Betadrin WZF

Układ oddechowy

Szczegółowe informacje

moc:(1 mg + 0,33 mg)/ml
typ procedury:NAR
kod ATC:R01AB02
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:01818

Substancje czynne

Diphenhydramini hydrochloridum
Naphazolini nitras

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscifl. 10 ml
kodEAN5909990181810
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id47203

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


BETADRIN WZF , (1 mg + 0,33 mg)/ml, krople do nosa, roztwór
Diphenhydramini hydrochloridum + Naphazolini nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty,.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3- 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Betadrin WZF i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Betadrin WZF
3. Jak stosować lek Betadrin WZF
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Betadrin WZF
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Betadrin WZF i w jakim celu się go stosuje

Betadrin WZF jest lekiem złożonym zawierającym w swoim składzie dwie substancje czynne -
difenhydraminę (działającą przeciwalergicznie) i nafazolinę (obkurczającą rozszerzone naczynia
krwionośne). Lek zastosowany na błonę śluzową nosa zmniejsza jej obrzęk i przekrwienie, zmniejsza
ilość wydzieliny oraz ułatwia jej odpływ z zatok. Dzięki temu znika uczucie zatkanego nosa i zatok,
które towarzyszą alergii i przeziębieniu.

Betadrin WZF stosuje się:
• w ostrych stanach zapalnych błony śluzowej nosa;
• w zaostrzeniu przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonow ego i całorocznego alergicznego
nieżytu nosa lub przeziębienia.

Lek działa objawowo i przeznaczony jest do leczenia doraźnego.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Betadrin WZF


Kiedy nie stosować leku Betadrin WZF
• jeśli pacjent ma uczulenie na difenhydraminy chlorowodorek, nafazoliny azotan, pochodne
imidazol u lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
• jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem (podwyższone ciśnienie w oczach) ;
• jeśli pacjent ma uczulenie na leki adrenomimetyczne (grupa leków, do których należy
nafazolina).


Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Betadrin WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceut ą.

2


U pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi, zaburzeniami rytmu serca (s erce nie bije rytmicznie),
cukrzycą (zwiększone stężenie cukru we krwi), z nadczynnością tarczycy, z przerostem
gruczołu krokowego, w wieku podeszłym należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość
wystąpienia działań ogólnoustrojowych.

• Jeśli podczas stosowania leku wystąpią objawy ogólne takie jak zawroty głowy, senność,
nieregularne bicie serca, które mogą sugerować wchłonięcie nafazoliny (składnika leku
Betadrin WZF), lek należy odstawić.

• Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania leku oraz nie pr zekraczać zalecanych dawek,
ponieważ może dojść do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania wydzieliny, a także
powstania trwałych zmian w błonie śluzowej nosa.

• Nie zaleca się stosowania leku u niemowląt i dzieci do 6 lat.

Betadrin WZF a inne leki
Nal eży powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do grupy tzw. inhibitorów
monoaminooksydazy (np. selegilina) lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np.
imipramina, amitryptylina).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dzieck o, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki
przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

U kobiet karmiących piersią Betadrin WZF należy stosować ostrożnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Betadrin WZF nie wpływ a na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Betadrin WZF zawiera benzalkoniowy chlorek
Betadrin WZF zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku.
Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.


3. Jak stosować lek Betadrin WZF

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek stosować wyłącznie do nosa.
- Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno by ć stosowane tylko przez jednego
pacjenta.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa
lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
- Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
1-3 krople do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 4- 6 godzin.

3
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Betadrin WZF

Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do nosa.
Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u małych dzieci może doprowadzić do zahamowania
ośrodkowego układu nerwowego, hipotermii (obniżenia temperatury ciała), śpiączki, długotrwałego
rozszerzenia źrenicy.
Przypadkowe wypicie zawartości butelki, szczególnie u dzieci, może wyjątkowo spowodować
nadmierne uspokojenie z sennością, obniżenie temperatury ciała , zwolnienie czynności serca, wahania
ciśnienia krwi i zapaść.
Jeden ze składników leku Betadrin WZF (nafazolina) może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia
krwi, przyspieszenie czynności serca o charakterze wstrząsowym.

Pominięcie zastosowania leku Betadr in WZF
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 os oby na 10 000):
- senność ;
- nieregularne bicie serca;
- podwyższone ciśnienie krwi ;
- bóle i zawroty głowy ;
- nudności ;
- nadmierne pocenie się ;
- niepokój ;
- osłabienie ;
- zwiększone stężenie cukru we krwi.

Jeżeli wystąpią reakcje ogólne lub utrzymuje się miejscowe podra żnienie, lek należy odstawić.
Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do wtórnego nasilenia obrzęku, a także trudnych do
wyleczenia zmian w błonie śluzowej nosa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02- 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e -mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane możn a zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Betadrin WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
Prz echowywać butelkę szczelnie zamk niętą.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

4
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.


Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności leku wynosi 12 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Betadrin WZF
- Substancjami czynnymi leku są difenhydraminy chlorowodorek i nafazoliny azotan. Każdy ml
roztworu zawiera 1 mg difenhydraminy chlorowodorku i 0,33 mg nafazoliny azotanu.
- Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, roztwór; disodu edetynian; kwas borowy; sodu
wodorotlenek 10% (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Betadrin WZF i co zawiera opakowanie
Betadrin WZF to krople do nosa w postaci bezbarwn ego, przezroczystego płynu.

Butelka polietylenowa zamknięta polietylenowym kroplomierzem i polietylenową zakrętką
z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.
1 butelka po 10 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne P olfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01- 207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01- 207 Warszawa
tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: