Depretaxer

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:75 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:N06AX16
ważność pozwolenia:2017-06-25
numer pozwolenia:20347

Substancje czynne

Venlafaxinum

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990990245
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id77740
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990990252
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id77741

1
Ulotka dołączona do opakowania : informacja dla użytkownika

Depretaxer, 37,5 mg, tabletki
Depretaxer, 75 mg, tabletki

Wenlafaksyna


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona informacje ważne
dla pacjenta .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości .
- Lek ten przepisan o ściśle określonej osobie . Nie należy go przekazywać innym .
- Lek może zaszkodzić innej osobie , nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w
tym niewymienione w ulotce, należy powi edzieć o tym lekarz owi lub farmaceu cie .

Spis treści ul otki:
1. Co to jest DEPRETAXER i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPRETAXER
3. Jak stosować lek DEPRETAXER
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek DEPRETAXER
6. Zawartość opakowania i i nne informacj e


1. C o to jest DEPRETAXER i w jakim celu się go stosuje

DEPRETAXER jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami
zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu
depr esji oraz innych chorób takich jak zaburzenia lękowe. Uważa się, że u ludzi w stanie depresji i (lub) lęku
występuje mniejsze stężenie serotoniny i noradrenaliny w mózgu. Mechanizm działania leków
przeciwdepresyjnych nie jest do końca poznany, ale mogą one pomóc poprzez zwiększenie stężenia serotoniny
i noradrenaliny w mózgu.

DEPRETAXER stosuje się w leczeniu depresji u osób dorosłych. Aby pacjent poczuł się lepiej, ważne jest,
żeby leczenie depresji przebiegało we właściwy sposób. W przypadku nie podjęcia leczenia stan pacjenta
może nie poprawić się, ulec pogorszeniu i będzie znacznie trudniejszy do leczenia.


2. I nformacje ważne przed zastosowaniem leku DEPRETAXER

Kiedy nie stosować leku DEPRETAXER

 Jeśli pacjent ma uczulenie na wenlafaksynę lub któryko lwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienione w punkcie 6).
 Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni jakikolwiek lek z grupy
nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowany do leczenia depresji lub choroby
Parkinsona. Przyjmowanie nieodwracalnych IMAO równocześnie z innymi lekami, w tym z lekiem
DEPRETAXER, może spowodować ciężkie lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane. Również,
przed rozpoczęciem przyjmowania jakiegokolwiek leku z grupy I MAO, pacjent powinien odczekać co
najmniej 7 dni od zaprzestania przyjmowania leku DEPRETAXER (patrz także punkt „Zespół
serotoninowy” oraz „Inne leki i DEPRETAXER ”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować szczególną ostrożność :
 jeżeli pacjent s tosuje inne leki, które przyjmowane jednocześnie z lekiem DEPRETAXER mogą
zwiększyć ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt „ Inne leki i DEPRETAXER ”);

2
 jeżeli pacjent choruje na choroby oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (podwyższone ciś nienie w gałce
ocznej) ;
 jeżeli u pacjenta wystąpiło w przeszłości wysokie ciśnienie krwi ;
 jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości choroby serca ;
 jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady drgawek (padaczka) ;
 jeżeli u pacjenta wystąpiło w przeszłośc i zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia) ;
 jeżeli pacjent ma skłonność do powstawania siniaków lub do krwawień (zaburzenia krwawienia w
przeszłości), bądź jeżeli przyjmuje inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień ;
 w przypadku dużego stężeni a cholesterolu ;
 jeżeli u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny wystąpiła w przeszłości mania (uczucie nadmiernego
pobudzenia lub euforii) lub zaburzenia dwubiegunowe ;
 jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości zachowania agresywne.

DEPRETAXER może spowod ować wystąpienie uczucia niepokoju lub niezdolności do usiedzenia lub ustania
w miejscu. W przypadku wystąpienia takich objawów należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku DEPRETAXE R, jeśli którykolwiek
z ww. przypadków dotyczy danego pacjenta.

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu
lub o popełnieniu samob ójstwa. Takie objawy czy zachowanie może nasilać się na początku stosowania leków
przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasami później.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnie niu samobójstwa jest bardziej
prawdopodobne, jeżeli:
 u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;
 pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia
zachowań samobójczych u os ób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni
lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować
się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych
oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub
przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważ ą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące
zmiany w zachowaniu.

Suchość w ustach

Suchość w ustach jest zgłaszana przez 10% pacjentów leczonych wenlafaksyną. Może to powodować
zwiększenie ryzyka wystąpienia próchnicy. Należy więc szczeg ólnie zadbać o higienę jamy ustnej.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Lek DEPRETAXER nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również
podkreślić, że pacjenci w wieku poniżej 18 lat, którzy p rzyjmują leki z tej grupy narażeni są na zwiększone
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze oraz wrogość
(szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać lek
DEP RETAXER pacjentom w wieku poniżej 18 lat, jeżeli uzna, że będzie to dla nich korzystne. Jeśli lekarz
przepisał lek DEPRETAXER pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w przypadku wszelkich wątpliwości należy
ponownie zwrócić się do lekarza, aby to przedyskutować . Należy poinformować lekarza jeśli którykolwiek z
ww. objawów wystąpi lub nasili się u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących DEPRETAXER.
Dotychczas nie wykazano również długoterminowego bezpieczeństwa dotyczącego wpływu na wzrost,
dojrzewanie ora z rozwój funkcji poznawczych i behawioralnych w tej grupie wiekowej.

3

Inne leki i DEPRETAXER

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio , a
także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz pr owadzący podejmie decyzję o ewentualnym stosowaniu leku DEPRETAXER z innymi lekami.

Nie należy zaczynać ani przerwać stosowania innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty, leków
pochodzenia naturalnego lub ziołowego, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

• Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO; patrz punkt „Informacje ważne przed zastosowaniem leku
DEPRETAXER”)
• Zespół serotoninowy :
W trakcie leczenia wenlafaksyną może wystąpić stan potencjalnego zagrożenia życia (patrz punkt
„Możl iwe działania niepożądane”), określany jako zespół serotoninowy, zwłaszcza w przypadku
jednoczesnego stosowania z lekami , takimi jak:
 Tryptany (substancje stosowane w migrenowych bólach głowy)
 Leki stosowane w leczeniu depresji np. selektywne inhibitory wy chwytu zwrotnego serotoniny (ang.
SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (ang. SNRI), trój pierścieniowe leki
przeciwdepresyjne lub leki zawierające lit
 Leki zawierające antybiotyk linezolid (substancja stosowana w leczeniu zakażeń)
 Leki zawierające odwracalny IMAO, moklobemid (substancja stosowana w leczeniu depresji)
 Leki zawierające sybutraminę (substancję stosowaną w odchudzaniu)
 Leki zawierające tramadol (substancję działającą przeciwbólowo)
 Leki zawierające ziele dziurawca zwyc zajnego (nazwa łacińska Hypericum perforatum , specyfiki
pochodzenia naturalnego lub ziołowego stosowane w leczeniu łagodnej depresji)
 Leki zawierające tryptofan (stosowany w problemach ze spaniem i w depresji)

Objawy podmiotowe i przedmiotowe zespołu sero toninowego mogą obejmować kombinację następujących
symptomów: niepokój ruchowy, halucynacje, utrata koordynacji ruchowej, przyspieszone tętno, podwyższona
temperatura ciała, szybkie zmiany ciśnienia krwi, nadreaktywność, biegunka, śpiączka, nudności, wymio ty. W
przypadku podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza.

Poniżej wymienione leki mogą również wchodzić w interakcje z lekiem DEPRETAXER i dlatego należy
stosować je z ostrożnością. Szczególnie ważne jest p owiadomienie lekarza jeżeli pacjent zażywa leki
zawierające:
 Ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 Haloperydol lub rysperydon (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 Metoprolol (beta -adrenolityk stosowany w leczeniu nadciśnienia i chorób serca)

DEP RETAXER z jedzeniem i piciem

DEPRETAXER należy przyjmować z jedzeniem (patrz punkt 3 „J ak stosować lek DEPRETAXER”).
W trakcie leczenia lekiem DEPRETAXER nie wolno pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki, będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny skonsultować się z lekarzem. Lek
DEPRETAXER należy stosować tylko po przedyskutowaniu z lekarzem potencjalnych korzyści i
potencjalnego ryzyka dla nienarodzonego dziecka.

Jeżeli pacjentka przyjmuje DEPRETAXER w okresie ciąży należy poi nform ować o tym lekarza i (lub)
położną, gdyż po urodzeniu u dziecka mogą wystąpić pewne objawy. Objawy te zazwyczaj występują w ciągu
24 godzin po porodzie i obejmują nieprawidłowe przyswajanie pokarmu oraz trudności w oddychaniu. Jeśli
pacjentka jest zaniepok ojona z powodu wystąpienia takich objawów u noworodka po urodzeniu, należy
skontaktować się z lekarzem lub p ołożną, którzy będą w stanie udzielić właściwej rady.

4

DEPRETAXER przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Istnieje ryzyko wpływu na dziecko. Dl atego
należy przedyskutować tę kwestię z lekarzem i lekarz podejmie decyzję czy zaprzestać karmienia piersią, czy
przerwać terapię lekiem DEPRETAXER.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechani cznych, do czasu poznania wpływu leku na
organizm pacjenta.

Lek DEPRETAXER zawiera laktozę
DEPRETAXER zawiera laktozę. Jeśli pacjent cierpi na nietolerancję niektórych cukrów, należy o tym
poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku. Każda tabletka zawiera 26 mg laktozy
jednowodnej.
Jeśli pacjent został kiedykolwiek poinformowany o nietolerancji niektórych cukrów, powinien skontaktować
się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.


3. J ak stosować lek DEPRETAXER

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarz a lub farmaceut y.

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 75 mg na dobę i podawana jest 2 lub 3 razy dziennie. Dawka
ta może zostać zwiększona stopniowo przez leka rza, jeśli jest to konieczne, nawet do dawki maksymalnej tj.
375 mg na dobę w przypadku depresji.

DEPRETAXER należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, niezależnie od tego, czy lek
przyjmowany jest rano czy wieczorem.

DEPRETAXER należy przyjmować z pożywieniem.

Należy poinformować lekarza o występujących problemach z wątrobą lub nerkami , ponieważ może zaistnieć
potrzeba zmiany dawki.

Nie należy przerywać leczenia lekiem DEPRETAXER bez konsultacji z lekarzem (patrz punkt „Przerwanie
sto sowania leku DEPRETAXER”).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku DEPRETAXER

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku DEPRETAXER należy niezwłocznie skontaktować
się z lekarzem.

Objawy możliwego przedawkowania mogą obejmować przyspieszon ą akcję serca, zaburzenia świadomości
(od senności do śpiączki), zaburzenia widzenia, drgawki oraz wymioty.

Pominięcie przyjęcia leku DEPRETAXER

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się pora
zaży cia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć tylko jedną dawkę o zwykłej porze. Nie
należy stosować większej dawki w ciągu jednego dnia, niż dzienna dawka leku DEPRETAXER przepisana
przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku DEPRETAXER

Ni e należy przerywać leczenia, ani zmniejszać dawki leku, bez konsultacji z lekarzem, nawet w przypadku
poprawy samopoczucia. Jeżeli lekarz uzna, że można odstawić lek DEPRETAXER, to poinformuje pacjenta,
w jaki sposób należy stopniowo zmniejszać dawkę, prze d całkowitym zaprzestaniem leczenia. U pacjentów

5
odstawiających lek DEPRETAXER zwłaszcza w przypadku nagłego przerwania leczenia lub zbyt szybkiego
zmniejszania dawki mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak uczucie zmęczenia, zawroty głowy,
uczucie pustki w głowie, ból głowy, bezsenność, koszmary senne, suchość w ustach, utrata apetytu, nudności,
biegunka, nerwowość, pobudzenie, dezorientacja, dzwonienie w uszach, mrowienie lub drętwienie, osłabienie,
pocenie się, drgawki lub objawy grypopodobne.

Le karz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek DEPRETAXER. Jeżeli wystąpi
którykolwiek z wymienionych objawów lub inne objawy, które są uciążliwe dla pacjenta, należy skonsultować
się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4. M ożliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

W przypadku wystąp ienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy odstawić lek
DEPRETAXER oraz skontaktować się bez zwłocznie z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala na
Izbę Przyjęć.
 Ucisk w klatce piersiowej, sapanie, trudności w przełykaniu lub oddychaniu.
 Obrzęk twarzy, gardła, rąk lub stóp.
 Uczucie nerwowości lub niepokoju, zawroty głowy, uczucie pulsowania, nagłe czerwienienie skóry i
(lub) uczucie ciepła.
 Ciężka wysypka, swędzenie, pokrzywka (obrzęk o czerwonym lub bladym zabarwieniu, któremu często
towarzyszy świąd).

Ciężkie działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych , konieczna może być
natychmiastowa pomoc lekarska:
 Zaburzenia pracy serca, takie jak przyspieszone lub nieregularne tętno, podwyższone ciśnienie krwi.
 Zaburzenia oczu, takie jak niewyraźne widzenie, rozszerzone źrenice.
 Zaburzenia układu nerwowego, takie jak zawroty głowy, uczucie mrowienia, zaburzenia koordynacji
ruchów, napady padaczkowe lub drgawki.
 Zaburzenia psychiczne, t akie jak nadmierna ruchliwość i euforia.
 Objawy odstawienne leku, (patrz punkty „Jak stosować lek DEPRETAXER”, „Przerwanie stosowania
leku DEPRETAXER”).

Pełny wykaz działań niepożądanych

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
 ból głowy ; suchość w ustach; pocenie się (w tym poty nocne)
 nudności

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100)
 zmniejszenie masy ciała; zmniejszenie łaknienia; zaparcia; wymioty ; zwiększenie stężenia cholesterolu we
krwi
 uczucie odseparowania (lub bra ku zaangażowania) od samego siebie i od rzeczywistości ; nerwowość ;
dezorientacja ; niezwykłe sny; bezsenność
 drżenie ; zw iększenie napięcia mięśniowego
 mrowienie
 zwiększenie ciśnienia krwi; nagłe zaczerwienienie; kołatanie serca
 zwiększona częstość oddawania moczu ; problemy z oddawaniem moczu

6
 zmniejszenie popędu płciowego ; zaburzenia wytrysku /orgazmu (mężczyźni); brak orgazmu; zaburzenia
erekcji ( impotencja )
 nieregularności w miesiączkowaniu , takie jak nasilone krwawienie lub częstsze nieregularne krwawienie
osłabienie (astenia); zawroty głowy ; uspokojenie ; dreszcze
 zamazane widzenie
 ziewanie

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1 000)
 siniaki; czarne smołowate stolce (kał) lub krew w stolcu, które mogą być oznaką wewnętrznego
krwawienia
 zgrz ytanie zębami; mimowolne skurcze mięśni
 omamy
 nadwrażliwość na światło ; nadmierna utrata włosów ; wysypka
 zaburzenia koordynacji i równowagi ; zawroty głowy (zwłaszcza przy zbyt szybkim wstawaniu); omdlenie;
przyspieszenie czynności serca
 zwiększenie masy ci ała ; biegunka
 zaburzenia smaku
 apatia; pobudzenie
 dzwonienie w uszach (szum uszny)
 zatrzymanie moczu
 zaburzenia orgazmu (kobiety)

Rzadko (mogą wyst ąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000 )
 uczucie niepokoju lub niezdolność do usiedzenia lub ustania w miejscu; d rgawki; uczucie nadmiernego
pobudzenia lub euforii

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
 zmniejszona liczba płytek we krwi prowadząca do zwiększonego ryzyka siniaków lub krwawień;
zaburzenia krwi, które mogą pr owadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia ; niewielkie zmiany aktywności
enzymów wątrobowych we krwi; zmni ejszenie stężenia sodu we krwi
 swędzenie, żółty kolor skó ry lub oczu; ciemny kolor moczu , objawy grypopodobne – są to objawy
zapalenia wątroby (żółtaczk a)
 nadmierne zatrzymanie wody (ang. SIADH)
 nieprawidłowe wydzielanie mleka u kobiet
 wysoka gorączka ze sztywnością mięśni, dezorientacja lub pobudzenie i pocenie się lub urywane ruchy
mięśni, których nie można kontrolować mogą być objawami poważnego stanu zwanego złoś liwym
zespołem neuroleptycznym
 uczucie euforii, ospałość, utrzymujące się szybkie ruch gałki ocznej, niezgrabność, niepokój, uczucie bycia
pijanym, pocenie się lub sztywność mięśni, które są o bjawami zespołu serotoninowego
 dezorientacja z częst o wyst ępującymi omamami (majaczenie)
 sztywność, skurcze i niekontrolowane ruchy mięśni;
 myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa
 ciężki ból oka oraz zaburzenia widzenia lub niewyraźne widzenie
 obniżenie ciśnienia krwi; nieprawidłowa, przyspie szona lub nieregularna akcja serca, która może
spowodować omdlenie
 kaszel, sapanie, zadyszka i wysoka temperatura, które są objawami zapalenia płuc związanego ze
zwiększeniem liczby białych krwinek we krwi (eozynofilia płucna)
 ciężkie bóle brzucha lub plec ów (które mogą wskazywać na poważne problemy jelit, wątroby lub trzustki)
 wysypka skórna mogąca prowadzić do powstawania pęcherzy i złuszczania skóry; swędzenie; łagodna
wysypka
 niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie (rabdomioliza)
 opuchnięcie twarzy lub języka, duszność lub trudności z oddychaniem, często z wysypką skórną (mogą
wskazywać na ciężką reakcję alergiczną)
 dezorientacja

7
DEPRETAXER może czasami powodować działania niepożądane, z których pacjent nie będzie zdawał sobie
sprawy, takie jak wzrost ciśnienia krwi lub nieprawidłowa czynność serca; niewielkie zmiany stężenia sodu,
cholesterolu lub enzymów wątrobowych we krwi. W jeszcze rzadszych przypadkach, DEPRETAXER może
zaburzać czynność płytek krwi, co prowadzi do zwiększonego ryzyka wy broczyn lub krwawień. W związku z
tym, lekarz może zalecić badanie krwi co pewien czas, zwłaszcza w przypadku długotrwałego leczenia lekiem
DEPRETAXER.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objaw y niepożądan e, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


5. J ak przechowywać lek DEPRETAXER

Lek należy p rzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin waż ności oznacza
ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać w
temperaturze poniżej 25 C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zap ytać
farmaceutę , jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DEPRETAXER

Substancją czynną leku jest wenlafaksyna.

Jedna tabletka leku DEPRETAXER 37, 5 mg tabletki zawiera chlorowodorek wenlafaksyny, w ilości
odpowiadającej 37,5 mg wenlafaksyny .

Jedna tabletka leku DEPRETAXER 75 mg tabletki zawiera chlorowodorek wenlafaksyny, w ilości
odpowiadającej 75 mg wenlafaksyny .

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek
czerwony (E172), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) .

Jak wygląda lek DEPRETAXER i co zawiera opakowanie

DEPRETAXER 37,5 mg
Jasnoróżowe, okrągłe , dwuwypukłe tabletki bez linii pod ziału.

DEPRETAXER 75 mg
Jasnoróżowe, okrągłe, płaskie tabletki z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy .

Opakowanie zawiera 3 lub 6 blistrów z folii Alumini um /PVC, każdy po 10 tabletek w blistrze .
Wielkości opakowań: 30 lub 60 tabletek w tekturowym pudełku.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
NP Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07 -300 Ostrów Mazowiecka

8
Polska

Wytwórca
SOPHARMA PLC
16, Iliensko Shosse Str.
1220 Sofia
Bułgaria

Data ostatniej aktua lizacji ulotki: