Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Cinacalcet Accord

Leki hormonalne

Szczegółowe informacje

moc:90 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:H05BX01
ważność pozwolenia:2021-01-12
numer pozwolenia:22935

Substancje czynne

Cinacalcetum

Opakowania

wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991256708
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id113629
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991256715
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id113630
wielkosc84
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991256722
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id113631

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cinacalcet Accord, 30 mg, tabletki powlekane
Cinacalcet Accord, 60 mg, tabletki powlekane
Cinacalcet Accord, 90 mg , tabletki powlekane

Cinacalcetum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.
- Lek te n przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienio ne w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie
lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Cinacalcet Accord i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinacalcet Accord
3. Jak stosować lek Cinacalcet Accord
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Cinacalcet Accord
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Cinacalcet Accord i w jakim celu się go stosuje

Mechanizm działania leku Cinacalcet Accord polega na kontroli stężeń hormonu przytarczyc (PTH),
wapnia i fosforu w organizmie. Stosuje się go w chorobach wywołanych zaburzeniami gruczołów
przytarczycznych (przytarczyc). Przytarczyce to cztery małe gruczoły znajdujące się w obrębie szyi
w pobliżu tarczycy. Wytwarzają one hormon zwany parathormonem (PTH).

Lek Cinacalcet Accord stosowany jest u dorosłych pacjentów :
• w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych z ciężką chorobą nerek, którzy
potrzebują dializ oczyszczających krew z produktów przemiany materii.
• w celu zmniejszenia zwiększonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia) u dorosłych
z rakiem przytarczyc.
• w celu zmniejszenia zwiększonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia) u dorosłych
z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których nie jest możliwe wykonanie operacji
usunięcia przytarcz yc.

Lek Cinacalcet Accord stosowany jest u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do poniżej 18 lat:
• w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z ciężką chorobą nerek, którzy
potrzebują dializ oczyszczających krew z produktów przemiany materii, u których nie jest
możliwe kontrolowanie choroby za pomocą innego leczenia.

W pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc gruczoły przytarczyczne wytwarzają nadmierne
ilości PTH. „Pierwotna” oznacza, że nadczynność nie jest wywoływana żadnymi innymi
czynnikami, natomiast „wtórna” oznacza, że nadczynność jest spow odowana innymi czynnikami,
np. c horobą nerek. Zarówno w wyniku pierwotnej, jak i wtórnej nadczynności przytarczyc może
dojść do utraty wapnia w kościach, co może spowodować bóle kostne i złamania kości, zaburzenia
w naczyniach krwionośnych i sercowych, kamic ę nerkow ą, zaburzenia psychiczne i śpiączkę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cinacalcet Accord

Kiedy nie stosować leku Cinacalcet Accord :
• jeśl i pacjent ma uczulenie na cynakalcet lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienione w punkcie 6) ;
• jeśli u pacjenta występuje małe stężenie wapnia we krwi. Lekarz będzie uważnie
obserwował stężenie wapnia we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowani a leku Cinacalcet Accord , należy omówić to z lekarz em , farmaceut ą
lub pielęgniark ą.

Przed zastosowaniem leku Cinacalcet Accord należy poinformować lekarza o aktualnych i wcześnie j
przebytych chorobach, w tym o:
• drgawkach ; ryzyko wystąpienia drgawek jest większe u osób, u których wystąpiły one
wcześniej;
• zaburzeniach czynności wątroby ;
• niewydolności serca .

Lek Cinacalcet Accord zmniejsza stężenie wapnia . U dorosłych i dzieci leczonych lekiem cynakalcet
zgłaszano występowanie zdarzeń związanych z małym stężeniem wapnia (hipokalcemią)
zagrażających życiu oraz zakończonych zgonem.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią objawy zmniejszonego stężenia wapnia:
drgawki lub skurcze mięśni albo d rętwienie lub mrowienie palców u rąk lub stóp, lub okolicy ust
bądź napady drgawek, splątanie lub utrata świadomości podczas stosowania leku Cinacalcet Accord .

Małe stężenie wapnia może mieć wpływ na rytm serca. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli wystąp i
nietypowo szybkie bicie lub kołat anie serca, jeśli pojawią się zaburzenia rytmu serca lub, jeśli
pacjent przyjmuje inne leki powodujące zaburzenia rytmu serca w trakcie stosowania leku
cynakalcet .

Dodatkowe informacje, patrz punkt 4.

W czasie stosowania leku Cinacalcet Accord należy poi nformować lekarza o:
• rozpoczęciu lub rzuceniu palenia papierosów, gdyż może mieć to wpływ na działanie leku
cynakalcet

Dzieci i młodzież
Leku Cinacalcet Accord nie wolno stosować u dzieci poniżej 18 lat z rakiem przytarczyc lub
pierwotną nadczynnością prz ytarczyc.

Jeśli pacjent jest leczony na wtórną nadczynność przytarczyc, lekarz będzie uważnie obserwował
stężenie wapnia przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekiem Cinacalcet Accord . Należy
poinformować lekarza, jeśli wystąpią objawy zmniejszenia stę żenia wapnia opisane powyżej.

To ważne, aby pacjent przyjmował dawkę leku Cinacalcet Accord zaleconą przez lekarza.

Cinacalcet Accord a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować , zwłaszcza o etelkalcetydzie lub innych
lekach zmniejszających stężenie wapnia we krwi.

Nie należy przyjmować leku Cinacalcet Accord razem z etelkalcetydem.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjm uje poniższe leki.

Na działani e leku Cinacalcet Accord mogą wpływać:
• leki stosowane w zakażeniach skóry i zakażeniach grzybiczych (ketokonazol, itrakonazol
i worykonazol);
• leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (telytromycyna, ryfampicyna
i cyprofloksacyna);
• lek stosowany w zakażeniach HIV i w AIDS (rytonawir);
• lek stosowany w depresji (fluwoksamina).

Cinacalcet Accord może wpływać na działani e:
• leków stosowanych w depresji (amitryptylina, dezypramina , nortryptylina i klomipramina);
• leku stosowanego w leczeniu kaszlu (dekstrometorfan);
• leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca (flekainid i propafenon);
• leku stosowanego w nadciśnieniu tętniczym (metoprolol).

Cinacalcet Accord z jedzeniem i piciem
Lek Cinacalcet Accord należy przyjmować podczas lub niedługo po posiłku.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek cynakalcet nie był badany u kobiet w ciąży. W przypadku ciąży lekarz może zadecydować
o zmianie leczenia, ponieważ lek cynakalcet może stanowić zagrożenie dla płodu.

Nie wiadomo, cz y cynakalcet przenika do ludzkiego mleka. Lekarz prowadzący przedyskutuje
z pacjentką zaprzestanie karmienia piersią, bądź przerwanie stosowania leku Cinacalcet Accord .

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Zawroty głowy i drgawki były raportowane u pacjentów przyjmujących lek cynakalcet .
Jeśli u pacjenta wystąpią te objawy nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Cinacalcet Accord zawiera laktozę
Jeżeli pacjent nie toleruje niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem
tego leku.


3. Jak stosować lek Cinacalcet Accord

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz dobierze dawkę cynakalcet u, jaką należy
zażywać.

Lek Cinacalcet Accord należy przyjmować doustnie, podcza s lub niedługo po posiłku. Tabletki
przyjmuje się w całości i nie wolno ich rozgryzać, kruszyć lub dzielić.

Lek Cinacalcet Accord jest również dostępny jako granulat w otwieranych kapsułkach. Dzieci,
u których należy stosować dawki mniejsze niż 30 mg lub, które nie mogą połknąć tabletek, powinny
stosować lek Cinacalcet Accord w granulacie.

Lekarz będzie regularnie pobierał próbki k rwi podczas leczenia , aby sprawdzić jak postępuje
leczenie i w miarę potrzeby dostosuje dawkę.

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc
Zwykle stosowaną dawką początkową leku Cinacalcet Accord u dorosłych jest 30 mg (jedna
tabletka) raz na dobę.

Zwyk le stosowana dawka początkowa leku Cinacalcet Accord u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do
poniżej 18 lat to nie więcej niż 0,20 mg/kg mc. na dobę.

Leczenie raka przytarczyc i pierwotnej nadczynności przytarczyc
Zwykle stosowaną dawką początkową leku Cinacalcet Accord jest 30 mg (jedna tabletka) dwa razy
na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cinacalcet Accord
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Cinacalcet Accord , należy natychmias t
skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania mogą być: drętwienie lub mrowienie
w okolicy ust, bóle lub skurcze mięśni, bądź drgawki.

Pominięcie przyjęcia leku Cinacalcet Accord
Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pomini ętej dawki.

Jeżeli dawka leku Cinacalcet Accord zostanie pominięta, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej
porze.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza:

• jeśli pacjent zacznie odczuwać drętwienie lub mrowienie okolicy ust, bóle lub skurcze mięś ni,
bądź drgawki. To mogą być objawy zmniejszonego stężenia wapnia (hipokalcemia).
• jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk twarzy, warg, ust, języka i gardła, który może powodować
trudności w przełykaniu i oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy).

Bardzo częste: dotyczą więcej niż 1 na 10 osób :
• nudności i wymioty; zazwyczaj mają charakter łagodny i nie utrzymują się długo.

Częste : dotyczą mniej niż 1 na 10 osób
• zawroty głowy
• uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje)
• utrata apetytu (jadłowstręt) lub zmniejszon y apetyt
• bóle mięśni
• osłabienie
• wysypka
• zmniejszenie stężenia testosteronu
• duże stężenie potasu we krwi (hiperkalemia)
• reakcje alergiczne (nadwrażliwość)
• ból głowy
• drgawki (napady drgawek)
• niskie ciśnienie krwi (hipotensja)
• zakażenie górnych dróg oddechowych
• trudności w oddychaniu (duszność)
• kaszel

• niestrawność
• biegunka
• ból brzucha, ból w górnej części brzucha
• zaparcia
• skurcze mięśni
• ból pleców
• małe stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia).

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
• pokrzywka
• obrzęk twarzy, warg, ust, języka i gardła, który może pow odować trudności w przełykaniu
i oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
• nietypowo szybkie bicie lub koła tanie serca, które może mieć związek z małym stężeniem
wapni a we krwi (wydłużenie odstępu QT i komorowe zaburzenia rytmu serca będące
następstwem hipokalcemii).

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów z niewydolnością serca przyjmujących lek cynakalcet
dochodziło do nasilenia niewydolności serca i (lub) obniżenia ciśnienia krwi (hipotensja).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy ni epożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejes tracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Cinacalcet Accord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin
ważności (EXP) oraz na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu lecznicz ego .
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cinacalcet Accord
- Substancją czynną leku jest cynakalcet. Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg lub
90 mg cynakalcetu , w po staci cynakalcetu chlorowodorku .
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, c eluloza mikrokrystaliczna (typ 1 02) , skrobia
żelowana, kukurydziana, krospowidon (typ A) , magnezu stearynian, t alk
- Składniki otoczk i: (SheffCoat green L1171G23 ): hypromeloza (3cP, 6cP ), tytanu dwutlenek
(E171 ), laktoza jednowodna, triacetyna , żelaza tlenek żółty (E172), indygotyna (E 132), lak .

Jak wygląda lek Cinacalcet Accord i co zawiera opakowanie
Cinacalcet Accord ma postać jasnozielonych powlekanych tabletek. Są one owalne i mają
oznakowan ie „30”, „60” lu b „90” na jednej stronie oraz „C ” na drugiej.

Opakowania :
14 tabletek (1 b lister ) w tekturowym pudełku ,
28 tabletek (2 b list ry) w tekturowym pudełku ,
84 tabletki (6 blistrów ) w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02 -677 Warszawa

Wytwórca/Importer:
GE Pharmaceuticals Ltd.
Industrial Zone, Chekanitza South Area
2140 Botevgrad
Bułgaria

S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.
Alba Iulia Street 156
550052 Sibiu, Sibiu County
Rumunia

Synopt is Industrial Sp. z.o.o.
ul. Rabowicka 15
62 -020 Swarzędz


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2019