Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Camilia

-

Szczegółowe informacje

moc:-
podmiot:Boiron SA
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:14457

Substancje czynne

Rheum 5CH

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkoscipojemników jednodawkowych 1 ml
kodEAN5909990639403
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id42650
wielkosc30
jednostkaWielkoscipojemników jednodawkowych 1 ml
kodEAN5908264685047
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id85267

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Camilia , roztwór doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed za stosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, j ak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja , należy zwrócić się do farmaceuty .
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce . Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pac jent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest l ek Camilia i w jakim celu się go stosuje
2. Infor macje ważne przed zastosowaniem Camilia
3. Jak stos ować Camilia
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Camilia
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Camilia i w jakim celu się go stosuje

Camilia jest lekiem stosowanym w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

2. Informacje w ażne przed zastosowaniem Camilia

Kiedy nie stosować Camilia
Leku Camilia nie należy stosować jeśli pa cjent m a uczulenie na substancje czynne (wymienione
w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Camilia należy stosować doustnie.
NIE WKRAPLAĆ DO OKA I UCHA.
NIE WSTRZYKIWAĆ.
W przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu , takich jak m.in.: wystąpienie
gorączki, biegunki lub znacznego nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Camilia , a inne leki
Należy powie dzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować .

Stosowanie Camilia z jedzeniem i piciem
Brak specjalnych wymagań .


3. Ja k stosować Camilia

Ten lek n ależy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki . W razie wątpliwości na leży zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki .

2

Dawkowanie
3 – 6 razy na dobę wkraplać doust nie zawartość całego pojemniczka (minimsa). Nie stosować więcej niż
6 pojemniczków (minimsów) na dobę.

Czas stosowania
Leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni.
Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza w celu
po twierdzenia, że są one związane z ząbkowaniem.
Można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania.

Sposób użycia
Stosować doustnie.
Minims jest przeznaczony do jednorazowego użycia, nie należy go przechowywać po otwar ciu.
Po użyciu , pojemniczek należy wyrzucić i przy następnej aplikacji otworzyć nowy.

Przyjęcie więk szej niż z alecana dawki leku Camilia
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Camilia
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pom iniętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszy ch wątpliwości związanych ze stosowaniem t ego leku, należy zwrócić
się do lekarza , farmaceuty lub pielęgniarki .

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departame ntu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181c, 02 -222 Warszawa, tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09 , e-mail:
ndl@urpl.gov.pl

1. Otworzyć aluminiową saszetkę.

2. Oderwać jeden pojemniczek.


3. Przekręcić i ułamać końcówkę.


4. Zawartość całego pojemniczka wprowadzić do jamy ustnej
dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.

5. Zamknąć dokładnie saszetkę aluminiową zawierającą pozostałe
minimsy (pojemniczki).

3
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Camilia

Przed otwarciem saszetki: brak specjalnych zaleceń dotycz ących przechowywania leku.
Po otwarciu saszetki: minimsy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w aluminiowej saszetce.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczo nego na pudełku , szaszetce lub
minimsie.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca .
Termin ważności jest oznaczony na opakowaniu skrótem EXP.
Numer serii jest ozn aczony na opakowaniu skrótem LOT .

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki .
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Camilia
 Substancjami czynnymi leku są : Chamomilla v ulgaris 9CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum
5CH . 1 ml leku zawiera 333,3 mg każdej substancji czynnej .
 Pozostał y składnik to: woda oczyszczona.

Jak wygląda Camilia i co zawiera opakowanie
Roztwór doustny. Opakowanie zawiera 10 lub 30 pojemni ków jednodawko wych (minimsów) .
1 minims zawiera 1 ml roztworu.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
BOIRON SA
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
695 10 Messimy
Francja
Wytwórca
BOIRON SA
ZAC des Frênes
1 rue Edouard Buffard
77144 Montévrain
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o.
tel. …
fax : …
e-mail: …


Data ostatniej aktualizacji ulotki: …