dni , a potem wznowić leczenie.

Jeśli Duac zostanie przypadkowo połknięty
• W razie połknięcia żelu, należy skon taktować się z lekarzem. Mogą wyst ąpić objawy
niepożądane podobne do objawów występujących podczas doustnego stosowania antybiotyków
(podrażnienie żołądka).

Pominięcie zastosowania leku Duac :
• Nie należy stosować dawki podwójnej , w celu uzupełnienia dawk i pominiętej ,
• Należy z astosować następną zalecaną dawkę , zgodnie z wcześniejszym schematem dawkowania .

Nie należy przerywać stosowania leku Duac , jeśli nie zadecydował o tym lekarz.
Nie należy stosować żelu dł użej niż przez 12 tygodni z rzędu , bez zalece nia lekarza.
Lek Duac należy stosować tak długo jak zalecił lekarz. Nie należy przerywać leczenia chyba, że lekarz
zdecyduje in aczej.

Jest ważne , aby stosować żel dokładnie tak jak zalecił lekarz . Jeśli przerwie się stosowanie tego leku
zbyt wcześnie, t rądzik może się ponownie pojawić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku , należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek , ten lek może powodować działania niepożądan e, chociaż nie u każdego one wystąpią .

Jeśli pojawi się k tórykolwiek z poniżej wymienionych ciężkich objawów niepożądanych, należy
zaprzestać stosowania leku i pilnie skontaktować się z lekarzem – może być konieczn a
natychmiastow a pomoc medyczna :
• objawy reakcj i alergiczn ych (takie jak : obrzęk twarzy, oczu, ust lub języka, pokrzywka lub
trudności z oddychaniem , omdlenie ),
• silna lub długo utrzymująca się biegunka lub sku rcze brzucha ,
• silne pieczenie, łuszczenie lub swędzenie.

Inne możliwe działania niepoż ądane
Jeśli zauważy się którykolwiek z poniższych objawów, należy zmniejszyć częstość stosowania leku Duac
lub zaprzestać jego stosowania przez 1 lub 2 dni, a potem wznowić leczenie .

5

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- uczucie p ieczenia skóry, łuszczenie się skóry, swędzenie skóry, przesuszenie skóry ,
- w miejscu zastosowania leku: zaczerwienienie skóry, szczególnie w pierwszych tygodniach
stosowania .
Te działania niepożądane mają zwykle przebieg łagodny.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
- ból głowy,
- w miejscu zastosowania leku: nadwrażliwość na światło słoneczne, ból skóry, zaczerwienienie, świąd
skóry , wysypka (zapalenie skóry).

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):
- uczucie m rowienia (par estezj e), nasilenie trądziku.

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane , które wystąpiły u bardzo niewielkiej liczby leczonych osób , ich częstość
występowania nie jest znana:
- reakcje alergiczne ,
- zapalenie jelita , biegunka, w t ym krwawa biegunka, bóle brzucha ,
- w miejscu zastosowania leku : reakcje skórne, odbarwienie skóry , u wypuklona, swędząca wysypka
(pokrzywka) .

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądan e niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i Produktów Biobójczych Al.
Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, t el.: + 48 22 49 21 301;
faks: + 48 22 49 21 309; e -mail: ndl@urpl.gov.pl .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


5. Jak przechowywać lek Duac

Lek należy p rzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Farmaceuta: Przechowyw ać w lodówce w temperaturze 2 oC - 8oC. Nie zamrażać.

Pacjent : Po otrzymaniu od farmaceuty nie p rzechowywać w temperaturze powyżej 25 oC i wyrzucić
po 2 miesiąc ach .

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:
„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.
Skrót „ Lot ” oznacza numer serii produktu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie po stępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

6

Co zawiera lek Duac

Substancjami czynnymi leku są:
• klindamycyn a, w postaci klindamycyny fosforanu,
• benzoilu nadtlen ek, w postaci benzoilu nadtlenku z wodą .
1 g żelu zaw iera 10 mg klindamycyny i 30 mg benzoilu nadtlenku.

Ponadto lek zawiera:
glicerol, karbomer, dimetykon, krzemionk ę do użytku stomatologicznego, poloksamer 182, sodu
wodorotlenek, disodu edetynian, disodu laurylosulfobursztynian, wod ę oczyszczon ą.

Jak w ygląda lek Duac i co zawiera opakowanie

Duac to biał y do jasnożółtego żel , dostępny w tubach zawierającyh 30 g lub 60 g żelu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) L td.
Finisklin Business Park, Sligo
Irlandia

Wytwórca:
Glaxo Operations UK Ltd .
(trading as Glaxo Wellcome Operations)
Harmire Road, Barnard Castle
Co. Durham, DL12 8DT
Wielka Brytania

Marathon Distributors Ltd
35, Kilkis Street
2234 Latsia
Nikozja, Cy pr

GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.
ul. Rzymo wskiego 53
02 -697 Warszawa
tel. (22) 576 -90 -00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cypr, Grecja: Indoxyl 10 mg/g + 30 mg/g gel
Bułgaria, Republika Czesk a, Niemcy, Włochy, Rumunia, Słowenia, Hiszpania: Duac 10 mg/g +
30 mg/g gel
Łotwa: Duac 10 mg/g + 30 mg/g Gels

7

Litwa: Duac 10 mg/g + 30 mg/g Gelis
Polska: Duac 10 mg/g + 30 mg/g żel
Irlandia, Malta, Wielka Brytania: Duac Once Daily 10 mg/g + 30 mg/g gel


Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2019