Co-Presomyl

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:2,5 mg + 0,625 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:C09BA04
ważność pozwolenia:2017-05-20
numer pozwolenia:20155

Substancje czynne

Perindoprilum argininum
Indapamidum

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990977246
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76658
wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990979790
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76842
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990977253
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76659
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990979806
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76843
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990977260
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76661
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990979837
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76844
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990977277
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76662
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990979844
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76845
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990977284
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76663
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990979851
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76846
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909990977291
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76664
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl. w butelce
kodEAN5909990979868
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id76847

Strona 30 z 37ULOTKA DLA PACJENTA

Strona 31 z 37
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Co-Presomyl, 2,5 mg + 0,625 mg, tabletki powlekane
Peryndopryl z Arginin ą + Indapamid

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
· Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczyta ć.
· W razie jakichkolwiek w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub
farmaceuty.Lek ten przepisano ści śle okre ślonej osobie. Nie nale ży go przekazywa ć innym.
Lek mo że zaszkodzi ć innej osobie, nawet je śli objawy jej choroby s ą takie same.
· Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy
niepo żądane niewymienione w tej ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.


Spis tre ści ulotki:
1. Co to jest lek Co-Presomyl i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Co-Presomyl
3. Jak stosowa ć lek Co-Presomyl
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć lek Co-Presomyl
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Co-presomyl i w jakim celu si ę go stosuje

Co-Presomyl zawiera dwie substancje czynne, peryndo pryl i indapamid. Jest to lek
przeciwnadci śnieniowy, stosowany w leczeniu wysokiego ci śnienia t ętniczego (nadci śnienia).

Peryndopryl nale ży do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwer tującego angiotensyn ę
(ACE), które rozszerzaj ą naczynia krwiono śne, co u
atwia sercu przepompowywanie krwi. Indapam id
jest lekiem moczop ędnym, to znaczy lekiem, który zwi ększa ilo ść moczu wytwarzanego w nerkach.
Te dwie substancje czynne leku wspó
dzia
aj ą w obni żaniu i kontrolowaniu ci śnienia t ętniczego.

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Co-Presomyl

Kiedy nie stosowa ć leku Co-Presomyl

· jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inny inhibitor ACE, lub którykolwiek z
pozosta
ych sk
adników tego leku (wymienionych w pu nkcie 6),
· jeśli kiedykolwiek w przesz
o ści wyst ępowa
y takie objawy jak: świszcz ący oddech, obrz ęk
twarzy lub j ęzyka, intensywne sw ędzenie lub ci ężka wysypka skórna w zwi ązku
z wcze śniejszym leczeniem inhibitorem ACE, lub je śli takie objawy wyst ępowa
y u pacjenta
lub kogo ś z jego rodziny w jakichkolwiek innych okoliczno ściach (stan nazywany obrz ękiem
naczynioruchowym),
· jeśli pacjent ma ci ężką chorob ę w ątroby lub stan zwany encefalopati ą w ątrobow ą
(degeneracyjna choroba mózgu),
· jeśli pacjent ma ci ężką chorob ę nerek lub jest leczony dializami,
· jeśli pacjent ma niskie lub wysokie st ężenie potasu we krwi,
· jeśli podejrzewa si ę nieleczon ą niewyrównan ą niewydolno ść serca (nasilone zatrzymywanie
wody w organizmie, trudno ści z oddychaniem),
· jeśli pacjentka jest d
u żej ni ż trzy miesi ące w ci ąży ( lepiej unika ć stosowania leku Co-
Presomyl, patrz punkt „Ci ąża i karmienie piersi ą”),

Strona 32 z 37
· jeśli pacjentka karmi piersi ą,
· Co-Presomyl zawieraj olej sojowy. Nie nale ży stosowa ć tego leku w przypadku uczulenia na
orzeszki ziemne lub soj ę.
· Jeśli pacjent ma cukrzyc ę lub zaburzenia czynno ść nerek i jest leczony lekiem obni żaj ącym
ci śnienie krwi zawieraj ącym aliskirenem.

Kiedy zachowa ć szczególn ą ostro żno ść stosuj ąc lek Co-Presomyl

Je śli którakolwiek z opisanych poni żej sytuacji odnosi si ę do pacjenta, nale ży porozmawia ć z
lekarzem przed zastosowaniem leku Co-Presomyl
· jeśli u pacjenta stwierdzono stenoz ę aortaln ą (zw ężenie g
ównego naczynia krwiono śnego
prowadz ącego z serca), kardiomiopati ę przerostow ą (choroba mi ęśnia sercowego) lub
zw ężenie t ętnicy nerkowej (t ętnicy zaopatruj ące nerk ę w krew),
· jeśli wyst ępuj ą jakiekolwiek inne choroby serca lub choroby nerek,
· jeśli wyst ępuj ą choroby w ątroby,
· jeśli stwierdza si ę kolagenoz ę (chorob ę tkanki
ącznej), tak ą jak tocze ń rumieniowaty
uk
adowy czy twardzina,
· jeśli stwierdza si ę mia żd życ ę (stwardnienie t ętnic),
· jeśli pacjent ma nadczynno ść przytarczyc,
· jeśli pacjent ma dn ę moczanow ą,
· jeśli pacjent ma cukrzyc ę,
· w przypadku stosowania diety z ograniczeniem soli l ub stosowania zamienników soli
zawieraj ących potas,
· w przypadku leczenia litem lub lekami moczop ędnymi oszcz ędzaj ącymi potas (jak
spironolakton, triamteren), gdy ż nale ży unika ć jednoczesnego stosowania tych leków i leku
Co-Presomyl (patrz „Stosowanie innych leków”).
· jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poni ższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego
ci śnienia krwi:
- antagoni ści receptora angiotensyny II ( ang, Angiotensin Re ceptor Blockers, ARB) (znane
równie ż jako sartany – np. walsartan, telmisartan, irbesar tan), zw
aszcza jeśli pacjent ma
zaburzenia czynno ści nerek zwi ązane z cukrzyc ą,
- aliskiren
· jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z nast ępuj ących leków, zwi ększa si ę ryzyko obrz ęku
naczynioruchowego (szybkie puchni ęcie skóry w okolicy gard
a):
- racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki);
- syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki n ależące do grupy leków zwanych
inhibitorami mTOR (stosowane w celu unikni ęcia odrzucenia przeszczepionych narz ądów lub
leczenia niektórych nowotworów)

Lekarz prowadz ący mo że monitorowa ć czynno ść nerek, ci śnienie krwi oraz st ężenie elektrolitów (np.
potasu) we krwi w regularnych odst ępach czasu.

Patrz tak że informacje pod nag
ówkiem „Kiedy nie stosowa ć leku Co-Presomyl”.

Pacjentki, które s ądz ą, że s ą w ci ąży (lub mog ą zaj ść w ci ążę) musz ą powiedzie ć o tym lekarzowi. Nie
zaleca si ę stosowania Co-Presomyl w pierwszych miesi ącach ci ąży i nie wolno go stosowa ć powy żej
trzeciego miesi ąca ci ąży, gdy ż mo że powa żnie zaszkodzi ć dziecku (patrz „Ci ąża i karmienie piersi ą”).

Podczas stosowania Co-Presomyl nale ży poinformowa ć lekarza lub personel medyczny:

· jeśli pacjent zamierza podda ć si ę znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu,
· jeśli niedawno wyst ępowa
a biegunka lub wymioty, lub je śli pacjent jest odwodniony,
· jeśli u pacjenta ma by ć przeprowadzana dializa lub zabieg aferezy LDL (pol egający na
usuwaniu cholesterolu z krwi przy u życiu specjalnego urz ądzenia),

Strona 33 z 37
· jeśli planowane jest leczenie odczulaj ące w celu zmniejszenia objawów alergii na u żądlenia
pszczó
lub os,
· jeśli planowane jest badanie diagnostyczne wymagaj ące wstrzykni ęcia środka kontrastowego
zawieraj ącego jod (czyli substancji, która uwidacznia na zdj ęciach rentgenowskich narz ądy
takie jak nerki czy żo
ądek).

Sportowcy powinni pami ęta ć, że lek Co-Presomyl zawiera substancj ę czynn ą (indapamid), która mo że
by ć przyczyn ą dodatniego wyniku testów antydopingowych.

Nie zaleca si ę stosowania leku Co-Presomyl u dzieci i m
odzie ży.

Lek Co-Presomyl a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowany ch aktualnie lub ostatnio
lekach, równie ż tych, które wydawane s ą bez recepty.

Nie nale ży stosowa ć leku Co-Presomyl, gdy przyjmuje si ę:
· lit (stosowany w leczeniu depresji),
· leki moczop ędne oszcz ędzaj ące potas (np. spironolakton lub triamteren), suplem enty potasu
lub zamienniki soli kuchennej zawieraj ące potas, inne leki, które mog ą zwi ększy ć poziom
potasu w ciele (takie jak kotrimoksazol zwany te ż trimetoprymem/sulfametoksazolem)

Co-Presomyl mo że wp
ywa ć na dzia
anie innych leków a niektóre leki mog ą mie ć wp
yw na dzia
anie
leku Co-Presomyl. W szczególno ści nale ży powiedzie ć lekarzowi gdy przyjmuje si ę:

· inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ci śnienia t ętniczego
· leki stosowane w leczeniu nierównego bicia serca np . prokainamid)
· leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. allop urynol)
· leki przeciwhistaminowe stosowane w katarze siennym lub alergiach (terfenadyna lub
astemizol)
· glikokortykosteroidy stosowane w leczeniu ró żnych chorób, mi ędzy innymi astmy i
reumatoidalnego zapalenia stawów
· leki os
abiaj ące mechanizmy obronne organizmu (leki immunosupresy jne), które są
stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lu b po operacjach transplantacji (np.
cyklosporyna)
· leki stosowane w leczeniu nowotworów
· erytromycyna podawana we wstrzykni ęciach (antybiotyk)
· halofantryna (stosowana w leczeniu niektórych typów malarii)
· pentamidyna (stosowana w leczeniu zapalenia p
uc)
· z
oto podawane we wstrzykni ęciach (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalen ia
stawów)
· winkamina (stosowana w leczeniu objawowych zaburze ń poznawczych u osób starszych,
mi ędzy innymi w zaburzeniach pami ęci)
· bepridyl (stosowany w leczeniu d
awicy piersiowej)
· sultopryd (lek przeciwpsychotyczny)
· leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chin idyna, hydrochinidyna, dyzopiramid,
amiodaron, sotalol)
· digoksyna lub inne glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu chorób serca),
· baklofen (stosowany w leczeniu sztywno ści mi ęśni w chorobach takich jak stwardnienie
rozsiane)
· leki stosowane w leczeniu cukrzycy (jak insulina lu b metformina)
· wap ń (w tym suplementy wapnia)
· dra żni ące środki przeczyszczaj ące (np. senna)
· niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) l ub wysokie dawki salicylanów
(np. aspiryna)
· amfoterycyna B podawana we wstrzykni ęciach (w leczeniu ci ężkich chorób grzybiczych)

Strona 34 z 37
· leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, taki ch jak depresja, lęk lub schizofrenia
(np. trójpier ścieniowe leki przeciwdepresyjne lub neuroleptyki)
· tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Le śniowskiego-Crohna)

Stosowanie innych leków mo że mie ć wp
yw na leczenie lekiem Co-Presomyl. Lekarz prowa dzący by ć
mo że b ędzie musia
zmieni ć dawk ę i (lub) zastosowa ć inne środki ostro żno ści, w razie równoczesnego
stosowania takich leków jak:
- je śli pacjent przyjmuje antagonist ę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (pat rz także
informacje pod nag
ówkiem „Kiedy nie stosowa ć leku Co-Presomyl” oraz „Ostrze żenia i środki
ostro żno ści”)
- leki, które stosuje si ę najcz ęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl). Patrz „Ost rzeżenia i środki
ostro żno ści”
- leki, które stosuje si ę najcz ęściej w celu unikni ęcia odrzucenia przeszczepionych narz ądów lub
leczenia niektórych nowotworów (syrolimus, ewerolim us, temsyrolimus i inne leki należące do grupy
leków zwanych inhibitorami mTOR). Patrz punkt „Ostr zeżenia i środki ostro żno ści”.

Stosowanie leku Co-Presomyl z jedzeniem i piciem
Zaleca si ę stosowanie leku Co-Presomyl przed posi
kiem.

Ci ąża i karmienie piersi ą
Je śli pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersi ą, przypuszcza że mo że by ć w ci ąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.

Ci ąża
Kobiety, które s ądz ą, że s ą w ci ąży (lub mog ą zaj ść w ci ążę) musz ą powiedzie ć o tym lekarzowi.
Lekarz zaleci przerwanie przyjmowania leku Co-Preso myl przed zajściem w ci ążę lub natychmiast po
stwierdzeniu ci ąży i poleci stosowanie innego leku zamiast leku Co-P resomyl. Lek Co-Presomyl nie
jest zalecany we wczesnej ci ąży a powy żej 3. miesi ąca ci ąży nie wolno go przyjmowa ć, gdy ż je śli
b ędzie przyjmowany po 3. miesi ącu ci ąży mo że powa żnie zaszkodzi ć dziecku.

Karmienie piersi ą
Nie nale ży stosowa ć leku Co-Presomyl w okresie karmienia piersi ą. Kobiety, które karmi ą piersi ą lub
zamierzaj ą karmi ć piersi ą powinny jak najszybciej powiedzie ć o tym lekarzowi.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Co-Presomyl zwykle nie ma wp
ywu na koncentracj ę uwagi, ale u niektórych pacjentów na skutek
spadku ci śnienia t ętniczego mog ą wyst ąpi ć zawroty g
owy lub uczucie wyczerpania. Je śli wyst ąpi ą
takie objawy, nie nale ży prowadzi ć pojazdów ani obs
ugiwa ć maszyn.

Lek Co-Presomyl zawiera laktozę oraz olej sojowy .

W przypadku, gdy lekarz poinformowa
pacjenta, że wykazuje nietolerancj ę na niektóre cukry, takie
jak laktoza, przed za życiem tego leku nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem.
Nie nale ży stosowa ć tego leku, je śli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soj ę.

3. Jak stosowa ć lek Co-Presomyl

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W ra zie wątpliwo ści
nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka jest to 1 tabletka raz dziennie. W p rzypadku chorób nerek lekarz może zwi ększy ć
dawk ę do 2 tabletek dziennie lub zaleci ć zmian ę dawkowania. Tabletk ę nale ży po
yka ć popijaj ąc j ą
wod ą, najlepiej rano, przed posi
kiem.

Strona 35 z 37

Zastosowanie większej ni ż zalecana dawki leku Co-Presomyl

Nale ży natychmiast skontaktowa ć si ę z lekarzem lub zg
osi ć si ę do szpitala na ostry dy żur. Objawem
przedawkowania jest obni żenie ci śnienia t ętniczego. Je śli dojdzie do znacznego spadku ci śnienia
t ę tniczego (objawy takie jak zawroty g
owy i omdlenie ), pomóc może przyj ęcie pozycji le żącej z
uniesionymi nogami.
Pomini ęcie zastosowania leku Co-Presomyl

Nale ży przyj ąć nast ępn ą dawk ę o zwyk
ej porze. Nie należy przyjmowa ć podwójnej dawki w celu
uzupe
nienia pomini ętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Co-Presomyl

Poniewa ż leczenie wysokiego ci śnienia krwi zwykle trwa ca
e życie, przed zaprzestaniem
stosowania tego leku nale ży porozmawia ć z lekarzem prowadz ącym.
W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem leku nale ży zwróci ć si ę do
lekarza lub farmaceuty.
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane

Jak ka żdy lek, Co-Presomyl mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego one
wyst ąpi ą.

W przypadku wyst ąpienia nast ępuj ących reakcji alergicznych należy przerwa ć stosowanie leku Co-
Presomyl i natychmiast skontaktowa ć si ę z lekarzem:
· trudno ści w oddychaniu, obrz ęk twarzy, warg, j ęzyka lub gard
a,
· silne zawroty g
owy lub omdlenie,
· bardzo szybka lub nieregularna czynno ść serca.

Cz ęste dzia
ania niepo żądane (może wyst ąpi ć u 1 do 10 na 100 pacjentów):
· bóle g
owy, zawroty g
owy, uczucie wirowania, uczuc ie pustki w g
owie z powodu niskiego
ci śnienia t ętniczego
· zaburzenia widzenia
· szum lub dzwonienie w uszach
· kaszel, duszno ść
· zaburzenia żo
ądkowo-jelitowe (nudno ści, ból w nadbrzuszu, brak apetytu, wymioty, ból
brzucha, zaburzenia smaku, sucho ść w ustach, dyspepsja lub niestrawno ść, biegunka,
zaparcia)
· reakcje alergiczne (jak wysypki skórne, świ ąd skóry)
· kurcze mi ęśni, uczucie mrowienia
· zm ęczenie

Niezbyt cz ęste dzia
ania niepo żądane (może wyst ąpi ć u 1 do 100 pacjentów na 1000 pacjentów)
· zmiany nastroju i zaburzenia snu
· ucisk w klatce piersiowej, świszcz ący oddech i duszno ść (skurcz oskrzeli)
· silne sapanie, obrz ęk twarzy lub j ęzyka (obrz ęk naczynioruchowy)
· plamica (male ńkie czerwone plamki na skórze), pokrzywka
· problemy z nerkami
· impotencja
· poty

Rzadko (mogą wyst ąpi ć maksymalnie u 1 na 1 000 pacjentów):
· nasilenie
uszczycy

Strona 36 z 37

Bardzo rzadkie dzia
ania niepożądane (może wyst ąpi ć rzadziej ni ż u 1 na 10 000 pacjentów):
· splątanie
· zaburzenia sercowo-naczyniowe (nierówne bicie serca , d
awica, zawa
serca)
· eozynofilowe zapalenie p
uc (rzadko wyst ępuj ący rodzaj zapalenia p
uc)
· zatkany nos lub katar (nie żyt b
ony śluzowej nosa)
· rumie ń wielopostaciowy (ci ężka reakcja skórna)
· jeśli pacjent choruje na tocze ń rumieniowaty uk
adowy (rodzaj kolagenozy), choroba ta może
si ę zaostrzy ć
· opisywano przypadki reakcji nadwra żliwo ści na świat
o (reakcje skórne na świat
o s
oneczne
lub sztuczne promieniowanie UVA)
· mog ą wyst ąpi ć zaburzenia dotycz ące krwi, nerek, trzustki lub w ątroby, oraz zmiany
w parametrach laboratoryjnych
· lekarz prowadz ący mo że zleci ć badanie krwi w celu monitorowania choroby
· w przypadku niewydolno ści w ątroby mo że doj ść do encefalopatii w ątrobowej (choroby
zwyrodnieniowej mózgu)

Je śli nasili si ę którykolwiek z objawów niepo żądanych lub wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane
niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zg
aszanie dzia
a ń niepo żądanych
Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione
w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć
bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Dzia
a ń Produktów Leczniczych
Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Co-Presomyl

Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć leku Co-Presomyl po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na butelce lub blistrze
po ‘EXP’. Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń danego miesi ąca.
Brak szczególnych środków ostro żno ści dotycz ących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę co zrobi ć z lekami, które nie s ą ju ż potrzebne. Takie post ępowanie pomo że chroni ć
ś rodowisko.

6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Co-Presomyl
Substancjami czynnymi leku s ą: peryndopryl z arginin ą i indapamid. Jedna tabletka zawiera 2,5 mg
peryndoprylu z arginin ą i 0,625 mg indapamidu.

Ponadto lek zawiera:

Strona 37 z 37
Rdzeń tabletki:
Krzemionka koloidalna hydrofobowa, laktoza jednowod na, magnezu stearynian, maltodekstryna,
powidon (K 30), karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A ).

Otoczka tabletki (Opadry AMB White OY-B-28920):
Lecytyna (sojowa), alkohol poliwinylowy cz ęściowo zhydrolizowany, talk, tytanu dwutlenek (E171) ,
guma ksantan.
Jak wygl ąda lek Co-Presomyl i co zawiera opakowanie

Co-Presomyl s ą to bia
e, dwuwypuk
e tabletki powlekane w kszta
ci e kapsu
ki z wyt
oczoną liter ą ‘P’,
lini ą podzia
u i liter ą ‘I’ po jednej stronie tabletki oraz liter ą ‘M’, lini ą podzia
u i liczb ą ‘1’ po drugiej
stronie.
Co-Presomyl jest dost ępny w blistrach po 10, 14, 30, 60, 90 i 100 tablete k powlekanych i w
plastikowych butelkach po 10, 14, 30, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości
opakowa ń musz ą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Mylan Ireland Limited
Unit 35/36 Grange Parade
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13
Irlandia
Wytwórca
McDermott Laboratories Limited (t.a. Gerard Laborat ories)
35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road, Dublin 13, Irlandia
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz
onkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod nast ępuj ącymi nazwami:

Belgia: Perinargindapamylan 2,5 mg/0,625 mg filmom hulde tabletten
Finlandia: Pergindamyl 2,5 mg/0,625 mg kalvopäällys teiset tabletit
Francja: Perindopril Arginine Indapamide Mylan 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé
Niemcy: Perindopril-Arginin comp dura 2,5 mg/ 0,625 mg Filmtabletten
W ęgry: Perindopril AS PreCombo
Irlandia: Perindopril Arginine/Indapamide Mylan 2.5 mg/0.625 mg Tablets
W
ochy: Perindopril e Indapamide Mylan 2.5 mg/0.625 mg
Luksemburg: Perindapamylan 2,5mg / 0,625 mg comprim és
Polska: Co-Presomyl
Portugalia: Perindopril + Indapamida Mylan
Rumunia: Perindopril/Indapamid ă Mylan 2,5 mg/0,625 mg comprimate filmate
S
owacja: Perimyl Arginin Combi 2,5 mg/0,625 mg
Holandia: Perindopril arginine/Indapamide Mylan 2,5 /0,625 mg, filmomhulde tabletten

Data ostatniej aktualizacji ulotki: