Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Buscopan

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:10 mg
postać:czopki
podmiot:Ipsen Pharma
typ procedury:NAR
kod ATC:A03BB01
ważność pozwolenia:2019-05-08
numer pozwolenia:21848

Substancje czynne

Hyoscini butylbromidum

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909991138967
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id91648

1

U lotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

B uscopan 10 mg , czopki
Hyoscini butylbromidum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotk i przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań
lekarza lub farmaceuty .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa infor macja.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie na stąpi ła poprawa lub pacjent czuje się go rzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Buscopan i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Buscopan

3. Jak stosować Buscopan

4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Buscopan

6. Zawartość opakowania i i nne informacje


1. Co to jest Buscopan i w jakim celu się go stosuje

Hioscyny butylobromek, substancja czynna leku Buscopan, jest środkiem rozkurczowym.
Środki rozkurczowe zmniejszają skurcze mięśni gładkich narządów wewnętrznych jamy brzusznej –
w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego oraz dróg rodnych kobiet,
co łagodzi ból.
Stosuje się je w łagodzeniu bólów kolkowych, tj. bólów w obrębie jamy brzusznej wywodzących się
ze wspomnianych narządów wewnętrznych, których intensywność nasila się i (lub ) słabnie i trudno
określić ich dokładną lokalizację.

Buscopan można stosować w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego
(w zaburzeniach czynnościowych w obrębie przewodu pokarmowego, bolesnych skurczach żołądka,
kolce jelitowej, zespole jelita drażliwego), w stanach skurczowych i dyskinezji dróg żółciowych
(w zaburzeniach czynnościowych w obrębie dróg żółciowych, ostrym bólu w drogach żółciowych,
kolce żółciowej), w st anach skurczowych w obrębie układu moczowo -płciowego (w bolesnym
miesiączkowaniu, kolce nerkowej, stanach skurczowych związanych z kamicą moczowodową).


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buscopan

Kiedy nie stosować leku Buscopan

- jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na hioscyny butylobromek lu b na
któr ąkolwiek substancję pomocniczą (wymienione w punkcie 6);
- u pacjentów z nużliwością mięśni ( myasthenia gravis) – chorobą charakteryzującą się znacznym
osłabieniem mięśni a nawet niemożliwością poruszania się) ;
- u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego ( megacolon – znaczne poszerzenie
jelita grubego ).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
N ależy zachować szczególną ostroż ność w następujących okolicznościach:
- jeśli pacje nt ma chor e serce (nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie tętnicze) ;

2

- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania;
- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność jelit lub jej podejrzenie ;
- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność dróg moczowych lub jej podejrzenie ;
- jeśli pacjent ma powiększony gruczoł krokow y (prostat ę);
- jeśli dolegliwości i bóle u pacjenta są wyraźnie inne niż znany mu ból lub dyskomfort w obrębie
brzucha, do leczenia których lekarz
w przeszłości przepisał Bus copan;
- jeśli u pacjenta wystąpi nagły, silny lub ostry ból, który wyraźnie różni się od zwykłego bólu lub
dyskomfortu związanego ze skurczami;
- jeśli ból lub dyskomfort w obrębie brzucha związany ze skurczami szybko się pogarsza;
- jeśli ból brzucha u pacjent a jest wrażliwy na dotyk (boli, gdy ktoś dotknie brzuch) ;
- jeśli pacjent ma gorączkę;
- jeśli pacjent odczuwa nudności lub wymiotuje;
- jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze, czuje, że zaraz zemdleje;
- jeśli w kale pacjenta występuje krew;
- jeśli pacjent zau waży u siebie niespodziewane zmiany rytmu wypróżnień, np. biegunkę ;
- jeśli pacjent szybko i nieoczekiwanie schudł ;
- jeśli pacjent właśnie stosuje inne le ki przeciw bólom i skurcz om w obrębie brzucha, przepisane
mu przez lekarza .

Jeśli u pacjenta występuje lub wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych stanów, nie powinien
stosować leku Buscopan
bez zasięgnięcia porady lekarza. W celu zbadania przyczyny dolegliwości
lekarz zaleci przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych.

Pacjent powinien odstawić
Buscopan i skontaktować się z lekarzem
- jeśli ból nasili się w ciągu 24 godzin od zastosowania leku lub będzie trwać dłużej niż 3 dni ;
- jeśli wystąpi bolesność dotykowa brzucha ;
- jeśli pacjent zauważy krwawienie z odbytu lub nawracaj ące krwawienie ;
- jeśli wystąpi ą jaki ekolwiek now e objaw y.

Inne leki i Buscopan
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio , w tym dostę pnych bez recepty , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować .

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Buscopan
należy poradzi ć się lekarza w przypadku
stosowani a następujących leków:
* trój- i cztero pierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji) ;
* leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu niektórych chorób alergiczn ych);
* leki przeciwpsychotyczne (zmniejszające objawy psychotyczne chorób umysłowych) ;
* leki beta -sympatykomimetyczne (stosowane w leczeniu niewydolności serca i ( lub ) astmy) ;
* chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca) ;
* amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona) ;
* dizopiramid ( stosowany w leczeniu nieregularnego bicia serca)
* inne leki cholinolityczne, takie jak ipratropium lub tiotropium (stosowane w leczeniu przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc) lub związki podobne do atropiny ;
ponieważ Buscopan może nasilać działania tych leków.

Należy również poinformować lekarza o stosowaniu metoklopramidu (stosowanego w leczeniu
wymiotów , nudności ( mdłości ) lub dolegliwości żołądkowo -jelitowych), ponieważ może dojść do
osłabienia działania leku Buscopan
oraz działania metoklopramidu.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
W okresie ciąży i karmienia piersią , gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje
ciążę, przed zastosowaniem leku Buscopan należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Buscopan w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią, o ile nie zostanie to
wyraźnie zalecone przez lekarza.

3


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolnoś ć prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. Brak zaleceń dotyczących stosowania leku Buscopan i prowadzenia pojazdów oraz
obsługiwania maszyn.


3. Jak stosować Buscopan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceut y.

Za lecana dawka to:
o ile lekarz nie zaleci inaczej:
dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 do 5 razy na dobę po 1 do 2 czopków;
dzieci 6 -12 lat : 3 razy na dobę po 1 czopku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
U dzieci lek jest stosowany przez opiekuna.
Nie należy stosować leku Buscopan u dzieci do 6 lat.

Czopki należy rozpakować i stosować do odbyt u węższym końcem.

Z astosowani e większej niż zal ecana dawki leku Buscopan

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Buscopan należy niezwłocznie zwrócić
się o poradę do lekarza.

Mogą wystąpić następujące objawy: suchość w jamie ustnej, zaczerwienienie skóry, trudności
z oddawaniem moc zu, przyspieszenie bicia serca i zaburzenia widzenia.

Pominięcie zastosowania leku Buscopan

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, nie
należy jednak stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Następną dawkę
należy przyjąć o zwykłej porze .

Przerwanie stosowania leku Buscopan

Buscopan należy stosować tylko w razie potrzeby i należy przerwać jego stosowanie po ustąpieniu
objawów .


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek,
B uscopan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Wiele z wymienionych poniżej działań niepożądanych wynika z działania antycholinergicznego leku.
Takie d ziałania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:
bardzo często ( występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów );
często ( występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów );
niezbyt często ( występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów );
rzadko ( występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów );
bardzo rzadko ( występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów ).

4


Zaburzenia serca
Niezbyt często: szybkie bicie serca

Zaburzenia żołądka i jelit
Niezbyt często: suchość w jamie ustnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: zatrzymanie moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: zmniejszenie wydzielania potu

Zaburzenia układu immunologicznego
Niezbyt często: reakcje skórne (pokrzywka, świąd)

Częstość nieznana:
wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się
trudnościami w oddychaniu, zapaścią krążeniową i nagłym obrzękiem), reakcje anafilaktyczne
z epizodami zaburzeń oddychania, reakcje skórne (wysypka, zaczerwienienie) i inne reakcje
nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{ Al. Jerozo limskie 181C w Warszawie (02 -222) Tel. (22) 49 21 301, Faks (22) 49 21 309}
e -mail: ndl@urpl.gov.pl
.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać Buscopan

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie p rzechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Nie stosować leku Buscopan
po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.


6. Zawartość opakowan ia i inne informacje

Co zawiera Buscopan

- Jed en czopek zawiera 10 mg hioscyny butylobromku ( Hyoscini butylbromidum)
- Inne składniki leku to : witepsol W 45, woda oczyszczona


Jak wygląda Buscopan i co zawiera opakowanie

10 czopków w blistr ze z folii Al/ PE w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:
Ipsen Pharma
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne -Billancourt
Francja

5


Wytwórca:
Istituto De Angeli S.r.l.
Loc. Prulli, 103/C
50066 Reggello (FI)
Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

Polska
Ipsen Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29
00- 867 Warszawa
tel: +48 22 653 68 00


Data zatwierdzenia ulotki: