Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

CAPD/DPCA 19 Roztwór do dializy otrzewnowej

Krew i układ krwiotwórczy

Szczegółowe informacje

moc:glukoza 2,3%, wapń 1,25 mmol/l
typ procedury:NAR
kod ATC:B05D
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:13008

Substancje czynne

Calcii chloridum dihydricum
Glucosum
Magnesii chloridum hexahydricum
Natrii chloridum
Natrii lactas

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscizestaw po 1000 ml (6 poj. worków)
kodEAN5909991300814
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id21506
wielkosc1
jednostkaWielkoscizestaw po 2000 ml (4 poj. worki)
kodEAN5909991300821
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id21536
wielkosc1
jednostkaWielkoscizestaw po 2500 ml (4 poj. worki)
kodEAN5909991300838
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id21991
wielkosc1
jednostkaWielkoscizestaw po 5000 ml (2 poj. worki)
kodEAN5909990050031
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id36157

Page 1 of 7
Ulotka do
ączona do opakowania: informacja dla u żytkownika

CAPD/DPCA 19 r oztwór do dializy otrzewnowej

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
· Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
· W razie jakichkolwiek w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.
· Lek ten przepisano ści śle okre ślonej osobie. Nie nale ży go przekazywa ć innym.
Lek mo że zaszkodzi ć innej osobie, nawet je śli objawy jej choroby s ą takie same.
· Jeśli u pacjenta wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy
niepo żądane niewymienione w tej ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
piel ęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis tre ści ulotki:
1. Co to jest lek CAPD/DPCA 19
i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku CAPD/DPCA 19
3. Jak stosowa ć lek CAPD/DPCA 19
4. Mo żliwe dzia
ania niepo żądane
5. Jak przechowywa ć lek CAPD/DPCA 19
6. Zawarto ść opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek CAPD/DPCA 19 i w jakim celu si ę go stosuje

Lek CAPD/DPCA 19 jest stosowany w celu oczyszczania krwi za pośrednictwem b
ony
otrzewnowej u pacjentów ze schy
kow ą, przewlek
ą niewydolno ści ą nerek. Ten sposób oczyszczania
krwi nazywa si ę dializ ą otrzewnow ą.

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku CAPD/DPCA 19
Kiedy nie stosowa ć leku CAPD/DPCA 19 :
· jeśli u pacjenta wyst ępuje bardzo niskie st ężenie potasu we krwi;
· jeśli u pacjenta wyst ępuje bardzo niskie st ężenie wapnia we krwi;
· jeśli u pacjenta wyst ępuj ą zaburzenia metabolizmu mleczanu;
· jeśli u pacjenta wyst ępuj ą zaburzenia metabolizmu fruktozy (dziedziczna nietolerancja
fruktozy);
· jeśli obj ęto ść p
ynu w organizmie jest zbyt ma
a;
· jeśli ci śnienie krwi jest niskie.

Zabiegom dializy otrzewnowej nie wolno poddawa ć pacjentów w nast ępuj ących przypadkach:
• zmiany w obr ębie brzucha, takie jak:
- urazy jamy brzusznej lub stan po zabiegu chirurgi cznym;
- ci ężkie oparzenia;
- rozleg
e stany zapalne skóry;
- zapalenie otrzewnej;
- niegoj ące si ę, s ącz ące rany;
- przepuklina p ępkowa, pachwinowa lub rozworu prze
ykowego przepony ;
- guzy brzucha lub jelit;
• choroby zapalne jelit;
• niedro żno ść jelit;
• choroby p
uc, zw
aszcza zapalenie p
uc;
• zaka żenie krwi wywo
ane przez bakterie;
• bardzo znaczny nadmiar t
uszczów we krwi;
• stany nagromadzenia we krwi produktów wydalanyc h z moczem, które nie mogą by ć leczone
zabiegami oczyszczania krwi;

Page 2 of 7
• ciężkie niedo żywienie oraz utrata masy cia
a, szczególnie je śli nie jest mo żliwe przyjmowanie
odpowiedniej ilo ści pokarmów zawieraj ących bia
ko.

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Nale ży niezw
ocznie poinformowa ć lekarza, je śli wyst ępuj ą:
• utrata elektrolitów (soli) spowodowana wymiotami i (lub) biegunk ą;
• nadczynno ść przytarczyc lub za ma
e st ężenie wapnia we krwi; konieczne może by ć dodatkowe
przyjmowanie zawieraj ących wap ń ś rodków wi ążących fosforan i (lub) witaminy D. Je śli nie jest
to mo żliwe, powinien by ć zastosowany roztwór do dializy otrzewnowej o wy ższym st ężeniu wapnia;
• zapalenie otrzewnej , charakteryzujące si ę m ętnym dializatem, bólem brzucha, gor ączk ą, z
ym
samopoczuciem lub, w bardzo rzadkich przypadkach , zakażeniem krwi. Worek zawieraj ący
zdrenowany dializat nale ży pokaza ć lekarzowi.

Oczyszczanie krwi mo że prowadzi ć do utraty bia
ek i witamin rozpuszczalnych w wodzie. Aby
zapobiec niedoborom, nale ży zapewni ć w
a ściw ą diet ę lub uzupe
nienie traconych sk
adników.

Lekarz b ędzie sprawdza
równowag ę elektrolitów (soli), morfologi ę krwi, czynno ść nerek, mas ę cia
a
i stan od żywienia.

Lek CAPD/DPCA 19 zawiera 22,73 g glukozy w 1000 ml roztworu. W zależno ści od instrukcji
dawkowania i wielko ści u żytego opakowania worek dostarcza organizmowi do 68, 2 g glukozy
(CADO: worek 3000 ml stay•safe) lub do 113,65 g glukozy (ADO: worek 5000 ml sleep•safe).
Ze wzgl ędu na wysokie st ężenie glukozy CAPD 18 nale ży stosowa ć ostro żnie i pod sta
ą obserwacj ą
lekarza.
Lek CAPD/DPCA 19 a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przy jmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje przyjmowa ć.
Poniewa ż dializa otrzewnowa mo że wp
ywa ć na dzia
anie leków, lekarz mo że zmieni ć ich
dawkowanie. Dotyczy to szczególnie nast ępuj ących leków:
• leków stosowanych w niewydolno ści serca , takich jak digoksyna.
Lekarz b ędzie sprawdza
st ężenie potasu we krwi i, je śli to konieczne, podejmie odpowiednie
dzia
ania;
• leków wp
ywaj ących na st ężenie wapnia, takich jak leki zawieraj ące wap ń lub witamin ę D;
• leków zwi ększaj ących wydalanie moczu takich, jak leki moczopędne;
• doustnych leków obni żaj ących st ężenie cukru we krwi lub insuliny . Konieczne jest regularne
sprawdzanie st ężenia cukru we krwi.

Ci ąża i karmienie piersi ą
Je śli pacjentka jest w ci ąży lub karmi piersi ą, przypuszcza że mo że by ć w ci ąży lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Nie ma odpowiednich danych, dotycz ących stosowania leku CAPD/DPCA 19 u kobiet ci ężarnych i
karmi ących piersi ą. Nie powinno si ę stosowa ć leku CAPD/DPCA 19 podczas ci ąży, chyba że lekarz
uzna to za absolutnie konieczne.
Nie wiadomo, czy substancje czynne lub metabolity l eku CAPD/DPCA 19 są wydzielane z mlekiem
kobiecym. Nie zaleca si ę karmienia piersi ą przez kobiety leczone dializ ą otrzewnow ą.

Prowadzenie pojazdów i obs
ugiwanie maszyn
Lek CAPD/DPCA 19 nie wp
ywa lub wp
ywa w sposób nie istotny na zdolność prowadzenia pojazdów
lub obs
ugiwania urz ądze ń mechanicznych.

3. Jak stosowa ć lek CAPD/DPCA 19

Ten lek nale ży zawsze stosowa ć zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.

Page 3 of 7

Sposób leczenia, czas trwania leczenia, cz ęstotliwo ść podawania, wymagan ą obj ęto ść roztworu oraz
czas pozostawania roztworu w jamie brzusznej okre śla lekarz.

Je żeli pojawi si ę ból zwi ązany z rozci ągni ęciem jamy brzusznej, lekarz mo że zmniejszy ć obj ęto ść
roztworu stosowanego przy wymianie.
Ci ąg
a ambulatoryjna dializa otrzewnowa (CADO):
Doro śli :
· zwykle stosowana dawka wynosi 2000 – 3000 ml roztwo ru, cztery razy na dobę, w zale żno ści
od masy cia
a i czynno ści nerek. Po okresie zalegania trwaj ącym od 2 do 10 godzin, roztwór
nale ży zdrenowa ć.

Dzieci:
· Lekarz okre śli konieczn ą obj ęto ść roztworu do dializy w zale żno ści od tolerancji, wieku i pola
powierzchni cia
a dziecka. Zalecana dawka na pocz ątku leczenia wynosi 600-800 ml/m
2 pola
powierzchni cia
a (do 1000 ml/m 2 w ci ągu nocy) 4 razy na dob ę.

Automatyczna dializa otrzewnowa (ADO):
Wymiany worków s ą kontrolowane automatycznie przez aparat w ci ągu ca
ej nocy.
W tej metodzie stosuje si ę system CAPD/DPCA sleep safe.

Doro śli:
Zwykle zaleca si ę 2000 ml (maksymalnie 3000 ml) na jedn ą wymian ę, przy 3-10 wymianach w ci ągu
nocy, co trwa 8-10 godzin, i jedn ą lub dwie wymiany w ci ągu dnia.

Dzieci:
Obj ęto ść na jedn ą wymian ę powinna wynosi ć 800-1000 ml/m
2 pola powierzchni cia
a (do 1400
ml/m 2), przy 5-10 wymianach w ci ągu nocy.

Lek CAPD/DPCA 19 nale ży u żywa ć wy
ącznie do wlewów do jamy otrzewnowej .

Lek CAPD/DPCA 19 mo że by ć u żywany tylko wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty,
a worek nieuszkodzony.
Instrukcja u życia

System stay safe do ciąg
ej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) :

Worek z roztworem nale ży najpierw podgrza ć do temperatury cia
a. W tym celu powinno si ę u ży ć
specjalnego podgrzewacza worków.
Czas podgrzania dla worka o pojemno ści 2000 ml, przy temperaturze wyj ściowej 22ºC wynosi oko
o
120 min. Bardziej szczegó
owe informacje zawarte s ą w instrukcji u życia podgrzewacza worków.
Do ogrzania worków nie wolno u żywa ć kuchenki mikrofalowej, ze wzgl ędu na ryzyko miejscowego
przegrzania roztworu. Po ogrzaniu roztworu mo żna rozpocz ąć wymian ę worków.

1. Dok
adnie sprawdzi ć worek z roztworem dializacyjnym (etykiet ę, jego dat ę wa żno ści oraz
przejrzysto ść)  i otworzy ć zewn ętrzne opakowanie worka oraz nakr ętki dezynfekuj ącej.
2. Umy ć r ęce środkiem przeciwbakteryjnym.
3. Umie ści ć
ącznik DISC (dysk) w podstawce stabilizuj ącej, zawiesi ć worek z roztworem na górnym
uchwycie stojaka, rozwin ąć dren pomi ędzy workiem z roztworem a dyskiem, umie ści ć dysk w
podstawce, a nast ępnie umie ści ć worek drena żowy na ni ższym poziomie stojaka.
4. Umie ści ć ko ńcówk ę drenu
ącz ącego pacjenta w jednym z dwóch uchwytów podstawki
stabilizuj ącej. W drugim uchwycie umie ści ć now ą nakr ętk ę dezynfekuj ąc ą.
5. Zdezynfekowa ć r ęce i usun ąć kapturek ochronny z dysku.
6. Po
ączy ć ko ńcówk ę drenu
ącz ącego pacjenta z dyskiem.

Page 4 of 7
7. Otworzyć zacisk drenu
ącz ącego pacjenta – pozycja " (" – rozpoczyna si ę wyp
yw dializatu z jamy
otrzewnowej.
8. Po zako ńczeniu wyp
ywu: przep
ukiwanie – ustawi ć pozycj ę " (( "– wlew świe żego roztworu
dializacyjnego do worka drena żowego (oko
o 5 sekund).
9. Wp
yw roztworu dializacyjnego – ustawi ć pozycj ę " *)( " – po
ączenie pomi ędzy workiem z
roztworem dializacyjnym a drenem
ącz ącym pacjenta.
10. Zabezpieczenie systemu – pozycja " ((((" – automatyczne zamkni ęcie ko ńcówki drenu
ącz ącego
pacjenta poprzez wprowadzenie korka iglicowego z us zczelką („szpilki”).
11. Roz
ączanie - usun ąć kapturek ochronny z nowej nakr ętki dezynfekuj ącej i nakr ęci ć go na star ą
nakr ętk ę. Odkr ęci ć dren
ącz ący pacjenta od dysku i przykr ęci ć jego ko ńcówk ę do nowej nakr ętki
dezynfekuj ącej.
12. Zamkni ęcie
ącznika DISC - zamkn ąć dysk otwartym ko ńcem kapturka ochronnego (jest on
umieszczony w prawym uchwycie podstawki).
13. Sprawdzi ć zdrenowany dializat (przejrzysto ść i ci ężar) i , je śli jest przejrzysty, usun ąć go.

System sleep safe do automatycznej dializy otrzewnowej (ADO) :

Podczas automatycznej dializy otrzewnowej (ADO) roz twór jest ogrzewany automatycznie przez
cykler.
1. Przygotowanie roztworu
· Sprawdzi ć worek z roztworem (etykiet ę, termin wa żno ści, przezroczysto ść roztworu, brak
uszkodze ń worka i opakowania zewn ętrznego).
· Po
o ży ć worek na stabilnej powierzchni.
· Otworzy ć opakowanie zewn ętrzne.
· Umy ć r ęce myj ącym roztworem przeciwbakteryjnym.
· Sprawdzi ć, czy roztwór jest przezroczysty, a worek nie przec ieka.

2. Rozwin ąć dren worka.
3. Usun ąć kapturek ochronny.
4. W
o ży ć ko ńcówk ę drenu worka do wolnego prowadnika tacy cyklera sleep safe.
5. Worek jest teraz gotowy do u życia z zestawem sleep safe.

Ka żdy worek powinien by ć u żyty tylko raz, a niezu żyte pozosta
o ści roztworu nale ży wyrzuci ć.

Po odpowiednim szkoleniu lek CAPD/DPCA19 mo że by ć stosowany przez pacjenta w domu.
W czasie wymiany worków nale ży ści śle przestrzega ć wszystkich procedur przekazanych w czasie
szkolenia oraz zapewni ć odpowiednie warunki higieniczne.

Zawsze nale ży sprawdza ć, czy zdrenowany dializat nie jest m ętny. Patrz: punkt 2.

Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku CAPD/DPCA 19

W przypadku przedawkowania (nadmierna obj ęto ść roztworu podana do jamy otrzewnowej) mo żna
w szybki sposób usun ąć nadmiar roztworu z jamy otrzewnowej do worka drena żowego. Je śli u żyto
zbyt wielu worków, nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem, gdy ż mo że to prowadzi ć do zaburze ń
równowagi p
ynów i (lub) elektrolitów.
Pomini ęcie zastosowania leku CAPD/DPCA 19

Nale ży stosowa ć obj ęto ść roztworu dializacyjnego przepisan ą przez lekarza na ka żdy okres 24-
godzinny, aby unikn ąć mo żliwych, stanowi ących ryzyko dla życia, konsekwencji. W razie
w ątpliwo ści nale ży skontaktowa ć si ę z lekarzem prowadz ącym.

W przypadku jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści, zwi ązanych ze stosowaniem tego produktu, nale ży
zwróci ć si ę do lekarza prowadz ącego, farmaceuty lub piel ęgniarki.

Page 5 of 7
4. Możliwe dzia
ania niepo żądane
Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo żądane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.

Nast ępuj ące objawy niepo żądane mog ą wyst ąpi ć jako skutek techniki dializy otrzewnowej:

bardzo cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u wi ęcej ni ż 1 na 10 pacjentów):
· zapalenie otrzewnej z objawami zm ętnienia zdrenowanego dializatu, bólu brzucha, gor ączki
i ogólnego z
ego samopoczucia lub, w bardzo rzadkic h przypadkach, zakażenia krwi.
Worek ze zdrenowanym dializatem nale ży pokaza ć lekarzowi.
· zapalenie skóry w miejscu uj ścia cewnika lub wzd
u ż przebiegu cewnika, objawiaj ące si ę
zaczerwienieniem, obrz ękiem, bólem, s ączeniem lub strupami;
· przepuklina ściany brzucha.

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z tych obja wów, należy niezw
ocznie zawiadomi ć lekarza.

Inne dzia
ania niepo żądane b ęd ące skutkiem techniki dializy otrzewnowej:
cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 10 pacjentów):
· utrudniony wp
yw i wyp
yw roztworu dializacyjnego;
· uczucie rozpierania i pe
no ści w jamie brzusznej;
· ból barków.

niezbyt cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 100 pacjentów):
· biegunka;
· zaparcie.

nieznana (często ść nie mo że by ć okre ślona na podstawie dost ępnych danych):
· duszno ść spowodowana uniesieniem przepony.

Dzia
ania niepo żądane leku CAPD/DPCA 19:
bardzo cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u wi ęcej ni ż 1 na 10 pacjentów):
· niedobór potasu.

cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 10 pacjentów):
· wysokie st ężenie cukru we krwi;
· wysokie st ężenie t
uszczów we krwi;
· zwi ększenie masy cia
a;

niezbyt cz ęsto (mog ą wyst ąpi ć u nie wi ęcej ni ż 1 na 100 pacjentów):
· niedobór wapnia
· zbyt ma
a ilo ść p
ynów ustrojowych, co mo żna rozpozna ć na podstawie szybkiej utraty masy
cia
a;
· zawroty g
owy;
· niskie ci śnienie krwi;
· przyspieszenia czynno ści serca;
· zbyt du ża ilo ść p
ynów ustrojowych, co mo żna rozpozna ć na podstawie szybkiego zwi ększenia
masy cia
a;
· gromadzenie wody w tkankach i p
ucach;
· wysokie ci śnienie krwi;
· trudno ści z oddychaniem.

nieznana (często ść nie mo że by ć okre ślona na podstawie dost ępnych danych):
· nadczynno ść przytarczyc z mo żliwymi zaburzeniami metabolizmu ko ści.

Page 6 of 7
Jeśli wyst ąpi którykolwiek z objawów niepo żądanych lub wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane
niewymienione w ulotce, nale ży powiadomi ć lekarza lub farmaceut ę.

Zg
aszanie dzia
a ń niepo żądanych
Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo żądane, w tym wszelkie objawy niepo żądane niewymienione
w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi, farmaceucie lub piel ęgniarce. Dzia
ania niepo żądane
mo żna równie ż zg
asza ć bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo żądanych Dzia
a ń
Produktów Leczniczych Urz ędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyc znych i
Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel: 22 4 9 21 301, fax: 22 49 221 309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Dzia
ania niepo żądane mo żna zg
asza ć równie ż podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo żądanych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek CAPD/DPCA 19
Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści, który jest podany na worku i tekturowym
pude
ku po skrócie „EXP.” Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.
Nie przechowywa ć w temperaturze powy żej 25°C.
Nie przechowywa ć w lodówce, ani nie zamra ża ć.
Lek musi by ć u żyty bezpo średnio po pierwszym otwarciu.

6. Zawarto ść opakowania i inne informacje
Co zawiera lek CAPD/DPCA 19
Substancje czynne zawarte w 1 litrze roztworu: Wapnia chlorek dwuwodny 0,1838 g
Sodu chlorek 5,786 g
Sodu-(S)-mleczanu roztwór
(3,925 g sodu-(S)-mleczanu) 7,85 g
Magnezu chlorek sze
ściowodny 0,1017 g
Glukoza jednowodna
(22,73 g glukozy)
Fruktoza do 1,1 g 25,0 g

Powy
ższe ilo ści substancji czynnych odpowiadaj ą:
1,25 mmol/l wapnia, 134 mmol/l sodu, 0,5 mmol/l mag nezu, 102,5 mmol/l chlorku, 35 mmol/l (S)-
mleczanu i 126,1 mmol/l glukozy.
Pozosta
e sk
adniki CAPD 19 to:
woda do wstrzykiwa ń, kwas solny, sodu wodorotlenek.

Jak wygl ąda lek CAPD/DPCA 19 i co zawiera opakowanie

Roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub lekko żó
tawy.
Teoretyczna osmolarno ść roztworu wynosi 399 mosm/l, warto ść pH oko
o 5,5.

Lek CAPD/DPCA 19 jest dost ępny w nast ępuj ących zestawach do podawania (podano obj ęto ści
worków i ich liczb ę w tekturowych pude
kach):

Page 7 of 7
stay safe:
6 worków po 1500 ml
4 worki po 2000 ml
4 worki po 2500 ml
4 worki po 3000 ml sleep safe
:
2 worki po 5000 ml

Nie wszystkie wielko ści opakowa ń musz ą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner-Straße 1,
61352 Bad Homburg v.d.H.
Niemcy
Wytwórca
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurte r Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Niemcy

Dystrybutor
Fresenius Medical Care Polska S.A.,
tel.: +48 61 83 92 600
Data ostatniej aktualizacji ulotki: