Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Buscopan forte

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:20 mg
podmiot:Ipsen Pharma
typ procedury:NAR
kod ATC:A03BB01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:18710

Substancje czynne

Hyoscini butylbromidum

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990906765
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69862
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990906772
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id69863

1
ULOTKA dołączona do opakownia : I nformacja dla pacjenta


Buscopan Forte , 20 mg , tabletki powlekane

Hyoscini butylbromidum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty . A by jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia , należy stosować
Buscopan Forte ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać .
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacj enta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, nale ży skontaktować się z
lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Buscopan Forte i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Buscopan Forte
3. Jak stosować lek Buscopan Forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak prz echowywać lek Buscopan Forte
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Buscopan Forte i w jakim celu się go stosuje

Hioscyny b utylobromek, substancja czynna leku Buscopan Forte , jest środkiem rozkurczowym.
Środki rozkurczowe zmniejszaj ą skurcze mięśni gładkich narządów wewnętrznych jamy brzusznej –
w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych , układu moczow ego oraz dróg rodnych kobiet ,
co łagodzi ból.
Stosuje się je w łagodzeniu bólów kolkowych , tj. bólów w obrębie jamy brzusznej wywodzących się
ze wspomnianych narządów wewnętrznych , których intensywność nasila się i (lub) słabnie i trudno
określić ich dokładną lokalizację.

Buscopan można stosować w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego
(w zaburzeniach czynnośc iowych w obrębie przewodu pokarmowego, bolesnych skurczach żołądka,
kolce jelitowej, zespole jelita drażliwego), w stanach skurczowych i dyskinezji dróg żółciowych
(w zaburzeniach czynnościowych w obrębie dróg żółciowych, ostrym bólu w drogach żółciowych ,
kolce żółciowej), w stanach skurczowych w obrębie układu moczowo -płciowego (w bolesnym
miesiączkowaniu, kolce nerkowej, stanach skurczowych związanych z kamicą moczowodową).


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buscopan Forte

Kiedy nie stosow ać leku Buscopan Forte
- jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na hioscyny butylobromek lub na
którykolwiek z pozostałych składników leku ( wymienionych w punkcie 6);
- u pacjentów z nużliw ością mięśni ( myasthenia gravis ) – chorobą charaktery zującą się znacznym
osłabieniem mięśni , a nawe t niemożliwością poruszania się ;
- u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego ( megacolon – znaczne poszerzenie
jelita grubego);
- jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, ponieważ produkt zawiera lakt ozę
(patrz punkt ”Buscopan Forte zawiera laktozę”).

2

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować szczególną ostrożność w następujących okolicznościach:
- jeśli pacjent ma chor oby serc a (nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie tę tnicze);
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania ;
- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność jelit lub jej podejrzenie;
- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność dróg moczowych lub jej podejrzenie;
- jeśli pacjent na powię kszony gruczoł krokowy (prostatę);
- jeśli dolegliwości i bóle brzucha u pacjenta są inne niż występujące w przeszłości , do leczeni a
których lekarz w przeszłości zalecił Buscopan Forte ;
- jeśli u pacjenta wystąpi ł nagły, silny lub ostry ból, który wyraźnie r óżni się od zwykłego bólu
lub dyskomfortu związanego ze skurczami;
- jeśli ból lub dyskomfort w obrębie brzucha związany ze skurczami szybko nasila się ;
- jeśli ból brzucha u pacjenta jest wrażliwy na dotyk (boli, gdy ktoś dotknie brzuch - bolesność
uciskow a);
- jeśli pacjent ma gorączkę;
- jeśli pacjent ma nudności lub wymiot y;
- jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze, czuje, że zaraz zemdleje;
- jeśli w kale pacjenta występuje krew;
- jeśli pacjent zauważy u siebie niespodziewane zmiany rytmu wypróżnień, np . biegunkę;
- jeśli pacjent szybko i nieoczekiwanie schudł;
- jeśli pacjent aktualnie stosuje inne leki z powodu ból ów i skurcz ów w obrębie brzucha,
przepisane mu przez lekarza.

Jeśli u pacjenta występuje lub wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych objaw ów lub chorób , nie
powinien zażywać leku Buscopan Forte bez zasięgnięcia porady lekarza. W celu ustalenia przyczyny
dolegliwości lekarz zaleci przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych.

Pacjent powinien przerwać stosowanie leku Buscopan Forte i s kontaktować się z lekarzem
- jeśli ból nasili się w ciągu 24 godzin lub będzie trwać dłużej niż 3 dni;
- jeśli wystąpi bolesność uciskowa brzucha;
- jeśli u pacjent a wystąpi krwawienie z odbytu lub występują nawracające krwawienia ;
- jeśli wystąpią jakiekolwiek dodatkowe objawy.

Buscopan Forte a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed rozpoczęciem zażywania leku Buscopa n Forte należy poradzić się lekarza w przypadku
stosowania następujących leków:
- trój - i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji);
- leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu niektórych chorób alergicznych);
- leki przeciwp sychotyczne (zmniejszające objawy psychotyczne chorób psychicznych );
- leki beta -sympatykomimetyczne (stosowane w leczeniu niewydolności serca i (lub) astmy);
- chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca);
- amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Par kinsona);
- dyzopiramid (stosowany w leczeniu nieregularnego bicia serca)
- inne leki cholinolityczne, takie jak ipratropium lub tiotropium (stosowane w leczeniu
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) lub związki podobne do atropiny;
ponieważ Buscopan Forte mo że nasilać działanie tych leków.

Należy również poinformować lekarza o stosowaniu metoklopramidu (stosowanego w leczeniu
wymiotów, nudności lub dolegliwości żołądkowo -jelitowych), ponieważ może wystąpić osłabieni e
działania leku Buscopan Forte oraz działa nia metoklopramidu.

3
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza , że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zaleca się unikanie stosowania produktu Buscopan Forte w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływ u leku na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Brak zaleceń dot yczących stosowania leku Buscopan i prowadzenia pojazdów
oraz obsługiwania maszyn.

Buscopan Forte zawiera laktozę
Jedna tabletka powlekana 20 mg zawiera 138,5 mg laktozy jednowodnej, co w przypadku
maksymalnej zalecanej dawki dobowej odpowiada 692,5 mg la ktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono
wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem
przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Buscopan Forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opis ano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat to 1 do 5 razy na dobę po 1
tabletce powlekanej.
Tab letki należy połykać w całości , popijając płynem.

Nie należy stosować leku Buscopan Forte dłużej niż 3 dni bez porady lekarza. Jeśli pacjent musi
stosować Buscopan Forte bez przerwy lub przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem w
celu ustalen ia przyczyny dolegliwości.

Zastosowani e większej niż zalecana dawki leku Buscopan Forte
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Buscopan Forte lub zażycia leku przez
dziecko poniżej 12 lat , należy natychmiast zwrócić się o poradę do lekarza.

Mogą wystąpić następujące objawy: suchość w ustach, zaczerwienienie skóry, trudności z
oddawaniem moczu, przyspieszenie bicia serca i zaburzenia widzenia.

Pominięcie zastosowania leku Buscopan Forte
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć , gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, nie
należy jednak stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Następną dawkę
należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Buscopan Forte
Buscopan Forte należy zażywać tylko w razi e potrzeby i należy przerwać jego stosowanie po
ustąpieniu objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Buscopan F orte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Wiele z wymienionych poniżej d ziałań niepożądanych wynika z działani a antycholinergicznego leku.
Są one zwykle łagodne i przemijające.

Po nadto zanotowano następujące działania niepożądane:

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów);
szybkie bicie serca , suchość w jamie ustnej , zmniejszenie wydzielania potu , reakcje skórne
(pokrzywka, świąd)

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów);
zatrzymanie moczu

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się t rudnościami w
oddychaniu, zapaścią krążeniową i nagłym obrzękiem), reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń
oddychania, reakcje skórne ( wysypka, zaczerwienienie) i inne reakcje nadwrażliwości

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C w Warszawie (02 -222) Tel. (22) 49 21 301, Faks (22) 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Buscopan Forte
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu lecznic zego .

Nie stosować leku Buscopan Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:
Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale ży zapytać
farmaceutę , co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i i nne informacje

Co zawiera lek Buscopan Forte
- Substancją czynną leku jest hioscyny butylobromek . Jedna tablet ka powlekana zawiera 20 mg
hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum).

- Pozostałe składniki leku to : powidon K25 , laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna,
laktoza jednowodna (do tabletkowania bezpośredniego), magnezu stearynian . Otoczka: Opadry II
White 85G18490 (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek, lecytyna, makrogol ).

5

Jak wygląda lek Buscopan Forte i co zawiera opakowanie
Buscopan Forte ma postać tabletek powlekanych.
Opakowanie : blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudeł ku.

Wielkość opakowania: 10 lub 20 ta bletek powlekanych .

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny:
IPSEN Consumer Healt hCare
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne -Billancourt
Francja

Wytwórca:
Delpharm Reim s
10 rue Colonel Charbonneaux
51100 REIMS
Francja


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

Polska
Ipsen Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29
00 -867 Warszawa
tel: +48 22 653 68 00


Data ostatniej aktualizacji ulotki: