Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Dolenio

Układ mięśniowo-szkieletowy

Szczegółowe informacje

moc:1178 mg
typ procedury:MRP
kod ATC:M01AX05
ważność pozwolenia:2019-06-11
numer pozwolenia:15773

Substancje czynne

Glucosaminum

Opakowania

wielkosc4
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990825875
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id2214
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990825899
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id14269
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w blistrach
kodEAN5909990825905
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id14434
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990721375
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id52361
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990825943
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id16880
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990825950
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id19923
wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990825882
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id2415
wielkosc45
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990825936
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id14590
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990721382
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneTAK
numerEu
dystrybutorRownolegly
id52362

1
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dolenio , 1178 mg, tabletki powlekane
Glucosaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w raz ie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wąt pliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie . Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Dolen io i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Dolenio
3. Jak przyjmować lek Dolenio
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dolenio
6. Zawartość opakowania i i nne informacje

1. Co to jest lek Dolenio i w jakim celu się go stosuje

Lek Dolenio należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych.
Lek Dolenio dostępny w postaci tabletek jest stosowany w celu zmniejszenia objawów łagodnej do
umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowyc h.


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Dolenio

Kiedy nie przyjmo wać leku Dolenio
 jeśli pacjent ma uczulenie na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienion ych w punkcie 6) ;
 jeśli pacjent ma uczulenie na skorupiaki, po nieważ substancja czynna leku, glukozamina jest
produkowana ze skorupiaków ;
 jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, uważa, że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę .

Nie wolno stosować leku Dolenio u dzieci w wieku poniżej 2 lat i nie zaleca się jego stosowania u
dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat .

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania Dolenio należy omówić to z lekarz em :
 jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję glukozy. Po rozpoczęciu leczenia glukozaminą mo gą
być konieczne częstsze kontrole stężenia glukozy we krwi pacjenta;
 jeśli u pacjenta zdiagnozowano czynniki ryzyka chorób serca i naczyń (np. nadciśnienie tętnicze
krwi, cukrzycę, hipercholesterolemię lub jeśli pacjent pali tytoń). Zaleca się, aby przed
rozpoczęciem leczenia oznaczyć stężenie cholesterolu;
 jeśli pacjent choruje na astmę. Leczenie glukozaminą może spowodować pogorszenie objawów
astmy;
 jeśli u pacjenta jest zmniejszona czynność nerek lub wątroby.

Dzieci i młodzież

2
Nie wolno stosować leku Dolenio u dzieci w wieku poniżej 2 lat i nie zaleca się jego stosowania u
dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat .

Lek Dolenio i inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio
lekach, a także o leka ch, które pacjent planuje stosować .

Jest szczególnie ważne, aby powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent zażywa którykolwiek
z następujących leków:
 leki przeciw zakrzep owe ( stosowane w celu zapobiegania krzepnięciu krwi) , takie jak
warfaryna, kt órych działanie może być nasilone w razie przyjmowania jednocześnie z
glukozaminą .
 tetracykliny (leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach) .

Dolenio z jedzeniem i piciem
Tabletki należy połykać popijając je niewielką ilością płynu i można je zażywać z posiłkiem lub
niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku .

Cią ża
Nie należy stosować leku Dolenio podczas ciąży.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsług iw anie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów
me chanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeśli podczas stosowania leku
Dolenio występują zawroty głowy lub senność, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych
i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikac h leku Dolenio
Jedna tabletka zawiera 6.52 mmol (151 mg) sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów
kontrolujących zawartość sodu w diecie.


3. Jak przyjmować lek Dolenio

Ten l ek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwoś ci należy
zwrócić się do lekarz a lub farmaceut y.

Dorośli
Zalecana dawka wynosi 1 tabletk a (1178 mg glukozaminy ) na dobę dla dorosłych.

Osoby w podeszłym wieku
Nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania, ponieważ nie przeprowadzono badań .

Lek należy zażywać doustnie. Tabletki należy połykać popijając je niewielką ilością wody lub innego
płynu i można je zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

3
Glukoz amina nie jest wskazana do leczenia ostrych objawów bólowych. Objawy mogą nie ustąpić
(zwłaszcza ból) przez kilkanaście tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach, nawet dłużej. Jeśli po
2-3 miesiącach objawy nie ustąpią, należy powiedzieć o tym lekarzow i lub farmaceucie, ponieważ
wymagana jest ponowna ocena dalszego leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dolenio
Jeśli pacjent zażył zbyt dużo tabletek leku Dolenio , należy przerwać przyjmowanie leku Dolenio i
wszelkich innych produktów zawi erających glukozaminę, należy skontaktować się z lekarzem lub
udać się do szpital a.
Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania glukozaminy mogą obejmować ból głowy,
zawroty głowy, dezorientację, ból stawów, nudności, wymioty, biegunkę i zaparcie.

Pominięcie przyjęcia leku Dolenio
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dolenio
Należy porozmawiać z lekarzem przed przerwaniem leczenia, bowiem zmiana leczenia może
spowodować nawrót objawów .

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystą pią.

Należy natomiast wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się do szpitala i przerwać przyjmowanie
leku Dolenio , jeśli wystąpią objawy takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w
połykaniu, lub pokrzywka połączona z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy).

Zgłoszono następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów): ból głowy, uczucie zmęczenia,
nudności, ból brzucha, niestrawność, biegunka, zaparcie.

Niezbyt częste dzia łania niepożądane (występują u 1 do 100 pacjentów): wysypka, świąd i nagłe
zaczerwienienie skóry.

Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych): wymioty, pokrzywka, obrzęk stóp lub kostek, obrzęk naczynior uchowy. Zaostrzenie
istniejącej wcześniej astmy, pogorszenie wyników kontroli poziomu cukru u pacjentów z cukrzycą.

Zgłaszano również zwiększenie stężenia cholesterolu.

Lek Dolenio może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i rzadko żółtac zkę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym <,> .
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania”

4
wymienionego w załączniku V *. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić
więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


5. Jak przechowywać lek Dolenio

Lek należy p rzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po “EXP ”. Termin
ważnośc i oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postę powanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dolenio
- Substancją czynną leku jest glukozamina. Jedna tabletka powlekana zawiera 1884,60 mg
glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem, co odpowiada 1500 mg siarc zanu glukozaminy lub 1178 mg
glukozaminy.

- Pozostałe składniki leku to:
Rdzeń tabletki
Powidon K30
Makrogol 4000
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
Talk
Glikol propylenowy
Polisorbat 80

Jak wygląda lek Dolenio i co zawiera opakowanie
Lek Dolenio są to białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią
podziału po jednej stronie. Linia podziału służy do przełamania tabletki w celu ułatwienia jej
połykania , a nie do podziału na dwie równe dawki.

Wi elkości opakowań: 30 lub 90 tabletek powlekanych w butelce z HDPE z zakrętką z HDPE lub
4, 20, 30, 60 i 90 tabletek powlekanych w blistrach Al/PVC/PVDC.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
Blue Bio Pharmaceuticals Limited, 5 th Floor , Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2,
Irlandia

Wytwórca:
Jemo -pharm A/S
Hasselvej 1
DK -4780 Stege

5
Dania

Central – Pharma Limited
Caxton Road
Bedford
MK41 0XZ
Wielka Brytania

Wasdell Packaging Limited
Unit 6 -8, Euroway Industrial Estate,
Blagrove, Swindon, Wiltshire,
SN5 8YW,
Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria: Tavimin 1500 mg Filmtabletten
Belgia: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tabletten
Bułgaria: Bonartos 1178 мг филмирани таблетки
Czeska Republika: Bayflex 1178 mg
Cypr: Dolenio
Niemcy: Dolenio 1178 Filmtabletten
Dania: Dolenio
Estonia: Dolenio
Francja: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé
Grecja: Dolenio
Węgry: Dole nio 1500 mg filmtabletta
Islandia: Dolenio
Irlandia: Dolenio 1178 mg Film -coated tablets
Litwa: Dolenio 1178 mg pl ėvele dengtos tablet ės
Luksemburg: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé
Łotwa: Dolenio 1178 mg apvalkotās tablets
Malta: Dolenio
Holandia: Doleni o 1178 mg Filmomhulde tablet
Norwegia: Dolenio
Polska: Dolenio
Portugalia: Dolenio
Rumunia: Slideflex
Szwecja: Dolenio 1178 mg filmdragerade tabletter
Słowenia: Dolenio 1178 mg
Słowacja: Dolenio 1178 mg filmsko obložene tablete
Wielka Brytania: Dolenio 15 00 Film cotaed tablets


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11 /2016