Calcium Resonium

Inne

Szczegółowe informacje

moc:1,2 g Ca2+/15 g
typ procedury:NAR
kod ATC:V03AE01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:03762

Substancje czynne

Sulfonianu polistyrenu sól wapniowa

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkosciop. 300 g
kodEAN5909990376216
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43246

1

Ulotka dołączona do opakowania : informacja dla użytkownika

CALCIUM RESONIUM
1,2 g jonów wapnia/15 g, proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej
(Calcii polystyreni sulfonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowanie m leku , ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .
- Lek ten przepisan o ściśle określonej oso bie . N ie należy go przekazywać innym .
- Lek może zaszkodzić innej osobie , nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , piel ęgniar ce lub
farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Calcium Resonium i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem lek u Calcium Resonium
3. Jak stosować lek Calcium Resonium
4. Możli we działania niepożądane
5. Jak p rzechowywa ć lek Calcium Resonium
6. Zawartość opak ow ania i i nne informacje


1. Co to jest lek Calcium Resonium i w jakim celu się go stosuje

Calcium Resonium zawiera jako substancję czynną sól wapniow ą sulfon owanej żywicy
polistyren owej . Lek n ależy do grupy leków nazywanych „żywic ami jonowymien nymi” .

Calcium Resonium stos uje się w leczeniu hiperkaliemii ( zbyt duż e stężenie potasu we krwi) . Lek
usu wa nadmiar potasu z organizmu, przywr aca jąc jego prawidłow e stężenie we krwi . Lek jest często
stosowany u pacjentów , u których występują problemy z nerkami oraz u pacjentów dializowanych.
Calcium Resonium stosuje się również u pacjentów , u których stosowanie soli sodowej sulfon owanej
żywicy polistyren owej (Resonium A) jest przeciw wskazane ze względu na zawartość sodu .


2. Informacje ważne przed zastos owaniem lek u Calcium Resonium

Kiedy nie stosować l eku Calci um Resonium :
 jeśli pacjent ma uczulenie na sól wapniow ą sulfon owanej żywicy polistyrenowej , inne
sulfonowane żywice polisty renowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienion ych w punkcie 6).
Objawy reakcji uczuleniowej mogą obejmować : wysypkę, problemy z połykaniem lub
oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.
 jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi.
 jeśli u pacjenta występują schorzenia, które powodują zwiększenie stęże nia wapnia we krwi,
takie jak problemy z tarczycą (przytarczycami) lub niektóre typy nowotwor ów .
 jeśli jelita pacjenta są częściowo lub całkowicie zablokowane (niedrożność jel it).
 jeśli pacjent stosuje słodzik nazywany sorbitolem (słodzik „bez cukru” stosowany do słodzenia
żywności) lub spożywa produkty do których jest on dodany . Wynika to stąd, że przy
jednoczesnym przyjmowaniu leku Calcium Resonium u pacjentów stosujących zwł aszcza
sorbitol może występować zwężenie przewodu pokarmowego oraz poważne uszkodzenie jelit i

2
ich martwica i perforacja . Podczas stosowania leku Calcium Resonium nie wolno przyjmować
sorbitolu w żadnej postaci.
 leku Calcium Resonium nie należy stosować do ustnie u noworodków. Jego stosowanie jest
przeciwwskazane u noworodków z pooperacyjną lub spowodowaną p rzez leki atonią jelit
(ustanie ruchów perystaltycznych jelit).

Nie należy stosować leku Calcium Resonium, jeżeli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy
pacjenta. W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem leku Calcium Resonium należy się
skontaktować z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Resonium należy omówić to z lekarz em , piel ęgniark ą
lub farmaceutą , jeśli:
 pacjent ma problemy z sercem
 pacjent ma wysokie ciśnienie krwi
 pacjent ma problemy z nerkami
 pacjent ma opuchnięte ręce lub nogi (obrzęk)
 pacjent ma niskie stężenie potasu, wapnia lub magnezu we krwi
 pacjent ma z aparcia
 lek został przepisany dziecku , które jest wcześniakiem, m iało małą masę urodzeniową lub ma
zmniejszoną ruchliwość jelit.
Jeśli pacjent nie jest pewny , czy którekolwiek z powy ższych dotyczy jego osoby, przed
zastosowaniem leku Calcium Resonium powin ien skontaktowa ć się z lekarzem, piel ęgniark ą lub
farmaceut ą.

Calcium Resonium a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi , pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych
przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent pla nuje przyjmować. Wynika to
stąd, że lek Calcium Resonium może wpływać na działanie innych leków. Także inne leki mogą
wpływać na działanie leku Calcium Resonium.
W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:
 leki zawierające sorbito l. Jednoczesne podawanie z produktem Calcium Resonium jest
przeciwwskazane (patrz pkt. 2 i pkt. 4 )
 leki zawierające sole, takie jak magnez, potas lub wapń. Jeśli pacjent nie jest pewny , powinien
skonsu ltować się z lekarzem .
 niektóre leki stosowane w zap arc iach (leki przeczyszczające), które zawierają magnez.
 niektóre leki stosowane w niestrawności (leki zobojętniające kwas żołądkowy ), które zawieraj ą
magnez lub glin .
 digoksynę lub podobne leki z naparstnicy – stosowane w problemach z sercem.
 lewotyroksynę l ub tyroksynę – stosowane w niedoczynności tarczycy.
 lit – stosowany w chorobach psychicznych.
Jeśli pacjent nie jest pewny czy którekolwiek z powy ższych dotyczy jego osoby, przed zastosowaniem
leku Calcium Resonium powinien skontaktowa ć się z lekarzem, pie lęgniark ą lub farmaceut ą.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się że może być w ciąży lub gdy planuje
mieć dziecko powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.


3. Jak stosować lek Calcium Resonium

Ten lek jest zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Jeśli pacjent nie jest pewny dlaczego
otrzymuje lek Calcium Resonium lub ma jakiekolwiek pytania odnośnie stosowanej dawki Calcium
Resonium , powinien porozmawiać z lekarzem , pielęgni arką lub farmaceutą .
 Dawka leku zależy od wyników badań krwi.

3
 W przypadku dzieci dawka jest również obliczana na podstawie masy ciała dziecka.

Stosowanie leku
 Lek Calcium Resonium podaje się doustnie lub doodbytniczo ( do tylnego odcinka przewodu
pokarmowe go ). U noworodków podaje się wyłącznie doodbytniczo.
 Leku nie wolno mieszać z sokiem owocowym, ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe
działanie leku.
 W przypadku stosowania doustnego ważne jest, aby pacjent przyjął pozycję siedzącą podczas
przyjmowania l eku w celu uniknięcia wdychania proszku do płuc.
 W przypadku podawania doodbytniczego, należy starać się utrzymać lek w tylnym odcinku
przewodu pokarmowego przez przynajmniej 9 godzin. Następnie okrężnicę należy wypłukać
w celu usunięcia żywicy.
 Zawiesin ę żywicy nale ży przygotowywa ć na krótko przed zastosowaniem; po up ływie
24 godzin zawiesina nie nadaje si ę do u życia.

Za lecana dawka
Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) :
Doustnie
 Za lecana dawka to 15 g (jedna pełna łyżeczka) trzy lub cztery razy na d obę .
Każdą dawkę należy podać w postaci zawiesiny w małej ilości wody, lub dla lepszego
smaku, w słodkim napoju (z wyjątkiem soków owocowych, które zawierają potas) w
stosunku 3 do 4 ml/gram żywicy.
Doodbytniczo
 Za lecana dawka to 3 0 g (dwie pe łne łyżeczki ) raz na dobę w 150 ml wody lub
10% roztworu glukozy .
W niektórych przypadkach, lek może być podawany jednocześnie doustnie i
doodbytniczo. Dotyczy to sytuacji, gdy stężenie potasu musi być szybko zmniejszone .
Jeżeli początkowo poda je się produkt leczniczy doustnie i doodbytniczo, podawanie
doodbytnicze można przerwać, gdy żywica podana doustnie dotrze do odbytnicy.

Dzieci :
Doustnie
 Początkowa d awka dobowa to 1 g na kilogram masy ciała w dawkach podzielonych.
Lek podaje się doustnie , najlepiej z napojem ( ale nie z sokami owoc owymi, ponieważ
zawierają one dużą ilość potasu) lub z niewielką ilością dżemu albo miodu.
Następnie dawka dobowa może być zmniejszona do 0,5 g na kilogram masy ciała
(dawka podtrzymująca) .
Doodbytniczo
 Jeśli dzi ecko nie może przyjmować leku doustnie, wtedy można go podać doodbytniczo
stosując dawkę co najmniej tak ą, jaka zostałaby podana doustnie , zawieszoną
w proporcjonalnej ilości 10% roztworu glukozy w wodzie.

Noworodki :
Lek Calcium Resonium u noworodków jest stosowany wyłącznie doodbytniczo .
 Stosuje się najmniejszą skuteczną dawkę w zakresie od 0,5 g i 1 g na kilogram masy cia ła,
rozcieńczoną jak dla dorosłych .

Ważne jest, aby dzieciom i noworodkom podawać właściwą dawkę leku. W przypadku podania zbyt
dużej dawk i lek u, u dzieci i noworodków może wystąpić ciężkie zaparcie.

Zastosowanie większej niż zaleca na dawki leku Calcium Resonium
Jest mało prawdopodobne, aby lekarz lub pielęgniarka podali zbyt dużą dawkę leku. Lekarz lub
pielęgniarka będą monitorować pos tępy leczenia i sprawdzać, jaki lek jest stosowany u pacjenta. Jeśli
pacjent ma wątpliwości, dlaczego otrzymuje dawkę leku, powinien zwrócić się do lekarza lub
pielęgniarki.

4

Jeśli pacjent przyjm ie zbyt dużą dawkę leku Calcium Resonium, mogą wystąpić nastę pujące objawy:
 uczucie drażliwości lub dezorientacji
 problemy z koncentracją
 osłabienie siły mięśni i zubożenie odruchów, prowadzące do paraliżu
 problemy z oddychaniem
 przyspieszony rytm serca lub kołatanie serca
 skurcze mięśni
 bezdech.

Pominięcie zastoso wania leku Calcium Resonium
Lekarz lub pielęgniarka poinstruują pacjenta, kiedy powinien przyjmować lek. Jest mało
prawdopodobne, aby została pominięta dawka leku. Jeśli pacjent podejrzewa, że mógł pominąć dawkę
leku, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lu b pielęgniarce.

Przerwanie stosowania leku Calcium Resonium
Należy stosować lek Calcium Resonium do czasu, gdy lekarz zdecyduje o jego odstawieniu. Jeśli
pacjent przerwie stosowanie leku Calcium Resonium, jego choroba może powrócić.

Badania krwi
W czasie leczenia, l ekarz może zalecić wykonywanie regularnych badań krwi pacjenta w celu
sprawdzenia stężeń soli (potasu, sodu, wapnia i magnezu).

W razie jakichkolwiek dalszych w ątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku nale ży zwróci ć się
do lekarza , farma ceuty lub pielęgniarki .


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego one wystąpią .

Nale ży natychmiast powiadomi ć lekarza lub pielęgniarkę w przypadku wyst ąpienia
któregokolwiek z na stępuj ących ciężkich dzia łań niepo żą danych:
 reakcja alergiczna . Ob jawy mogą obejmować : wysypkę, trudności z połykaniem lub
oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka .
 krew w wymiocinach lub czarne , smoliste stolce .

Należy powiadomić lek arza lub p ielęgniarkę w przypadku wyst ąpienia któregokolwiek
z nast ępuj ących dzia łań niepo żą danych:
 uczucie zmęczenia, dezori en tacji, osłabienie siły mięśni, skurcze lub zaburzenia rytmu serca.
 uczucie roztrzęsienia, drżenie lub skurcze mięśni. Może to być spowodowa ne małym
stężeniem wapnia lub magnezu w organizmie .
 zwiększone pr agnienie lub potrzeba częstego oddawania moczu .
 wysokie ciśnienie krwi, problemy z nerkami, problemy z sercem lub obrzęk kończyn. Może to
być spowodowane dużym stężeniem sodu w organizmie .
 rozstrój żołądka, ból w jelitach , zwężenie przewodu pokarmowego lub niedrożność jelit .
 silny ból brzucha lub zapaść .
 utrata apetytu .
 nudnoś ci, wymioty, zaparcie lub biegunka .
 skrócenie oddechu lub kaszel . Mog ą to by ć pierwsze objawy powa żnego zaka żenia w obr ębie
klatki piersiowej. Mo że to by ć spowodowane przypadkowym przedostaniem się leku do płuc
z wdychanym powietrzem.
 zatrzymanie (zaklinowanie) stolca po doodbytniczym podaniu produktu, zwłaszcza u dzieci
oraz złogi (bezoary) po podaniu doustnym.

5
Zgłaszano przypadki niedokrwienia przewodu pokarmowego, niedokrwiennego zapalenia jelita
grubego, owr zodzenia lub martwicy żołądka i jelit, któr e mo gą prowadzić do perforacji jelita ,
a niekiedy do zgonu . Większość przypadków z głoszono podczas jednoczesnego stosowan ia z
sorbitol em .

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośredni o do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ,
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl .
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Calcium Resonium

Ten lek będzie prz echowywany przez lekarza lub farmaceutę w bezpie cznym miejscu, niewidocznym
i niedostępnym dla dzieci. Lek należy p rzechowywać w suchym miejscu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku . Termin ważności
oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Leków nie nale ży wyrzu cać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale ży zapyta ć
farmaceut ę, jak usunąć leki, któr ych się już nie używa . Takie post ępowanie pomo że chroni ć
środowisko.

6. Zawartość opakowania i i nne informacje

Co zawiera lek Calcium Resonium
 Substanc ją czynną leku jest sól wapn iowa sulfonowanej żywicy polistyre nowej 99,934%.
15 g proszku zawiera 1,2 g jonów wapnia w postaci soli wapniowej sulfon owanej żywicy
polistyren owej 99,934% .
 Po zostałe składniki to: wanilin a i sacharyn a.

Jak wygl ąda lek Calcium Resonium i co zawiera opakowanie
Calcium Resonium to proszek koloru kremowego o zapachu waniliowym . Jest dostarczany
w opakowaniach zawierających 300 g proszku z dołączoną łyżeczką o pojemności 15 g.

Podmiot odpowiedzialny
Sanofi -Aventis France
82, Avenu e Raspail
94250 Gentilly
Francja

Wytwórca
Sanofi Winthrop Industrie
196 rue du Marechal Juin
45200 Amilly
Francja

Sanofi -Synthelabo Limited
Edgefield Avenue
Fawdon, Newcastle -on -Tyne
Tyne & Wear, NE3 3TT
Wielka Brytania

6

Ta ulotka nie zawiera wszystkic h informacji o leku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości,
należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialne go:

Sanofi -Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00 -203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: