Carzap HCT

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:16 mg + 12,5 mg
postać:tabletki
podmiot:Zentiva, k.s.
typ procedury:DCP
kod ATC:C09DA06
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:19874

Substancje czynne

Candesartanum cilexetili
Hydrochlorothiazidum

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990957231
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id74595
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990957248
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id74596
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990957255
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id74597
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990957262
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id74598
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990957279
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id74599
wielkosc70
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990957286
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id74600
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990957293
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id74601
wielkosc98
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990957309
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id74602

1

Ulotka dołączona do opakowania : informacja dla pacjenta

Carzap HCT , 8 mg + 12,5 mg, tabletki
Carzap HCT, 16 mg + 12,5 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowan iem leku , p onieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwośc i należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekaz ywać innym . Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie s ame.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym l ekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki :
1. Co to jest lek Carzap HCT i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carzap HCT
3. Jak stosować lek Carzap HCT
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak p rzechowywać lek Carzap HCT
6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest lek Carzap HCT i w jakim celu się go stosuje

Lek nosi nazwę Carzap HC T. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia
tętniczego ) u dorosłych pacje ntów . Lek zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetylu i
hydrochlorotiazyd. Obie te substancje obniża ją ciśnienie tętnicze .
 Kandesartan cyleksetylu należy do grupy leków nazywanych antagoni stami receptora
angiotensyny II. Jego działanie polega n a rozluźnianiu i rozszerz aniu naczyń krwionośnych , co
pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi .
 Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych lek ami moczopędny mi (diuretykami) .
Ułatwia wydalanie wody i soli , np. sodu z moczem. Pomaga to zmniejszyć ciśni enie tętnicze.

Le karz może zalecić stosowanie leku Carzap HCT , jeśli ciśnienie tętnicze nie jest właściwie
kontrolowane podczas stosowania tylko kandesartanu cyleksetylu lub tylko hydrochlorotiazydu .


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carzap HCT

Kied y nie stosować leku Ca rzap HCT
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na kandesartan cyleksetyl u lub hydrochlorotiazyd lub
którykolwiek z pozostał ych składników tego leku (wymienionych w punk cie 6),
- jeśli u pacjenta stwierd zono uczulenie na pocho dne sulfonamid ów - w razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza ,
- po 3 . miesiącu ciąży (należy również unikać przyjmowania leku Carzap HCT we wczesnym
okresie ciąży – patrz punkt dotyczący ciąży ),
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynn ości nerek,
- jeśli u pacjenta występuj e ciężk a choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (zaburzenia
odpływ u żółci z pęcherzyka żółciowego ),

2
- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym
ciśnien ie krwi zawierającym aliskiren,
- jeśli u pacjenta utrzymuje się małe stężenie potasu we krwi,
- jeśli u pacjen ta utrzymuje się duże stężenie wapnia we krwi,
- jeśli u pacjenta występo wała kiedykolwiek dna moczanowa.

W razie wątpliwości , czy którakolwiek z powyższy ch sytuacji dotyczy pacjenta należy skontaktować
się z lekarzem lub farmac eutą przed rozpoczęciem stosowania leku Carzap HCT .

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Carzap HCT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą , jeśli :
- u pacjenta występuje cukrzyca,
- u pacjenta występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek,
- pacjent owi niedawno przeszczepiono nerkę ,
- występują lub ostatnio występowały silne wymioty albo biegunk a,
- u pacjenta występuje choroba nadnerczy nazywana zesp ołem Conna (inna nazwa to
hiperaldosteronizm pierwotny),
- u pacjenta występuje lub występował kiedykolwiek tzw. toczeń rumieniowaty ukł adowy (SLE ),
- u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze,
- u pacjenta kiedykolwiek wystąpił udar mózg u,
- u pacjenta występowały kiedykolwiek alergie lub astma,
- pacjentka podejrzewa ( lub planuje ) ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Carzap HCT we
wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 . miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym
okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży ),
- pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego
ciśnienia krwi:
- inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia
czynno ści nerek związane z cukrzycą ,
- aliskiren.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynnoś ci nerek, ciśnieni a tętniczego oraz stężeni a
elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Carzap HCT”.

Jeżeli jakikolwiek spo śród powy ższych warunków dotyczy pacjenta, lekarz mo że zaleci ć częstsze
kontrole i wykonywanie bada ń.

Substancja czynna leku - hydrochlorotiazyd może powodować nietypową reakcj ę, skutkując ą
pogorszeniem widzenia i bólem o ka . Mogą to być objawy podwyższ onego ciśnienia w gałce ocznej,
które mogą pojawić się w ciągu kilku godzin do kilku tygodni od przyjęcia leku Carzap HCT.
W przypadku nie zastosowania leczenia, może to prowadzić do trwałej utraty w idzenia .

Jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny, należy poinf ormować lekarza lub stomatolo ga o
stosowaniu leku Carzap HCT, ponieważ jednocze sne podanie niektóry ch leków znieczul ających może
spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego .

Lek Carzap HCT może zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzi eci i młodzież
Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Carzap HCT u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej
18 lat). Dlatego nie należy podawać leku Carzap HCT dzieciom i młodzieży .

Lek Carzap HCT a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Carzap HCT może

3
wpływać na działanie niekt órych innych leków, a inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku
Carzap HCT. Jeśli pacje nt stosuje inne leki, lekarz może z alec ać okresowe wykon yw anie bada ń krwi.

Szczególnie należy poinformować lekarza o przyjm owaniu któr egokolwiek z poniżej wymienionych
leków , ponieważ lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożn ości :
 Inne leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia tętnicze go , w tym leki beta -adrenolityczne,
diazoksyd i inhibitory ACE, takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.
 Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) , takie jak ibuprofen, naproksen , diklofenak,
celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i zmniejszające stan zapalny).
 Kwas acetylosalicylowy (stosowany w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek łagodzący ból i
zmniejszający stan zapalny).
 Suplementy potasu lub substytuty soli zawierają ce potas (leki zwiększające stężenie potasu we
krwi).
 W apń lub suplementy witamin y D.
 Leki zmniejszające stężenie cholesterolu, ta kie jak kolesty pol lub kolestyramina .
 Leki stosowane w leczeniu cukrzycy ( tabletki lub insulina) .
 Leki wpływające na rytm serc a (leki przeciwarytmicz ne), takie jak digoksyna i leki beta -
adrenolityczne .
 Leki na które może wpływać stężenie potasu we krwi , takie jak niektóre leki
przeciwpsychotyczne .
 Heparyna (lek rozrzedz ający krew ).
 Leki moczopędne (diuretyki) .
 Leki przeczyszczają ce.
 Penicylina lub kotrimoksazol znany także jako trimetoprim/sulfametoksazol (antybiotyk) .
 Amfoterycyna (stosowan a w leczeniu zakaże ń grzybiczych) .
 Lit (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych) .
 Leki steroidowe, takie jak prednizolon .
 Hormony przysadki (ACTH) .
 Leki stosowane w leczeniu nowotworów.
 Amantadyna (stosowan a w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń wirusowych) .
 Barbiturany (leki uspokajające, stosowane również w leczeniu padaczki) .
 Karbenoksolon (stosowany w leczeniu chorób przełyku lub owrzodzeń jamy ustnej) .
 Leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden.
 Cyklosporyna, lek stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu.
 Inne leki mogące nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający
napięcie mięśni szkieletowych), amifostyna (stosowana w leczeniu nowotworów) i niektóre leki
przeciwpsychotyczne.

Lekarz może zalecić zmi anę dawk i i (lub) zastos ować inne środki ostrożności:
- Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskire n (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować
leku Carzap HCT ” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Carzap HCT z jedzeniem , piciem i alkoholem
Podczas stosowania leku Carzap HCT należy skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu.
Alkohol może powodować uczucie osłabienia lub zawroty głowy.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Ciąża
Należy poinformować lekarza o podejrzeniu ( lub planowaniu ) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci
przerwanie stosowania leku Carzap HCT przed planowaną ciążą lub n atychmiast po potwierdzeniu
ciąży oraz zaleci przyjmowanie in nego leku zamiast leku Carzap HCT. Nie zale ca się stosowania leku
Carzap HCT w ciąży i nie wolno go stosować po 3 . miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym
okresie może poważnie zaszkodzić dzieck u.

4
Karmienie piersią
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zale ca się
stosowania leku Carzap HCT podczas karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku ,
jeśli pacjentka chce karmić piersią, szczególnie gdy dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem .

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Podczas stosowania leku Carzap HCT niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty
głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać
maszyn.

Lek Carzap HCT zawiera laktozę
Carzap HCT zawiera laktozę , która jest rodzaj em cukru. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancj ę
niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastos owaniem tego leku.


3. Jak stosować lek Carzap HCT

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekar za lub farmaceut y. Ważne jest , aby przyjmować lek Carzap HCT
codziennie. Zalecana dawka leku Carzap HCT to jedn a tabletk a raz na dobę. Tabletkę należy połknąć,
popijając wod ą. Lek Carzap HCT może być przyjmowany w trakcie posiłku lub niezależnie od
posiłku.
Należy starać się przyjmowa ć tabletkę codziennie o tej samej porze. Pomoże t o pamiętać o zażywaniu
tabletki .

Za stosowanie większej niż zalecana dawki leku Carzap HCT
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Carzap HCT , należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pom inięcie za stosow ania leku Carzap HCT
Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki . Należy zastosować
następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Carzap HCT
Przerwanie stosowania leku Carzap HCT może spowodować ponown e zwi ększenie ciśnienia
tętniczego . Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Carzap HCT bez wcześniejszego
porozumienia się z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty .


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożąda ne, cho ciaż nie u każdego one wystą pią .
W ażne jest , aby pacjent wiedział o możliwości wystąpienia działań niepożądanych . Niektóre z działań
niepożądanych leku Ca rzap HCT są wywołane przez kandesartan cyleksetylu , a inne przez
hydrochlorotiazyd.

Należy natychmiast pr zerwać stosowanie leku Carzap HCT i zwrócić się po pomoc medyczną,
jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych r eakcji alergicznych:
 trudności w oddychaniu z obrzękiem lub bez obrzęku twarzy, warg , język a i (lub) gardła,
 obrzęk twarzy, warg , języka i (lub) g ardła, który może powodować trudności w połykaniu ,
 silny świąd skóry (z wypukłymi grudkami ).

Carzap HCT może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Odporność na zakażenia może
ulec osłabieniu i może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka. Jeśli wystąpią takie objawy

5
należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić okresowe badania krwi, aby sprawdzić czy
lek Carzap HCT wyw iera wpływ na skład krwi (agranulocytoza ).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Częst o (mogą wyst ąpić u mniej niż 1osoby na 10)
 Zmiany w wynikach bada ń krwi:
- Zmniejsz one stężeni e sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia może wystąpić
osłabieni e, brak energii lub kurcz e mięśni .
- Zwiększ one lub zmniejsz one stężeni e potasu we krwi, szczególnie u pacjentów
z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca. W przypadku znacznego
zmniejs zenia lub zwiększenia mogą wystąpić zmęczeni e, osłabieni e, zaburze nia rytmu serca
lub uczuci e mrowienia .
- Zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi .
 Obecność cukru w moczu .
 Zawroty głowy/ zaburzenia równowagi lub osłabienie .
 Ból głowy.
 Zakażania dróg oddechowych.

