Crotamiton Farmapol

Leki przeciwpasożytnicze, owadobójcze

Szczegółowe informacje

moc:100 mg/g
postać:maść
typ procedury:NAR
kod ATC:P03AX
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:02633

Substancje czynne

Crotamitonum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 40 g
kodEAN5909990263318
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id2757

Ulotka dołączona do opakowania: infor macja dla pacjenta

CROTAMITON FARMAPOL
100 mg/g , maść

Crotamitonum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Obejmuje to wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce (patrz punkt 4) .


Spis treści ulotki
1. Co to jest Crotamiton Farmapol i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Crotamiton Farmapol
3. Jak stosować Crotamiton Farmapol
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Crotamiton Farmapol
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest Crotamiton Farmapol i w jakim celu się go stosuje

Crotamiton Farmapol ma postać maści do stosowania miejscowego, wyłącznie na skórę . Jest lekiem
przeciwświerzbowym i przeciwświądowym . Lek łatwo przenika do skóry.

Wskazania do stos owania :
- leczenie świerzbu ,
- leczenie objawowe świądu różnego pochodzenia, w tym świądu alergicznego oraz świądu po
ukąszeniu owadów.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Crotamiton Farmapol

Kiedy nie stosować leku Crotamiton Farmapol
- Jeśli pacjen t ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek
z pozostałych składników leku (patrz w punk cie 6).
- Jeśli pacjent ma ostre , sączące się zmiany zapalne skóry, niezależnie od ich przyczyny .
- Nie stosować do oczu, na skórę wokół oczu ani na uszkodzoną skórę .
- Nie stosować u niemowląt w pierwszym roku życia .
- Nie stosować na dużej powierzchni skóry u dzieci ( w wieku powyżej 1 roku).

Ostrzeżenia i ś rodki ostrożności
- Podczas na kład ania maści należy u waż ać, aby nie zetknęła się z twarzą, oczami, skórą wokół
oczu, błonami śluzowymi ani z uszkodzoną skórą. Jeśli lek przedostanie się do oczu lub na błony
śluzowe, należy przepłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Lek stosować ostrożnie w miejscach szczególnie wrażliwych, np. w okolic y pach i narządów
płciowych.

2
- Jeśli po pierwszym zastosowaniu leku wystąpiło podrażnienie , nie należy go dalej stosować .
- Jeśli objawy świądu utrzymują się lub wystąpi ł świąd w okolicy narządów płciowych, należy
skontaktować się z lekarzem.

Crotamiton Farmapo l a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje stosować .

Nie są znane oddziaływania leku Crotamiton Farmapol z innymi lek am i.

Ciąża , karmienie pier sią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie wykonano stosownych badań dotyczących bezpi eczeństwa st osowania leku w okresie ciąży i
karmienia piersią . Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki.

Prowad zenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi
lub obsłu giwania maszyn oraz sprawność psychofizyczną.


3. Jak stosować Crotamiton Farmapol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarz a lub farmaceut y.

Crotamiton Farmapol jest przez naczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Zalecan e dawk owanie

Leczenie objawowe świądu
Cienką warstwę maści należy wcierać w swędzące miejsce na skórze. Lek należy stosować od 2 do
maksymalnie 3 razy na dobę.
Dolegliwości zwykle ustępują po 6 -10 godzina ch od zastosowania leku .

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Podczas stosowania leku Crotamiton Farmapol należy uważać, aby nie przedostał się on do oczu i na
błony śluzowe. Jeśli do tego dojdzie, należy oczy lub błony śluzowe przepłukać wod ą i skontaktować
się z lekarzem.

Leczenie świerzbu
Przed zastosowaniem leku zaleca się wykąpać i osuszyć skórę. Cienką warstwę maści należy wcierać
w skórę omijając twarz i owłosioną skórę głowy.
Lek stosować raz na dobę, najlepiej na noc, przez 3 do 5 dn i.

Podczas leczenia świerzbu należy postępować zgodnie z przedstawionymi niżej szczegółow ymi
zaleceniami.
 Uważać , aby maść nie przedostał a się do oczu an i na błony śluzowe. Jeśli do tego dojdzie,
należy oczy lub błony śluzowe przepłukać wodą i skontaktowa ć się z lekarzem.
 Po każdorazowym zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.
 Podczas leczenia świerzbu zaleca się kąpiel dopiero po 2 -3 dniach od ostatniego smarowania.
W tym czasie należy dbać o podstawową higienę osobistą, tj. codzienną zmianę bielizn y
i mycie części ciała, które nie były smarowane .

3
 Używane podczas choroby ręczniki, pościel , bieliznę i odzież należy wyprać w wysokiej
temperaturze i wy prasować (aby skutecznie usunąć źródło zakażenia); rzeczy te należy
przechowywać oddzielnie i nie używ ać ich przez co najmniej 2 tygodnie.
 Leczeniem profilaktycznym powinni zostać objęci domownicy i osoby z otoczenia chorego,
nawet jeśli nie mają objawów zakażenia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Crotamiton Farmapol nie należy stosować u niemowląt w pierw szym roku życia.
U dzieci ( w wieku powyżej 1 roku) wystarczy jednorazowe zastosowanie leku .

Zastosowani e większej niż zalecana daw ki leku Crotamiton Farmapol
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
Mogą wystąpić nieznaczne miejscowe podrażnienia skóry oraz pokrzywka (zaczerwienienie i
swędzenie skóry) .

Omyłkowe połknięcie leku może spowodować podrażnienie błony śluz owej policzków, przełyku
i żołądka, nudności, wymioty i bóle w nadbrzuszu .
Jeśli pacjent omyłkowo zastosował lek doustnie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Crotamiton Farmapol
Należy nałożyć maść tak szybko , jak to możliwe , a następną dawkę nałożyć w zwykłym czasie.

Przerwanie stosowania leku Crotamiton Farmapol
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku , należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek , lek ten może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego one wystąpią .

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

- prze mijając e reakcje alergiczne (uczuleniowe), takie jak: miejscowe zaczerwienie i swędzenie
skóry (tzw. rumień), uczucie ciepła; jeśli takie objawy wystąpią, należy natyc hmiast przerwać
leczenie i skontaktować się z lekarzem,
- podrażnie nie skóry (jeśli lek przedostanie się do skóry uszkodzonej przez świerzbowce –
pasożyty wywołujące świerzb).

Jeśli wystąpią objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niew ymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e -mail: adr@urpl.gov.pl .5. Jak przechowywać Crotamiton Farmapol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.
Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

4

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić
środowisko .


6. Zawartość opakowania i inne infor macje

Co zawiera Crotamiton Farmapol
- Substancją czynną leku jest krotonylo -N-etylo -o-toluidyn a (krotamiton) .

1 g maści zawiera 100 mg krotamitonu.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) : makrogol 400, makrogol 4000, wod a destylowana .

Jak wyglą da Crotamiton Farmapol i co zawiera opakowanie
Lek Crotamiton Farmapol ma postać maści .
Maść pakowana jest w tubę aluminiow ą umieszczoną w tekturow ym pudełk u. Opakowanie zawiera
40 g maści .

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakład Chemiczno -Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29
61 -749 Poznań
Tel.: + 48 61 852 63 53
Fax: +48 61 852 96 55
E-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowie dzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym numerem
telefonu: 800 706 848.Data ostatniej aktualizacji ulotki: