Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Detimedac 1000 mg

Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące

Szczegółowe informacje

moc:1000 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:L01AX04
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:20784

Substancje czynne

Dacarbazinum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 1000 mg
kodEAN5909991029807
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id22714

pal (PL) Detimedac 500 mg/10 00 mg, powder for solution for infusion
National version: 02/2016
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Detimedac 500 mg , proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Detimedac 10 00 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

(Dacarbazinum )

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej u lotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Detimedac i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed pod aniem leku Detimedac
3. Jak stosować lek Detimedac
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Detimedac
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Detimedac i w jakim celu się go stosuje

Dakarbazyna , substancja czynna znajdująca się w leku Detimedac, należy do grupy leków
cytotoksycznych . Leki te wpływają na rozwój komórek nowotworowych .

Lek Detimedac jest stosowany w leczeniu nowotworów t akich jak :
− zaawansowany czerniak złośliwy ( nowotwór złośliwy skóry)
− choroba Hodgkina (nowotwór złośliwy układu limfatyczn ego )
− mięsak tkanek miękkich (nowotwór złośliwy tkanki mięśniowej , tkanki tłuszczowej, tkanki
włóknistej, naczyń krwionośnych lub innych tkanek podporowych ).
Lek Detimedac może być stosowanym w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi.


2. Informacje ważne przed pod aniem leku Detimedac

Kiedy nie poda wać leku Detimedac
- jeśli pacjent ma uczulenie na dakarbazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienion ych w punkcie 6);
- jeśli liczba białych krwinek lub płytek krwi jest za mała ( leukopenia i (lub ) trombocytopenia );
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub nerek ;
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią ;
- jednocześnie ze szczepionką przeciwko żółtej gorączce ani w tym samym czasie co
fotemustyna .

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Detimedac należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą .

Przed każdym podaniem leku Detimedac jest wykonywane badanie krwi w celu oceny, czy liczba
komórek krwi jest u pacjenta wystarczająca do podania leku Detimedac. Oceniana jest równie ż
czynność wątroby i nerek.

pal (PL) Detimedac 500 mg/10 00 mg, powder for solution for infusion
National version: 02/2016
Detimedac a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować .

Nie jest zalecane stosowanie , przez pacjenta, jakiejkolwiek terapii leczniczej bez uprzedniego
poinformowania o tym fakcie lekarza, ze względu na możliwość wystąpienia interakcji pomiędzy
lekiem Detimedac i innymi lekami.
W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeżeli pacjent lec zony jest z
zastosowaniem którejkolwiek z wymienionych poniżej terapii :
• Radioterapia lub inne leki stosowane w celu zahamowania wzrostu guzów nowotworowych
(chemioterapia ). Stosowanie tych leków z lekiem Detimedac może nasilać szkodliwy wpływ na
szpik k ostny .
• Inne leki metabolizowane przez enzymatycznych układ wątroby zwany cytochrome m P450.
• Metoksy psoralen – stosowany w chorobach skóry takich jak łuszczyca i wyprysk . Stosowanie
leku Detimedac z metoks ypsoralen em może nasilać wrażliwość na światło sł oneczne
(fotouczulenie ).
• Fenytoina – jednoczesne stosowanie leku Detimedac i fenytoiny zwiększa ryzyko wystąpienia
drgawek (konwulsji ).
• Cyklosporyna lub tak rolimus – leki te mogą osłabiać układ odpornościowy .
• Fotemustyna – leku Detimedac nie można st osować wcześniej niż po upływie tygodnia od
podania fotemustyny, aby nie dopuścić do uszkodzenia płuc.

Podczas chemioterapii należy unikać stosowania leków, które mogą uszkadzać wątrobę (np. diazepam,
imipramina, ketokonazol czy karbamazepina).

Lekarz zdecyduje, czy pacjent powinien przyjmować leki usprawniające krążenie krwi i zbada
krzepliwość krwi pacjenta .

Zalecenia dotyczące szczepień różnią się w zależności od rodzaju szczepionki :
• Szczepionka przeciwko żółtej gorączce – nie należy podaw ać szczepionki przeciwko żółtej
gorączce pacjentowi leczonemu lekiem Detimedac.
• Szczepionki żywe – nie należy podawać żywych szczepionek pacjentowi leczonemu lekiem
Detimedac , ponieważ lek Detimedac może obniżać odporność i zwiększać podatność pacjenta
na ciężkie zakażenia .
• Szczepionki zabite – pacjentowi leczonemu lekiem Detimedac można podawać szczepionki
zabite lub inaktywowane .

Lek Detimedac z jedzeniem , piciem i alkoholem
Podczas chemioterapii nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Leku Detimedac nie wolno podawać, jeśli pacjentka jest w ciąży , przypuszcza, że może być w ciąży
lub gdy planuje mieć dziecko .

Nie wolno karmić piersią podczas terapii lekiem Detimedac.

W trakcie leczenia lekiem Detimedac nal eży stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Mężczyźni
powinni kontynuować stosowanie skutecznej antykoncepcji przez co najmniej 6 miesięcy po
zakończeniu leczenia lekiem Detimedac.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Dakarbazyna może wpływać na zd olność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu
na możliwość wyst ąpienia działa ń niepożądan ych ze strony ośrodkowego układu nerwowego (wpływ
na mózg i rdzeń kręgowy) lub możliwość wystąpienia nudności i wymiotów; nie ma jednak powodów
do zaprzestania prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn w przerwach pomiędzy kolejnymi
cyklami terapii tym lekiem, chyba że pacjent ma zawroty głowy i czuje się niepewnie. .

pal (PL) Detimedac 500 mg/10 00 mg, powder for solution for infusion
National version: 02/2016

3. Jak stosować lek Detimedac

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty doświadczonego w terapii
przeciwnowotworowej lub hematologii (dziedziny zajmującej się chorobami krwi) , posiadającego
sprzęt umożliwiający regularne monitorowanie wszystkich objawów klinicznych w trakcie terapii i po
jej zak ończeniu .

Dakarbazyna jest substancją wrażliwą na światło. Lekarz lub pielęgniarka odpowiedzialni za podanie
leku zapewnią odpowiedni sposób podawania dakarbazyny z ochroną przed światłem dziennym ..

Podawanie leku Detimedac
Lek Detimedac będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę we wlewie dożylnym (w infuzji
dożylnej) - wlew potrwa od 20 do 30 minut.

Lek Detimedac 500 mg i lek Detimedac 1000 mg w proszku tuż przed podaniem należy rozpuścić w
50 ml wody do wstrzykiwań. Powstały roztwór należy rozcieńczyć w 200 – 300 ml izotonicznego
roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Podawana dawka leku Detimedac
Lekarz ustali dawkę podawaną pacjentowi. Dawka zależy od rodzaju nowotworu i stanu
zaawansowania choroby, powierzchni ciała (m ²), wyników morfologii i innych jednocześnie
stosowanych leków przeciwnowotworowych lub terapii . Lekarz prowadzący ustali w przypadku
każdego pacjenta długość okresu leczenia z zastosowaniem tego leku .

Lekarz może zmienić dawkę i częst ość jej podawania w zależności od wyników badań krwi,
ogólnego stanu pacjenta, innych terapii i reakcji pacjenta na lek Detimedac. W razie jakichkolwiek
pytań dotyczących leczenia należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Rak skóry z prz erzutami (przerzutowy czerniak złośliwy )
Zalecana dawka wynosi 200 – 250 mg na m² powierzchni ciała , raz dziennie . Dawkę tę podaje się
przez 5 dni z rzędu co 3 tygodnie . Lek podaje się w postaci szybkiego wstrzyknięcia do żyły lub
powolnego wlewu do żyły, trwającego 15 – 30 minut .
Inną możliwością jest podawanie jednej dużej dawki wynoszącej 850 – 1000 mg na m² powierzchni
ciała raz na 3 tygodnie . Taka dawka będzie podawana w postaci powolnego wlewu do żyły .

Nowotwór układu chłonnego (choroba Hodgkina )
Zalecana dawka wynosi 375 mg na m² powierzchni ciała, co 15 dni . Pacjent otrzyma także
doksorubicynę, bleomycynę i winblastynę (takie skojarzenie leków nosi nazwę schematu ABVD). Ta
dawka będzie podawana w postaci powolnego wlewu do żyły .

Nowotwór tkanek miękkich (mięsak tkanki miękkiej )
Zalecana dawka wynosi 250 mg na m² powierzchni ciała , raz dziennie . Dawkę tę podaje się przez
5 dni z rzędu co 3 tygodnie . Lek podaje się w post aci powolnego wlewu do żyły, trwającego 15 –
30 minut .
Pacjent otrzyma także doksorubicynę (to skojarzenie nosi nazwę schematu ADIC ).

Pacjenci z zaburzeniami nerek lub wątroby
U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami nerek lub wątroby zwykle nie jest
konieczne zmniejszenie dawki tego leku . U pacjentów z zaburzeniami zarówno nerek, jak i wątroby,
przemiana leku w organizmie, jak również wydalenie go z organizmu będzie wymagać więcej czasu .
Lekarz może zalecić podanie pacjentowi mniejszej dawki .

Osoby w podeszłym wieku
Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących stosowania tego leku u osób w podeszłym wieku .

pal (PL) Detimedac 500 mg/10 00 mg, powder for solution for infusion
National version: 02/2016
Stosowanie u dzieci
Do cza su uzyskania dodatkowych danych brak jest zaleceń dotyczących stosowania dakarbazyny u
dzieci.

Pod anie większ ej niż zalecana dawki leku Detimedac
Należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę , jeśli pacjent uważa, że podano mu
większą niż zalecana dawkę leku .
 W razie podejrzenia przedawkowania zostanie zbadana liczba krwinek i może być konieczne
wdroże nie środków zaradczych , takich jak przetoczenie krwi .
 Przedawkowanie powoduje ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego (toksyczność szpikową ). Może
doprowadzić do całkowitej utraty funkcji szpiku kostnego (aplazja szpikowa ). Może wystąpić
jako reakcja opóźniona, nawet po dwóch tygodniach.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wyst ąpią.
Lekarz po informuje pacjenta o możliwości wystąpienia działań niepożądanych i wyjaśni ryzyko i
korzyści wynikające z leczenia.

Należy natychmiast poinformować lekarza , jeżeli zauważy się wystąpieni e:
 objawów zakażenia takich, jak ból gardła i wysoka temperatura;
 nietypowych zasinień lub krwawień;
 nasilonego zmęczenia;
 uporczywej lub o dużym nasileniu biegunki lub wymiotów;
 ciężkich reakcji alergicznych – nagła wysypka ze świądem , obrzęk dłoni, stóp, okolic ko stek ,
twarzy , warg , jamy ustnej lub gardła (co może prowadzić do trudności w przełykaniu i
oddychaniu) lub uczucia, jak przed omdleniem ;
 zażółcenie skóry i oczu z powodu problemów wątrobowych;
 dolegliwości ze strony mózgu lub układu nerwowego, jak bóle gło wy, zaburzone widzenie,
napady drgawkowe, splątanie, letarg ( ospało ść) lub drętwienie i mrowienie twarzy.
Wszystkie wyżej wymienione objawy należą do ciężkich działań niepożądanych . Pacjent może
wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Mogą też wystąpić inne działania niepożądane:

Często ( mogą występować u 1 na 10 osób )
 Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość )
 Zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia )
 Zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość )
Zmiany w liczbie krwinek są zależne od dawki i występują z opóźnieniem, a wartości
minimalne często obserwuje się dopiero po 3 – 4 tygodniach.
 Brak łaknienia (anoreksja ), nudności, wymioty (wszystkie wymienione objawy mogą mieć
ciężki przebieg).

Niezbyt często ( mogą występować u 1 na 100 osób )
 Wypadanie włosów
 Zwiększone zabarwienie skóry (przebarwienia )
 Nadwrażliwość skóry na światło (fotouczulenie)
 Objawy grypopodobne z uczuciem wyczerpania, dreszczami, gorączką i bólami mięśniowymi .
Objawy te mogą wystąpić podczas podawania leku albo po kilku dniach od podania leku. Mogą
też powrócić podczas kolejnego podania dakarbazyny .
 Zakażenia

pal (PL) Detimedac 500 mg/10 00 mg, powder for solution for infusion
National version: 02/2016

Rzadko ( mogą występować u 1 na 1 000 osób )
 Zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi (pancytopenia )
 Znaczne zmniejszenie liczny granulocytów, określonego rodzaju krwinek białych
(agranulocytoza)
 Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja) objawiające się: spadkiem ciśnienia krwi, obrzękiem
dłoni, stóp, okolic kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, co może prowadzić do
trudności w przełykaniu lub oddychaniu, przyspieszonym rytmem serca, pokrzywką i
uogólnionym świądem lub zaczerwienieniem skóry
 Bóle głowy
 Zaburzenia widzenia
 Splątanie
 Letarg (ospałość)
 Drgawki (ataki drgawkowe)
 Nietypowe odczucia w obrębie twarzy (parestezje twarzy ), drętwienie i nagłe zaczerwienie
skóry twarzy tuż po iniekcji.
 Biegunka
 Poważne zaburzenie wątroby spowodowane zablokowaniem wątrobowych naczyń
krwionośnych (choroba wenookluzyjna [VOD] albo zespół Budda -Chiariego z obumarciem
komórek wątroby (martwica wątroby ), co może zagrażać życiu . W przypadku podejrzenia tych
powikłań lekarz ustali dla pacjenta odpowiednie leczenie .
 Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 Zaczerwienienie skóry (rumień )
 W ykwity skórne (w ysypka plamisto -grudkowa )
 Pokrzywka
 Podrażn ienie w miejscu podania leku

Nieumyślne wstrzyknięcie leku do tkanki wokół żyły może spowodować ból i prowadzić do
uszkodzenia tkanki.

Może wystąpić jedno lub więcej działań niepożądanych . W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek działań niepożądanych nale ży poinformować lekarza lub farmaceutę .


Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie , lub pielęgniarce . Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych :
Al. Jerozolimskie 181C , 02 222 Warszawa , tel.: + 48 22 49 -21 -301 , fax : + 48 22 49 -21 -309 , e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki z głaszani u działań niepożądanych moż na będzi e zgromadz ić wię cej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku .


5. Jak przechowywać lek Detimedac

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku . Termin
ważności oznacz a ostatni dzień po danego miesiąca .

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu
ochrony przed światłem.

pal (PL) Detimedac 500 mg/10 00 mg, powder for solution for infusion
National version: 02/2016

Świeżo przygotowane (po rekonstytucji) i następnie rozcieńczone roztwory leku Detimedac również
należ y przechowywać bez dostępu światła i natychmiast zużyć.

Lek Detimedac przeznaczony jest do jednorazowego użycia.
Wszelkie niezużyte pozostałości produktu leczniczego należy usunąć, podobnie jak roztwory, które
zmieniły wygląd. Rozcieńczony roztwór do infuzji należy obejrzeć; tylko klarowne roztwory,
praktycznie bez wytrąconych cząstek, nadają się do użytku.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Detimedac
- Substancją czynną l eku jest dakarbazyna.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas cytrynowy bezwodny i mannitol.

Jak wygląda lek Detimedac i co zawiera opakowanie
Lek Detimedac jest białym lub blado żółtym proszkiem w fiolce z oranżowego szkła typu I.

Każda fiolka lek u Detimedac 500 mg zawiera 5 00 mg dakarbazyny.
Po odtworzeniu i końcowym rozcieńczeniu lek Detimedac 500 mg zawiera 1,4 – 2,0 mg/ml
dakarbazyny.

Każda fiolka lek u Detimedac 1000 mg zawiera 10 00 mg dakarbazyny.
Po odtworzeniu i końcowym rozcieńcz eniu lek Detimedac 1000 mg zawiera 2,8 – 4,0 mg/ml
dakarbazyny

1 fiolka w tekturowym pudełku .

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

medac
Gesellschaft für klinische Spezialpr äparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Niemcy
Tel: +49 (0)4103 8006 -0
Faks : +49 (0)4103 8006 -100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje przeznaczone wyłącznie dla f achowego personelu medycznego:

Dakarbazyna jest lekiem przeciwnowotworowym. Prze d rozpoczęciem stosowania należy zapoznać
się z lokalnymi zaleceniami dotyczącymi metod postępowania z lekami cytotoksycznymi.
Pojemniki zawierające dakarbazynę mogą być otwierane wyłącznie prze z osoby przeszkolone;
podobnie jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, należy unikać narażenia personelu na
kontakt z lekiem. Należy unikać narażenia na leki cytotoksyczne w czasie ciąży. Roztwór do
podawania należy przygotowywać w wyznaczonym do teg o miejscu; odpowiednie czynności należy
przeprowadzać nad zmywalną tacą lub jednorazowym, wchłaniającym papierem pokrytym folią
zabezpieczającą przed przesiąkaniem.
Należy używać odpowiednich okularów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, masek ochronnych
na twarz i fartuchów jednorazowych.
Strzykawki i zestawy infuzyjne należy montować ostrożnie w celu uniknięcia nieszczelności (zalecane
jest stosowanie końcówek typu „luer lock”).

pal (PL) Detimedac 500 mg/10 00 mg, powder for solution for infusion
National version: 02/2016
Po zakończeniu pracy należy starannie oczyścić każdą powierzchnię, która mo gła ulec skażeniu, oraz
umyć ręce i twarz.

W przypadku wydostania się leku na zewnątrz, personel powinien założyć rękawiczki jednorazowe,
maski ochronne na twarz , okulary ochronne i fartuchy jednorazowe oraz usunąć wylaną substancję za
pomocą wchłaniające go materiału dostępnego w tym celu na miejscu. Powierzchnię roboczą należy
następnie oczyścić, a skażony materiał umieścić w specjalnym worku lub pojemniku na odpady
cytotoksyczne lub szczelnie zabezpieczyć w celu spalenia.

Przygotowane roztwory należy od powiednio chronić przed dostępem światła również podczas
podawania (światłoodpornych zestaw do infuzji).