Niezbyt częst o (mogą wyst ąpić u mniej niż 1 osoby na 100)
 Niskie ciśnienie tętnicze . M oże powodować omdlenia lub zawroty głowy .
 Utrata apetytu, biegunk a, zaparci e, podrażnienie żołądk a.
 W ysypka skórna, pokrzywk a, wysypka spowodowana nad wrażliwością na światło słoneczne .
Rzadk o (mogą wyst ąpić u mniej niż 1 osoby na 1000)
 Żółtaczka (zażółcenie skóry lub białk ówek oczu). W tak im przypadku należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem .
 W pływ na czynność nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub
niewydolnoś cią serca .
 Zaburzenia snu, depresja, niepokój .
 Mrowienie lub kłucie w obrębie ramion lub nóg .
 Krótkotrwałe niewyraźne widzenie .
 Zaburzenia rytmu serca .
 Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i obecność płynu w płucach) .
 Wysoka temperatura ciała ( gorączka ).
 Zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany lub silny ból brzucha .
 Kurcze mięśni .
 Uszkodzenie naczyń krwionośnych, powodujące czerwone lub fioletowe plamy na skórze .
 Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, lub płytek krwi. Pacj ent może
odczuwać zmęczenie, może wystą pić zakażeni e, gorączk a lub łatw e powstawanie siniak ów .
 Ciężka , szybko rozwijająca się wysypka, z pęcherzami lub łuszczeniem się skóry i możliwymi
pęcherzami w jamie ustnej .

Bardzo rzadko (mogą wyst ąpić u mniej niż 1 osoby na 10 000)
 Obrzęk twarzy, warg , języka i (lub) gardła .
 Świąd.
 Ból pleców, ból stawów i mięśni .
 Zaburzenia czynności wątroby, w tym za palenie wątroby . Pacjent może odczuwać zmęczenie,
może wystąpić zażółcenie skóry i białk ówek oczu oraz objawy grypop odobne .
 Kaszel.
 Nudności .

Częstość nieznana ( częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
 Nagła krótkowzroczność.

6
 Pogorszenie widzenia i nagły ból o ka (możliwe objawy ostrej krótkowzroczności lub wtórnej
ostrej jaskry z zamkniętym kąte m przesączania).
 Układowy lub skórny toczeń rumieniowaty (zaburzenie autoimmunologiczne powodujące
gorączkę, ból stawów, wysypkę skórną z zaczerwienieniem, powstawaniem pęcherzy,
łuszczeniem się skóry i powstawaniem guzków).

Zgłaszanie działań niepożąda nych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Al. Jerozolimskie 181 C , 02 - 222 Warszawa .
Tel.: + 48 22 49 21 301 ; faks: + 48 22 49 21 309 ; e -mail: ndl@urpl.gov.pl
Działani a niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak pr zechowywać lek Carzap HCT

Ten lek nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku .
Lek należy p rzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Ni e stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i na
blistrze po skrócie EXP . Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć lek i, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Carzap HCT

Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetyl u i hydrochlorot iazyd.
Carzap HCT, 8 mg + 12,5 mg: Każda tabletka zawiera 8 mg kandesa rtanu cyleksetylu i 1 2,5 mg
hydrochlorotiazydu .
Carzap HCT, 16 mg + 12,5 mg: Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 1 2,5 mg
hydrochlorotiazydu .

Pozostałe składniki leku: laktoza jednowodna , skrobia kukurydziana , hydroksypropyloceluloza (300 –
600 cps ), kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian i trietylu cytrynian.

Jak wygląda lek Carzap HCT i co zawiera opakowanie

Carzap HCT , 8 mg + 12 ,5 mg : O krągłe, obustronnie wypukłe tabletki w kolorze białym lub prawie
białym , z wytłoczeniem CH/8 ora z linią podziału na jednej stronie , o średnicy około 8 mm . Tabletkę
można podzielić na równe dawki.
Ca rzap HCT 16 mg + 12,5 mg: O krągłe, obustronnie wypukłe tabletki w kolorze białym lub prawie
białym , z wytłoczeniem CH/ 16 oraz linią podziału na jednej str onie , o średnicy około 8 mm . Tabletkę
można podzielić na równe dawki. .

Wielkości opakowań: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 tabletek.

Nie wszy stkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie .

7
Podmiot odpowiedzialny
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Doln i Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Wytwórca
Siegfried Malta Ltd, HHF070 Hal Far Industrial Estate, P.O. box 14, Hal Far BBG 3000, Malta.
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

W celu uzyskania bard ziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Zentiva Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00 -203 Warszawa
tel.: +48 22 375 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: