Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Azimycin

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:125 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:J01FA10
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:10343

Substancje czynne

Azithromycinum

Opakowania

wielkosc6
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991034313
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id22576

1 ztw20.12.2017 zm_dRfC_dPRAC 04.09.2018 v4 final
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Azimycin, 125 mg, tabletki powlekane
Azithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić
innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Sp is treści ulotki
1. Co to jest lek Azimycin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azimycin
3. Jak stosować lek Azimycin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Azimycin
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Azimycin i w jakim celu się go stosuje

Azimycin zawiera jako substancję czynną azytromycynę, która jest antybiotykiem azalidowym z grupy
makrolidów o szerokim zakresie działania. Działa bakteriobójczo na wrażliwe drobnoustroje.

Azimycin, 125 mg, tabletki powlekane, jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń
wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę.

− Zakażenia górnych dróg oddechowych : bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie
zatok (patrz także punkt 2).
− Ostre zapalenie ucha środkowego .
− Zakażenia dolnych dróg oddechowych : ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia
oskrzeli, lekkie do umiarko wanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.
− Zakażenia skóry i tkanek miękkich : róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień
wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azimycin

Kiedy nie stosować leku Azimycin
- Jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub na którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Azimycin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
• u pacjenta występują stany sprzyjające powstawaniu zaburzeń rytmu serca (istotne zwłaszcza u kobiet i
pacjentów w podeszłym wieku):
- wrodzone lub występujące ki edykolwiek zaburzenia rytmu serca (widoczne w zapisie EKG - badaniu
aktywności elektrycznej serca),
- ciężka niewydolność serca,
- bardzo wolna czynność serca (zwana bradykardią),

2 ztw20.12.2017 zm_dRfC_dPRAC 04.09.2018 v4 final
- zaburzenia elektrolitowe we krwi, zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu,
- przyjmowanie innych leków mogących powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (patrz
punkt "Lek Azimycin a inne leki”);
• pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek;
• pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby: lekarz może kontrolować czynność w ątroby lub
przerwać leczenie;
• pacjent ma nowe zakażenie (może to świadczyć o nadmiernym wzroście opornych drobnoustrojów lub o
zakażeniu grzybiczym);
• pacjent ma zaburzenia nerwowe (neurologiczne) lub umysłowe (psychiczne);
• pacjent ma chorobę przenoszo ną drogą płciową: lekarz powinien upewnić się czy u pacjenta nie
współistnieje zakażenie kiłą;
• pacjent stosuje pochodne ergotaminy (preparaty sporyszu);
• pacjent ma zakażone rany oparzeniowe.

Należy zapoznać się również z ostrzeżeniami zawartymi w punkcie 4.

Jeśli pomimo leczenia objawy zakażenia nie ustępują lub pojawiają się objawy kolejnego zakażenia, np.
grzybiczego, należy ponownie zwrócić się do lekarza.

Zakażenia wywołane przez paciorkowce
W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebien nych spowodowanych przez paciorkowce lekiem z
wyboru jest zwykle penicylina.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy
W razie wystąpienia biegunki należy to natychmiast zgłosić lekarzowi, gdyż może to być objaw
rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy - powi kłania występującego niekiedy podczas stosowania
antybiotyków makrolidowych. Takie rozpoznanie lekarz powinien rozważyć u pacjentów, u których
wystąpi biegunka po rozpoczęciu leczenia azytromycyną. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia
okrężnicy w wynik u stosowania azytromycyny konieczne może być odstawienie leku Azimycin i
zastosowanie odpowiedniego leczenia. Przeciwwskazane jest podawanie środków hamujących
perystaltykę.

Stosowanie długotrwałe
Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności azy tromycyny stosowanej długotrwale w
wymienionych wyżej wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń, lekarz rozważy
leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym.

Miastenia
W trakcie leczenia azytromycyną obserwowano zaostrzenie objawów miastenii lub wystąpienie zespołu
miastenicznego (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Dzieci i młodzież
Azimycin w postaci tabletek powlekanych 125 mg jest zalecany do stosowania u dzieci
o odpowiedniej masie ciała, które potrafią połknąć tabletkę. Dla pozostałej grupy dzieci zaleca się
stosowanie produktu Azimycin w postaci zawiesiny doustnej. Dla dzieci o masie przekraczającej 45 kg
zaleca się stosowanie tabletek powlekanych 250 mg lub tabletek powlekanych 5 00 mg.

Lek Azimycin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, jest szczególnie ważne, aby powiedzieć o
tym lekarzowi lub farmaceucie:
• leki wpływające na odstęp QT, takie jak
- chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca),

3 ztw20.12.2017 zm_dRfC_dPRAC 04.09.2018 v4 final
- cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka),
- terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii),
- leki przeciwpsychotyczne, np. pimozyd,
- leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram,
- fluorochinolony (stosowane w zakażen iach), np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna;
• leki zobojętniające (Azimycin należy podawać co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po przyjęciu
leków zobojętniających);
• doustne leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna;
• alkaloidy sporyszu (stosowane w migre nie lub zmniejszające przepływ krwi), np. ergotamina stosowana
z azytromycyną może spowodować zatrucie sporyszem (objawy – skurcz obwodowych naczyń
krwionośnych i niedokrwienie);
• digoksyna (stosowana w zaburzeniach czynności serca);
• kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej) ;
• cyklosporyna (stosowana w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub po przeszczepieniu
narządów);
• atorwastatyna (lek stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu);
• ryfabutyna (stosowana w leczeniu HIV lub gruźlicy).

Azimycin z jedzeniem i piciem
Azimycin w postaci tabletek powlekanych 125 mg można przyjmować niezależnie od posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki pr zewyższa
ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią
Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie leczenia
azytromycyną, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Płodność
W badaniach płodności przeprowadzonych na gryzoniach, odnotowano zmniejszenie współczynnika
zachodzenia w ciążę po podaniu azytromycyny. Znaczenie wyników tych badań dla ludzi nie jest znane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie ma danych dot yczących wpływu leku Azimycin na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Podczas wykonywania takich czynności należy jednak brać pod uwagę
możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.


3. Jak stosować le k Azimycin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty .

Lek stosuje się doustnie.

Lek Azimycin jest dostępny również w postaci tabletek powlekanych o mocy 250 mg i 500 mg oraz w
postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej o mocy 200 mg/5 ml i 100 mg/5 ml.

4 ztw20.12.2017 zm_dRfC_dPRAC 04.09.2018 v4 final
Azimycin, tabletki powlekane, 125 mg, jest zalecany do stosowania u dzieci o odpowiedn iej masie ciała
(biorąc pod uwagę dawkowanie w przeliczeniu na kg masy ciała), które potrafią połknąć tabletkę. W
pozostałej grupie dzieci zaleca się stosowanie leku Azimycin w postaci zawiesiny.

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie uch a środkowego, zakażenia skóry i
tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego)
Dawkowanie u dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 45 kg
Całkowita dawka wynosi 30 mg/kg mc., czyli 10 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 45 kg
Całkowita dawka azytromycyny wynosi 1,5 g w ciągu 3 dni (500 mg w pojedynczej dawce dobowej).
Alternatywnie, tę samą dawkę całkowitą (1500 mg) można podawać również przez 5 dni: 500 mg w
pierwszy m dniu leczenia i po 250 mg od drugiego do piątego dnia leczenia.

Rumień wędrujący
Dawka całkowita wynosi 60 mg/kg mc. i należy ją podać w następującym schemacie: pierwszego dnia 20
mg/kg mc., a następnie 10 mg/kg mc. raz na dobę od drugiego do piątego dnia, w pojedynczych dawkach
dobowych.

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się tę samą dawkę jak u pozostałych dorosłych pacjentów. Ze
względu na ryzyko wystąpienia chorób serca zaleca się ostrożność w stosowaniu leku u t ych pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi,
ponieważ może być konieczne zmniejszenie zwykle stosowanej dawki leku. Leku nie na leży stosować u
pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Sposób podawania
Azytromycynę należy przyjmować doustnie, raz na dobę.
Azimycin w postaci tabletek powlekanych 125 mg można przyjmować niezależnie od posiłku. Tabletki
należy połykać w całości .

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azimycin
Działania niepożądane, które występowały po przyjęciu leku w dawkach większych niż zalecane, były
podobne do tych, które opisywano po podaniu prawidłowych dawek. Charakterystyczne objawy po
przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i
biegunka.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty. W przypadku przedawkowania zaleca się podanie węgla aktywnego oraz zastosowanie
leczenia objawowego , a jeżeli konieczne, leczenia podtrzymującego czynności życiowe.

Pominięcie zastosowania leku Azimycin
Pominiętą dawkę należy podać tak szybko jak to możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym
schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, le k ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia poniższych działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku
Azimycin i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunko wego najbliższego
szpitala:
- Reakcje uczuleniowe: gwałtownie przebiegająca ciężka reakcja uczuleniowa prowadząc a do wstrząsu
(nieznana częstość występowania) lub nagłe trudności z oddychaniem i przełykaniem, obrzęk warg, języka,

5 ztw20.12.2017 zm_dRfC_dPRAC 04.09.2018 v4 final
twarzy i szyi, swędząca wysy pka, zwłaszcza występująca na całym ciele (występuje niezbyt często).
- Ciężkie reakcje skórne: osutka skórna charakteryzująca się szybkim pojawianiem się obszarów
zaczerwienienia skóry usianych niewielkimi krostkami (pęcherzykami wypełnionymi białym lub żółt ym
płynem) ; ciężka wysypka skórna powodująca zaczerwienienie i łuszczenie; ciężka pęcherzyca i
krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych, związana z wysoką gorączką i bólem
stawów. Może to być ostra uogólnion a osutk a krostkow a (AGEP, występuje rzadko), rumień
wielopostaciowy , pęcherzowy rumień wielopostaciowy ( zespól Stevensa -Johnsona ) lub toksyczn a
nekroliza naskórka (wszystkie występ ują z nieznaną częstością) .
- Ciężka reakcja nadwrażliwości mogąca obejmować gorączkę, wysypkę skórną, obrzęk narządowy,
zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia) oraz zapalenie narządów wewnętrznych
(wysypka polekowa z eozynofilią i ob jawami ogólnymi (DRESS) ; nieznana częstość występ owania ).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia:
- Ciężkiej lub przewlekłej biegunki z obecną krwią lub śluzem. Objaw ten może wystąpić podczas lub po
leczeniu i może oznaczać poważne zapalenie jelita (nieznana częstość występowania).
- Osłabieni a, brak u łaknienia, zażółceni a skóry i białek oczu, ciemn ego zabarwieni a moczu, odbarwieni a
kału, ból u brzucha, szczególnie w prawym podżebrzu. Mogą to być objawy ciężkiej choroby wątroby
(niewydolność wątroby [rzadko prowadząca do zgonu ], piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby;
nieznana częstość występowania).
- Podatności na zakażenia, zwłaszcza jamy ustnej i górnych dróg oddechowych, nasilającymi się pomimo
leczenia (objawy neutropenii, leukopenii; występują niezbyt często) .
- Nietypowej skłonności do powstawania siniaków lub krwawienia – objawów małopłytkowości
(zmniejszenia liczby płytek krwi) .
- Omdlenia, osłabienia i zmęczenia, bladości, duszności, przyspieszenia c zynności serca - objawów
niedokrwistości hemolitycznej (zwiększonego rozpadu czerwonych krwinek ; nieznana częstość
występowania ).
- Szybkiej (częstoskurcz komorowy) lub nieregularnej pra cy serca lub zmiany w rytmie pracy serca w
zapisie elektrokardiogramu (wydłużenie odstępu QT i zaburzenia typu torsade de pointe s; nieznana
częstość występowania) .
- Zmniejszeni a ilości oddawanego moczu , osłabienia, obrzęk ów , dusznoś ci, brak u łaknienia, nudności i
wymiot ów , świąd u skóry, drobn ych wybroczyn na skórze , bólu w okolicy lędźwiowej , krwiomocz u
(objawy ostrej niewydolności nerek i śródmiąższowe zapalenie nerek; nieznana częstość występowania).

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- biegunka.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
- ból głowy;
- wymioty, ból brzucha, nudności;
- zmiana liczby krwinek białych;
- zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
- zakażenia drożdżakowe (kandydoza), zakażenie pochwy, zapalenie płuc, zakażenie grzybicze, zakażenie
bakteryjne, zapalenie gardła, nieżyt żo łądka i jelit, zaburzenia oddechowe, nieżyt nosa, zakażenie
drożdżakowe jamy ustnej;
- zmiana liczby krwinek białych (eozynofilia );
- utrata apetytu (jadłowstręt);
- nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, senność, zaburzenia smaku, nietypowe odczucia skórne, np.
mrowienie i drętwienie kończyn (parestezje);
- zaburzenia widzenia;

6 ztw20.12.2017 zm_dRfC_dPRAC 04.09.2018 v4 final
- zaburzenia ucha, zaburzenia równowagi;
- kołatanie serca;
- uderzenia gorąca;
- duszność, krwawienie z nosa;
- zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaburzenia
połykania (dysfagia), wzdęty brzuch, suchość w ustach, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej,
owrzodzenia jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny;
- zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie się;
- choroba zwyr odnieniowa stawów, bóle mięśni, ból pleców, ból karku;
- zaburzenia oddawania moczu (dyzuria), ból nerek;
- krwotok maciczny, zaburzenia jąder;
- obrzęk, osłabienie (astenia), złe samopoczucie (apatia), uczucie zmęczenia, obrzęk twarzy, ból w klatce
piersiowej, gorączka, ból, obrzęk obwodowy;
- nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. dotyczących krwi, parametrów czynności wątroby,
nerek, glu kozy, elektrolitów);
- powikłania po zabiegach.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- pobudzenie;
- zaburzenia czynności wątroby ;
- nadwrażliwość na światło.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danyc h):
- zachowanie agresywne, lęk, majaczenie, omamy;
- utrata przytomności (omdlenie), drgawki, zaburzenia czucia (niedoczulica), nadmierna aktywność
psychoruchowa, brak węchu, brak smaku, zaburzenia węchu, szybkie męczenie się mięśni (miastenia);
- zaburzen ia słuchu w tym głuchota i (lub) szumy uszne;
- obniżenie ciśnienia tętniczego;
- zapalenie trzustki, przebarwienie języka;
- ból stawów .

Działania niepożądane prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane ze stosowaniem azytromycyny w
leczeniu zakażeń wywołanych przez prątki z gatunków należących do kompleksu Mycobacterium avium
lub zapobieganiu im, zaobserwowane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu.

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- biegunka;
- ból brzucha;
- nudności;
- wzdęcia;
- uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej;
- luźne stolce.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
- jadłowstręt;
- zawroty głowy;
- bóle głowy;
- nietypowe odczucia skórne, np. mrowienie i drętwienie kończyn (parestezje):
- zaburzenia smaku;
- zaburzenia widzenia;
- głuchota;
- wysypka, świąd;
- ból stawów;
- uczucie zmęczenia.

7 ztw20.12.2017 zm_dRfC_dPRAC 04.09.2018 v4 final
Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacj entów):
- zaburzenia czucia (niedoczulica);
- zaburzenia słuchu, szumy uszne;
- kołatanie serca;
- zapalenie wątroby;
- pęcherzowy rumień wielopostaciowy ( zespół Stevensa -Johnsona - ciężka reakcja skórna ; ang. SJS) ,
nadwrażliwość na światło;
- osłabienie (astenia), złe samopoczucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fak s: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Azimycin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
(EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i i nne informacje

Co zawiera lek Azimycin

Substancją czynną leku jest azytromycyna.
Jedna tabletka powlekana zawiera 125 mg azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Substancje pomocnicze to : skrobia kukurydziana preżelowana, powidon , celuloza mikrokrystaliczna typ 101,
celuloza mikrokrystaliczna typ 102, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian ;
otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek .

Jak wygląda lek Azimycin i co zawiera opakowanie
Białe lub kremowe, owal ne tabletki, obustronnie wypukłe.

Opakowanie: 6 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03 -176 Warszawa
Numer telefonu: 22 -811 -18 -14

8 ztw20.12.2017 zm_dRfC_dPRAC 04.09.2018 v4 final

W celu uzyskania bardziej s zczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.


Data ostatniej aktualizacji ulotki: