Atordapin

Układ sercowo naczyniowy

Szczegółowe informacje

moc:5 mg + 10 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:C10BX03
ważność pozwolenia:2019-09-16
numer pozwolenia:22092

Substancje czynne

Atorvastatinum calcicum
Amlodipini besilas

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192136
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104313
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192174
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104317
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192167
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104316
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192112
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104311
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192143
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104314
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192150
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104315
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192105
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104310
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192129
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104312
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192181
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104318
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991192198
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id104319

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Atordapin, 5 mg + 10 mg, tabletki powlekane
Atordapin, 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane
Amlodipinum + Atorvastatinum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie n ależy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym l ekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Atordapin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atordapin
3. Jak stosować lek Atordapin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak p rzechowywać lek Atordapin
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Atordapin i w jakim celu się go stosuje

Atordapin jest stosowany w profilaktyce zdarzeń sercowo -naczyniowych (np. dusznica bolesna, zawał
serca) u pacjentów z nadciś nieniem tętniczym, u których występuje dodatkowy czynnik ryzyka chorób
krążenia, taki jak np. palenie papierosów, nadwaga, zwiększone stężenie cholesterolu we krwi,
choroby serca w rodzinie lub cukrzyca. Obecność takich czynników ryzyka w połączeniu z wyso kim
ciśnieniem tętniczym zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo -naczyniowych.

Atordapin to lek zawierający dwie substancje aktywne: amlodypinę (antagonista wapnia) i
atorwastatynę (statyna). Podaje się go w sytuacjach, gdy wskazane jest stosowanie ob u tych leków
jednocześnie. Amlodypinę stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie
tętnicze), a atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu.

Nadciśnienie tętnicze to stan patologiczny polegający na utrzymywaniu się nieprawidł owo wysokiego
ciśnienia tętniczego krwi. Stanowi ono jeden z czynników ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo -
naczyniowych (dusznica bolesna, zawał serca, udar).

Cholesterol jest naturalnie występującą w organizmie substancją niezbędną do prawidłowego rozwoju .
Nadmiar cholesterolu we krwi może jednak spowodować jego odkładanie się w ścianach naczyń
krwionośnych, co zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów i zdarzeń sercowo -naczyniowych. Jest to
jedna z najczęstszych przyczyn chorób serca.


2. Informacje ważne pr zed zastosowaniem leku Atordapin

Kiedy nie stosować leku Atordapin
 jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na amlodypinę, atorwastatynę lub innego antagonistę
kanału wapniowego
 jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którąkolwiek substancję pomocniczą le ku (wymieniono
je na końcu tej ulotki)

2

 w przypadku obecnie występującej choroby wątroby (w przypadku przebytej choroby wątroby
należy przeczytać punkt „ Ostrzeżenia i środki ostrożności ” poniżej)
 jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyn iki testów czynności wątroby
 u kobiet w ciąży, obecnie planujących ciążę lub u kobiet karmiących piersią
 jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków: ketokonazol, itrakonazol (leki
stosowane w leczeniu grzybic), telitromycyna (antybiotyk)
 w p rzypadku bardzo niskiego ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienia)
 jeśli u pacjenta występuje zwężenie zastawki aorty (stenoza aortalna) lub wstrząs kardiogenny
(stan , w którym serce nie dostarcza wystarczającej ilości krwi do organizmu)
 jeśli pacjent cie rpi na niewydolność serca po przebyciu zawału serca
 jeśli pacjent jednocześnie stosuje glekaprewir z pibrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia
wątroby typu C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Atordapin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- w przypadku chorób nerek
- w przypadku niedoczynności tarczycy
- w przypadku występowania powtarzających się lub niewyjaśnionych bólów mięśni w przeszłości,
lub gdy w wywiadzie indywidualnym albo w wywiadzie rodzinnym wystę powały dziedziczne
schorzenia mięśni. Lekarza lub farmaceutę należy powiadomić także wtedy, gdy osłabienie
mięśni utrzymuje się. W celu rozpoznania i leczenia tej dolegliwości konieczne może być
wykonanie dodatkowych badań i przyjmowanie dodatkowych leków.
- w przypadku występowania dolegliwości ze strony mięśni podczas leczenia innymi lekami
zmniejszającymi stężenie cholesterolu (lipidów) we krwi (np. innymi statynami czy fibratami) w
przeszłości
- w przypadku regularnego spożywania alkoholu w dużych ilośc iach
- w przypadku przebytej choroby wątroby
- u pacjentów w wieku powyżej 70 lat
- w przypadku wystąpienia udaru z krwawieniem do mózgu lub, gdy w mózgu znajduje się
niewielka ilość płynu pochodzącego z poprzedniego udaru
- jeśli pacjent przyjmuje lub prz yjmował w ciągu ostatnich 7 dni lek zawierający kwas fusydowy
(lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych). Stosowanie kwasu fusydowego jednocześnie z
lekiem Atordapin może prowadzić do ciężkich uszkodzeń mięśni (rabdomiolizy).

Przed zastosowaniem leku Ator dapin należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą :
- w przypadku poważnych problemów z oddychaniem.

W każdym z powyższych przypadków przed rozpoczęciem terapii lekiem Atordapin (oraz ewentualnie
podczas leczenia) lekarz powinien zalecić wykonanie bada nia krwi w celu oszacowania ryzyka
wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni. Stwierdzono, iż ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych ze strony mięśni, jak np. rabdomioliza, wzrasta przy jednoczesnym stosowaniu
pewnych leków (patrz punkt 2 „Lek A tordapin a inne leki”).

W trakcie stosowania leku lekarz dokładnie obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia cukrzycy lub
ryzyka wystąpienia cukrzycy. Pacjenci z wysokim stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjenci z
nadwagą oraz wysokim ciśnieniem tętni czym mogą być podatni na ryzyko wystąpienia cukrzycy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania leku Atordapin u dzieci i młodzieży.

Lek Atordapin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych p rzez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Niektóre leki mogą wchodzić w
interakcje z lekiem Atordapin. Interakcje takie mogą zmniejszyć skuteczność jednego lub obu tych

3

leków. Poza tym może dojść do zwiększenia r yzyka wystąpienia lub zwiększenia nasilenia działań
niepożądanych, w tym do rozpadu mięśni znanego jako rabdomioliza i miopatia (opisano w punkcie
4):
- niektóre antybiotyki np. ryfampicyna lub tzw. antybiotyki makrolidowe , jak np. erytromycyna,
klarytromy cyna, telitromycyna, kwas fusydowy lub niektóre inne leki stosowane w leczeniu
zakażeń grzybiczych m.in. ketokonazol, itrakonazol;
- leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia lipidów: fibraty (np. gemfibrozyl) czy kolestypol;
- leki przeciwarytmiczne np. amiodaron, diltiazem i werapamil;
- leki przeciwdrgawkowe np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon;
- leki modulujące działanie układu odpornościowego np. cyklosporyna , takrolimus , syrolimus,
temsyrolimus, ewerolimus ;
- leki stos owane w leczeniu HIV np. rytonawir, lopinawir, atazanawir , indynawir, darunawir ,
leczenie skojarzone typranawir/rytonawir, nelfinawir stosowane w leczeniu HIV;
- niektóre leki stosowane w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C np.
telaprewir , boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem ;
- leki stosowane w leczeniu depresji np. nefazodon i imipramina;
- leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych np. neuroleptyki;
- leki stosowane w niewydolności serca np. leki bet a-adrenolityczne, tzw. beta -blokery;
- leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym np. antagoniści receptora angiotensyny II, inhibitory
konwertazy angiotensyny (ACE), werapamil oraz leki moczopędne;
- leki alfa -adrenolityczne stosowane w nadciśnieniu tętniczy m oraz w schorzeniach gruczołu
krokowego;
- do innych leków, o których wiadomo, że wchodzą w interakcje z lekiem Atordapin należą:
ezetymib (który zmniejsza stężenie cholesterolu), warfaryna (która zmniejsza krzepliwość krwi),
doustne środki antykoncepcyjne, styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu
padaczki), cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka), fenazon (środek
przeciwbólowy), kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej) oraz leki zobojętniające
kwas żołądkowy (leki sto sowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez) ;
- amifostyna (st osowana w leczeniu nowotworów);
- syldenafil (st osowany w zaburzeniach wzwodu);
- dantrolen i baklofe n (środki zwiotczające mięśnie);
- steroidy;
- cykl osporyna (lek immunosupresyjny);
- preparaty dziurawca dostępne bez recepty;
- jeśli w leczeniu infekcji bakteryjnej pacjent musi stosować kwas fusydowy w postaci doustnej,
należy tymczasowo odstawić lek Atordapin . Lekarz poinformuje pacjenta kiedy będzie mógł
ponownie zacząć stosować lek Atordapin w be zpieczny sposób. Stosowanie leku Atordapin z
kwasem fusydowym w rzadkich przypadkach może prowadzić do osłabienia mięśni, tkliwości lub
bólu (rabdomioliza). Więcej informacji na temat rabdomiolizy znajduje się w punkcie 4.

Atordapin obniża ciśnienie tętn icze w większym stopniu, jeśli pacjent stosuje inne leki
przeciwnadciśnieniowe.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować również t ych, które
wydawane są bez recepty.

Atordapin z jedzeniem, piciem i alkoholem
Atordapin można przyjmować o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez.

Sok grejpfrutowy
Nie należy pić więcej niż jedną lub dwie szklanki soku grejpfrutowego dziennie, ponieważ sok
grejpfrutowy w dużych ilościach może wpłynąć na działanie leku Atordapin.

Alkohol

4

Podczas przyjmowania leku Atordapin nie należy spożywać alkoholu w zbyt dużych ilościach (patrz
punkt 2 „ Ostrzeżenia i środki ostrożności ”).

Ciąża i karmienie piersią
Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub próbujące zajść w ciążę nie powinny przyjmować leku
Atordapin. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży
podczas przyjmowania leku Atordapin lub jakiegokolwiek innego leku. Przed z astosowaniem każdego
leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W przypadku występowania zawrotów głowy po przyjęciu tego leku nie należy prowadzić pojazdów
ani obsługiwać maszyn.

Atordapin zawiera sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.


3. Jak stosować lek Atordapin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub far maceuty.

Dawka początkowa leku Atordapin u dorosłych to zazwyczaj jedna tabletka (5 mg + 10 mg) na dobę.
W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę leku Atordapin do jednej tabletki (10 mg + 10 mg) na
dobę.

Tabletki Atordapin należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować doustnie o
dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez. Należy jednak starać się przyjmować lek o tej samej porze
każdego dnia.

Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących diety, szczególnie w przypadku diety z
ograniczeniem tłuszczów, należy unikać palenia papierosów i regularnie zażywać ruchu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Atordapin jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy porozmawiać
z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zalec a się stosowania tego leku u dzieci ani u młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atordapin
W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku Atordapin (więcej niż wynosi zwykła dawka dobowa)
należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą
pozostałe tabletki leku, jego opakowanie oraz całe pudełko tak, aby personel szpitala mógł łatwo
stwierdzić, jaki lek został przedawkowany.

Pominięcie zastosowania leku Atordapin
W przypadku pominięcia dawki leku należy po prostu przyjąć kolejną dawkę o właściwej porze. Nie
należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atordapin
Nie należy przerywać stosowania leku Atordapin bez zalecenia lekarza.

W razie j akichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

54. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi któr ekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych lub objawów
należy przerwać przyjmowanie leku Atordapin i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
 Obrzęk twarzy, języka, tchawicy, które mogą powodować znaczne trudności w odd ychaniu.
 Jeśli wystąpi niewyjaśnione osłabienie mięśni, tkliwość mięśni , ból mięśni , zerwanie mięśnia lub
czerwonobrunatne zabarwienie moczu przy jednoczesnym złym samopoczuciu lub wysokiej
temperaturze. (Bardzo rzadko to połączenie objawów przeradza się w ciężki, zagrażający życiu
stan określany jako rabdomioliza).

Bardzo częste działania niepożądane (które mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):
 obrzęk ramion, rąk, nóg, stawów lub stóp.

Częste działania niepożądane (które mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
 reakcje alergiczne
 ból głowy (szczególnie na początku leczenia), zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność
 zaburzenia rytmu serca, uderzenia gorąca
 kołatanie serca (uczucie bicia serca), spłycenie oddechu ,
 zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 nudności, ból brzucha, niestrawność, zmiana charakteru wypróżnień (w tym biegunka, zaparcia i
wiatry)
 ból mięśni i stawów, skurcze mięśni, bóle kręgosłupa, ból kończyn, męczliwość mięśni
 zwiększenie stężenia glukozy we krwi ( u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie
monitorować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi,
zaburzenia czynności wątroby potwierdzone wynikami badań
 zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), niewyraźne widzenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (które mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
 zapalenie wątroby
 katar, utrata apetytu, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy nadal
uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 zaburzenia snu, koszmary senne, zmiany nastroju (w tym lęk), depresja, drżenie, uszkodzenie
nerwów czuciowych (osłabienie czucia) w kończynach, utrata pamięci
 szum lub brzęczenie w uszach , omdlenia, nadmierna potliwo ść, niedociśnienie tętnicze
 suchość w ustach, zaburzenie smaku, wymioty, odbijanie się
 wypadanie włosów, siniaczenie lub niewielkie wybroczyny na skórze, przebarwienia skóry,
osłabienie czucia dotyku lub bólu, brak czucia lub mrowienie w palcach rąk i nóg, wysypka
skórna, pokrzywka lub świąd
 zaburzenia ze strony układu moczowego (w tym oddawanie nadmiernej ilości moczu w nocy oraz
zwiększona częstość oddawania moczu), impotencja, powiększenie gruczołów piersiowych u
mężczyzn
 ogólne uczucie dyskomfortu, zapa lenie trzustki (powodujące ból brzucha), ból, bóle szyi, ból w
klatce piersiowej
 obecność białych krwinek w badaniu moczu
 zaburzenia rytmu serca
 kaszel.

Rzadkie działania niepożądane (które mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
 zaburzenia widzen ia

6

 niespodziewane krwawienia lub zasinienia
 ciężkie zapalenie mięśni, silny ból lub kurcze mięśni, które mogą bardzo rzadko prowadzić do
rabdomiolizy (rozpadu komórek mięśniowych)
 zmniejszenie liczby płytek krwi
 zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skó ry i białek oczu)
 ciężkie odczyny skórne o charakterze alergicznym, rumień, wysypka pęcherzowa, łuszczenie się
skóry, które może szybko rozprzestrzenić się na całą powierzchnię ciała i może rozpocząć się
objawami grypopodobnymi z wysoką temperaturą ciała
 obrzęki w głębokich warstwach skóry - w tym obrzęk ust , zapalenie powiek i języka lub obrzęk
mięśni szkieletowych, wysypka z obecnością pęcherzy na skórze, nagłe, silne puchnięcie skóry
 zapalenie ścięgien, uszkodzenie ścięgien
 dezorientacja.

Bardzo rzadki e działania niepożądane (które mogą występować rzadziej niż u 1 na
10 000 osób):
 reakcje alergiczne - objawy mogą obejmować nagłe sapanie i ból w klatce piersiowej lub ucisk,
obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychan iu, zapaść
 ginekomastia (nadmierny rozrost tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn)
 zmniejszenie liczby białych krwinek
 sztywność lub nadmierne napięcie mięśni
 zawał serca, zapalenie drobnych naczyń krwionośnych, ból żołądka (zapalenie żołądka)
 przerost dziąs eł
 utrata słuchu, niewydolność wątroby
 nadwrażliwość na światło (wrażliwość skóry na światło)
 zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na krwinki ).

Inne możliwe działania niepożądane:
 zaburzenia seksualne
 depresja
 problemy z oddycha niem, w tym ciągły kaszel i (lub) duszność lub gorączka
 zaburzenia obejmujące sztywność, drżenie i (lub) zaburzenia ruchowe
 cukrzyca. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby jest większe u pacjentów z wysokim
stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjen tów z nadwagą oraz wysokim ciśnieniem
tętniczym.
Podczas stosowania tego leku lekarz wykona odpowiednie badania u pacjenta.
 utrzymujące się osłabienie mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczy ch, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Atordapin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zamieszczony na opakowaniu skrót ”Lot ”
oznacza numer serii.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.
Przechow ywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Atordapin
 Substancjami czynnymi leku są amlodypina i atorwastatyna.
Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu) i 10 mg
atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej trójwodnej).
Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu) i 10 mg
atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej trójwodnej).
 Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki
polisorbat 80, wapnia węglan, kroskarmelo za sodowa, hydroksypropyloceluloza, celuloza
mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian . Patrz punkt 2 „Atordapin zawiera sód”.
Otoczka powlekająca 5 mg +10 mg
hypromeloza (6 cp), tytanu dwutlenek, talk i glikol propylenowy (E 1520).
Otoczka powlekająca 10 mg +10 mg
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3000, talk, indygotyna (E 132), lak

Jak wygląda lek Atordapin i co zawiera opakowanie

Atordapin, 5 mg + 10 mg, tabletki powleka ne są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe ze ściętymi
brzegami. Średnica tabletki: około 6 mm.
Atordapin 10 mg + 10 mg tabletki powlekane są niebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe ze ściętymi
brzegami. Średnica tabletki: około 6 mm.

Pudełka tekturowe za wierające 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 lub 100 tabletek powlekanych w
blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktu leczniczego w
innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA -POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5

8

02 -235 Warszawa
Tel. 22 57 37 500


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18.09.2019 r.